späť na zoznam článkov

Aké sú typické príznaky pre vysoký krvný tlak?

Aké sú typické príznaky pre vysoký krvný tlak?

Vysoký krvný tlak je ochorenie, ktoré vás môže sprevádzať životom bez povšimnutia. V tomto je ukrytá jeho nebezpečnosť. Rizikom je hlavne vypuknutie komplikácií, ktoré môžu ohroziť zdravie a život. Najvážnejšie príklady sú infarkt srdcového svalu alebo cievna mozgová príhoda, a to v podobe krvácania do mozgu. To sú len dva príklady komplikácií, ktoré sa vyskytujú v prípade zanedbaného, neliečeného alebo nesprávne liečeného vysokého krvného tlaku. Stáva sa, že následky vysokého krvného tlaku vypuknú náhle, bez predchádzajúceho varovania. Symptómy sa rôznia, od prípadu, k prípadu. Niekto je citlivý na zmeny počasia, u iného človeka sa vyskytujú veľké výkyvy krvného tlaku počas dňa, v závislosti od telesnej, či duševnej kondície a námahy. Vysoký krvný tlak môže byť následkom iného ochorenia, tak jeho zmeny môžu nastať pri zhoršení primárnej vyvolávajúcej príčiny.


Hypertenzia a jej hodnoty

Opakovanie je matka múdrosti, a preto si čo to o krvnom tlaku zopakujeme. Krvný tlak je tvorený dvomi hodnotami, vyjadrenými v milimetroch ortuťového stĺpca. Tieto hodnoty sú systolický krvný tlak, teda ten čo vzniká pri vzťahu (kontrakcii) ľavej srdcovej komory a diastolický krvný tlak, ktorý vzniká pri uvoľnení srdca. Prvá hodnota pred lomkou patrí systolickému a hodnota za ňou diastolickému krvnému tlaku.

Krvný tlak môže byť nízky, normálny alebo vysoký. Toto hrubé delenie má ešte v rámci každej jednotky zvláštne delenie. Podrobná tabuľka s hodnotami krvného tlaku je v článku magazínu Ako bojovať proti nízkemu krvnému tlaku životosprávou a jedlom.

Toto delenie je dôležité z viacerých dôvodov. V prípade hypertenzie sa môže intenzita príznakov stupňovať podľa aktuálnej hodnoty. Krvný tlak je dynamická veličina, ktorá sa mení počas celého dňa pod vplyvom množstva vnútorných aj vonkajších faktorov.

A ak telo nie je schopné adekvátne reagovať na zmeny krvného tlaku, tak dochádza k jeho zníženiu alebo zvýšeniu. Čo môže v konečnom dôsledku spôsobiť ťažkosti. Pre rýchly náhľad uvádzame tabuľku s hodnotami normálneho krvného tlaku, až do vysokého krvného tlaku.

Tabuľka s hodnotami krvného tlaku normálny a vysoký krvný tlak 

Názov Hodnota
Optimálny menej alebo rovná sa 120 / 80
Normálny  menej ako 140 / 80
Hypertenzia I. stupňa  140 / 90 až 160 / 100
Hypertenzia II. stupňa  160 / 100 až 180 / 110
Hypertenzia III. stupňa  viac 180 / 110
izolovaná systolická hypertenzia systolický tlak je viac ako 140 a diastolický tlak menší ako 90

Ak sú hodnoty na rozmedzí hodnôt, napríklad 150 / 80, v tom prípade sa krvný tlak zaraďuje do skupiny s vyššou hodnotou, v tomto prípade to znamená hypertenzia I. stupňa.

Poznáte typické príznaky hypertenzie?

Hypertenzná choroba je nebezpečná v tom, že často v začiatočnom období prebieha asymptomaticky, skryto. Počas daného obdobia sa nemusí prejavovať ťažkosťami viditeľnými zvonka, ale negatívne vplýva na vnútorné orgány.

V tomto tkvie riziko pre vznik vážnych komplikácií. Citlivé sú oči, obličky, srdce, mozog a iné. O tom, že máte vysoký krvný tlak, sa môžete dozvedieť náhodne. Pri meraní tlaku v rodinnom kruhu alebo v ambulancii praktického lekára pri preventívnej prehliadke.

