späť na zoznam článkov

Čo je to choroba z vibrácií? Patrí medzi najčastejšie choroby z povolania

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Čo je to choroba z vibrácií? Patrí medzi najčastejšie choroby z povolania
Zdroj foto: Getty images

Choroba z vibrácií patrí medzi profesijné ochorenia, a predstavuje druhú najčastejšiu chorobu z povolania z podstatne dlhého zoznamu. Vyskytuje sa u rizikových pracovníkov, ktorý sú dlhodobo exponovaný vplyvu vibrácií o intenzite 20 až 400 Hz.


To, že používanie vibračných nástrojov má nepriaznivé účinky na zdravie človeka, sa zistilo až na začiatku 20.storočia.
Tomuto ochoreniu, či poškodeniu zdravia sa začalo hovoriť choroba z vibrácií.

Niekoľko rokov predtým, však popísal francúzsky lekár Maurice Auguste Gabriel Raynaud fenomén, ktorý odpozoroval u svojich pacientov.
Títo pacienti pociťovali chlad a brnenie v horných končatinách, niekedy necitlivosť, stuhnutosť, bolesť, a nápadné biele sfarbenie posledných článkov prstov.
V tom čase však nebolo celkom jasné, čo tieto ťažkosti určitých skupín ľudí spôsobuje.

 

Choroba z vibrácií je druhou najčastejšou chorobou z povolania

Dnes už vieme čo je choroba z vibrácií, a teda je jasné, že dlhodobé vystavovanie sa ich vplyvu má negatívny dopad na ľudské zdravie.

Vibrácie sú pre človeka škodlivé, ak majú 20-400Hz, a ten im je vystavovaný dlhodobo, napríklad pri výkone svojho povolania.

Negatívnej expozícii vibrácií je vystavených až 2,5% zamestnancov. U nás sa jedná o druhé najčastejšie profesionálne ochorenie z celkového počtu 47chorôb.

 

Choroba z vibrácií a legislatíva Slovenskej republiky

Podľa našej legislatívy je choroba z vibrácií ochorenie kostí, kĺbov, svalov, nervov a ciev, ktoré sú spôsobené vplyvom vibrácií, pri ktorých dochádza ku kontaktu so zdrojom vibrácií - sú evidované v zozname chorôb z povolania, a v právnych predpisoch - zákon č.461/2003 príloha č.1.

O bezpečnosti a ochrane zamestnancov pred vplyvom vibrácií pojednáva nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám.

Ľudí s týmto ochorením bude skôr zaujímať zákon o sociálnom poistení č.513/2006 príloha č.1, bod č.28, ktorý nie len definuje chorobu z vibrácií ako ochorenie kostí, kĺbov, ciev a nervov spôsobené vibráciami, ale taktiež zahŕňa bodovanie na základe poškodenia zdravia človeka, a teda pojednáva o odškodnení pacienta.

Ako vznikajú vibrácie?

Vibrácie zaraďujeme medzi fyzikálne faktory. Jedná sa o mechanické chvenie, otrasy, či kmitanie vibračného predmetu (vibrátora) s vysokou frekvenciou. Tento pohyb je opakovaný - periodický a nízko - amplitúdový.

Vibrácie teda vytvárajú kmitajúce mechanizačné prostriedky (vŕtačka) a mechanizmy vyvolávajúce nárazy (pneumatické kladivo).

Do okolia sa môžu dostať za určitých okolností aj pri stabilnom strojovom zariadení, napríklad z dôvodu nevyváženie mechanizmov.

 

Fyzikálne aspekty vzniku vibrácií

Ako už bolo naznačené vyššie, vibrácia vzniká kmitaním pevného predmetu. Toto kmitanie nazývame oscilácia.

Kmitanie (oscilácia) je teda pohyb hmotného bodu (predmetu), pri ktorom sa systém po vychýlení z roviny vráti do rovnovážnej polohy.

