späť na zoznam príznakov

Vysoký krvný tlak: Čo značí hypertenzia, aké má hodnoty, prejavy?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Vysoký krvný tlak: Čo značí hypertenzia, aké má hodnoty, prejavy?
Zdroj foto: Getty images

Vysoký krvný tlak sa častejšie vyskytuje v primárnej forme, keď nie je jeho príčina presne známa. Avšak, sekundárna hypertenzia je príznakom iného ochorenia.


Vysoký krvný tlak sa odborne označuje ako hypertenzia

Svetová zdravotnícka organizácia (SZO či WHO) definuje vysoký krvný tlak ako: 

Arteriálna systémová hypertenzia v dospelosti označuje stav, keď príde k dlhodobému zvýšeniu krvného tlaku nad hodnoty 140 / 90 mmHg. Takto zvýšený krvný tlak musí byť nameraný viacerými nezávislými meraniami, a to minimálne dvakrát.

Ide o najčastejšie ochorenie srdcovo - cievneho systému, ktoré údajne postihuje až 25 % svetovej populácie.

Vieme, čo je to krvný tlak?

Pojem krvný tlak poznáme všetci.

Krvný tlak je hydrostatický tlak krvi, ktorý je vytváraný krvou na stenu ciev. Vzniká pri vypudzovaní, čiže vytláčaní krvi zo srdca do ciev.

Srdce je svalová pumpa, ktorá pumpuje okysličenú krv do celého organizmu. A to neprestajne.

Najvyšší tlak krvi sa označuje aj ako systolický krvný tlak sTK.

Ten vzniká pri stiahnutí srdcového svalu a vypudení krvi do aorty. Jeho hodnota by nemala byť vyššia ako 140 mmHg.

Naopak, diastolický krvný tlak dTK je prítomný pri uvoľnení srdcového svalu a nasávaní krvi do srdca.

Je to najnižšia hodnota tlaku, ktorá by nemala byť vyššia ako 90 mmHg.

Prvý sa zapisuje systolický a druhý diastolický krvný tlak.

Čiže: sTK pred lomkou 120 / 80 dTK za lomkou.

Krvný tlak nie je počas celého dňa rovnaký. Jeho výška sa mení na základe rôznych činiteľov. Ako je fyzická či duševná aktivita, záťaž a pokoj, spánok, poloha tela, doba dňa - denný rytmus (cirkadiánny rytmus).

Je úplne normálne, že krvný tlak postupne stúpa s vekom.

Viac sa o krvnom tlaku dozviete aj v článkoch:

Infografika znázorňuje zápi ssystolického a diastolického krvného tlaku
Systolický a diastolický krvný tlak

Vysoký krvný tlak sa rozdeľuje...

Hypertenzia sa rozdeľuje na primárnu a sekundárnu formu.

Pričom primárna forma je ochorením, ktoré nemá presne odhalenú príčinu. Na vzniku tohto druhu sa podieľajú rozličné rizikové faktory. Označuje sa preto aj ako multifaktoriálna.

Niektoré rizikové faktory sú ovplyvniteľné a druhé neovplyvniteľné.

Príkladom tých neovplyvniteľných je vyšší vek, pohlavie, genetická predispozícia či porucha vazomotorickej regulácie.

Z tých, ktoré sa dajú človekom ovplyvniť sú to napríklad nadváha a obezita, fajčenie, nadmerný stres či všeobecne nesprávna životospráva. A negatívne vplýva aj znečistenie okolitého životného prostredia alebo vzduchu.

Viete aký je rozdiel medzi nadváhou a obezitou? - prečítajte si v magazíne Zdravotéky.

Aké hodnoty má hypertenzia?

O vysokom tlaku krvi hovoríme vtedy, ak sa jeho hodnoty dlhodobo pohybujú nad hranicou 140 / 90.

Avšak, krvný tlak na jeho vyššej strane môže mať rôznu mieru a závažnosť. Podľa toho sa následne aj delí.