Aj hypertenzná choroba je dobrý príklad, ktorý upevňuje dôležité postavenie každoročných preventívnych prehliadok v predchádzaní vážnych ochorení a ich komplikácií. Vždy je lepšia účinná prevencia, ako liečba zanedbaného ochorenia, aj keď k zanedbaniu prichádza v tomto prípade často nevedomky.

Vysoký krvný tlak negatívne pôsobí na všetky orgány. Pri dlhodobom, postupne sa zvyšujúcom krvnom tlaku, si telo na dané hodnoty zvyká a ťažkosti sa nemusia dostaviť. Až do momentu, kedy sú hodnoty kritické a mnohokrát v číslach nad 210 / 130 mmHg. 

V takom prípade je vysoké riziko vzniku komplikácií ako je infarkt myokardu alebo cievna mozgová príhoda. Tieto prípady sú odborne nazývané a môžete ich nájsť pod pojmami akcelerovaná hypertenzia alebo hypertenzná kríza.

 • Akcelerovaná hypertenzia je charakterizovaná náhlym a rýchlym vzostupom hodnôt krvného tlaku nad normál, jej neliečenie spôsobuje poškodenie orgánov a tkanív.
 • Hypertenzná kríza je akútny stav, ktorý ohrozuje zdravie a život postihnutého a okrem nameraných hodnôt nad 210 / 130 mmHg ohrozuje centrálny nervový a srdcovocievny systém aj obličky.

Niekto má pri výstupe hodnôt krvného tlaku opakujúce sa ťažkosti a už bez merania vie, že sa mu zvyšuje krvný tlak. U niekoho sa prejaví celkovými ťažkosťami alebo neurologickými, u niekoho srdcovými ťažkosťami. Preto je ťažké hovoriť na základe jedného príznaku, že v tejto chvíli sa jedná o hypertenziu. Najlepším dôkazom je zmeranie krvného tlaku tlakomerom. Avšak, existuje skupina príznakov, ktoré pri výskyte naznačujú, že práve s krvným tlakom nemusí byť niečo v poriadku.

Tieto príznaky sa môžu vyskytnúť pri hypertenzii:

 • bolesť hlavy (alebo inak opisované pocity v hlave)
 • závraty (môžu byť v akejkoľvek polohe alebo iba pri jej zmene)
 • hučanie v ušiach (alebo iné zvuky ako pískanie)
 • poruchy videnia (napríklad dvojité, rozmazané, zahmlené videnie)
 • začervenanie alebo bledosť tváre
 • nával tepla
 • poruchy spánku
 • potenie
 • krvácanie z nosa
 • bolesť na hrudi, v okolí srdca (bolesť môže byť akéhokoľvek charakteru, alebo môže byť prítomný neurčitý pocit, diskomfort)
 • pocit búšenia srdca
 • dušnosť, dýchavičnosť (dyspnoe, ako pocit nedobrého, neúplného nadýchnutia)
 • únava a slabosť
 • pocit na vracanie, niekedy len ako ťažoba na žalúdku (v hornej oblasti brucha, pod hrudnou kosťou), vyskytuje sa aj zvracanie
 • tras tela
 • opuchy dolných končatín (najskôr v okolí členkov)

Viete ako sa správne meria tlak krvi?

Okrem ťažkostí, ktoré sa pri vysokom krvnom tlaku môžu vyskytnúť, je dôležité aby sme hodnotu krvného tlaku vedeli zmerať. Dôkaz hypertenzie (vysokého krvného tlaku) jej nameraním je dôležitý údaj pre človeka samotného, ale aj pre lekára, ktorý hypertenziu lieči. Vhodné je namerané hodnoty krvného tlaku zapísať na papier, ktorý pri vyšetrení poskytnete lekárovi.

Krvný tlak nie je problém kontrolovať, nakoľko máme v dnešnej dobe k dispozícii automatické digitálne tlakomery. Ich výhodou je, že merajú krvný tlak automaticky a namerané hodnoty sú viditeľné na prehľadovom displeji. Vhodné je, ak vám tlakomer meria aj rýchlosť srdcovej frekvencie (pulzu, tep), prípadne indikuje jej nepravidelnosť. Pre meranie tlaku je vhodnejší kvalitný prístroj. Pri výbere tlakomeru by mala prevládať kvalita nad nízkou cenou.

