späť na zoznam článkov

Demencia môže byť i v mladom veku. Spoznajte prvé príznaky a rozdiely

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Demencia môže byť i v mladom veku. Spoznajte prvé príznaky a rozdiely
Zdroj foto: Getty images

Demencia je duševná porucha vznikajúca na organickom podklade s následnou poruchou celkovej psychickej aktivity.


Demencia je ochorenie ale aj príznak ochorení. Ľudia ju často mylne pripisujú starším, no postihnúť môže kohokoľvek aj v mladom veku. Ktoré ochorenia spôsobujú dementný stav?

V popredí je ubúdanie predtým nadobudnutých intelektových schopností. Názov pochádza z latinského ,,de mentio", čo v preklade znamená odchádzajúci duchom/mysľou.

V 18. storočí boli týmto pojmom označované všetky duševné poruchy.

Prevažne ňou trpia starí ľudia - starecká demencia. Rôzne ochorenia však môžu mať za následok rozvoj demencie aj v mladom veku.

Ako sa demencia prejavuje?

Väčšinou býva ako prvá postihnutá pamäť. Je to rozumová schopnosť, ktorou si uchovávame a znovu vybavujeme už naučené informácie. Poruchy sú zjavné na úrovni ako krátkodobej tak dlhodobej pamäte.

Vytráca sa logické myslenie, ktoré nám za normálnych okolností sprostredkováva odraz skutočnosti a súvislosti medzi javmi. Klesá IQ ako merateľný stupeň schopností intelektu.

Za všeobecný rozhľad vďačíme plnej orientácii. Ľudia trpiaci demenciou môžu byť dezorientovaný osobou. Nepoznávajú najbližších príbuzných a známych a čo je horšie niekedy nevedia kto sú oni sami.

Takisto bývajú dezorientovaný miestom a časom.

Hlboko narušená je aj schopnosť učenia teda zapamätávania si. Pre dementného človeka je problematické zopakovať to, čo bolo povedané v krátkom časovom horizonte predtým. Niekedy hovoríme o dňoch, v ťažších prípadoch o minútach.

Dôvodom je aj súčasné znižovanie pozornosti, celková spomalenosť, bardypsichizmus, nepresnosť.

Porucha zdravého úsudku vo výraznej miere ovplyvňuje afektivitu a správanie. Dochádza k celkovému úpadku osobnosti človeka ako takého. Stáva sa psychicky labilnejším a nekritickým.

Zvyšuje sa agresivita, objavujú sa  výbuchy afektivity, časté poruchy nálad, poruchy spánku. Môžu byť sprevádzané bludmi a halucináciami.

 Stupne demencie (MMSE - mini mental state)

  1. Ľahký stupeň demencie  - sa vyznačuje len miernymi stratami pamäte, ktoré majú za následok zmenu doterajších návykov a minimálne zmeny správania. Zvyšuje sa zábudlivosť a prechodne orientácia. V práci a bežných činnostiach podávajú slabší výkon, majú problém koncentrovať sa. Vyššie uvedené problémy im stále viac začínajú sťažovať život. Nechcú si pripustiť, že sa s nimi niečo deje, preto často podliehajú úzkostným stavom a depresiám.
  2. Stredný stupeň demencie - v popredí sú poruchy kognitívne, výrazná porucha orientácie (pacient sa nevie vrátiť domov), zabúdajú základné informácie o sebe, problémom sa pre nich stávajú aj bežné denné činnosti. Sociálny kontakt je obmedzený. Vyžadujú pomoc okolia.
  3. Ťažký stupeň demencie -  ťažká porucha kognitívnych funkcií, chorý nie je schopný úsudkov a vyžaduje nepretržitú, osobitú starostlivosť. Prestávajú vnímať svoje okolie, časté sú bludy a halucinácie s poruchami správania a zvyšuje sa aj agresivita chorého. Postupne strácajú aj motorické funkcie, dochádza k úniku moču a stolice.

