späť na zoznam článkov

Demencia môže byť i v mladom veku. Spoznajte prvé príznaky a rozdiely

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Demencia môže byť i v mladom veku. Spoznajte prvé príznaky a rozdiely
Zdroj foto: Getty images

Demencia je duševná porucha vznikajúca na organickom podklade s následnou poruchou celkovej psychickej aktivity. Mylne je pripisovaná len starším pacientom, avšak trpieť ňou môžu aj mladí. Z akých príčin postihuje demencia mladých ľudí?


Demencia je ochorenie ale aj príznak iných ochorení.
Ľudia ju často mylne pripisujú starším, no postihnúť môže kohokoľvek aj v mladom veku.

Ktoré ochorenia spôsobujú dementný stav?

V popredí je ubúdanie predtým nadobudnutých intelektových schopností.

Názov pochádza z latinského "de mentio", čo v preklade znamená odchádzajúci duchom/mysľou.

Zaujímavé:
V 18. storočí boli pojmom demencia označované všetky duševné poruchy.

Prevažne ňou trpia starí ľudia - starecká demencia.
Rôzne ochorenia však môžu mať za následok rozvoj demencie aj v mladom veku.

Ako sa demencia prejavuje?

Väčšinou býva ako prvá postihnutá pamäť.
Je to rozumová schopnosť, ktorou si uchovávame a znovu vybavujeme už naučené informácie.
Poruchy sú zjavné na úrovni ako krátkodobej tak dlhodobej pamäte.

Vytráca sa logické myslenie, ktoré nám za normálnych okolností sprostredkováva odraz skutočnosti a súvislosti medzi javmi.
Klesá IQ ako merateľný stupeň schopností intelektu.

Za všeobecný rozhľad vďačíme plnej orientácii.
Ľudia trpiaci demenciou trpia dezorientáciou.
Môžu byť dezorientovaní inou osobou. Nepoznávajú najbližších príbuzných a známych, a čo je horšie, niekedy nevedia kto sú oni sami.
Takisto bývajú dezorientovaní miestom a časom.

Hlboko narušená je aj schopnosť učenia teda zapamätávania si.
Pre dementného človeka je problematické zopakovať to, čo bolo povedané v krátkom časovom horizonte predtým.
Niekedy hovoríme o dňoch, v ťažších prípadoch o minútach.
Dôvodom je aj súčasné znižovanie pozornosti, celková spomalenosť, bardypsychizmus, nepresnosť.

Porucha zdravého úsudku vo výraznej miere ovplyvňuje afektivitu a správanie.
Dochádza k celkovému úpadku osobnosti človeka ako takého.
Stáva sa psychicky labilnejším a nekritickým.

Zvyšuje sa agresivita, objavujú sa  výbuchy afektivity, časté poruchy nálad, poruchy spánku.
Môžu byť sprevádzané bludmi a halucináciami.

 Stupne demencie (MMSE - mini mental state)

 1. Ľahký stupeň demencie  - sa vyznačuje len miernymi stratami pamäte, ktoré majú za následok zmenu doterajších návykov a minimálne zmeny správania. Zvyšuje sa zábudlivosť a prechodne orientácia. V práci a bežných činnostiach podávajú slabší výkon, majú problém koncentrovať sa. Vyššie uvedené problémy im stále viac začínajú sťažovať život. Nechcú si pripustiť, že sa s nimi niečo deje, preto často podliehajú úzkostným stavom a depresiám.
 2. Stredný stupeň demencie - v popredí sú poruchy kognitívne, výrazná porucha orientácie (pacient sa nevie vrátiť domov), zabúdajú základné informácie o sebe, problémom sa pre nich stávajú aj bežné denné činnosti. Sociálny kontakt je obmedzený. Vyžadujú pomoc okolia.
 3. Ťažký stupeň demencie -  ťažká porucha kognitívnych funkcií, chorý nie je schopný úsudkov a vyžaduje nepretržitú, osobitú starostlivosť. Prestávajú vnímať svoje okolie, časté sú bludy a halucinácie s poruchami správania a zvyšuje sa aj agresivita chorého. Postupne strácajú aj motorické funkcie, dochádza k úniku moču a stolice.

Čo je príčinou demencie mladom veku?

prierez mozgovým tkanivom
Prierez mozgovým tkanivom

Etiológia má základ v poškodení mozgu a mozgových ciev primárnym ochorením, sekundárne no dokázaná je v určitých konkrétnych prípadoch aj dedičnosť.