Poznáme dva druhy komerčne dostupných digitálnych tlakomerov:

 • Prvý je s manžetou na zápästie. V dnešnej dobe sú rovnako spoľahlivé, ale pri meraní sú dôležité správne zásady umiestnenia tlakomeru v úrovni srdca, inak sú prítomné odchýlky od správnej hodnoty. Tlakomer sa nasadzuje podľa návodu a ostatné zásady pri meraní krvného tlaku platia tak, ako je uvedené nižšie
 • Druhý je typ s manžetou na rameno a ten nájdeme vo dvoch prevedeniach, a to ako polo - automatický (s manžetou na nafukovanie) a plne - automatický.

Okrem kvalitného tlakomeru je dôležité, aby meranie krvného tlaku prebehlo v rámci zásad správneho merania. Inak by nemusela byť nameraná hodnota výpovedná. Dôležité je, aby ste si dali pozor na detaily uvedené v bodoch:

 • poloha v sede, prípadne v ľahu (hodnota diastolického tlaku je v ľahu približne o 5 mmHg nižšia ako v sede), dolné končatiny voľne položené na podlahe, nie prekrížené. V niektorých prípadoch sa meria aj po zmene polohy v stoji
 • ticho a pokoj v miestnosti, primeraná teplota kde krvný tlak meriame
 • pri meraní tlaku by osoba nemala rozprávať
 • 30 minút pred meraním nepiť kávu a iné stimulujúce nápoje, nefajčiť
 • po ťažkej práci pokoj dve hodiny
 • pred meraním sa nevystavovať stresu
 • 5 minút pred meraním pokojne sedieť, ležať
 • meranie s prázdnym močovým mechúrom
 • výsledná hodnota je priemer 2 - 3 meraní s 2 minútovými pauzami (ak človek trpí na poruchu srdcového rytmu, meranie opakovať 5 x a z neho priemer bude výsledná hodnota)
 • meranie na paži, ramene, s lakťom opretým o podložku
 • manžeta tlakomeru by mala byť v správnej veľkosti a mala by byť vo výške srdca, 1 - 3 cm nad lakťovou jamkou
 • manžeta by nemala byť príliš stiahnutá, ani voľná
 • odev musí byť voľný, aby neobmedzoval prietok krvi do končatiny
 • meranie krvného tlaku môžete vykonávať na oboch horných končatinách, ale uprednostňuje sa meranie na strane, kde bývajú hodnoty krvného tlaku vyššie

Tabuľka veľkostí manžiet na meranie krvného tlaku rozdelená podľa veľkosti ramena a podľa šírky a dĺžky manžety

 

Obvod ramena (cm)

Šírka manžety

Dĺžka manžety

Detská

16 - 21

8

21

Pre dospelých malá

22 - 26

10

24

Klasická veľkosť

27 - 34

13

30

Veľká

35 - 44

16

38

Stehnová

45 - 52

20

42

Pozor na rannú hypertenziu!

Ranná hypertenzia je na diagnostiku náročná, nakoľko sa objavuje do dvoch hodín od prebudenia a kým sa človek dostaví k lekárovi, krvný tlak sa zvyčajne zníži a ustáli. Preto je kontrola krvného tlaku v ranných hodinách dôležitá aj v domácom prostredí.

Samozrejme, že krvný tlak s ojedinelým výkyvom v hodnotách smerom hore, bez ťažkostí a vzhľadom na námahu alebo psychickú kondíciu, nie je pravdepodobne problém. Ale pri opakovanom nameraní hypertenzie treba lekárske vyšetrenie. Aj v tomto prípade rannej hypertenzie, merajte krvný tlak do dvoch hodín od prebudenia v každý deň v jednom týždni a zapísané hodnoty poskytnite lekárovi.

Asymetria krvného tlaku na končatinách

Krvný tlak je na oboch horných končatinách aj za normálnych okolností mierne rozdielny. Ale nemusí to byť v poriadku, ak tieto hodnoty presahujú číslo 20 mmHg. Napríklad, ak si nameriate na pravej hornej končatine TK 120 / 80 a na ľavej končatine hodnotu tlaku TK 150 / 90. V tomto prípade je odporúčané lekárske vyšetrenie.

