späť na zoznam článkov

Otrava oxidom uhličitým a uhoľnatým, ako sa prejavuje a aké má riziká?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Otrava oxidom uhličitým a uhoľnatým, ako sa prejavuje a aké má riziká?
Zdroj foto: Getty images

Otravy oxidom uhličitým a oxidom uhoľnatým ohrozujú zdravie a život. Súvisia s vínnou a vykurovacou sezónou. Zásadne sa od seba líšia. 


Otravy oxidom uhličitým a oxidom uhoľnatým významne ohrozujú zdravie a život človeka. 

Spoznajte intoxikáciu výfukovým či kvasným plynom i dymom.
Vykurujete sporákom na tuhé palivo?
Aké sú prejavy otravy? 
A kde všade sa dá priotráviť? 

I keď na pohľad podobné, avšak odlišné intoxikácie nepatria medzi najčastejšie, ale o to sú nebezpečnejšie. 

Pýtate sa: Čo je to intoxikácia?

Intoxikácia = otrava, či otrávenie.

Jed pri dočasnom alebo trvalom pôsobení na organizmus spôsobí jeho poškodenie. To má za následok vznik zdravotných ťažkostí, ohrozenie zdravia a v najhoršom dôsledku i života, teda  usmrtenia.

Jed, otrava po vniknutí do organizmu sa odborne označuje ako noxa.

Intoxikácie sa delia na:

 • akútne, čiže náhle vzniknuté
 • chronické, a to pri dlhodobom pôsobení nižších dávok a koncentrácií
 • úmyselné, ako účel samovraždy, zabitia
 • neúmyselné, náhodné

Jed sa do organizmu môže dostať rôznym spôsobom, mechanizmom. A teda vo forme plynu dýchaním, tráviacim traktom po jeho požití, cez kožu a sliznice, ale i injekčnou aplikáciou (drogy, lieky). 

Akútne pri vdýchnutí jedovatého plynu. 
Chronicky pri užívaní vyšších dávok liekov. 
S úmyslom poškodiť seba či druhého. 
Náhodne sa občas stane,
že niekto vypije benzín či inú chemikáliu z platovej fľašky,
v ktorej bola predtým minerálka. 

Celková závažnosť intoxikácie závisí od viacerých vlastností jedovatej látky. A to od množstva, koncentrácie, rýchlosti vstrebávania a metabolizmu i rýchlosti eliminácie z tela, čiže od vylučovania.

Otravu môžu zapríčiniť rozličné chemické látky obsiahnuté v našom okolí. Najčastejšie otravy sú spôsobené alkoholom či liekmi, ale tiež domácimi čistiacimi prostriedkami.

Známa je taktiež intoxikácia hubami

Otrava oxidom uhličitým i oxidom uhoľnatým nepatria v našej oblasti medzi časté. Naopak, v USA patrí samovražda výfukovými plynmi medzi tie častejšie.

Samotné otravy sú nebezpečné. Plus riziko poškodenia zdravia a úmrtie navyšujú pridružené komplikácie

K bezvedomiu, ktoré je súčasťou väčšiny, sa pridružuje aspiračný zápal pľúc, ako následok preniknutia obsahu žalúdka do pľúc. Ďalej ide o zastavenie bunkového dýchania, poškodenie ciev, orgánov, poruchy srdcového rytmu a poruchy zrážanlivosti krvi alebo prípadne úrazy. 

Veľkým podielom na úrazovosti má práve nadmerné požitie alkoholu, liekov či drog.

Prejavy otráv majú širokú paletu. Od poruchy vedomia, dýchania, a srdcovej činnosti, cez tráviace ťažkosti a bolesti brucha, ako napríklad nevoľnosť, pocit na vracanie až vracanie, bledosť, potenie, kŕče a iné. 

I preto sú prvotné informácie z miesta intoxikácie či od postihnutej osoby dôležité. 
Za krátky čas môže byť dotyčná osoba v bezvedomí, čo znemožní získať potrebné údaje.

Chcete vedieť viac o otrave oxidom uhličitým a uhoľnatým
Ako sa odlišujú, 
aké majú prejavy? 
Čítajte s nami. 

Oxid uhličitý a intoxikácia

Oxid uhličitý sa bežne nachádza v okolitom prostredí. Ide o bezfarebný plyn, ktorý nezapácha.

V atmosfére sa vyskytuje v pomere 0,02 - 0,04 % (uvádza sa i približne 0,038 %) čo je asi 300 - 400 ppm, čiže častíc na milión častíc vzduchu.