Tabuľka znázorňuje rozdelenie hypertenzie podľa jej miery

Názov Hodnota systolického krvného tlaku
v mmHg
Hodnota diastolického krvného tlaku
v mmHg
Normálny krvný tlak 120 - 120 80 - 84
Vysoký normálny krvný tlak
- Prehypertenzia 
130 - 139 85 - 89
Hypertenzia 1. stupňa - mierna  140 - 159 90 - 99
Hypertenzia 2. stupňa - stredne závažná  160 - 179 100 - 109
Hypertenzia 3. stupňa - závažná  180 - 209 110 - 120
Hypertenzia 4. stupňa - veľmi závažná 210 a viac 120 a viac
Izolovaná systolická hypertenzia ak je zvýšený iba systolický krvný tlak

viac ako 140

menej ako 90
Infografika znázorňuje normálny krvný tlak a hypertenziu
Kedy je tlak krvi ešte normálny a kedy už vysoký?
Zaujímavé informácie: Prehľadná tabuľka hodnôt krvného tlaku.

Aké sú príčiny vysokého krvného tlaku?

Primárna, teda esenciálna hypertenzia nemá známu príčinu. Na rozdiel od sekundárnej, ktorá je dôsledkom iného zdravotného problému.

Bežné zvýšenie krvného tlaku

Je úplne normálne, ak si človek nameria vysoký krvný tlak za istých podmienok, ktoré nie sú chorobné.

Krvný tlak je ovplyvnený fyzickou záťažou. Stúpa pri manuálnej práci, rýchlej chôdzi, chodení do schodov, pri behu, turistike, pri športovej aktivite.

Dôležité je, aby následne v pokoji postupne ustúpil.

Rovnako, krvný tlak stúpa aj pri duševnej čiže psychickej záťaži. Ak sa niekto rozčúli, má dlhodobý pracovný stres, problémy v rodine a podobne.

Dlhodobý stres je za vznikom aj iných zdravotných ťažkostí okrem hypertenzie. 
Príkladom je syndróm dráždivého čreva či tetánia.

Hypertenzia - riziko vzniku iných ťažkostí

Dlhodobo zvýšený krvný tlak krvi má negatívny dopad na celý organizmus. Pri jeho pretrvávaní trpí samotný srdcovo - cievny systém, oči, obličky a celé ľudské telo.

Tabuľka uvádza štádiá hypertenzie podľa vplyvu na organizmus

Štádium Popis
I. štádium
 • hypertenzia ešte nespôsobila organické zmeny
II. štádium
 • pre chronický výskyt spôsobuje zmeny na orgánoch a orgánových systémoch
 • zmeny zatiaľ nespôsobujú poruchu funkcie orgánov
 • príkladom sú oči, cievy, zväčšenie ľavej komory srdca
III. štádium

Hypertenzná kríza

Stav ťažkej a akútnej formy vystúpenia krvného tlaku, ktorý ohrozuje zdravie a život človeka.

Krvný tlak stúpa nad hodnoty 210 / 130.

Podmienkou krízy je prítomnosť ostatných ťažkostí. Príkladom sú neurologické symptómy (závraty, vracanie, porucha rovnováhy či pohyblivosti), bolesť na hrudi, porucha zraku. Vážnou komplikáciou je cievna mozgová príhoda, srdcové zlyhávanie či infarkt srdcového svalu.

Často je jej príčinou nedostatočná či zanedbaná liečba vysokého krvného tlaku. 
Prípadne sekundárna hypertenzia. 
Čítajte tiež článok Hypertenzná kríza.

Fonendoskop v tvare srdca položený na EKG zázname
Hypertenzia ako rizikový faktor pre vznik srdcových ťažkostí. Foto: Getty images

Bolesť ako príčina vyššieho krvného tlaku

Príkladom inej, nie dlhodobej príčiny hypertenzie je bolesť.

Hodnoty tlaku krvi zvýši aj bolesť. Tento negatívny subjektívny pocit je síce nepríjemný, ale potrebný. Bolesť je ochranou pred poškodením organizmu alebo jeho časti.

Vzniká ako dôsledok pôsobenia rôznorodých síl alebo iných poškodzujúcich činiteľov. Tie pôsobia buď zvonka na telo, pri popálení či úraze, ale aj zvnútra, ako sprostredkovanie symptómu choroby.

Bolesť je príznakom rozličných ochorení, a často sa vyskytuje ako prvá.