Zopakujte si tému pomocou kvízových otázok

12 ľahkých otázok odhalí, čo ste si o hypertenzii zapamätali.

Od akej hodnoty krvného tlaku sa hovorí o hypertenzii?

Môže hypertenzná choroba prebiehať bez príznakovo?

Je pôsobenie vysokého krvného tlaku pozitívne pre organizmus?

Hypertenzná kríza nie je riziková pre vznik cievnej mozgovej príhody

Ako sa dokazuje zvýšený krvný tlak

Medzi prejavmi hypertenzie môžu byť

Môže byť bolesť na hrudi následkom hypertenzie?

Hypertenzia môže spôsobiť dýchavičnosť

Krvný tlak by sa mal merať hneď po fyzickej aktivite

Pred meraním krvného tlaku je potrebné, aby bol dotyčný aspoň 5 minút v pokoji a v sede

Meranie krvného tlaku po ťažkej práci by malo byť odložené o

Manžety na meranie krvného tlaku majú rozdielne veľkosti

Výborne, všetky odpovede sú správne.

 1. o hypertenzii sa hovorí nad hodnotu krvného tlaku TK 140/ 90
 2. najmä v začiatočnom štádiu môže byť hypertenzia asymptomatická
 3. hypertenzia negatívne vplýva na celý organizmus
 4. pri hypertenznej kríze môže vzniknúť aj cievna mozgová príhoda. Hodnoty sú vyššie ako TK 200/ 100
 5. dôkazom vysokého krvného tlaku sú príznaky, ktoré pociťuje postihnutý, ale hlavne nameraná hodnota TK
 6. bolesť hlavy, hučanie v ušiach, návaly tepla a aj tras tela sú častými príznakmi pri hypertenzii
 7. pri vysokom krvnom tlaku sa vyskytuje aj bolesť na hrudi
 8. a aj dýchavičnosť, čiže dyspnoe
 9. meranie krvného tlaku nesmie prebiehať bezprostredne po námahe či psychickej záťaži
 10. potrebné je aspoň 5 minút pokojne sedieť či ležať
 11. po ťažkej námahe sa odporúča byť v pokoji 2 hodiny a následne zmerať hodnotu TK
 12. manžety na tlakomer sa líšia podľa veľkosti, a to pre vek alebo veľkosť končatiny

Viac informácií o hypertenzii

Naposledy aktualizované 11.07.2017

Prihlásiť na odber noviniek

Autor článku

Bc. Lukáš Tóth

Bc. Lukáš Tóth

Redaktor

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Máte doma žiaka? Pomôžte mu zvládnuť stres i tlak vyvíjaný školou. Máte doma žiaka? Pomôžte mu zvládnuť stres i tlak vyvíjaný školou.

V dnešnej dobe sa čoraz viac diskutuje o tom, či nie je na deti vyvíjaný neprimeraný tlak a vysoké nároky. Ako podporiť dieťa vo vzdelávaní a efektívne využiť jeho potenciál, aby to...

Trápi vás nadúvanie? 5 tipov ako ho vyriešiť Trápi vás nadúvanie? 5 tipov ako ho vyriešiť

Nafúknuté brucho, kŕče a odchod plynov, výrazne ovplyvňuje fyzickú pohodu i spoločenský život. Dodržujte týchto 5 zásad a tejto nepríjemnosti sa môžete zbaviť.

Aké môžu byť príčiny zelenej stolice u detí? Aké môžu byť príčiny zelenej stolice u detí?

Stolica bábätka i väčších detí nám môže veľa povedať o ich trávení, ale aj o celkovom zdravotnom stave. Zelená stolica je stále spojená s mnohými mýtmi i polopravdami.

Fyzikálna liečba bolestí chrbta Fyzikálna liečba bolestí chrbta

Existujú rôzne možnosti pri liečbe bolestí chrbta a pohybového aparátu. Patrí medzi ne aj fyzikálna terapia, ktorá má veľa možností ako pomôcť. Povedzme si o niektorých v našom článku.

Menopauza u mužov, vtip alebo realita? Menopauza u mužov, vtip alebo realita?

Trápia vás návaly tepla, nadmerné potenie, poruchy nálad, znížená fyzická alebo sexuálna výkonnosť? Možno práve prechádzate zložitejším obdobím hormonálnych zmien . U žien toto...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.