späť na zoznam článkov

Diagnóza s názvom infarkt, jeho liečba a smerovanie pacienta

Diagnóza s názvom infarkt, jeho liečba a smerovanie pacienta

Prednemocničná fáza náhle vzniknutého infarktu, tvorí mimoriadne dôležitú súčasť celkového liečebného procesu postihnutého. Liečba a smerovanie pacienta do príslušného zdravotníckeho zariadenia však závisí od viacerých faktorov.


Akútny infarkt myokardu je náhle vzniknutý stav, pri ktorom v dôsledku nedokrvenia srdcovej svaloviny dochádza k jej odumretiu. Myokard je pomenovanie pre srdcovú svalovinu, ktorá vytvára pravidelné sťahy srdca. Tým zabezpečuje prietok krvi cievami.

Poškodený srdcový sval neplní plnohodnotne svoju funkciu pumpovania krvi cievnym systémom. Dôsledkom je vážne ohrozenie života.

Akútny infarkt myokardu spolu s nestabilnou angínou pectorisnáhlou smrťou, v dôsledku poruchy prekrvenia srdcového svalu, tvorí takzvaný akútny koronárny syndróm.

Osud pacientov so vzniknutým infarktom myokardu, vo veľkej miere závisí od funkcie ľavej srdcovej komory. Preto je dôležité čo najrýchlejšie spriechodnenie cievy, ktorá tento sval zásobuje.

Obrázok srdca s poruchou prekrvenia a upchatie cievy.
Pri poruche prekrvenia srdcového svalu ide najmä o čas. Foto: Getty images

Typické a najčastejšie príznaky pre infarkt myokardu sú:

 • bolesť na hrudi, ktorá je tlakového alebo zvieravého charakteru
 • obvykle sa bolesť šíri do ľavej časti tela, najmä ramena, krku či čeľuste
 • pocit nedostatku vzduchu
 • pocit na vracanie, či vracanie samotné
 • potenie, bledosť, úzkosťstrach zo smrti
Viac o akútnom koronárnom syndróme, príznakoch, ktoré znamenajú akútny infarkt myokardu, ale i o ochoreniach, ktoré môžu infarkt napodobňovať, sa dočítate v našom magazínovom článku: Prvá pomoc pri infarkte myokardu.

O ďalšom vývoji stavu pacienta i jeho zotavenia rozhodujú najme prvé minúty. Vo fáze od vzniku infarktu až po zodpovedajúcu liečbu zohrávajú dôležitú úlohu najmä lekári prvého kontaktu a samozrejme záchranná zdravotná služba (155, 112). Dôležitá je i laická prvá pomoc, v rátane zabezpečenia odbornej starostlivosti privolaním záchrannej služby.

Ambulancia rýchlej zdravotnej služby idúca po ceste.
Pri podozrení na infarkt je najvhodnejšie privolať pomoc záchrannej služby. Návšteva obvodného lekára či pohotovostného lekára sa považuje za zbytočné zdržanie. Foto: Getty images

Čo robiť pri podozrení na infarkt

Pokiaľ máte akékoľvek podozrenie, uložte postihnutého do pohodlnej polohy a pokúste sa ho ukľudniť. Privolajte záchrannú zdravotnú službu. Vyvetrajte, uvoľnite postihnutému odev okolo krku či pása.

Na otázky operátora tiesňovej linky odpovedajte kľudne a ochotne. I keď vám môžu prísť zbytočné či bizarné, ide o dôležité informácie, ktoré najlepšie určia riešenie a ďalší postup ošetrenia pacienta.

Pokiaľ je pacient liečený na ischemickú chorobu srdca, pravdepodobne užíva i lieky ako Anopyrín a Nitroglicerín. Podanie týchto liekov môže byť prínosom, avšak určité riziko môže nastať pri nízkom tlaku.

Nitroglicerín patrí do skupiny liekov zvaných nitráty. Tie spôsobujú rozšírenie ciev a tým výrazný pokles tlaku. Preto je ich podanie nevhodné pri hodnote tlaku nižšom ako 90mmHg systolyckého (srdcového) tlaku. Inak by mohlo nastať výrazný pokles prekrvenia mozgu a následný kolaps.