Čo je príčinou demencie mladom veku?

prierez mozgovým tkanivom
Prierez mozgovým tkanivom

Etiológia má základ v poškodení mozgu a mozgových ciev primárnym ochorením, sekundárne no dokázaná je v určitých konkrétnych prípadoch aj dedičnosť.

Pod pojmom demencia si väčšina z nás predstaví starého človeka, ktorý so stúpajúcim vekom zabúda. V prevažnej miere je tomu tak. Mladý vek nám však nezaručuje, že nás táto zákerná choroba obíde.

Demenciu alebo jej príčiny delíme do základných kategórií podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH 10).

Z toho prvé dve kategórie sa týkajú starších pacientov a v druhých dvoch sú popísané stavy či ochorenia, ktoré spôsobujú následne dementný syndróm týkajúci sa všetkých vekových kategórií.

  • Alzheimerova choroba (Morbus Alzheimer) - je závažné ochorenie mozgu, na ktoré v dnešnej dobe stále neexistuje kauzálna liečba. Terapia je prevažne symptomatologická - liečba príznakov. Presná príčina M.Alzheimer nie je celkom jasná. Zistili sa však určité súvislosti s dedičnosťou. V popredí prevažujú poruchy pamäte v úvode krátkodobej - ide o problém so zapamätaním si novozískaných informácií. V neskorších štádiách je narušená aj staropamäť. Vyskytujú sa aj poruchy učenia a orientovanosti. Častá je porucha reči. Chorý chce niečo povedať no nevie nájsť tie správne slová napriek tomu, že rozumie. Neskôr už nerozumie otázkam preto nevie odpovedať.                                                                                                                                                            
  • Vaskulárna demencia (cievna) - dochádza k nej následkom poruchy cievneho riečiska v mozgu. Rizikový sú ľudia liečený na diabetes mellitus, vysoký krvný tlak či aterosklerózu mozgových ciev. Ide o ochorenia, ktoré majú za následok oslabenie a následne poškodenie až prasknutie (ruptúru) cievnej steny. U neliečených pacientov samozrejme riziko spojené so základnými ochoreniami stúpa a je väčšia pravdepodobnosť vzniku cievnej mozgovej príhody (porážka, apoplexia, iktus). S každým infarktom mozgu stúpa pravdepodobnosť rozvoja demencie.                                                                                                                                             
  • Demencia pri iných ochoreniach - je demencia, ktorá vzniká na inom podklade ako M.Alzheimer a zároveň sa nejedná o vaskulárnu demenciu. Netýka sa iba starších ľudí. Vzniknúť môže už v stredom veku u ľudí trpiacich rôznymi ochoreniami.

Ide napríklad o ochorenia ako Sclerosisis multiplex - je to zápalové - imunitne podmienené demyelizačné a axonálne ochorenie centrálnej nervovej sústavy postihujúce ľudí už okolo 30teho roku. Začiatok ochorenia v nižšom veku a po 50. tom roku života je menej pravdepodobný.

Prognóza ochorenia je nepriaznivá. V konečnom dôsledku sa prejavuje okrem iného aj rôznymi stupňami demencie.

Ďalším takýmto ochorením je Parkinsonova choroba. Príčina nám nie je doteraz známa, ale zaraďujeme ju medzi degeneratívne ochorenia s postupným zánikom neurónov. Vyskytuje sa prevažne vo veku okolo 55roku života. S pribúdajúcim vekom sa riziko zvyšuje.

Poruchy pamäte zaraďujeme medzi psychické príznaky tejto choroby.               

Menej známa je Huntingtonova choroba. Ide o nie veľmi často sa vyskytujúce dedičné ochorenie centrálnej nervovej sústavy. Prejavovať sa začína okolo 35 teho až 50 teho roku života.

Príznaky progredujú ďalších 10 až 20 rokov. V začiatočnom štádiu sú to len zmeny nálad, správania, depresie, spomalené myslenie, zhoršená schopnosť chápania a učenia progredujúca až do demencie. Narušenie motorických (pohybových) funkcií spôsobuje mimovoľné, zrýchlené až nekoordinované pohyby sprevádzané zášklbmi svalov tváre (grimasy).

