späť na zoznam chorôb

Hypertenzná kríza: Ako sa prejavuje a lieči? Vysoký tlak čo ohrozuje zdravie?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Hypertenzná kríza: Ako sa prejavuje a lieči? Vysoký tlak čo ohrozuje zdravie?
Zdroj foto: Getty images

Hypertenzná kríza je živo ohrozujúci stav charakterizovaný náhlym a prudkým zvýšením krvného tlaku. Sprevádza ho riziko poškodenia a zlyhania životne dôležitých orgánov.


Charakteristika

Hypertenzná kríza je akútny zdravie a život ohrozujúci stav. Presnejšie náhle a prudké vystúpenie krvného tlaku, ktoré vyžaduje okamžitú liečbu.

Výška nameraného krvného tlaku nie je až tak rozhodujúca.
Avšak, v tomto prípade zaváži práve: 
Rýchlosť zvýšenia tlaku krvi
Plus, významné sú sprievodné príznaky.

Sprievodné príznaky = zdravotné ťažkosti vyskytujúce sa v súvislosti s hypertenznou krízou.

1.

V prvom rade sa hypertenzná kríza spája s nervovým systémom, presnejšie s centrálnou nervovou sústavou (CNS). Zmena mozgových funkcií prebieha zväčša spoločne so zrakovými prejavmi.

2.

Následne sa vyskytujú taktiež príznaky poškodeniazlyhania srdcovo - cievneho systému a obličiek.

1 + 2 = ide teda o ohrozenie funkcie životne dôležitých orgánov.

Čo je to hypertenzia?

Hypertenzia, hypertenzná choroba, je odborné označenie pre vysoký krvný tlak. Toto ochorenie sa radí medzi najčastejšie srdcovo - cievne ochorenie.

Postihuje až 25 % svetovej populácie.

Vysoký krvný tlak je rizikovým faktorom pre vznik rôznorodých zdravotných komplikácií a ochorení. A to najmä v prípade zanedbania liečby.

Pomenovanie tichý zabijak mu patrí i preto, že dlhé roky môže prebiehať bezpríznakovo. Zdravotné ťažkosti sa objavia následne až po narušení funkcie konkrétneho orgánu či orgánového systému.

Vysoký krvný tlak sa môže vyskytovať tiež po nadmernej fyzickej aktivite, psychickom preťažení.

Avšak, hypertenzia ako ochorenie sa hodnotí vtedy, ak sa krvný tlak trvalo zvýši nad hodnotu:

140 / 90 mmHG

Plus...

K nameraniu hodnoty tlaku nad túto hranicu musí byť v minimálne dvoch nezávislých meraniach.

Vysoký krvný tlak nie je pojmom, ktorý postihuje iba dospelú populáciu. Zasahuje tiež deti. Ako hlavné príčiny sa uvádzajú nesprávny spôsob života spojený s nadváhou až obezitou či iné ochorenie.

A teda, hypertenzia sa rozdeľuje podľa príčiny vzniku na primárnu a sekundárnu

Primárna = esenciálna, ktorá nemá známu príčinu.

Sekundárna = vzniká na základe iného ochorenia.
Príkladom môže byť choroba obličiek, hormonálne zmeny, preeklampsia až eklampsia u tehotných žien a iné.

Až 95 % prípadov = esenciálna / primárna hypertenzia.

Pri vzniku vysokého krvného tlaku sa uvádzajú takzvane neovplyvniteľné a ovplyvniteľné rizikové faktory. Prvú skupinu človek nevie svojim konaním zmeniť, pričom pri druhej priamo súvisia so vznikom hypertenzie.

Medzi najznámejšie rizikové faktory spôsobujúce hypertenziu patria:

 • vyšší vek
 • pohlavie, častejšie u žien v období menopauzy (prechodu)
 • genetická predispozícia a rodinný výskyt
 • porucha rovnováhy vazomotorickej regulácie

Rizikové faktory spôsobené konaním človeka:

 • nadváha a obezita
 • nadmerný príjem soli  NaCl
 • nedostatok horčíka, draslíka a vápnika v strave
 • fajčenie
 • alkoholizmus
 • nedostatok pohybu a sedavý spôsob života
 • celkovo zlá životospráva
 • negatívny vplyv životného prostredia, znečistenie

Európska spoločnosť pre hypertenziu a Európska kardiologická spoločnosť uvádza hodnoty krvného tlaku ako sú uvedené v tabuľke

TK Systolický krvný tlak v mm HG Diastolický krvný tlak v mm HG
Optimálny tlak krvi menej ako 120 menej ako 80
Normálny tlak krvi 120 - 129 80 - 84
Vysoký normálny tlak krvi  130 - 139 85 - 89
Hypertenzia 1. stupňa - mierna  140 - 159 90 - 99
Hypertenzia 2. stupňa - stredne závažná  160 - 179 100 - 109
Hypertenzia 3. stupňa - závažná  180 - 209 110 - 120
Hypertenzia 4. stupňa - veľmi závažná 210 a viac viac ako 120
Izolovaná systolická hypertenzia viac ako 140 menej ako 90

Systola a diastola?

