späť na zoznam článkov

Aké sú typické príznaky pre vysoký krvný tlak?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Aké sú typické príznaky pre vysoký krvný tlak?
Zdroj foto: Getty images

Vysoký krvný tlak je ochorenie, ktoré vás môže sprevádzať životom bez povšimnutia. V tomto je ukrytá jeho nebezpečnosť. Rizikom je hlavne vypuknutie komplikácií, ktoré môžu ohroziť zdravie a život.


Vysoký krvný tlak je rizikový pre vznik komplikácií, tie vyplývajú z dlhodobého nepozorovaného priebehu.

Najvážnejšie príklady sú infarkt srdcového svalu alebo cievna mozgová príhoda, a to v podobe krvácania do mozgu.

To sú len dva príklady, ktoré sa vyskytujú v prípade zanedbaného, neliečeného alebo nesprávne liečeného vysokého krvného tlaku.

Stáva sa, že následky vysokého krvného tlaku vypuknú náhle, bez predchádzajúceho varovania. Symptómy sa rôznia, od prípadu, k prípadu.

Niekto je citlivý na zmeny počasia, u iného človeka sa vyskytujú veľké výkyvy krvného tlaku počas dňa, v závislosti od telesnej, či duševnej kondície a námahy.

Vysoký krvný tlak môže byť následkom iného ochorenia, tak jeho zmeny môžu nastať pri zhoršení primárnej vyvolávajúcej príčiny.

Hypertenzia a jej hodnoty

Opakovanie je matka múdrosti, a preto si čo to o krvnom tlaku zopakujeme. Krvný tlak je tvorený dvomi hodnotami, vyjadrenými v milimetroch ortuťového stĺpca.

Tieto hodnoty sú systolický krvný tlak, teda ten čo vzniká pri vzťahu (kontrakcii) ľavej srdcovej komory a diastolický krvný tlak, ktorý vzniká pri uvoľnení srdca.

Prvá hodnota pred lomkou patrí systolickému a hodnota za ňou diastolickému krvnému tlaku.

Krvný tlak môže byť nízky, normálny alebo vysoký. Toto hrubé delenie má ešte v rámci každej jednotky zvláštne delenie.

Podrobná tabuľka s hodnotami krvného tlaku je v článku 
Prehľadná tabuľka: aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak?.

Toto delenie je dôležité z viacerých dôvodov. V prípade hypertenzie sa môže intenzita príznakov stupňovať podľa aktuálnej hodnoty.

Krvný tlak je dynamická veličina, ktorá sa mení počas celého dňa pod vplyvom množstva vnútorných aj vonkajších faktorov.

A ak telo nie je schopné adekvátne reagovať na zmeny krvného tlaku, tak dochádza k jeho zníženiu alebo zvýšeniu. Čo môže v konečnom dôsledku spôsobiť ťažkosti.

Pre rýchly náhľad uvádzame tabuľku s hodnotami normálneho krvného tlaku, až do vysokého krvného tlaku.

Tabuľka s hodnotami krvného tlaku normálny a vysoký krvný tlak 

Názov Hodnota
Optimálny menej alebo rovná sa 120 / 80
Normálny  menej ako 140 / 80
Hypertenzia I. stupňa  140 / 90 až 160 / 100
Hypertenzia II. stupňa  160 / 100 až 180 / 110
Hypertenzia III. stupňa  viac 180 / 110
izolovaná systolická hypertenzia systolický tlak je viac ako 140 a diastolický tlak menší ako 90

Ak sú hodnoty na rozmedzí hodnôt, napríklad 150 / 80, v tom prípade sa krvný tlak zaraďuje do skupiny s vyššou hodnotou, v tomto prípade to znamená hypertenzia I. stupňa.

Poznáte typické príznaky hypertenzie?

Hypertenzná choroba je nebezpečná v tom, že často v začiatočnom období prebieha asymptomaticky, skryto. Počas daného obdobia sa nemusí prejavovať ťažkosťami viditeľnými zvonka, ale negatívne vplýva na vnútorné orgány.

V tomto tkvie riziko pre vznik vážnych komplikácií. Citlivé sú oči, obličky, srdce, mozog a iné. O tom, že máte vysoký krvný tlak, sa môžete dozvedieť náhodne.