Množstvo CO2 sa ročne navyšuje. 
Stúpaniu množstva CO2 vo vzduchu sa pripisuje globálne otepľovanie, skleníkový efekt, ktorého hlavnou príčinou je spaľovanie fosílných palív a úbytok lesov. 

Patrí k bežným zložkám atmosféry, pričom jeho koncentrácia sa môže líšiť v závislosti k miestnym podmienkam, ako je nadmorská výška, vlhkosť vzduchu, emisie z priemyslu, navyšuje sa vo vulkanickej oblasti a v blízkosti niektorých prírodných minerálnych vôd.

Je ťažší ako vzduch a kyslík. A to znamená, že pri vyššej koncentrácii sa hromadí pri zemi. Preto v týchto oblastiach je možné značné ohrozenie zdravia a života zvierat a ľudí.

Oxid uhličitý = CO2.
Nie je reaktívny,
nie je horľavý a
je iba mierne dráždivý.
Sám o sebe nie je jedovatý. 

Využíva sa v priemysle, a to i v potravinárstve, ako ochranná atmosféra, v sýtených nápojoch, v hasiacich prístrojoch, ako chladiace médium či pri chemickej výrobe.

V pevnej forme sa označuje ako suchý ľad pri - 80 °C.

Vzniká počas biologických procesov, pri dýchaní, kvasení a tiež ako produkt horenia zlúčenín uhlíka vo vzduchu.

Intoxikácia CO

Za otravou je nahromadenie oxidu uhličitého v okolitom prostredí

Plus.

Oxid uhličitý je dôležitý dýchací plyn a je súčasťou chemických pochodov v našom organizme. Prostredníctvom sledovania jeho parciálneho tlaku (paCO2) je regulované dýchanie.

Nie na základe parciálneho tlaku kyslíka v krvi.

Transportuje sa krvou, kde je buď chemicky viazaný na hemoglobín - farbivo červených krviniek, alebo je rozpustený v plazme.

Pričom, pokojový metabolizmus vyžaduje dodávku 240 ml O2 a odvod 200 ml CO2 počas jednej minúty.

Kyslík je dodávaný z atmosféry

Oxid uhličitý sa získava počas metabolizmu. Pretože jeho množstvo vo vdychovanej atmosfére je zanedbateľné. 

Pri dýchaní dochádza k výmene kyslíka a oxidu uhličitého medzi krvou a pľúcnymi mechúrikmi (alveolami). Oxid - kyslík sa cez alveoly presúva do krvi, a to za súčasného presunu oxidu uhličitého do alveol. Následne sa z alveol a z organizmu CO2 odstraňuje výdychom.

CO2 sa presúva z miesta s vyššou koncentráciu na miesto s nižšou.

Plyn vždy prestupuje z miesta vyššej koncentrácie na miesto s nižšou koncentráciou. 

Čo je základom problému, ak sa nahromadí viac oxidu uhličitého vo vdychovanom vzduchu. 
CO2 sa vtedy v nižšej miere uvoľňuje z krvi. Je naviazaný na hemoglobín, čo bráni naviazaniu kyslíka a ich vzájomnej výmene.

Dochádza k otrave - intoxikácii CO2.

Vo vydychovanom vzduchu je jeho koncentrácia približne 4,5  %. Pričom už koncentrácia nad 5 % je pre zdravie a život nebezpečná. Koncentrácia COvo vdychovanom vzduchu 0,5 % počas 8 hodín je škodlivá.

Samotný plyn nie je teda jedovatý.
Avšak, pri jeho hromadení sa v prostredí sa situácia mení.

Kde treba predpokladať zvýšené riziko hromadenia oxidu uhličitého?

K intoxikácii CO2 nedochádza až tak často.

Avšak, pre jeho priemyselné využitie sa musí na týchto prevádzkach predpokladať možné hromadenie v pracovnom prostredí. Preto je nutné dodržiavať bezpečnostné zásady rovnako je dôležité jeho monitorovanie.

Tím sa predchádza vzniku nebezpečenstva a situácie intoxikácie. 

Príkladom sú rozličné prevádzky, kde sa využíva pri výrobe. V poľnohospodárstve sú to taktiež obilné silá, kvasiarne, droždiarne, skleníky či sklady ovocia

Sezónne sa rizikovosť i počet intoxikácií zvyšuje počas vínnej sezóny vo vínnych pivniciach. A to hlavne v menších domácich, kde sa nemyslí na toto riziko.

Pozor počas sezóny kvasenia hrozna vo vínnych pivniciach.

Zvýšenie koncentrácie - vznik CO2 = produkt kvasenia a premeny cukrov na etanol a oxid uhličitý.