Srdce ako pumpa čerpá odkysličené krv z ľudského tela.
Prevedie ju pľúcami, kde sa opäť okysličí. 
Následne ju spätne pumpuje do organizmu.

V skratke...

Pri kontrakcii, čiže stiahnutí myokardu - srdcového svalu, sa krv vypudí do aorty. Vtedy je krvný tlak najvyššíNemal by presiahnuť hodnotu 140 mm Hg (milimetrov ortuťového stĺpca - metóda na meranie tlaku krvi).

Hovoríme o systole - fáza stiahnutia srdcového svalu a vypudenie krvi do krvného obehu.

Diastola, je naopak fáza uvoľnenia. Nastáva po zmrštení komôr, krv sa nasáva do srdca. Hodnota diastoly by nemala byť vyššia ako 90 mm Hg.

Systola sa označuje i skratkou sTK, TKs, diastola dTK, TKd.

V dnešnej dobe si v domácom prostredí krvný tlak meriame pomocou digitálneho tlakomeru, nie ortuťovým tlakomerom za pomoci ortuťového stĺpca. 

Viac informácií o krvnom tlaku
jeho správnom meraní 
a hypertenzii sa dozviete v článku:
Hypertenzia

V článku o hypertenznej kríze sa dočítate: 
Definícia hypertenznej krízy a hodnota tlaku krvi
Príčiny vzniku. 
Prejavy a akú má liečbu.

Definovanie hypertenznej krízy

Hypertenzná kríza je akútny, život ohrozujúci stav, ktorý sprevádza poškodenie alebo zlyhanie životne dôležitých orgánov.

V prvom rade je postihnutý centrálny nervový systém, srdce, veľké cievy a obličky.

V tomto prípade nie je tak dôležitá nameraná hodnota krvného tlaku, ale rýchlosť zvýšenia a pridružené príznaky

Pri hypertenznej kríze sa uvádzajú približné hodnoty krvného tlaku, keď môže tlak krvi stúpať nad hodnotu

TK 210 / 130 mm Hg.

Pri krvnom tlaku a jeho zvýšení je dôležitá tiež východisková hodnota

Človek s dlhodobo zvýšeným krvným tlakom znáša výstup hodnôt TK inak, ako človek s dlhodobo normálnym tlakom krvi. 

Príklad:
Východisková hodnota 120 / 80 alebo 170 / 90 a stúpanie TK nad 200 / 100. 

Samozrejme, každý človek vníma zvýšenie krvného tlaku individuálne.

Pri hypertenznej kríze sa uvádzajú dva základné pojmy,
ktoré ju delia na emergentný a urgentný stav.

Emergentný stav

Ako emergentné stavy sa opisujú situácie, ktoré sú typické akútnym, čiže náhlym a prudkým zvýšením krvného tlaku z normálnej alebo zvýšenej hodnoty.

So zvýšením tlaku sa spájajú pridružené závažné zdravotné ťažkosti. Tie vyplývajú z postihnutia cieľových orgánov, ako je mozog, srdcovo - cievny systém či obličky.

Emergentný stav = okamžitá liečba. 

V tomto prípade sa uvádza, že je nutná liečba do 1 hodiny.

Zníženie tlaku krvi je nevyhnutné z dôvodu prevencie poškodenia orgánov.
Avšak, krvný tlak sa v tomto momente neznižuje až na hranicu normálnej hodnoty 120 / 80 mm Hg.

Takto výrazné zníženie by spôsobilo nechcené nedokrvenie týchto dôležitých orgánov.

Liečba je väčšinou vnútrožilová, teda parenterálna - podávaná mimo tráviaci trakt a stav si vyžaduje odsledovanie na jednotke intenzívnej starostlivosti. Kde sa monitorujú základné životné funkcie a opakovane sa meria tlak krvi (TK).