Iné možné príčiny bolesti na hrudníku

srdcovo - cievny pôvod
 • disekcia (rozštiepenie steny) aorty
 • zápalové ochorenie perikardu - blany ktorá obaľuje srdce
 • zápalové ochorenie myokardu - srdcového svalu
 • poruchy srdcového rytmu
pľúcne ochorenia
 • pľúcna embólia - stav kedy dochádza k upchatiu pľúcnej tepny
 • zápal pohrudnice
 • pneumothorax - nahromadenie vzduchu v hrudnej dutine
ochorenia žalúdka a čriev
 • zápal alebo poškodenie pažeráka
 • vred žalúdka
 • zápal pankreasu
 • ochorenia žlčníka
iné príčiny a ochorenia
 • úrazy
 • ochorenia chrbtice
 • nádory kostí hrudnej steny
 • herpes zoster - pásový opar

Ako postupuje privolaná odborná pomoc

Členovia tímu záchrannej zdravotnej služby, ako i operátori tiesňovej linky 155, postupujú na základe odborného usmernenia Slovenskej kardiologickej spoločnostiSpoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof. Na základe ich odporúčaní z roka 2013, je pri infarkte myokardu prioritou čo najviac minimalizovať čas, ktorý prebehne od vzniku infarktu, po čas spriechodnenia postihnutej cievy. Ide o takzvaný celkový ischemický čas.

Dôležitá je anamnéza, ktorá by mala byť krátkacielená. Od pacienta je potrebné zistiť charakter, šírenie i trvanie bolesti, ktorú pociťuje.

Jedným z najdôležitejších vyšetrení je EKG záznam, ktorý významne ovplyvňuje postup liečbysmerovanie pacienta. Dôležité je však i vyšetrenie základných životných funkcií ako je tlak, pulz, dýchanie, stav okysličenia, hladina cukru v krvi i teplota.

V neposlednom rade sú podstatné aj informácie o pacientovi. Hovoríme o takzvanej anamnéze. Alergie, vek, to na čo sa lieči, či prekonaný infarkt alebo mŕtvica sú dôležité informácie, ktoré rozhodujú o ďalšom postupe.

EKG záznam s fonendoskopom a liekmi
Mimoriadne dôležitý a smerodajný je záznam EKG. Foto: Getty images

V súčasnosti majú posádky rýchlej zdravotnej služby k dispozícii mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje spojiť sa priamo so špecializovaným zdravotným zariadením – kardiocentrom. Táto aplikácia určí, do ktorého z kardiocentier na Slovensku má pacient najbližší dojazd a umožní, aby sa všetky dôležité informácie o pacientovi v rátane EKG dostali k špecializovanému lekárovi, ktorý upresní liečbu. 

Smerovanie pacienta s infarktom myokardu

O smerovaní postihnutého rozhodujú informácie ako najmä obraz EKG, trvanie bolesti, predpokladaný čas prevozustav pacienta. Podľa okolností, sú možnosti: kardiocentrum, lokálna nemocnica, poprípade lokálna nemocnica s následným prekladom do kardiocentra.

Prevoz pacienta do určitého zdravotného zariadenia, závisí na mnohých faktoroch.

Kardiocentrum

Kardiocentrum je špecializované zdravotné zariadenie, ktoré je komplexne vybavené pre liečbu akútneho infarktu myokardu. Toto zariadenie sa môže inak nazývať i PKI alebo PCI centrum. PKI je skratka pre perkutánnu koronárnu intervenciu (percutaneous coronary intervention).

V preklade táto skratka znamená liečebný zásah na postihnutých cievach, ktoré zásobujú srdcovú svalovinu. Jednoduchšie povedané výkon spriechodnenia postihnutej cievy a obnove prietoku krvi cez ňu.

Kardiocentrá na Slovensku:

 • NÚSCH – Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave
 • SÚSSCH – Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici
 • VÚSCH - Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
 • Univerzitná nemocnica Martin
 • FNsP Prešov Kardiocentrum
 • Kardiocentrum Nitra

Na to, aby bol pacient prevezený a prijatý do kardiocentra, musí spĺňať určité kritéria. Časový interval medzi vznikom infarktu a predpokladaným časom vykonania by nemal presahovať 120 minút. Na ekg musí byť nález, ktorý zodpovedá obrazu pre akútny infarkt myokardu.

Stav pacienta ako aj ostatné dôležité informácie musia byť skonzultované s príslušným lekárom kardiocentra a to podľa možnosti prostredníctvom už spomínanej mobilnej aplikácie. Na základe obrazu EKG a ostatných dôležitých informácií tak odporučí smerovanie, poprípade upresní liečbu.

Pre urýchlenie transportu pacienta a skrátenia už spomínaného ischemického času, sa využíva i letecká zdravotná služba. Musia byť však vhodné letové podmienky.