Príkladom možného hromadenia sú i prírodné oblasti v okolí minerálnych prameňov, pri vulkanickej činnosti, v jaskyniach, šachtách či v studniach. A dokonca možná je i intoxikácia pri potápaní.

Príznaky otravy CO2

V prípade výskytu ťažkostí na uvedených miestach je potrebné predpokladať intoxikáciu. A o to pozornejšie je treba pristupovať k osobe v bezvedomí. Bezpečnosť je na prvom mieste.

Pozor však!

Záchrana jedného človeka v bezvedomí z pivnice sa môže skončiť potrebou záchrany i aktívnych záchrancov.

Príznaky pri intoxikácii:

 • horká a nakyslá chuť v ústach pri určitej koncentrácii
 • pichanie v nose
  • ako pri pití sýteného nápoja oxidom uhličitým
 • únava
 • poruchy koncentrácie
 • nevoľnosť až vracanie
 • spotená a teplá koža
 • červená tehlová koža
 • poruchy videnia
 • bolesť hlavy
 • závraty
 • hučanie v ušiach
 • zrýchlenie dýchania, tachypnoe a hyperventilácia
 • pocit nedostatku vzduchu a dusenia
 • ospalosť, somnolencia - prehnaná spavosť
 • kŕče
 • tachykardia a búšenie srdca
 • hypertenzia
 • poruchy dýchania
 • kolaps, odpadnutie
 • hlbšia porucha vedomia, sopor až bezvedomie
 • pri pretrvávaní v prostredí s vyššou koncentráciou smrť

Podľa koncentrácie v ovzduší má vplyv na organizmus:

 • 0,035 - 0,045 % = čerstvý vzduch
 • 0,06 % = izbový vzduch
 • 0,1 - 1,5 % = mierne účinky, ako je únava a poruchy koncentrácie
 • 0,3 % = únava, ospalosť, zmeny dýchania, bolesť hlavy
 • 0,5 % = je najvyšší prípustný limit v pracovnom prostredí
 • 1 % = nastupuje zrýchlené dýchanie a hypoxia - zníženie okysličenia tkanív
 • 4 - 5 % = stimulácia dychového centrapríznaky otravy po 30 minútach, a to výrazne zrýchlené dýchanie a dušnosť, pocit dusenia sa
 • 6 - 10 %strata úsudkuporuchy vedomia až bezvedomie
 • nad 10 % = bezvedomie za 1 minútu a počas niekoľkých minút i smrť

Ťažkosti nastupujú akútne, teda náhle. Chronické otravy sú výnimočné.

Čo treba urobiť v prípade intoxikácie?

V tomto prípade je dôležité vyslobodiť postihnutú osobu z miesta hromadenia oxidu uhličitého. Avšak, treba dbať na vlastnú bezpečnosť. I preto je lepšia súčinnosť viacerých ľudí, ktorí sa vedia navzájom odkontrolovať a dať na seba pozor.

Ako je už uvedené, v prípade vysokých koncentrácií dochádza rýchlo k poruche a strate vedomia. Pri záchrane môže záchranca zostať pri zachraňovanom.

Stalo sa tak už vo viacerých prípadoch.

Preto je nutné volať o pomoc okrem záchrannej zdravotnej služby i hasičov. Oni majú technické pomôcky na tieto situácie a vedia i detegovať hladinu plynov v priestore.

+

 • vyslobodenie postihnutej osoby, osôb, odborná a technická pomoc - HaZZ
 • ak je človek pri vedomí, poloha v sede
 • v prípade bezvedomia - stabilizovaná poloha
 • sledovanie dýchania a v prípade nedostatočného dýchania kardiopulmonálna resuscitácia

Osoba sa pri oslobodení rýchlo zotavuje, a to pri ľahkých otravách. Následne sa nepodáva žiadna špecifická liečba. Prípadne iba inhalácia kyslíka ústnou maskou.

Pri ťažkých otravách pokračuje odborná liečba podľa stavu človeka.

Monitoring plynov má preto na predispozičných miestach veľký význam.

 
Oxid uhličitý je ťažší ako vzduch, hromadí sa povrchu pri podlahe. 
Človek po odpadnutí leží na zemi, čo podporuje intoxikáciu.

Jednoduchý a overený tip:
Starší vinári
nemali moderné monitorovacie zariadenia,
ale používali zapálenú sviečku.
Tá bola umiestnená na podlahe.
Pri zvýšení koncentrácie CO2 zhasla

 

Otrava oxidom uhoľnatým

Oxid uhoľnatý je iným typom plynu, ktorý môže zapríčiniť otravu až úmrtie. 

Oxid uhoľnatý = CO.