Urgentné stavy

Ako urgentný stav sa opisuje významne zvýšená hodnota krvného tlaku, ale bez sprievodnej závažnej symptomatológie.

I v tejto situácii je nutná liečba aby sa predišlo rozvoju stavu.

Avšak, prebieha počas niekoľkých hodín. Zväčša postačuje liečba podávaná perorálne, teda ústami. 

Emergentný a urgentný stav v tabuľke

Emergentné stavy Urgentné stavy
 • akútnyživot ohrozujúci stav
 • hrozí zlyhanie životne dôležitých orgánov, ako je mozog, srdce či obličky
 • vyžaduje si okamžitú liečbu, do hodiny
 • závažný stav, ktorý neohrozuje človeka bezprostredne na živote
 • vyžaduje si liečbu, do niekoľkých hodín
hypertenzná encefalopatia hypertenzia pri chronickom srdcovom zlyhávaní
hypertenzia s akútnym srdcovým zlyhávaním akcelerovaná hypertenzia
hypertenzia s akútnym koronárnym syndrómom malígna hypertenzia
hypertenzia pri disekcii aneuryzmy po operačná hypertenzia
hypertenzia pri cievnej mozgovej príhode
hypertenzia pri preeklampsii a eklampsii
hypertenzia pri operácii
hypertenzia pri feochromocytóme, 
nádore nadobličiek
hypertenzia po užití drog
POZOR! 
V prípade, ak hypertenzná kríza nie je včasne liečená,
hrozí úmrtie pre postihnutie mozgu, srdca či obličiek.

Príčiny

Aké sú príčiny hypertenznej krízy?

Presná príčina vzniku hypertenznej krízy nie je do teraz objasnená. Avšak, uvádzajú sa niektoré stavy, ktoré sa na jej vzniku podieľajú.

Najčastejším dôvodom tohto život ohrozujúceho stavu je neliečená alebo nedostatočne liečená primárna hypertenzia, či komplikácia sekundárnej hypertenzie.

Stáva sa, že ide o prvý prejav hypertenzie.

Často je zapríčinená vynechaním liečby vysokého krvného tlaku.
Zabudnutá liečba?
Ale i zámerne:
Večer idem na oslavu, budem piť alkohol

Hypertenzná kríza môže postihnúť každého hypertonika, a to na základe vonkajšieho stimulu, psychického napätia, ale i pri zhoršení iného ochorenia.

Zhrnutie príčin hypertenznej krízy:

 • neliečená alebo nedostatočne liečená hypertenzia
  • prvý prejav vysokého krvného tlaku
 • vynechanie liekov na vysoký krvný tlak - Rebound fenomén
 • nadmerná psychická záťaž a emočný stres
 • preeklampsia, eklampsia u tehotných žien
 • porucha funkcie obličiek
  • akútny zápal obličiek, akútna glomerulonefritída i u detí
 • infarkt srdcového svalu
 • krvácanie do mozgu alebo ischémia mozgu
 • mozgový tumor
 • nádorové ochorenie
 • úraz hlavy
 • pooperačné stavy
 • feochromocytóm
 • stimulačné drogy, kokaín, crack, pervitín, LSD

Plus... 

Uvádza sa, že kríza vo vyššej miere postihuje skupinu ľudí so sekundárnou hypertenziou, zlou toleranciou antihypertenzívnej liečby, fajčiarov a ľudí so zlou socio - ekonomickou úrovňou (dodržiavanie liečby, životospráva?).

Príznaky

Pri hypertenznej kríze sa uvádza ako hlavná porucha centrálneho nervového systému. Ide o stav, ktorý sa označuje i encefalopatia

V tomto prípade sú možnosťou vyskytujúce sa ťažkosti ako je, bolesť hlavy, závraty, nauzea (napínanie na vracanie) až vracanie, podráždenosťzmätenosť, porucha vedomiakóma. Pridružiť sa môžu i kŕče.

Vzhľadom k zmenám na očnom pozadí sa tak môžu vyskytnúť taktiež poruchy zraku. A to hmlisté, rozmazaná či dvojité videnie.

Závažným dôsledkom krízy je krvácanie do mozgu, ako intracerebrálne či subarachnoidálne krvácanie.

Srdcovo cievne ťažkosti sa prejavujú ako krvácanie z nosa, teda epistaxa, srdcové zlyhávanie a pľúcny edém či infarkt srdcového svalu, tiež aneuryzma aorty.

Obličkové príznaky sú zníženie funkcie obličiek a znížená až zastavenie tvorby moču.