Lokálna nemocnica

V prípade, ak prevoz pacienta nie je možný do určitého intervalu, je možné pacienta previesť do spádovej nemocnice. Tu sa podá liečba - takzvaná fibrinolýza. Následne je opäť po konzultácií s kardiocentrom možný prevoz za účelom spriechodnenia cievy, obvykle do 24 hodín. I v tomto prípade však všetko záleží od okolnostiach a stavu pacienta.

Každá bolesť na hrudníku by mala byť sledovaná a vyšetrená v zdravotnom zariadení. Pokiaľ má pacient určitý diskomfort na hrudi, no chýba nález na EKG či iné známky infarktu, býva pacient obvykle prevezený na pozorovanie a vyšetrenie do spádovej nemocnice.

Obvodový lekár

V niektorých prípadoch môže mať infarkt myokardu netypický či tichý priebeh. Je to najmä u starších ľudí alebo u pacientov s cukrovkou. Preto sa môže stať, že pacient nepripisuje svojmu stavu takú vážnosť a rozhodne sa svoj stav riešiť prostredníctvom svojho obvodného lekára alebo lekára na pohotovosti.

Vtedy je obrovským prínosom, pokaľ má lekár k dispozícii ekg prístroj, ktorým diagnostikuje infarkt a zabezpečí spustenie celého manažmentu rýchleho prevozu do kardiocentra.

Samozrejme akékoľvek zdržanie sa či už u praktického lekára, na internistickej alebo príjmovej ambulancií sú nežiadúce. Preto pri akýchkoľvek pochybnostiach radšej volajte záchrannú zdravotnou službu.

Nie každá bolesť musí znamenať infarkt. Napriek tomu by mala byť akákoľvek bolesť na hrudníku vyšetrená v zdravotníckom zariadení.

Prečítajte si tiež zaujímavý magazínový článok: Život po infarkte

Ďalšie zaujímavé zdroje:

 • solen.sk - odporúčania pre manažment akútneho infarktu myokardu
 • solen.sk - prednemocničný manažment chorých s infarktom, možný prístup praktického lekára
 • kardio-cz.cz - súhrn odporúčaných postupov u pacientov s infarktom myokardu
 • cardio.sk - kardiocentrá na Slovensku

Liečba akútneho infarktu myokardu

Liečba akútneho infarktu myokardu

Naposledy aktualizované 07.11.2018

Prihlásiť na odber noviniek

Autor článku

Bc. Ivona Heczková

Bc. Ivona Heczková

Redaktor

Vyštudovala strednú zdravotnícku školu v Považskej Bystrici a Urgentnú zdravotnú starostlivosť v Nitre. Po dobu jedného roka pracovala vo Fakultnej nemocnici v Nitre na jednotke intenzívnej starostlivosti a Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny. Od roku 2009 pôsobí v oblasti urgentnej medicíny ako zdravotnícky záchranár. Kratšiu dobu i ako medicínsky supervízor.

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Ste chudokrvní? Príčinou nemusí byť len strava Ste chudokrvní? Príčinou nemusí byť len strava

Anémia, alebo anemický syndróm patrí medzi časté chorobné stavy. Väčšina príčin chudokrvnosti predstavuje nedostatok živín potrebných pre tvorbu červených krviniek, či krvného farbiva....

Cvičenie a doplnky výživy Cvičenie a doplnky výživy

Doplnky výživy sú pre niektorých športovcov nevyhnutnosťou. Iní ľudia sa ich stránia a dokonca ich považujú za doping. Sú naozaj také dôležité, že by sa bez nich športujúci človek...

Hallux valgus. Trápi aj vás vybočný palec? Hallux valgus. Trápi aj vás vybočný palec?

Dámy pozor! Milujete lodičky s vysokými podpätkami ? Sú krásne a ženská noha v nich pôsobí sexi. Ale iba dočasne. Pri ich dlhodobom nosení narušujú klenbu nohy a môžu spôsobiť...

Máte doma hyperaktívne dieťa? Ako rozlíšiť hyperaktivitu od ADHD? Máte doma hyperaktívne dieťa? Ako rozlíšiť hyperaktivitu od ADHD?

Porucha známa ako ADHD je dnes veľmi často prejednávaným pojmom medzi laikmi ale aj skúsenými odborníkmi. Attention Deficit Hyperactivity Disorder v preklade znamená stratu či...

Základné živiny v ľudskej strave Základné živiny v ľudskej strave

Potrava je jednou zo základných podmienok prežitia. Čo tvorí jej základné zložky? Aké množstvá by sme mali konzumovať aby nám prinášala osoh a aby neškodila? Akú úlohu zohrávajú...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.