Pri meraní tlaku v rodinnom kruhu alebo v ambulancii praktického lekára pri preventívnej prehliadke.

Aj hypertenzná choroba je dobrý príklad, ktorý upevňuje dôležité postavenie každoročných preventívnych prehliadok v predchádzaní vážnych ochorení a ich komplikácií.

Vždy je lepšia účinná prevencia, ako liečba zanedbaného ochorenia, aj keď k zanedbaniu prichádza v tomto prípade často nevedomky.

Vysoký krvný tlak negatívne pôsobí na všetky orgány.

Pri dlhodobom, postupne sa zvyšujúcom krvnom tlaku, si telo na dané hodnoty zvyká a ťažkosti sa nemusia dostaviť. Až do momentu, kedy sú hodnoty kritické a mnohokrát v číslach nad 210 / 130 mmHg. 

V takom prípade je vysoké riziko vzniku komplikácií ako je infarkt myokardu alebo cievna mozgová príhoda. Tieto prípady sú odborne nazývané a môžete ich nájsť pod pojmami akcelerovaná hypertenzia alebo hypertenzná kríza.

 • Akcelerovaná hypertenzia je charakterizovaná náhlym a rýchlym vzostupom hodnôt krvného tlaku nad normál, jej neliečenie spôsobuje poškodenie orgánov a tkanív.
 • Hypertenzná kríza je akútny stav, ktorý ohrozuje zdravie a život postihnutého a okrem nameraných hodnôt nad 210 / 130 mmHg ohrozuje centrálny nervový a srdcovocievny systém aj obličky.

Niekto má pri výstupe hodnôt krvného tlaku opakujúce sa ťažkosti a už bez merania vie, že sa mu zvyšuje krvný tlak. U niekoho sa prejaví celkovými ťažkosťami alebo neurologickými, u niekoho srdcovými ťažkosťami.

Preto je ťažké hovoriť na základe jedného príznaku, že v tejto chvíli sa jedná o hypertenziu.

Najlepším dôkazom je zmeranie krvného tlaku tlakomerom. Avšak, existuje skupina príznakov, ktoré pri výskyte naznačujú, že práve s krvným tlakom nemusí byť niečo v poriadku.

Tieto príznaky sa môžu vyskytnúť pri hypertenzii:

 • bolesť hlavy (alebo inak opisované pocity v hlave)
 • závraty (môžu byť v akejkoľvek polohe alebo iba pri jej zmene)
 • hučanie v ušiach (alebo iné zvuky ako pískanie)
 • poruchy videnia (napríklad dvojité, rozmazané, zahmlené videnie)
 • začervenanie alebo bledosť tváre
 • nával tepla
 • poruchy spánku
 • potenie
 • krvácanie z nosa
 • bolesť na hrudi, v okolí srdca (bolesť môže byť akéhokoľvek charakteru, alebo môže byť prítomný neurčitý pocit, diskomfort)
 • pocit búšenia srdca
 • dušnosť, dýchavičnosť (dyspnoe, ako pocit nedobrého, neúplného nadýchnutia)
 • únava a slabosť
 • pocit na vracanie, niekedy len ako ťažoba na žalúdku (v hornej oblasti brucha, pod hrudnou kosťou), vyskytuje sa aj zvracanie
 • tras tela
 • opuchy dolných končatín (najskôr v okolí členkov)

Viete ako sa správne meria tlak krvi?

Okrem ťažkostí, ktoré sa pri vysokom krvnom tlaku môžu vyskytnúť, je dôležité aby sme hodnotu krvného tlaku vedeli zmerať. Dôkaz hypertenzie (vysokého krvného tlaku) jej nameraním je dôležitý údaj pre človeka samotného, ale aj pre lekára, ktorý hypertenziu lieči.

Vhodné je namerané hodnoty krvného tlaku zapísať na papier, ktorý pri vyšetrení poskytnete lekárovi.

Krvný tlak nie je problém kontrolovať, nakoľko máme v dnešnej dobe k dispozícii automatické digitálne tlakomery. Ich výhodou je, že merajú krvný tlak automaticky a namerané hodnoty sú viditeľné na prehľadovom displeji.

Vhodné je, ak vám tlakomer meria aj rýchlosť srdcovej frekvencie (pulzu, tep), prípadne indikuje jej nepravidelnosť. Pre meranie tlaku je vhodnejší kvalitný prístroj.

