späť na zoznam článkov

Alkohol: Ako vplýva na psychiku človeka? Čo okrem depresie spôsobuje?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Alkohol: Ako vplýva na psychiku človeka? Čo okrem depresie spôsobuje?
Zdroj foto: Getty images

Alkohol patrí medzi jednu z najrozšírenejších drog. Vyvoláva závislosť, a teda alkoholizmus patrí medzi duševné ochorenia. Pre pacienta v ebriete je typická zmena správania, no jeho chronickým užívaním dochádza až k zmenám osobnosti konzumenta.


Alkohol patrí medzi najrozšírenejší z drog. Prečo má tak veľký a pevný vplyv na našu dušu a ako negatívne pôsobí? 

Hlavnou zložkou všetkých alkoholických nápojov je denaturovaný alkohol (etanol, etylalkohol, chem.CH3-CH2-OH). Ide o bezfarebnú, vysoko horľavú kvapalnú látku s charakteristickým zápachom.

Zaujímavé:
Samotné alkoholické nápoje prechádzajú procesom, pri ktorom dochádza k prirodzenému kvaseniu. Kvasinky menia cukor získaný z ovocia na alkohol a oxid uhličitý. Nasleduje fermentácia a destilácia alkoholu.

To ako alkohol pôsobí na človeka je individuálne. Závisí to hlavne od množstva požitého alkoholu, objemu alkoholu v nápoji, rýchlosti pitia, hmotnosti a tolerancie jednotlivca.
Každopádne dochádza k akútnemu alebo chronickému poškodeniu zdravia.

Prečítajte si tiež:
Alkoholizmus: Dokázané účinky alkoholu na naše telo

Akútna intoxikácia alkoholom

Aj u nealkoholika môže vzniknúť  vážne poškodeniu zdravia alkoholom. Deje sa tak v prípade, že dôjde k nárazovému požitiu veľkého množstva alkoholu. Najčastejšie to môžeme vidieť u mladých ľudí, ktorí nepoznajú mieru svojho pitia.

4 štádiá otravy alkoholom: 

 1. Excitačné štádium - dochádza pri ňom k zvýšeniu energie, činnosti, komunikatívnosti, sociabilite, eufórii a vzrušeniu, no paradoxne sa zhoršuje videnie, spomaľuje sa reakčný čas a dochádza k strate koordinácii svalov
 2. Hypnotické štádium - primárna čulosť a zvýšená činnosť sa mení v nečinnosť, spavosť, dochádza k výraznej poruche zraku, reči a chôdze, reflexy sa znižujú
 3. Narkotické štádium - zhoršuje sa výrazne zrak, videnie je dvojité, rozmazané a nesúvislé, pacient nezrozumiteľne komunikuje, bľaboce, zväčša neodpovedá, len pozerá do neznáma, zaspáva, je ťažšie zobuditeľný a po zobudení takmer okamžite znova zaspáva, svaly sú ochabnuté
 4. Asfyktické štádium - jedná sa o najzávažnejšie štádium, kedy spavosť progreduje až v komatózny stav, pacient nereaguje, pomaly a plytko dýcha, dochádza k celkovému podchladeniu organizmu, hyporeflexia svalstva a uvoľnenie zvierača na žalúdku zvyšujú riziko smrti aspiráciou zvratkov

Koľko alkoholu som vypil a koľko mám v krvi? Výpočet promile: Alkohol kalkulačka.

Čítajte s nami ďalej a dozviete sa:
Aký dopad má alkoholizmus na dušu človeka. 
Ničí jednotlivca, ale taktiež jeho najbližšie okolie.

.

Alkoholizmus je duševná porucha

Zaujímavé:
Alkoholizmus bol prvýkrát označený za duševnú poruchu už v roku 1784 B. Rushom. Táto definícia trvá dodnes. Do tej doby sa považoval za poruchu správania, ktorá priamo súvisí s charakterom konkrétneho človeka.

Alkoholizmus je teda považovaný za psychické ochorenie, kedy je jedinec závislý od konzumácie alkoholických nápojov. Nie len závislosť na alkohole, ale aj ostatné závislosti sú definované podľa WHO ako duševné ochorenia, teda je nutné k nim tak aj pristupovať, a liečiť ich.

Nielenže sa jedná o duševnú poruchu, dokonca ide o duševnú poruchu s najčastejším výskytom. Až 50% pacientov hospitalizovaných na psychiatrických oddeleniach a v psychiatrických liečebniach trpí práve týmto ochorením.

Zaujímavé:
Chronický abúzus alkoholu skracuje priemernú dĺžku života jedinca až o 10 rokov.

Čo spôsobuje alkohol?