Tabuľka uvádza najčastejšie príznaky pri hypertenznej kríze

Systém Príznaky
Mozog 
 • silná bolesť hlavy
 • závraty
 • hučanie v ušiach
 • zmätenosť
 • podráždenosť, nepokoj
 • cievna mozgová príhoda
 • porucha vedomia
 • ospalosť - somnolencia
 • kóma
 • kŕče tela 
Očné príznaky
 • krvácanie do sietnice
 • edém papily zrakového nervu
 • poruchy zraku
  • rozmazané a hmlisté videnie
  • dvojité videnie
Srdcovo - cievny systém
 • bolesť na hrudi - stenokardie
  • zhoršenie angíny pectoris 
  • až akútny koronárny syndróm (AKS) - infarkt myokardu - srdca
 • arytmia - poruchy srdcového rytmu
 • epistaxa - krvácanie z nosa
 • zlyhávanie srdca
 • dušnosť - dyspnoe
 • opuch pľúc
 • aneuryzma aorty - disekcia
  • náhla, prudká neznesiteľná až krutá bolesť na hrudi
  • rozdielny TK na dvoch končatinách
  • chýbajúci pulz na jednej končatine
Obličky
 • zlyhanie funkcie obličiek
  • znížená tvorba moču - oligúria
  • zastavenie tvorby moču - anúria
  • hematúria - hematúria
  • bielkoviny v moči - proteinúria
 
Tráviace ťažkosti
 • nauzea - pocit na vracanie
 • vracanie 

Diagnostika

Diagnostika sa v prvom rade spolieha na anamnézu a vyšetrenie fyziologických funkcií.

Dôležité otázky v tomto prípade sú:

 1. je postihnutý liečený na hypertenziu?
  • ak áno - ako dlho
 2. kontroluje si hodnoty krvného tlaku?
 3. aké lieky má na vysoký krvný tlak?
 4. nevynechal liečbu?
 5. nepil predtým alkohol, neužíval drogy?
 6. mal už podobný stav alebo hypertenznú krízu v minulosti?
 7. prekonal cievnu mozgovú príhodu, srdcový infarkt, má chronické srdcové zlyhávanie?
 8. má tieto ťažkosti:
  • bolesť hlavy
  • bolesť na hrudi
  • búšenie srdca - palpitácie
  • sťažené dýchanie
  • poruchu zraku
  • závraty
  • prípadne iné ťažkosti...

Hodnotí sa tiež závažnosť, a to podľa:  

 1. aktuálneho krvného tlaku
 2. pôvodného krvného tlaku
 3. rýchlosti zvýšenia.

Tak ako pri hypertenzii je nutné zistiť orgánové postihnutie. Klinický obraz vedie k potrebe špecialistu. Tým môže byť kardiológ, internista, neurológ.

V následnej dobe, ak do teraz nebola hypertenzia diagnostikovaná, i očný lekár a nefrológ. 

K základným vyšetreniam patrí meranie krvného tlaku, EKG, prípadne CT pri neurologickom deficite. Doplnia sa tiež krvné laboratórne vyšetrenie krvi. 

Základom je...

Krvný tlak i pulz sa meria na oboch končatinách.
Čo môže odhaliť disekujúcu aneuryzmu aorty.
Vykonáva sa orientačné neurologické vyšetrenie
Dopĺňa sa EKG

Samozrejme, prvoradé je zníženie krvného tlaku na prijateľnú hodnotu.

Pri hypertenznej kríze je významné jej rýchle odhalenie, na čo nadväzuje včasná liečba. Následne v neskoršej fáze sa pátra a vykonáva diferenciálna diagnostika.

Priebeh

Pri hypertenznej kríze s nedá opísať jednoznačný priebeh. Príznaky hypertenzie sú individuálne. Závisí tiež od miery a rýchlosti zvýšenia krvného tlaku a východiskovej hodnoty v čase zvýšenia.

Sú ľudia, ktorí majú dlhodobo vysoký krvný tlak. Im zvýšenie z TK 150 / 90 na hodnotu 210 / 120 nemusí spôsobiť až tak závažné ťažkosti. V tom  príklade môže prebiehať ako urgentný stav.

Stúpať môže iba systolický, či naopak len diastolický krvný tlak.

Na druhej strane sú ľudia, ktorí majú obvykle normálne hodnoty. V tomto prípade môže hypertenzná kríza zapríčiniť emergentný stav s nutnosťou okamžitej liečby.