Pod pojmom demencia si väčšina z nás predstaví starého človeka, ktorý so stúpajúcim vekom zabúda. V prevažnej miere je tomu tak. Mladý vek nám však nezaručuje, že nás táto zákerná choroba obíde.

Demenciu alebo jej príčiny delíme do základných kategórií podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH 10).

Z toho prvé dve kategórie sa týkajú starších pacientov a v druhých dvoch sú popísané stavy či ochorenia, ktoré spôsobujú následne dementný syndróm týkajúci sa všetkých vekových kategórií.

Demencia pri Alzheimerovej chorobe

Alzheimerova choroba (Morbus Alzheimer) - je závažné ochorenie mozgu, na ktoré v dnešnej dobe stále neexistuje kauzálna liečba.

Terapia je prevažne symptomatologická - liečba príznakov.

Presná príčina M.Alzheimer nie je celkom jasná. Zistili sa však určité súvislosti s dedičnosťou.

V popredí prevažujú poruchy pamäte v úvode krátkodobej - ide o problém so zapamätaním si novozískaných informácií.

V neskorších štádiách je narušená aj staropamäť.

Vyskytujú sa aj poruchy učenia a orientovanosti.

Častá je porucha reči.

Chorý chce niečo povedať no nevie nájsť tie správne slová napriek tomu, že rozumie. Neskôr už nerozumie otázkam preto nevie odpovedať.                                                                                                                                     

Vaskulárna demencia

Vaskulárna demencia (cievna) - dochádza k nej následkom poruchy cievneho riečiska v mozgu.

Rizikový sú ľudia liečený na diabetes mellitus, vysoký krvný tlak či aterosklerózu mozgových ciev.

Ide o ochorenia, ktoré majú za následok oslabenie a následne poškodenie až prasknutie (ruptúru) cievnej steny.

U neliečených pacientov samozrejme riziko spojené so základnými ochoreniami stúpa a je väčšia pravdepodobnosť vzniku cievnej mozgovej príhody (porážka, apoplexia, iktus).

S každým infarktom mozgu stúpa pravdepodobnosť rozvoja demencie.      

Demencia pri iných ochoreniach

Demencia pri iných ochoreniach - je demencia, ktorá vzniká na inom podklade ako M.Alzheimer a zároveň sa nejedná o vaskulárnu demenciu.

Netýka sa iba starších ľudí. Vzniknúť môže už v stredom veku u ľudí trpiacich rôznymi ochoreniami.