Bolesť vzniká v CNS, čiže centrálnej nervovej sústave - mozgu. Pocit bolesti je sprostredkovaný nervovými zakončeniami v koži alebo vo vnútorných orgánoch.

Bolesť môže byť akútna, ktorá vzniká náhle či chronická, tá je dlhodobá. Povrchová bolesť je dobre lokalizovaná, napríklad na koži.

Naopak, viscerálna, čiže hlboká somatická bolesť sa ohraničuje horšie a často sa prenáša na iné miesta, ako vzniká. Poznáme aj fantómovú bolesť, ktorá je pociťovaná z miesta amputovanej časti tela.

Sekundárna hypertenzia

Tento druh hypertenzie sa označuje tiež ako symptomatická. Čiže ide o stav, keď je známa organická príčina zvýšenia krvného tlaku.

Postihuje približne 5 - 15 % postihnutých s hypertenziou, ostatné prípady zastupuje esenciálna forma.

Najčastejšie príčiny sekundárnej hypertenzie sú:

 • hormonálne, ako je napríklad feochromocytóm, primárny Aldosterizmus, Cushingov syndróm, hypertyreóza, akromegália
  • ochorenia endokrinného systému, čiže žliaz s vnútornou sekréciou - nadobličky (dreň či kôra), hypofýza
 • tehotenstvo a preeklampsia či eklampsia
 • ochorenie obličiek ako zápal, nádor, dôsledkom úrazu
 • renovaskulárna - patologické zúženie obličkových ciev - stenóza renálnej artérie
 • neurologické, ako napríklad pri cievnej mozgovej príhode
 • mechanické poškodenie, ako napríklad koarktácia aorty, čo je vrodené zúženie aorty
 • lieky, ako napríklad glukokortikoidy, hormonálna antikoncepcia, sympatikomimetiká
Krvný tlak môžu zvýšiť aj bežne a voľne dostupné kvapky do nosa - hlavne ich nadmerná a dlhodobá aplikácia.

Čo ostatné vplýva na zvýšenie krvného tlaku?

Okrem organického poškodenia existujú rizikové faktory, ktoré zhoršujú hypertenziu, alebo zvyšujú pravdepodobnosť jej nástupu.

Patrí sem napríklad:

 • fajčenie
 • nadváha a obezita - najmä pri BMI nad 30
 • cukrovka
 • porucha metabolizmu tukov, zvýšený cholesterol
 • nadmerný príjem stravy, teda prejedanie sa
 • nadbytok príjmu solí a Na (sodíka) v strave a tekutinách (vysoko - mineralizované vody)
 • nedostatok horčíka (Mg, magnézia), draslíka (K, kália) či vápnika (Ca, kalcia) v strave
 • nedostatok pohybovej aktivity
 • nadmerná miera stresu, dlhodobá psychická záťaž
 • únava a nedostatok spánku
 • alkoholizmus
 • chrápanie a spánkové apnoe
 • nízka pôrodná hmotnosť
 • užívanie drog, kokaín, amfetamín
 • znečistenie vonkajšieho prostredia

Počas tehotenstva pozor

Vysoký krvný tlak v tehotenstve, spolu s opuchom môže značiť preeklampsiu. Tá je riziková pre tehotnú, ale aj pre plod.

V prípade tehotenstva sa o ňom hovorí ak:

Systolický krvný tlak stúpa nad hranicu sTK 140 mmHg.

Alebo...

Je diastolický tlak vyšší ako dTK 90 mmHg.

Plus:

+ Ako hypertenzia sa označuje aj v momente, ak krvný tlak stúpne o:

 1. systola sTK 25 mmHg
 2. diastola dTK 15 mmHg
 3. v porovnaní s hodnotami tlaku krvi pred tehotenstvom 

U 5 - 7 % tehotných žien sa vyskytuje takzvaná gestačná hypertenzia.
Až 20 % prvorodičiek môže mať hypertenziu. 

Preto je meranie krvného tlaku počas prehliadok u lekára významné. Dôležité je upozorniť lekára - gynekológa pri náhodnom domácom nameraní hypertenzie.