Pri hypertenznej emergencii sa zväčša udáva vystúpenie diastolického tlaku nad dTK 120 mm Hg.

Inak hrozí riziko vypuknutia závažných komplikácií, a to v rozsahu cievnej mozgovej príhody, krvácania do mozgu, infarktu srdcového svalu, srdcového zlyhávania a v podobe iných chorobných stavov.

Hypertenzná kríza prebieha zväčša však ako triáda postihujúca nervový, srdcový systém a obličky.

V prvom rade sa vyskytujú príznaky poruchy funkcie mozgu. Príkladom je intenzívna bolesť hlavy, závraty, až zmätenosť a poruchy vedomia. Pridružiť sa môže pocit na vracanie až vracanie a poruchy zraku.

V nasledovnej dobe sa vyvíjajú srdcové ťažkosti, ako je ľavostranné zlyhanie srdca so sťaženým dýchaním, prípadne bolesťou na hrudi s rizikom rozvoja infarktu myokardu.

Obličky sú postihnuté poruchou funkcie, ktorá sa odzrkadlí na zníženej až zastavenej tvorbe moču. Prípadne sa do moču dostáva krv a nadbytočné množstvo bielkovín.

POZOR!
Hypertenzná kríza - emergentná forma si vyžaduje okamžitú liečbu
Hroziace komplikácie v podobe krvácania do mozgu
zlyhania alebo infarktu srdca
smrť.
Ako sa lieči: hypertenzná kríza

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • Literatúra
  • Prednemocničná urgentná medicína - Viliam Dobiáš a kolektív
  • Akútní stavy v kontextu - Jan Bydžovský
 • viapractica.sk - odborný článok v pdf + kazuistika
 • viapractica.sk - odborný článok v pdf - Hypertenzná kríza
 • solen.sk - Hypertenzné krízy. Základné liečebné postupy v rutinnej klinickej praxi a intenzívnej starostlivosti - článok v pdf
 • solen.sk - článok v pdf - Manažment liečby hypertenznej krízy u detí – štandardný postup
 • ncbi.nlm.nih.gov - Hypertensive crisis

Naposledy aktualizované 03.05.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií

Vysoký krvný tlak zapríčiňuje rôzne zdravotné komplikácie. Zistilo sa, že nočná hypertenzia to ešte zhoršuje.

Čo je to maskovaná hypertenzia? Normálny krvný tlak u lekára, ale... Čo je to maskovaná hypertenzia? Normálny krvný tlak u lekára, ale...

Maskovaný vysoký krvný tlak je možnou príčinou neliečenia hypertenznej choroby. Meranie u lekára preukáže normálnu hodnoty tlaku krvi. Avšak, realita je iná.

Neliečená hypertenzia ohrozuje zdravie a život. Aké má komplikácie? Neliečená hypertenzia ohrozuje zdravie a život. Aké má komplikácie?

Vysoký krvný tlak prebieha dlhoročne a pritom sa nemusí nijako prejaviť. Až do doby, keď nastanú komplikácie ohrozujúce zdravie a život.

Viete, ako správne používať tlakomer a ako merať krvný tlak? Viete, ako správne používať tlakomer a ako merať krvný tlak?

Tlakomer - profesionálny prístroj, ktorý prednedávnom používali výhradne lekári, sa dostal do domácnosti takmer každého laika. Pravidelné meranie krvného tlaku u pacientov s arteriálnou...

Ako na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení? Ako na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení?

Srdcovo cievnym ochoreniam patrí prvá priečka v chorobnosti a úmrtnosti. Na Slovensku, tak i celosvetovo. Spoznajte snami účinnú prevenciu.

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kollárova

   Kollárova 31, 91701 Trnava

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jaroslav Novák
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kollárova 31, 91701 Trnava
 • Trenčiansky kraj
  • NsP Ilava - Nemocnica s poliklinikou Ilava n.o.