 • Ide napríklad o ochorenia ako Sclerosisis multiplex - je to zápalové - imunitne podmienené demyelizačné a axonálne ochorenie centrálnej nervovej sústavy postihujúce ľudí už okolo 30. roku.
  Začiatok ochorenia v nižšom veku a po 50. tom roku života je menej pravdepodobný.
  Prognóza ochorenia je nepriaznivá.
  V konečnom dôsledku sa prejavuje okrem iného aj rôznymi stupňami demencie.
 • Ďalším takýmto ochorením je Parkinsonova choroba.
  Príčina nám nie je doteraz známa, ale zaraďujeme ju medzi degeneratívne ochorenia s postupným zánikom neurónov.
  Vyskytuje sa prevažne vo veku okolo 55. roku života.
  S pribúdajúcim vekom sa riziko zvyšuje.
  Poruchy pamäte zaraďujeme medzi psychické príznaky tejto choroby.               
 • Menej známa je Huntingtonova choroba.
  Ide o nie veľmi často sa vyskytujúce dedičné ochorenie centrálnej nervovej sústavy.
  Prejavovať sa začína okolo 35. až 50. roku života.
  Príznaky progredujú ďalších 10 až 20 rokov.
  V začiatočnom štádiu sú to len zmeny nálad, správania, depresie, spomalené myslenie, zhoršená schopnosť chápania a učenia progredujúca až do demencie.
  Narušenie motorických (pohybových) funkcií spôsobuje mimovoľné, zrýchlené až nekoordinované pohyby sprevádzané zášklbmi svalov tváre (grimasy).
 • Creutzfeldtova-Jakobova choroba je sporadické neurodegeneratívne ochorenie mozgu.
  Prvýkrát bolo popísané v roku 1920 nemeckým neuropatológom H.G.Creutzfeldtom, niečo predtým ju rozpoznal nemecký neurológ A.M.Jakob.
  Prenos je dedičný s matky na dieťa s 50% pravdepodobnosťou, sporadická forma je zapríčinená samovoľnými zmenami v mozgovom tkanive, infekčná forma sa prenáša z chorého zvieraťa požitím infikovaného mäsa (BSE), alebo iatrogénny prenos napríklad pri transplantácii.
  Priebeh je charakteristický poruchami pamäte (zastretá myseľ), porucha koordinácie s následnými častými pádmi, závrate, halucinácie, záchvaty strachu.
  Ochorenie progreduje až do ťažkého stavu demencie, chorý je postupne úplne nehybný - pripútaný na lôžko s úplným vymiznutím osobnosti.
 • Nieman-Pickovu chorobu radíme medzi ochorenia metabolické, konkrétne sa jedná o poruchu metabolizmu tukov.
  Tie sa ukladajú prevažne v pečeni, slezine a kostnej dreni.
  Rozdeľuje sa na tri základné typy. Typ A postihuje už novorodencov.
  Ťažkosti sa začínajú objavovať už v prvých týždňoch života a končia sa smrťou okolo 1. až 3.roku.
  Prejavuje sa neprospievaním novorodenca, zvracaním, hnačkami, svalovou slabosťou až úplnou psychomotorickou poruchou.
  Typ B môže vzniknúť v detskom veku aj v dospelosti. Pri tomto type však intelekt nebýva postihnutý.
  Typ C postihuje rôzne vekové skupiny od narodenia až do dospelosti.
  Prejavy sú ako motorické tak aj na psychickej úrovni s prehlbujúcou sa mentálnou retardáciou.
  Liečba neexistuje, existujú len pokusy o transplantáciu kostnej drene.
 • Ochorenie vyskytujúce sa aj u mladých ľudí spôsobujúce postupné poruchy aj kognitívnych funkcií je epilepsia.
  Každému z nás sa môže stať, že dostane počas života epileptický záchvat buď po úraze hlavy alebo nadmerným požitím alkoholických nápojov, to však neznamená, že je epileptik a rozvinie sa u neho predčasná demencia.
  Epilepsiu ako ochorenie diagnostikuje výhradne lekár na základe anamnesticky potvrdených opakovaných záchvatov a ďalších vyšetrení napríklad elektroencefalografia (EEG) s prítomnosťou patologických elektrických vzruchov v mozgu a následne vyšetrení potrebných na odhalenie jej príčiny.
  U pacientov s dlhoročnou epilepsiou sa postupne môže začať prejavovať predčasná demencia.
  Málokedy však dochádza k úplnej degradácii osobnosti.

Tú nespôsobujú iba vyššie uvedené ochorenia, s ktorými si ani moderná medicína nevie dať rady, ale niekedy si za to môže človek sám.

 • Najčastejšie príčiny demencie neviazané na ochorenie u nás sú alkoholizmus alebo nadmerné užívanie rôznych drog.
  Tieto látky takisto zanechávajú svoju stopu na mozgu a nielen na pečeni, ako si to veľa ľudí myslí.
  Ich pravidelným užívaním dochádza k atrofii mozgu s následným rozvojom demencie.
Pseudodemencia - nejde tu o skutočné ubúdanie intelektových schopností ale o prechodný stav s ich útlmom.
Vzniká ako postraumatická reakcia (po stresujúcom, traumatizujúcom zážitku) a zaniká po odstránení tohto faktoru.
Pre pseudodemenciu je typický výpadok najelementárnejších schopností, pričom tie zložitejšie bývajú zachované.
V popredí bývajú absurdné odpovede (mám 200 rokov) či nápaditá obrátenosť v konaní (píše opačným koncom pera), ako napríklad pri prechodnom mrákotovom stave pri Ganzerovom syndróme.
V prípade pseudodemencie nejde o simuláciu.
Tento prechodný stav si postihnutý neuvedomuje.

Diagnostika a liečba

Neexistuje špecifická liečba vzhľadom na rôznorodosť príčin rozvoja demencie.

Každý človek, u ktorého sa začínajú prejavovať príznaky popísané v ľahkom štádiu by mal byť kompletne vyšetrený lekárom s postupným vylučovaním ochorení, ktoré by tento stav mohli spôsobovať.