Pri výbere tlakomeru by mala prevládať kvalita nad nízkou cenou.

Poznáme dva druhy komerčne dostupných digitálnych tlakomerov:

 • Prvý je s manžetou na zápästie. V dnešnej dobe sú rovnako spoľahlivé, ale pri meraní sú dôležité správne zásady umiestnenia tlakomeru v úrovni srdca, inak sú prítomné odchýlky od správnej hodnoty. Tlakomer sa nasadzuje podľa návodu a ostatné zásady pri meraní krvného tlaku platia tak, ako je uvedené nižšie
 • Druhý je typ s manžetou na rameno a ten nájdeme vo dvoch prevedeniach, a to ako polo - automatický (s manžetou na nafukovanie) a plne - automatický.

Okrem kvalitného tlakomeru je dôležité, aby meranie krvného tlaku prebehlo v rámci zásad správneho merania. Inak by nemusela byť nameraná hodnota výpovedná.

Dôležité je, aby ste si dali pozor na detaily uvedené v bodoch:

 • poloha v sede, prípadne v ľahu (hodnota diastolického tlaku je v ľahu približne o 5 mmHg nižšia ako v sede), dolné končatiny voľne položené na podlahe, nie prekrížené. V niektorých prípadoch sa meria aj po zmene polohy v stoji
 • ticho a pokoj v miestnosti, primeraná teplota kde krvný tlak meriame
 • pri meraní tlaku by osoba nemala rozprávať
 • 30 minút pred meraním nepiť kávu a iné stimulujúce nápoje, nefajčiť
 • po ťažkej práci pokoj dve hodiny
 • pred meraním sa nevystavovať stresu
 • 5 minút pred meraním pokojne sedieť, ležať
 • meranie s prázdnym močovým mechúrom
 • výsledná hodnota je priemer 2 - 3 meraní s 2 minútovými pauzami (ak človek trpí na poruchu srdcového rytmu, meranie opakovať 5 x a z neho priemer bude výsledná hodnota)
 • meranie na paži, ramene, s lakťom opretým o podložku
 • manžeta tlakomeru by mala byť v správnej veľkosti a mala by byť vo výške srdca, 1 - 3 cm nad lakťovou jamkou
 • manžeta by nemala byť príliš stiahnutá, ani voľná
 • odev musí byť voľný, aby neobmedzoval prietok krvi do končatiny
 • meranie krvného tlaku môžete vykonávať na oboch horných končatinách, ale uprednostňuje sa meranie na strane, kde bývajú hodnoty krvného tlaku vyššie

Tabuľka veľkostí manžiet na meranie krvného tlaku rozdelená podľa veľkosti ramena a podľa šírky a dĺžky manžety

  Obvod ramena (cm) Šírka manžety Dĺžka manžety
Detská 16 - 21 8 21
Pre dospelých malá 22 - 26 10 24
Klasická veľkosť 27 - 34 13 30
Veľká 35 - 44 16 38
Stehnová 45 - 52 20 42

Pozor na rannú hypertenziu!

Ranná hypertenzia je na diagnostiku náročná, nakoľko sa objavuje do dvoch hodín od prebudenia a kým sa človek dostaví k lekárovi, krvný tlak sa zvyčajne zníži a ustáli.

Preto je kontrola krvného tlaku v ranných hodinách dôležitá aj v domácom prostredí.

Nočná a ranná hypertenzia zvyšujú riziko komplikácií.

Samozrejme, že krvný tlak s ojedinelým výkyvom v hodnotách smerom hore, bez ťažkostí a vzhľadom na námahu alebo psychickú kondíciu, nie je pravdepodobne problém. Ale pri opakovanom nameraní hypertenzie treba lekárske vyšetrenie.

I v tomto prípade rannej hypertenzie, merajte krvný tlak do dvoch hodín od prebudenia v každý deň v jednom týždni a zapísané hodnoty poskytnite lekárovi.

Asymetria krvného tlaku na končatinách

Krvný tlak je na oboch horných končatinách aj za normálnych okolností mierne rozdielny. Ale nemusí to byť v poriadku, ak tieto hodnoty presahujú číslo 20 mmHg.