Rovnako má podobné vlastnosti a je:

 • bezfarebný
 • nezapácha
 • nemá chuť
 • nedráždi
 • je ľahší ako vzduch

Vzniká pri nedokonalom spaľovaní organických materiálov.

A to hlavne pri požiaroch.
Avšak, k nedokonalému spaľovaniu môže dochádzať a aj dochádza pri ohreve vody plynovým prietokovým ohrievačom, bojlerom.

Vo veľmi malo množstve je prítomný tiež v atmosfére, a to v nižšej ako 0,001 %, čo je asi 10 ppm častíc na milión. Je hlavným produktom nedokonalého spaľovania fosílných palív či biomasy.

CO je JED
Nebezpečná je koncentrácia 0,05 %.

Pre človeka je oxid uhoľnatý vysoko toxický. Uvádza sa, že pravdepodobne je najčastejšou príčinou intoxikácií v histórii ľudstva.

Kde je možné predpokladať jeho zvýšený výskyt:

 • spotrebiče na zemný plyn a propán-bután
  • kúpeľne s prietokovým ohrievačom
  • malé vykurované priestory
  • plynové ohrievače, kotle, rúry
 • pri horení
  • požiare
  • ohniská
  • kachle, krby
 • výfukové plyny
  • spaľovacie motory, automobily 
  • nedostatočne vetraný priestor
  • prenosné generátory
  • kabíny vodičov kamiónov
  • garáže
  • výrobné haly
  • športové haly
  • podzemné garáže
  • veľkomestá a frekventované križovatky
 • priemysel
  • vysoké pece
  • výroba ocele
  • kotolne
  • uhoľné bane

Jedovatý CO

CO sa počas dýchania viaže na hemoglobín, teda červené krvné farbivo. Toto naviazanie a následne vzniknutá väzba je 200 - 300 krát silnejšia ako väzba s kyslíkom.

CO vytesní O2

CO + hemoglobín = karbonylhemoglobín alebo karboxyhemoglobín so skratkou COHb.

Oxid uhoľnatý teda vytesní a zároveň vyblokuje miesto pre naviazanie kyslíka na hemoglobín.

Tým následne zhoršuje svalovú prácu, a to i srdcovú funkciu. Výsledkom sú srdcové arytmie. Plus nedostatok sa prejaví i na citlivých bunkách mozgu.

Ako sa prejaví intoxikácia CO

Oxid uhoľnatý spôsobuje nedostatok okysličenia tkanív. Pričom najcitlivejší na nedostatok O2 je práve mozog a srdcový sval.

Otrava spôsobí poškodenie mozgu a srdca. 
Ťažká forma až usmrtenie.

Príznaky otravy sú v prvom momente nešpecifické a pripomínajú iné ochorenia. Ako je napríklad chrípka, či nachladnutie, tráviace ťažkosti či cievnu mozgovú príhodu.

V prípade veľkých miest sa môže prípadná intoxikácia prehliadnuť. Pričom na účinok splodín presýtenej dopravy a priemyslu sa nemyslí. Plus doplnkom pri tomto mechanizme je pôsobenie špecifických poveternostných podmienok (inverzia).

Uvádza sa, že práve obdobie vykurovacej sezóny je najrizikovejším. 
Stúpa počet intoxikácií CO. 

Priebeh a intenzita príznakov závisí od koncentrácie CO a dĺžky jeho vdychovania.

Medzi príznaky otravy CO sa radí:

 • únava
 • slabosť
 • celkové chrípkové príznaky
 • psychické ťažkosti, nervozita, unaviteľnosť, poruchy koncentrácie, zmätenosť
 • nespavosť
 • nevoľnosť a ťažoba
 • hnačka
 • bolesť brucha
 • inkontinencia moču a stolice - samovoľný odchod
 • zvracanie
 • koža a sliznice - sýtej ružovej červenej farby
 • poruchy zraku
 • závraty
 • bolesť hlavy
 • bolesť na hrudníku
 • búšenie srdca - palpitácie
 • vysoký alebo tiež nízky tlak krvi
 • sťažené dýchanie a zrýchlené dýchanie
 • až opuch pľúc, opuch mozgu
 • neurologické ťažkosti pre poruchu činnosti mozgu, porucha mobility, dezorientácia
 • svalová slabosť a kŕče
 • odpadnutie, kolaps
 • porucha vedomia, bezvedomie, kóma
 • smrť

Pri odpadnutí sa pridružuje riziko úrazu, a to hlavne poranenie hlavy, podchladenie, popáleniny, prípadne utopenia sa. 

Zvlášť pozornosť si vyžadujú situácie, ak sa zhoršenie zdravotného stavu vyskytuje u viacerých osôb.