 • kmit - jeden pohyb hmotného bodu (vychýlenie z roviny a návrat do východiskového stavu)
 • kmitová perióda - čas, za ktorý mechanická sústava kmit vykoná
 • kmitová frekvencia - počet kmitov za sekundu

 

Škodlivý vplyv vibrácií na ľudský organizmus

Vibrácie pôsobia na ľudský organizmus pozitívne aj negatívne.

Choroba z vibrácií sa prejavuje štyrmi základnými aspektmi, a to poškodením ciev, nervového systému, pohybového aparátu (kosti, svaly, kĺby) a vzdialených orgánov.

Negatívny vplyv vibrácií delíme na základe ich prenosu z predmetu na človeka:

 1. lokálne vibrácie - sú vibrácie, ktoré sa prenášajú z vibračného predmetu na kontaktnú časť tela človeka, z jeho vibrujúcej časti (vŕtačka, brúska, pneumatické kladivo, zbíjačka, motorová píla)
 2. celkové vibrácie - sú vibrácie, ktoré sa prenášajú na stojacu alebo sediacu osobu z vibrujúceho mechanizmu (ťažká mobilná technika ako napríklad traktor autobus, kombajn, nákladné autá, plošina)
 3. osobitné vibrácie - sú vibrácie, ktoré sa prenášajú osobitným spôsobom, a spôsobujú intenzívne chvenie hrudnej a krčnej chrbtice a hlavy

Tabuľka s poškodením častí tela vibráciami pri rôznych frekvenciách:

Časť ľudského tela Škodlivé vibrácie
škodlivý vplyv na hlavu 12 - 30 Hz
škodlivý vplyv na lebku 400 - 600 Hz
škodlivý vplyv na oči 40 - 90 Hz
škodlivý vplyv na cievy 30 - 80 Hz
škodlivý vplyv na kosti, svaly a nervy stojacej osoby 4 - 12 Hz
škodlivý vplyv na kosti, svaly a nervy sediacej osoby 2 - 6 Hz

 

Raynaudov fenomén vzniká vplyvom lokálnych vibrácií

Raynaudov fenomén je ochorenie spôsobené poškodením periférnych ciev na horných končatinách, a zároveň je to najznámejšia vazoneuróza.
Vzniká na podklade vibráciami spôsobenej traumatickej mikroangiopatie (poškodenie malých ciev).

Prejavuje sa citlivosťou rúk na chlad, stuhnutosťou prstov, bolesťami prstov, akrálnym chladom, záchvatovou ohraničenou bledosťou až cyanózou prstov.

Súčasne sa vyskytujú aj neurologické symptómy ako je napríklad zvýšené potenie rúk, bolesti hlavy, podráždenosť, nervozita, poruchy spánku a hyporeflexia.
Zmeny pohybového aparátu sa prejavujú rednutím kostí v oblasti prstov až zápästí.
Taktiež možno pozorovať trofické zmeny na rukách.

Štádiá Raynaudovho syndrómu:

 • 1. štádium RF - precitlivenosť rúk na chlad, objektívne studené prsty horných končatín, stuhnutosť rúk, mravčenie v prstoch
 • 2. štádium RF - záchvatové a jasne ohraničené biele sfarbenie koncových článkov prstov, výrazné mravčenie a necitlivosť v rukách
 • 3. štádium RF - modré (cyanotické) sfarbenie končekov prstov, suchosť, drsnosť, zhrubnutie a zvýšená lámavosť kože a nechtov, opuchy, nekróza
Zaujímavé:
Lewis - Prusíkov príznak je významným diagnostickým činiteľom Raynaudovho syndrómu.
Po zatlačení distálneho článku prstu (v oblasti nechtového lôžka) dochádza k vytlačeniu krvi z tejto oblasti, ktorá zbledne.
Po následnom uvoľnení tlaku sledujeme návrat vlásočnicovej krvi späť (návrat ružového sfarbenia prsta).
Interval krvného návratu do kapilár je u zdravého jedinca menší ako 2sekundy.
U pacienta s Raynaudovým syndrómom sa tento interval výrazne predlžuje nad 10 sekúnd.