Napríklad, ak si nameriate na pravej hornej končatine TK 120 / 80 a na ľavej končatine hodnotu tlaku TK 150 / 90. V tomto prípade je odporúčané lekárske vyšetrenie.

 

Zopakujte si tému pomocou kvízových otázok

12 ľahkých otázok odhalí, čo ste si o hypertenzii zapamätali.

Od akej hodnoty krvného tlaku sa hovorí o hypertenzii?

Môže hypertenzná choroba prebiehať bez príznakovo?

Je pôsobenie vysokého krvného tlaku pozitívne pre organizmus?

Hypertenzná kríza nie je riziková pre vznik cievnej mozgovej príhody

Ako sa dokazuje zvýšený krvný tlak

Medzi prejavmi hypertenzie môžu byť

Môže byť bolesť na hrudi následkom hypertenzie?

Hypertenzia môže spôsobiť dýchavičnosť

Krvný tlak by sa mal merať hneď po fyzickej aktivite

Pred meraním krvného tlaku je potrebné, aby bol dotyčný aspoň 5 minút v pokoji a v sede

Meranie krvného tlaku po ťažkej práci by malo byť odložené o

Manžety na meranie krvného tlaku majú rozdielne veľkosti

Výborne, všetky odpovede sú správne.

 1. o hypertenzii sa hovorí nad hodnotu krvného tlaku TK 140/ 90
 2. najmä v začiatočnom štádiu môže byť hypertenzia asymptomatická
 3. hypertenzia negatívne vplýva na celý organizmus
 4. pri hypertenznej kríze môže vzniknúť aj cievna mozgová príhoda. Hodnoty sú vyššie ako TK 200/ 100
 5. dôkazom vysokého krvného tlaku sú príznaky, ktoré pociťuje postihnutý, ale hlavne nameraná hodnota TK
 6. bolesť hlavy, hučanie v ušiach, návaly tepla a aj tras tela sú častými príznakmi pri hypertenzii
 7. pri vysokom krvnom tlaku sa vyskytuje aj bolesť na hrudi
 8. a aj dýchavičnosť, čiže dyspnoe
 9. meranie krvného tlaku nesmie prebiehať bezprostredne po námahe či psychickej záťaži
 10. potrebné je aspoň 5 minút pokojne sedieť či ležať
 11. po ťažkej námahe sa odporúča byť v pokoji 2 hodiny a následne zmerať hodnotu TK
 12. manžety na tlakomer sa líšia podľa veľkosti, a to pre vek alebo veľkosť končatiny

 

Viac informácií o hypertenzii v zdrojoch

 • cardiology.sk - odporúčania Európskej hypertenziologickej spoločnosti a Európskej kardiologickej spoločnosti pre rok 2003 v manažmente artériovej hypertenzie
 • wikiskripta.eu - skriptá o hypertenzii

Naposledy aktualizované 11.06.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Ako včas rozpoznať srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu? Boj o život + Infografiky Ako včas rozpoznať srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu? Boj o život + Infografiky

Infarkt srdcového svalu a cievna mozgová príhoda patria medzi časté ochorenia a príčiny náhleho úmrtia. Ich včasné rozpoznanie môže zachrániť zdravie a život.

Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, mŕtvicu? + Typické príznaky Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, mŕtvicu? + Typické príznaky

Cievna mozgová príhoda, mozgový infarkt, iktus, porážka, mŕtvica a mnoho iných názvov pomenováva náhle vzniknutý stav odohrávajúci sa v našom mozgu. Spôsobuje ju buď neprekrvenie časti...

Prehľadná tabuľka: Aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak? Prehľadná tabuľka: Aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak?

Aký je normálny, nízky či vysoký tlak krvi? Namerané hodnoty si môžete porovnať v prehľadnej tabuľke.

Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií

Vysoký krvný tlak zapríčiňuje rôzne zdravotné komplikácie. Zistilo sa, že nočná hypertenzia to ešte zhoršuje.

Meranie krvného tlaku: Aké sú zásady správneho postupu? + 10 zásad Meranie krvného tlaku: Aké sú zásady správneho postupu? + 10 zásad

Správne meranie krvného tlaku má svoj význam. Pri nedodržaní určitých zásad môže prísť k chybnému nameraniu vysokého či nízkeho tlaku krvi.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.