Uvádza sa odstupňovanie koncentrácie v %:

 1. 10 % COHb - ľahká porucha koncentrácie
 2. 20 % COHb - bolesť hlavy, závraty
 3. 30 % COHb - bolesť hlavy, nauzea, vracanie, dušnosť - dyspnoe
 4. 40 % - 50 % COHb - psychické poruchy, zmätenosť, poruchy vedomia, kŕče, bezvedomie
 5. nad 60 % COHb - hlboká kóma až smrť

U fajčiarov je bežne prítomná hladina COHb 5 % - u nefajčiarov približne 1 % COHb.

 

Aká je prvá pomoc?

Rovnako ako pri otrave oxidom uhličitým, tak i v prípade CO je nutné osobu vyslobodiť z prostredia. A taktiež je dôležité myslieť na bezpečnosť počas záchrany.

Prvá pomoc pri otrave CO:

 • vyvetranie priestoru, otvorenie okien a dverí
 • vyslobodenie postihnutej osoby
 • bezpečnosť pri pomoci, aspoň dvaja záchrancovia
 • privolanie technickej pomoci, čiže hasičov - HaZZ 150
 • privolanie záchrannej zdravotnej služby 155
  • v tomto prípade je vhodné volať linku 112, čiže IZS - integrovaný záchranný systém
  • polícia 158 súčinná pri cudzom zavinení, poškodení majetku a zdravia
 • po príchode odbornej pomoci inhalácia kyslíka maskou
 • osobe s poruchou dýchania sa pri intoxikácii CO neaplikujú dychy z úst do úst - hrozí otrava

Po odstránení pôsobenia sa COHb udržuje na 50 % aj po 4 hodinách. 
Podávanie kyslíka urýchľuje proces eliminácie z tela.

Dôležitá je prevencia.

Pri nej sa uplatňuje pravidelná kontrola (revízia, servis) vykurovacích spaľovacích zariadení, kotlov, prietokových ohrievačov, plynových spotrebičov.

Najlepšie pred vykurovacím obdobím.

Pomôcť by mala výmena starého kotla za nový. Pričom, problém môže byť i v zlom ťahu komína

Prietokový kotol či ohrievač potrebuje pre dostatočné horenie kyslík.
Ak je v malej miestnosti vyššia spotreba kyslíka,
nastáva nedokonalé horenie plynu a
s tým je spojené stúpanie hodnoty CO v prostredí.

To vedie k intoxikácii.

Stáva sa tak hlavne po rekonštrukciách starších domov, kde je v malom priestore v kúpeľni použitý plynový prietokový ohrievač. Nové plastové okná tesnia a nedochádza k potrebnému vetraniu a prúdeniu vzduchu.

V priemysle či v domácnostiach má preto význam monitoring prostredníctvom detektorov = detektor CO.

 Otrava oxidom uhličitým a oxidom uhoľnatým, hlavné upozornenia v infografike

Zdroj informácií

 • solen.sk - REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY, Akútne intoxikácie liekmi a chemikáliami – všeobecné zásady liečby, Viliam Dobiáš, Life Star Emergency – záchranná zdravotná služba, Limbach
 • wikiskripta.eu - Intoxikace oxidem uhelnatým
 • sszp.eu - Oxid uhličitý v pracovnom prostredí
 • thermona.sk - K otravám oxidom uhoľnatým nedochádza iba v zime
 • reacon.cz - Otrava oxidem uhelnatým – tichý zabiják, který nebolí
 • zachranaoz.sk - odborná prezentácia
 • solen.sk - pdf s článkom Intoxikácia oxidom uhoľnatým a jej možné komplikácie – kazuistika
 • vinko.sk - článok Nebezpečný oxid uhličitý.

Naposledy aktualizované 29.12.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 21. 1. 2022 Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 21. 1. 2022

Každý deň tu nájdete aktuálny počet nových pozitívne testovaných osôb prostredníctvom PCR testov na Slovensku.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 21. 1. 2022 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 21. 1. 2022

Nový koronavírus COVID-19 sa stále šíri na Slovensku aj vo svete. Pozrite sa s nami na aktuálne dianie v súvislosti s koronavírusom u nás.

Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 21. 1. 2022 Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 21. 1. 2022

Pozrite si s nami aktuálne nariadenie a platné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu na Slovensku.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 21. 1. 2022) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 21. 1. 2022)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 21. 1. 2022 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 21. 1. 2022

Prinášame vám vždy aktuálne a priebežné správy o dianí počas pandémie koronavírusu COVID-19 vo svete, deň po dni.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.