Creutzfeldtova-Jakobova choroba je sporadické neurodegeneratívne ochorenie mozgu. Prvýkrát bolo popísané v roku 1920 nemeckým neuropatológom H.G.Creutzfeldtom, niečo predtým ju rozpoznal nemecký neurológ A.M.Jakob.

Prenos je dedičný s matky na dieťa s 50% pravdepodobnosťou, sporadická forma je zapríčinená samovoľnými zmenami v mozgovom tkanive, infekčná forma sa prenáša z chorého zvieraťa požitím infikovaného mäsa (BSE), alebo iatrogénny prenos napríklad pri transplantácii.

Priebeh je charakteristický poruchami pamäte (zastretá myseľ), porucha koordinácie s následnými častými pádmi, závrate, halucinácie, záchvaty strachu. Ochorenie progreduje až do ťažkého stavu demencie, chorý je postupne úplne nehybný - pripútaný na lôžko s úplným vymiznutím osobnosti.

Nieman-Pickovu chorobu radíme medzi ochorenia metabolické, konkrétne sa jedná o poruchu metabolizmu tukov. Tie sa ukladajú prevažne v pečeni, slezine a kostnej dreni. Rozdeľuje sa na tri základné typy. Typ A postihuje už novorodencov.

Ťažkosti sa začínajú objavovať už v prvých týždňoch života a končia sa smrťou okolo 1. až 3.roku.

Prejavuje sa neprospievaním novorodenca, zvracaním, hnačkami, svalovou slabosťou až úplnou psychomotorickou poruchou. Typ B môže vzniknúť v detskom veku aj v dospelosti. Pri tomto type však intelekt nebýva postihnutý.

Typ C postihuje rôzne vekové skupiny od narodenia až do dospelosti. Prejavy sú ako motorické tak aj na psychickej úrovni s prehlbujúcou sa mentálnou retardáciou. Liečba neexistuje, existujú len pokusy o transplantáciu kostnej drene.

Ochorenie vyskytujúce sa aj u mladých ľudí spôsobujúce postupné poruchy aj kognitívnych funkcií je epilepsia.

Každému z nás sa môže stať, že dostane počas života epileptický záchvat buď po úraze hlavy alebo nadmerným požitím alkoholických nápojov, to však neznamená, že je epileptik a rozvinie sa u neho predčasná demencia.

Epilepsiu ako ochorenie diagnostikuje výhradne lekár na základe anamnesticky potvrdených opakovaných záchvatov a ďalších vyšetrení napríklad elektroencefalografia (EEG) s prítomnosťou patologických elektrických vzruchov v mozgu a následne vyšetrení potrebných na odhalenie jej príčiny. U pacientov s dlhoročnou epilepsiou sa postupne môže začať prejavovať predčasná demencia.

Málokedy však dochádza k úplnej degradácii osobnosti.

Tú nespôsobujú iba vyššie uvedené ochorenia, s ktorými si ani moderná medicína nevie dať rady ale niekedy si za to môže človek sám.

Najčastejšie  príčiny demencie neviazané na ochorenie u nás sú alkoholizmus alebo nadmerné užívanie rôznych drog. Tieto látky takisto zanechávajú svoju stopu na mozgu a nielen na pečeni ako si to veľa ľudí myslí. Ich pravidelným užívaním dochádza k atrofii mozgu s následným rozvojom demencie.

  • Pseudodemencia - nejde tu o skutočné ubúdanie intelektových schopností ale o prechodný stav s ich útlmom. Vzniká ako postraumatická reakcia (po stresujúcom, traumatizujúcom zážitku) a zaniká po odstránení tohto faktoru. Pre pseudodemenciu je typický výpadok najelementárnejších schopností, pričom tie zložitejšie bývajú zachované. V popredí bývajú absurdné odpovede (mám 200rokov) či nápaditá obrátenosť v konaní (píše opačným koncom pera) ako napríklad pri prechodnom mrákotovom stave pri Ganzerovom syndróme. V prípade pseudodemencie sa nejedná   o simuláciu. Tento prechodný stav si postihnutý neuvedomuje.