 

HAVS syndróm spôsobujú lokálne aj celotelové vibrácie

Choroba z vibrácií známa aj ako HAVS syndróm (z angl. hand arm vibration syndrome) je v podstate progresiou RF.
Vzniká vplyvom dlhotrvajúcich alebo nadmerných vibrácií.
Zväčša sú postihnuté horné končatiny, čo plynie aj z názvu ochorenia, výnimočne aj dolné končatiny.

Vibrácie pôsobiace na ruky a ramená sa teda prejavujú Raynaudovým fenoménom (fenomén bielych prstov), ktorý prichádza v atakoch.
Provokujúcim faktorom RF je chlad.

Pri progresii stavu s následným vznikom HAVS dochádza k trvalej svalovej slabosti  a necitlivosti prstov. 
Syndróm prechádza z prstov na celé ruky, zápästia až ramená, čo môže mať za následok ťažkosti pri plnení bežných činností (zapínanie gombíkov, manipulácia s menšími predmetmi) a trvalú invaliditu.

Stav zhoršuje prítomnosť bolestí, ktoré sú intenzívnejšie, pokiaľ sa vyvolávajúca príčina neodstráni. To znamená, že evokujúcim faktorom bolesti je práve vibračný mechanizmus a práca s ním.

 • RF syndróm
 • cievne postihnutie rúk, zápästí až predlaktí (chlad, mravčenie)
 • svalová slabosť postihnutých častí
 • necitlivosť a neobratnosť v horných končatinách
 • problém zvládať rutinné činnosti (manipulácia s menšími predmetmi)
 • bolesti evokujúce negatívnymi vplyvmi vibračných mechanizmov

 

WBVS syndróm ako následok vibrácií osobitného charakteru

Zatiaľ čo RF syndróm a HAVS syndróm spolu súviseli, resp. sa dá povedať, že ide dve rôzne štádia toho istého poškodenia, WBW syndróm je odlišný.

WBVS syndróm (z angl. whole body vibration syndrome) je spôsobený vibráciami celotelového, no hlavne osobitného charakteru.
Pri tomto vibračnom poškodení organizmu dominujú prejavy poškodenia osového aparátu a prejavy periférneho vestibulárneho syndrómu.

Pacient má problém s udržaním rovnováhy, a teda aj so samotným postojom, zahájením chôdze a chôdzou.

Nemenej podstatné sú aj bolesti kostrovo - svalových štruktúr (osový aparát), poruchy zrakovej ostrosti, poruchy tráviaceho systému, poruchy funkcie reprodukčného systému (hlavne u žien poruchy menštruácie, potraty), poruchy nálad, či nespavosť a únava.

 • poruchy osového aparátu (ťažkosti s postojom, udržaním rovnováhy, chôdzou)
 • bolesti a poruchy pohybového aparátu
 • poruchy zrakovej ostrosti
 • tráviace ťažkosti
 • poruchy reprodukčných orgánov
 • poruchy nálad

 

Prevencia a liečba choroby z vibrácií

Choroba z vibrácii je zaradená medzi choroby z povolania, a na rebríčku frekventovanosti jej patrí druhé miesto. Práve preto je dôležité dbať na ochranu a bezpečnosť pri práci, hlavne čo sa týka rizikových povolaní (stavbári, lesníci, pôdohospodári, vodiči z povolania ...).

Ochrana zamestnancov je bližšie definovaná v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám. Na ochranu musí dbať nie len zamestnanec, no povinný je aj zamestnávateľ.

Liečba choroby z vibrácií je možná, v ťažších prípadoch má pacient trvalé následky, ktoré možno nie sú smrteľné, no znepríjemňujú život jednotlivca.

 

Ako zamedziť vplyvu vibrácií u rizikových povolaní?

Úplne sa vplyvu vibrácií zamedziť nedá. Keby to tak bolo, o tomto ochorení by sme nikdy nepočuli.