 • organické a funkčné poškodenie mozgu
 • organické a funkčné poškodenie vnútorných orgánov
 • závažné psychické poruchy
 • zásadné spoločenské problémy
 • zhoršenie ekonomickej situácie

 

Tabuľka s jednotlivými štádiami alkoholizmu:

Štádiá alkoholizmu: I.štádium alkoholizmu II.štádium alkoholizmu III.štádium alkoholizmu IV.štádium alkoholizmu
Názov jednotlivých štádií: Počiatočné štádium Prodromálne štádium Kritické štádium Terminálne štádium
Riziko úplného alkoholizmu:
 • nízke riziko
 • stredné riziko
 • vysoké riziko
 • alkoholizmus
Fungovanie v bežnom živote:
 • normálne
 • občasne problémové
 • vysoko problémové
 • neschopnosť normálneho fungovania
Frekvencia konzumácie alkoholu:
 • občasná
 • pravidelná
 • pravidelná
 • pravidelná
Tolerancia množstva alkoholu:
 • nízka
 • stredná
 • vysoká
 • veľmi vysoká
Množstvo konzumovaného alkoholu:
 • postupné zvyšovanie dávok
 • postupné zvyšovanie dávok
 • veľké množstvo (ranné pitie)
 • veľké množstvo (celodenné pitie)
 Dopad na zdravie:
 •  nízke riziko
 •  stredné riziko
 •  vysoké riziko (prvé ochorenia)
 •  veľmi vysoké riziko (nezvratné poškodenia zdravia)

 

Psychické ochorenia spôsobené užívaním alkoholu

Vplyv alkoholu na kognitívne funkcie a psychiku ako takú je dobre známy. Avšak prevažná väčšina verejnosti si mylne myslí, že tieto poruchy sú prechodné a vyskytujú sa len v čase opitia.

Alkohol ale spôsobuje trvalé a nenávratné poškodenie mozgu a psychiky.

Najčastejšie psychické prejavy u opitého človeka:

 • eufória, následne depresia
 • myšlienkový trysk
 • zlé, až suicidálne myšlienky
 • agitovanosť, podráždenosť
 • psychomotorický nepokoj
 • zlosť, agresivita

 

Najčastejšie psychické poruchy zapríčinené užívaním alkoholu:

 • Depresia
 • Manicko - depresívna porucha
 • Alkoholická demencia
 • Korsakovova psychóza a ostatné amnencie
 • Alkoholová halucinóza
 • Paranoidná psychóza

 

Depresia vyvolaná alkoholom

Depresia je psychický stav alebo ochorenie prejavujúce sa chorobným a neraz neodôvodneným pocitom smútku. Je sprevádzaná celou radou somatických ťažkostí ako napríklad celková svalová slabosť, nevoľnosť, zvracanie, bolesti hlavy a iné.

Zaháňanie smútku a depresie alkoholom nie je riešenie. Vo väčšine prípadov sa jedná len o tzv. racionalizáciu, čo znamená „racionálne” odôvodňovanie si pitia. Faktom je, že alkohol depresie stupňuje, prípadne jeho dlhodobá konzumácia je ich príčinou.

V menšom počte prípadov, prevažne u mužov, sa vyskytuje najskôr depresia, potom závislosť na alkohole a postupne sa obe tieto poruchy prehlbujú a stupňujú. Avšak deje sa to aj naopak, kedy pravidelným pitím dochádza k sebaľútosti, pocitu menejcennosti a depresívnym myšlienkam.

TIP: Úzkosť, strach, depresia, či iné príznaky. príčiny vedú až do minulosti

Afektívna porucha, keď jedinec vyčnieva

Afektívna porucha patrí medzi psychiatrické ochorenia, a podobne ako depresiu ju radíme medzi poruchy nálad, emócií a afektu. U pacienta sa striedajú dva proti - póly, a to pocity šťastia a smútku, teda depresie a mánie. Z tohto dôvodu je označovaná aj termínom manicko - depresívna psychóza, alebo bipolárna porucha.

Pri afektívnej poruche postihnutý jedinec značne vyčnieva z normy nadmerne patologickou náladou s opakujúcim sa priebehom.

Približne 2 týždne prevládajú depresie, smútok, strata sebadôvery, pocity viny až suicidálne myšlienky. Túto negatívnu náladu strieda týždeň zvýšenej fyzickej aktivity, sociability, komunikatívnosti až myšlienkového trysku spolu so psychomotorickým nepokojom, roztržitosťou a podráždenosťou.

 

Alkoholická demencia a straty pamäte

Dementný stav vzniká pri chronickom etylyzme skôr ako stihne jedinec zostarnúť (starecká demencia). Dokazujú to aj najnovšie štúdie, ktoré zároveň preukázali vyššiu mieru postihnutia u mužov.

Zaujímavé:
Riziko skorého nástupu demencie vzniká pri konzumácii 60g alkoholu denne u mužov a 40g alkoholu u žien.

Alkohol skutočne poškodzuje mozgové štruktúry a jeho funkciu, čím urýchľuje nástup demencia až trojnásobne. U chronických a silných alkoholikov vedie konzumácia nadmerného a pravidelného užívania alkoholických nápojov k poškodeniu pečene, a tým k úniku čpavku do krvného obehu a mozgu, čo ešte zhoršuje mozgové funcie.

Prečítajte si tiež: Demencia môže byť aj v mladom veku

Korsakovova alkoholová psychóza

Korsakovova psychóza nesie názov podľa ruského neurológa a psychiatra Sergeja Sergejoviča Korsakovova. Je známa aj ako Meynertova amencia či amnestický syndróm. Príčinou je organické poškodenie mozgu (mamilárnych teliesok a thalamu) vplyvom alkoholu.