   Štúrova 3, 01901 Ilava

   Web: http://www.nspilava.sk

   Návštevné hodiny - lôžkové oddelenie:
   pondelok - piatok 15:00 - 17:00
   sobota, nedeľa, sviatky 14:00 - 16:00

   • MUDr. Zuzana Barinková
    Adresa: Detská kardiologická ambulancia, Štúrova 3, 01901 Ilava
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 14:30  12:00-12:30 
    Utorok 07:30 14:30  12:00-12:30 
    Streda 07:30 14:30  12:00-12:30 
    Štvrtok 07:30 14:30  12:00-12:30 
    Piatok 07:30 14:30  12:00-12:30 
 • Nitriansky kraj
  • NsP Levice

   29.augusta 2, 93401 Levice

   Chirurgické ambulancie (2)

   • MUDr. Peter Gergely
    Adresa: Ambulancia angiológie, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Štvrtok 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
   • MUDr. Gabriel Sojka
    Adresa: Kardiologická ambulancia, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Štvrtok 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
 • Žilinský kraj
  • Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

   Generála Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok

   Web: http://www.uvn.sk/
   Telefón - ústredňa: 044 4382 111

   Iné - nezaradené ambulancie (1)

   • MUDr. Miroslav Urban
    Adresa: Kardiologická ambulancia, Ulica gen. Vesela, 03401 Ružomberok
    deň oddo
    Štvrtok 07:00 15:00 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Zvolen - Nemocnica Zvolen a.s.

   Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen

   Telefón - ústredňa: 045 5201 111

   Návštevné hodiny:
   denne 14:00 - 17:00

   • MUDr. Dušan Chrenko
    Adresa: Kardiologická ambulancia, Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen
    deň oddo
    Pondelok  07:00 14:00 
    Utorok 07:00 12:30 
    Streda 07:00 14:00 
    Štvrtok 07:00 13:00 
    Piatok 07:00 13:00 
 • Prešovský kraj
  • NsP Vranov nad Topľou - Vranovská nemocnica n.o.

   M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou

   Web: http://www.vnno.eu/
   Telefón - ústredňa: 057 4865 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Ján Šaffa st.
    Adresa: Cievna poradňa, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo
    Streda 13:00 16:00 
   • MUDr. Alexander Tamáš
    Adresa: Kardiologická ambulancia, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 16:00  12:30-13:00 
    Utorok 07:30 16:00  12:30-13:00 
    Streda 07:30 16:00  12:30-13:00 
    Štvrtok 07:30 16:00  12:30-13:00 
    Piatok 07:30 16:00  12:30-13:00 
   • MUDr. Anna Klečšinská
    Adresa: Detská kardiologická ambulancia, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo prestávka
    Štvrtok 10:00 16:00  12:00-13:00 
   • MUDr. Lenka Lidíková
    Adresa: Neurologická ambulancia, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 16:00  12:00-13:00 
    Utorok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Streda 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 16:00  12:00-13:00 
   • MUDr. Anna Kravecová
    Adresa: Neurologická ÚPS ambulancia, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo
    Pondelok  16:00 07:30 
    Utorok 16:00 07:30 
    Streda 16:00 07:30 
    Štvrtok 16:00 07:30 
    Piatok 16:00 07:30 
   • MUDr. Milan Slivenský
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 16:00  12:00-13:00 
    Utorok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Streda 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 16:00  12:00-13:00 
 • Košický kraj
  • NsP Skalica - Nemocnica s poliklinikou a.s. Skalica

   Koreszkova 7, 90982 Skalica

   Web: http://www.nspskalica.sk/
   Telefón - ústredňa: 034 6969 111

   Návštevné hodiny - lôžkové oddelenie:
   Návštevné hodiny podľa jednotlivých oddelení nájdete tu

   • MUDr. Oľga Herůfková
    Adresa: Nefrologická ambulancia pre dospelých, Koreszkova 7, 90982 Skalica
    deň oddo
    Utorok 08:00 12:30 
    Streda 13:00 17:00 
    Štvrtok 08:00 12:30 
   • MUDr. Dana Lisická
    Adresa: Neurologická ambulancia pre dospelých, Koreszkova 7, 90982 Skalica
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 15:30   
    Utorok 07:00 15:30   
    Streda    Klinický deň, len akútne stavy 
    Štvrtok 07:00 15:30   
    Piatok 07:00 15:30   
   • MUDr. Marián Ivánek
    Adresa: Neurologická ambulancia pre deti, Koreszkova 7, 90982 Skalica
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 15:30   
    Utorok 07:00 15:30   
    Streda 07:00 10:00  Od 10:00 Klinický deň 
    Štvrtok 07:00 15:30   
    Piatok 07:00 15:30   
   • MUDr. Jozef Vaníček
    Adresa: Očná ambulancia, Koreszkova 7, 90982 Skalica
    deň oddo
    Pondelok  07:30 13:00 
    Utorok 07:30 11:00 
    Streda 07:30 11:00 
    Štvrtok 07:30 13:00 
    Piatok 07:30 13:00 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.