Avšak je možné za určitých okolností, a pri dodržiavaní určitých postupov zminimalizovať počet postihnutých zamestnancov na minimum, a zmierniť prejavy a následky ochorenia.

 • vzdelávanie zamestnanca ohľadne jeho náplne práce, ten musí byť informovaný o rizikách povolania a ich minimalizovaní
 • zabezpečenie vhodných ochranných, pracovných pomôcok pre zamestnanca (odev, rukavice ...)
 • zabezpečenie vhodného pracovného prostredia (tepelná pohoda na pracovisku)
 • dodržiavanie pracovného režimu so striedaním práce a potrebného oddychu, aby nedošlo k prekročeniu prípustných hodnôt vibrácií na človeka
 • nepreťažovanie pohybového aparátu
 • zabezpečenie pracovných zariadení na vyhovujúcej technickej úrovni, ich pravidelná údržba
 • dodržiavanie výrobné parametre, čo sa týka expozície vibrácií na povolenej úrovni
 • zabezpečenie preventívnych lekárskych prehliadok podľa platných predpisov
Zaujímavé:
Práca, kde je zamestnanec vystavený pôsobeniu vibrácií, nie je vhodná pre slabších jedincov.
Týka sa to prevažne osôb trpiacich na ochorenia ako napríklad cukrovka, iné endokrinopatie, polyneuropatie, či osôb s ochoreniami pohybového aparátu.

 

Liečba choroby z vibrácií

Liečba choroby z vibrácií nie je možná, resp. nie je účinná u pacienta, ktorý je aj naďalej vystavovaný týmto vplyvom.

Pred zahájením akejkoľvek terapie, je vyradenie liečeného jedinca z prostredia exponovaného vibráciami nutnosťou.

Zaujímavé:
Pokiaľ pacient nie je vyradený z rizikového prostredia, alebo je vyradený neskoro, nemusí byť regenerácia nervov možná, a teda následky budú trvalé.
Preto by si pracovníci, ktorých sa to týka, mali rozmyslieť, či budú v danom zamestnaní pokračovať.
Zákaz výkonu činnosti môže udeliť aj lekár po cielenej prehliadke pacienta, a to bez jeho súhlasu.

Tabuľka zo základnými liečebnými postupmi

medikamntózna terapia
 • analgetiká, spazmolytiká a antireumatiká na liečbu bolesti
 • infúzna vazodilatačná liečba a liečba blokátormi kalciového kanála  na zlepšenie prekrvenia
 • vitamíny skupiny B
fyzioterapia
 • fyzikálne procedúry (sauna, teplé zábaly, parafínové zábaly, kúpele)
 • rehabilitačné procedúry (masáže, cviky, rehabilitácie)
 • ortézy a iné pomôcky
chirurgické riešenie
 • operačné riešenie inak neriešiteľného stavu

 

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • wikiskripta.cz - Vibrace a lidský organizmus
 • technikatrh.cz - Riziká vibrácií z ručného náradia a nástrojov
 • vpl.sk - Choroba z vibrácií
 • cievy.sk - Vazoneurózy
 • solen.sk - Raynaudov fenomén ako súčasť choroby z vibrácií
 • jfmed.uniba.sk - Diferenciálna diagnóza funkčných porúch osového orgánu a koreňových syndrómov

Naposledy aktualizované 29.11.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Čítajte 1 skúsenosť užívateľov s Čo je to choroba z vibrácií? Patrí medzi najčastejšie choroby z povolania