Väčšina ochorení sa dá vylúčiť poprípade potvrdiť morfologickými vyšetrovacími metódami a to počítačovou tomografiou (CT) alebo magnetickou rezistenciou (MRI), kde lekár vie posúdiť zmeny v mozgovom tkanive.

Jedná sa hlavne o atrofiu mozgu - zmenšujúci sa objem mozgového tkaniva.

Nie je možné ju vyliečiť, ale dá sa spomaliť jej postup hlavne liekmi zlepšujúcimi metabolizmus a prietok krvi mozgovým tkanivom.
Na spomalenie degeneratívnych zmien sú vhodné aj antioxidanciá a vitamíny.
Pri geneticky podmienených ochoreniach sa robí vyšetrenie DNA.
Pokiaľ sú všetky vyšetrenia negatívne treba začať myslieť na psychiatrické doriešenie stavu.
Liečba je prevažne symptomatologická s ohľadom na prevažujúce ťažkosti.

 

Ďalšie zaujímavé zdroje

Otestujte sa

1. Čo je to demencia?

2. Postihuje v prvom rade:

3. Ako nazývame merateľný stupeň inteligencie?

4. Čo postihuje prednostne starecká demencia?

5. Prejavuje sa demencia aj poruchami správania chorého?

6. Podľa akej stupnice rozdeľujeme stupne demencie?

7. Čo zapríčiňuje demenciu v mladom veku?

8. Čo je to pseudodemencia?

9. Ktoré ochorenia spôsobujú demenciu v mladom veku?

10. Ktoré lieky pomáhajú?

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na všetkých 10 otázok :-) Excelentný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 9 z 10 otázok. Skvelý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 8 z 10 otázok. Výborný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 7 z 10 otázok. Dobrý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 6 z 10 otázok. Celkom dobrý výsledok.

Odpovedal/a ste správne na polovicu otázok. Priemerný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 4 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 3 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Získal/a ste iba 2 správne odpovede z 10. Nečítal/a ste pozorne. Zlý výsledok.

Máte iba jednu správnu odpoveď :-( Nečítal/a ste pozorne. Veľmi zlý výsledok.

Všetky Vaše odpovede boli bohužiaľ nesprávne :-( Nečítal/a ste pozorne. Máte ten najhorší výsledok.

Naposledy aktualizované 04.01.2022

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Čo je to cirkadiánny rytmus a biologické hodiny? + Poruchy a 16 potravín, ktoré pomôžu lepšie zaspať Čo je to cirkadiánny rytmus a biologické hodiny? + Poruchy a 16 potravín, ktoré pomôžu lepšie zaspať

Čo sú to vnútorné biologické hodiny alebo cirkadiánny rytmus? Čo s týmto pojmom súvisí a čo pre náš každodenný život znamená?

Aký dlhý spánok je potrebný? Čo je REM, NON REM a prečo musíme snívať? Aký dlhý spánok je potrebný? Čo je REM, NON REM a prečo musíme snívať?

Platí, že spať by sme mali tak dlho, aby sme sa ráno po prebudení cítili sviežo a plní sily. Ako dlho to však je? Koniec koncov, dôležitá nie je len dĺžka spánku, ale aj jeho kvalita.

Syndróm vyhorenia: Máte ho? Ako ho prekonať? + Urobte si online TEST Syndróm vyhorenia: Máte ho? Ako ho prekonať? + Urobte si online TEST

O vyhorení človeka sa hovorilo už v dávnej minulosti ako o stave vyčerpanosti tela a duše. Pojem syndróm vyhorenia alebo, ak chcete, i burnout syndróm bol prvý krát popísaný a definovaný...

Psychologička Barbora Kuchárová o pandémii korona vírusu: Čo robiť, aby sme sa nezbláznili? (Rozhovor) Psychologička Barbora Kuchárová o pandémii korona vírusu: Čo robiť, aby sme sa nezbláznili? (Rozhovor)

Aký má pandémia vplyv na duševné zdravie a čo robiť, aby sme sa nezbláznili? Pozrite si videorozhovor s klinickou psychologičkou.

Je jarná a jesenná únava mýtus alebo fakt? Je jarná a jesenná únava mýtus alebo fakt?

Jarná a jesenná únava nie sú mýty. Zmeny počasia, individuálna adaptačná schopnosť jednotlivca a jeho aktuálny zdravotný stav môžu spôsobiť vyčerpanie rôznej intenzity počas týchto...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.