U tohto ochorenia býva hlboko narušená krátkodobá pamäť (minúty, hodiny, dni), podobne ako pri stareckej demencii. Najväčší problém predstavuje zapamätanie si a udržanie naučeného, alebo spomienok na rôzne udalosti v pamäti. Tieto „okná” jedinec nahrádza a maskuje vymyslenými spomienkami - konfabuláciami.

Progresia stavu so sebou prináša celkovú dezorientáciu a trvalé, ireverzibilné poškodenie intelektu. Pacient stráca nielen zdravú myseľ, ale taktiež predchádzajúce sociálne zázemie, teda postupne prichádza o svoj doterajší život.

 

Alkoholická halucinóza

Halucinóza zapríčinená chronickým užívaním alkoholu sa nazýva alkoholická halucinóza, a je veľmi podobná schizofrénii, paranoji a iným poruchám, pri ktorých pacient vidí alebo počuje neexistujúce. Jedná sa teda o psychotickú poruchu vznikajúcu na základe  chronickej alkoholovej závislosti (10 a viac rokov).

V predchorobí dominujú poruchy spánku - insomnia, vzťahovačnosť a tenzia. Samotná porucha sa prejavuje náhlym začiatkom a rýchlym vývojom symptómov. V popredí je výrazná úzkosť, sluchové halucinácie a perzekučné bludy (pocity prenasledovania niekým).

Alkoholická halucinóza nemusí u pacienta pretrvávať. Abstinencia alkoholu spôsobuje, že halucinácie a bludy u pacientov s touto poruchou zanikajú. Teda u prevažnej väčšiny. U malého počtu pretrvávajú a progredujú v paranoju.

Zaujímavé z praxe:
Na traumatologickom oddelení bol hospitalizovaný muž v strednom veku, ktorý sa liečil z viacnásobných zlomenín. Príčinou fyzickej traumy bol úmyselný skok pod vlak, a dôvodom skoku zase hlasy, ktoré mu to prikazovali. Počas pobytu v nemocnici vídal tiene, ktoré vystupovali zo stien. V anamnéze bol samozrejme alkohol.

Paranoidná psychóza

Počuli ste už niekedy, že alkoholici vidia biele myšky? Myslíte si, že si to vymýšľajú? Nie! Skutočne ich vidia!

Paranoia a paranoidná psychóza predstavujú najzávažnejší problém klinickej psychiatrie. Paranoia znamená v preklade „mimo seba”. Jedná sa o ťažké duševné poruchy, ktoré sú ťažko zvládnuteľné a liečiteľné.

Pacienti trpia veľmi často (niekedy permanentne) sluchovými, čuchovými ale aj vizuálnymi halucináciami. Počujú hlasy, ktoré im našepkávajú, čo majú robiť. Cítia rôzne pachy (napr. dym) a majú strach, že ich niekto chce zámerne udusiť. Vidia myšky, ľudské postavy, ale aj mimozemské bytosti.

 

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 09.04.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aký dlhý spánok je potrebný? Čo je REM, NON REM a prečo musíme snívať? Aký dlhý spánok je potrebný? Čo je REM, NON REM a prečo musíme snívať?

Platí, že spať by sme mali tak dlho, aby sme sa ráno po prebudení cítili sviežo a plní sily. Ako dlho to však je? Koniec koncov, dôležitá nie je len dĺžka spánku, ale aj jeho kvalita.

Syndróm vyhorenia: Máte ho? Ako ho prekonať? + Urobte si online TEST Syndróm vyhorenia: Máte ho? Ako ho prekonať? + Urobte si online TEST

O vyhorení človeka sa hovorilo už v dávnej minulosti ako o stave vyčerpanosti tela a duše. Pojem syndróm vyhorenia alebo, ak chcete, i burnout syndróm bol prvý krát popísaný a definovaný...

Psychologička Barbora Kuchárová o pandémii korona vírusu: Čo robiť, aby sme sa nezbláznili? (Rozhovor) Psychologička Barbora Kuchárová o pandémii korona vírusu: Čo robiť, aby sme sa nezbláznili? (Rozhovor)

Aký má pandémia vplyv na duševné zdravie a čo robiť, aby sme sa nezbláznili? Pozrite si videorozhovor s klinickou psychologičkou.

Je jarná a jesenná únava mýtus alebo fakt? Je jarná a jesenná únava mýtus alebo fakt?

Jarná a jesenná únava nie sú mýty. Zmeny počasia, individuálna adaptačná schopnosť jednotlivca a jeho aktuálny zdravotný stav môžu spôsobiť vyčerpanie rôznej intenzity počas týchto...

Vianočné sviatky: Psychická záťaž a depresie? Ako ich prežiť bez stresu? Vianočné sviatky: Psychická záťaž a depresie? Ako ich prežiť bez stresu?

Hovorí sa, že Vianoce sú sviatkami radosti a pokoja. Je ale táto zaužívaná terminológia skutočne pravdivá? Psychológovia si to nemyslia! V skutočnosti je predvianočný stres a chaos, ako...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.