Tento článok súvisí s:
chorobami: Meniérova choroba, Artritída, Migréna, Mužská neplodnosť, Ženská neplodnosť, Syndróm karpálneho tunela, Tenisový lakeť, Vertebrogénny algický syndróm, Chronická žilová nedostatočnosť, Chronické venózne ochorenie, Periférne artériové ochorenie, Raynaudov syndróm, Vaskulitídy , Ochorenia očí, Ochorenia pohlavnej sústavy, Ochorenia nervového systému, Ochorenia žíl
príznakmi: Bledosť, Bolesť hlavy, Bolesť končatín, Bolesť nervov, Bolesť nôh, Bolesť vystreľujúca do predlakia, Bolesť vystreľujúca do prstov, Bolesť vystreľujúca do ramena, Búšenie srdca, Deformované nechty, Hučanie v ušiach, Lámavé nechty, Malátnosť, Modrá koža, Mihanie pred očami, Nervozita, Nespavosť, Opuchnuté prsty, Opuch končatín, Potenie, Pocit mravčenia, Nevoľnosť, Poruchy chôdze, Poruchy citlivosti, Poruchy hybnosti kĺbov, Poruchy hybnosti chrbtice, Poruchy menštruačného cyklu, Poruchy nálady, Vysilenosť, Studené končatiny, Suchá koža, Svalová slabosť, Únava, Zastreté videnie, Točenie hlavy - vertigo, Zrýchlený tep, Stuhnutosť kĺbov, Stuhnutosť svalov, Stuhnutosť zápästia , Bolesti, Kardiovaskulárny a lymfatický systém, Pohlavná sústava a orgány, Tráviaca sústava, Pohybový aparát, Nervový systém, Systémové príznaky, Správanie, prejavy a stavy, Oči
vyšetreniami: Angiografia, EMG, Končatinová pletyzmografia, Penilná pletyzmografia, Celotelová pletyzmografia, Prstová pletyzmografia, Anamnéza, Vyšetrenie krvi, CRP test, Vyšetrenie zrakovej ostrosti, Vyšetrenie moču
odbormi: Interná medicína - Angiológia, Neurológia, Ortopédia, Všeobecná medicína

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Metóda Ludmily Mojžíšovej: Cvičenie na podporu otehotnenia? Na čo všetko pomôže? Metóda Ludmily Mojžíšovej: Cvičenie na podporu otehotnenia? Na čo všetko pomôže?

Fyzioterapeutická metóda Ludmily Mojžíšovej je založená na špecifických cvičeniach a polohách, ktoré pomáhajú pri liečbe gynekologických diagnóz. Metóda je známa najmä pre svoju...

Ako vyrovnať chrbticu? Pomôže vám Dornova metóda Ako vyrovnať chrbticu? Pomôže vám Dornova metóda

Vyrovnajte svoju chrbticu! Pomôže vám Dornova metóda.

Výron členka: Častý problém športovcov i bežných ľudí. Príznaky, liečba Výron členka: Častý problém športovcov i bežných ľudí. Príznaky, liečba

Výron členka sa najčastejšie udeje pri športe. To však neznamená, že si ho nemožno privodiť pri bežnej chôdzi, práci v záhrade dokonca pri vstávaní z postele .

Voda v kolene a opuch: Aké sú hlavné príčiny? Čo pomôže pri liečbe? Voda v kolene a opuch: Aké sú hlavné príčiny? Čo pomôže pri liečbe?

Trápi vás voda v kolene či jeho bolesť? Aké sú najčastejšie príčiny? Pozor, tieto ťažkosti sa týkajú aj mladých.

Syndróm zmrznutého ramena: Príčiny, prejavy, liečba? Čo pomáha na bolesť Syndróm zmrznutého ramena: Príčiny, prejavy, liečba? Čo pomáha na bolesť

Trápia vás bolesti ramena počas aktivity, pokoja a hlavne v noci? Je pohyb v ramene značne obmedzený? Možno aj vy trpíte syndrómom zmrznutého ramena . Čo toto ochorenie presne...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
Vbračná plošina - SoňaN 22.04.2020 10:35

Dobrý deň, rada by som sa dozvedela, čo hovoríte na veľký hit pre ľudí, čo sú momentálne vibračné plošiny, na ktorých sa cvičí. Sú vôbec vhodné tieto nástroje? Ak nie, pre koho určite nie. Odporučili by ste ich na aktívne cvičenie? Chcela by som vedieť pre aké typy diagnóz vibračné plošiny vôbec nie sú vhodné a prečo. Veľmi pekne ďakujem.