Diagnostika a liečba

Neexistuje špecifická liečba vzhľadom na rôznorodosť príčin rozvoja demencie. Každý človek, u ktorého sa začínajú prejavovať príznaky popísané v ľahkom štádiu by mal byť kompletne vyšetrený lekárom s postupným vylučovaním ochorení, ktoré by tento stav mohli spôsobovať.

Väčšina ochorení sa dá vylúčiť poprípade potvrdiť morfologickými vyšetrovacími metódami a to počítačovou tomografiou (CT) alebo magnetickou rezistenciou (MRI), kde lekár vie posúdiť zmeny v mozgovom tkanive. Jedná sa hlavne o atrofiu mozgu - zmenšujúci sa objem mozgového tkaniva.

Nie je možné  ju vyliečiť ale dá sa spomaliť jej postup hlavne liekmi zlepšujúcimi metabolizmus a prietok krvi mozgovým tkanivom.

Na spomalenie degeneratívnych zmien sú vhodné sú aj antioxidanciá a vitamíny. Pri geneticky podmienených ochoreniach sa robí vyšetrenie DNA. Pokiaľ sú všetky vyšetrenia negatívne treba začať myslieť na psychiatrické doriešenie stavu. Liečba je prevažne symptomatologická s ohľadom na prevažujúce ťažkosti.

 

Otestujte sa

1. Čo je to demencia?

2. Postihuje v prvom rade:

3. Ako nazývame merateľný stupeň inteligencie?

4. Čo postihuje prednostne starecká demencia?

5. Prejavuje sa demencia aj poruchami správania chorého?

6. Podľa akej stupnice rozdeľujeme stupne demencie?

7. Čo zapríčiňuje demenciu v mladom veku?

8. Čo je to pseudodemencia?

9. Ktoré ochorenia spôsobujú demenciu v mladom veku?

10. Ktoré lieky pomáhajú?

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na všetkých 10 otázok :-) Excelentný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 9 z 10 otázok. Skvelý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 8 z 10 otázok. Výborný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 7 z 10 otázok. Dobrý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 6 z 10 otázok. Celkom dobrý výsledok.

Odpovedal/a ste správne na polovicu otázok. Priemerný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 4 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 3 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Získal/a ste iba 2 správne odpovede z 10. Nečítal/a ste pozorne. Zlý výsledok.

Máte iba jednu správnu odpoveď :-( Nečítal/a ste pozorne. Veľmi zlý výsledok.

Všetky Vaše odpovede boli bohužiaľ nesprávne :-( Nečítal/a ste pozorne. Máte ten najhorší výsledok.

Naposledy aktualizované 07.07.2020

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155.

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 8. 7. 2020 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 8. 7. 2020

Koronavírus je kmeň vírusu prenášajúci sa kvapôčkovou infekciou a spôsobuje ochorenie COVID-19. Prvý raz koronavírus indentifikovali na konci roka 2019 v Číne.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 8. 7. 2020) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 8. 7. 2020)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 8. 7. 2020 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 8. 7. 2020

Po prvý raz bol koronavírus identifikovaný v Číne. Vedci neskôr zistili, že pochádza z nakazeného zvieraťa, ktoré skonzumoval človek.

Leto, slnko, teplo, voda, naše zdravie a úrazy, ochorenia či ostatné typické letné problémy? Leto, slnko, teplo, voda, naše zdravie a úrazy, ochorenia či ostatné typické letné problémy?

Slnko je zdrojom energie, zahrieva nás a dobíja. V lete si doprajeme viac odpočinku. Prirodzene. Avšak, v tomto období sa typicky zvyšuje úrazovosť či výskyt niektorých ochorení. Na aké...

Dôležitosť pitného režimu: Čo je nedostatočný či nadmerný príjem tekutín? + výpočet Dôležitosť pitného režimu: Čo je nedostatočný či nadmerný príjem tekutín? + výpočet

Máte správny pitný režim? Pijete veľa či málo vody? Aké tekutiny sú vhodné a nevhodné? Čo ovplyvňuje potrebu vody a na čo by sme nemali zabudnúť?


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.