Tieto príznaky v tehotenstve neprehliadnite:

 1. bolesť hlavy
 2. porucha zraku
 3. nauzea, teda napínanie na vracanie
 4. až vracanie
 5. opuchy, najskôr začínajú na nohách a v okolí členkov, neskôr postupujú aj vyššie

Hypertenzia v detskom veku

V období detstva sa vyskytuje v nižšej miere. Uvádza sa 1 - 2 % vekovej kategórie od 10 do 16 rokov. Percento stúpa na 15 v prípade mladých od 20. do 30. roku života.

Rovnako ako v dospelosti, tak aj v detstve je rizikom pre vznik rozličných ťažkostí a neskorších ochorení. Platí to najmä pre aterosklerózu alebo iné srdcovo - cievne ochorenia a poškodenie obličiek. Preto je jej včasné odhalenie veľmi dôležité.

Primárna hypertenzia sa vyskytuje v nižšej miere v porovnaní so sekundárnou. Medzi najčastejšími príčinami je obezita, ale aj problémy s obličkami.

Prečítajte si tiež: Riziká obezity v detskom vek a mladosti.

Definícia hypertenzie u detí:

Výstup krvného tlaku nad 95. percentil hodnoty pre daný vek, pohlavie a výšku.

Samozrejme, meraná hodnota musí byť potvrdená v 3 nezávislých meraniach. Dôležité je pri meraní krvného tlaku dodržať zásady - keď je dôležitá správna poloha dieťaťa pri meraní, vhodné umiestnenie manžety a jej šírka a pokoj pred meraním.

Pri vyhodnotení krvného tlaku, a teda hypertenzie u detí sa používajú takzvané percentilové grafy - príklad uvádza článok v pdf - Diagnostika hypertenzie v detskom veku.

Príznaky všeobecne

Hypertenzia je nebezpečná, a to z dôvodu, že sa dlhšiu dobu môže vyskytovať aj bezpríznakovo - asymptomaticky. Práve táto jej vlastnosť z nej robí zákerného spoločníka ľudského zdravia.

Často sa označuje aj ako tichý zabijak. 
Jej prvým príznakom môže byť akútny infarkt srdcového svalu alebo cievna mozgová príhoda.

Starší muž si meria krvný tlak na zápästí a je zhrozený pri pohľade na tlakomer
Môžeme ju zistiť pri náhodnom vyšetrení. Foto: Getty images

Pri zvýšení krvného tlaku sa vyskytuje:

 1. únava a celková slabosť
 2. bolesť hlavy
 3. závraty
 4. porucha rovnováhy a pohyblivosti
 5. porucha zraku - zahmlené, neostré, dvojité videnie
 6. hučanie v ušiach alebo iné sluchové problémy
 7. tŕpnutie v končatinách
 8. začervenanie a nával tepla
 9. zvýšené potenie
 10. nevoľnosť, ťažoba na žalúdku
 11. pocit na vracanie (nauzea) až vracanie
 12. tras tela, chvenie
 13. krvácanie z nosa - epistaxa
 14. bolesť na hrudi, neurčitý pocit na hrudníku
 15. búšenie srdca
 16. sťažené dýchanie
 17. opuchy
 18. porucha spánku

Diagnostika a liečba v skratke

Pri diagnostike je dôležitá anamnéza, prítomnosť rodinného výskytu a ostatných rizikových faktorov. Samozrejme, dotyčný opisuje svoje ťažkosti. Opakovane sa meria krvný tlak, dopĺňa sa 24 hodinové meranie, takzvaný tlakový Holter

Dôležité je vyšetrenie celého organizmu a odhalenie následkov hypertenzie.

Preto sa dopĺňa EKG, ECHO, RTG, sonografia, CT či MRI (podľa potreby a vyskytujúcich sa ťažkostí), očné vyšetrenie - očného pozadia. Plus sa robí odber krvi a moču na laboratórne vyšetrenie.

Liečba a dôležité upozornenie.

Ak má človek hypertenziu a užíva lieky - liečbu si samovoľne neupravuje.
Ordinovanú terapiu nevynechá.
Rizikom je akútna forma - hypertenzná kríza.

Snaha o domáce liečenie či rôzne babské rady nepomôžu. Nutná je medikamentózna terapia.

Používajú sa lieky z rôznych skupín a prospešná je hlavne ich kombinácia.

Kombinačná liečba zahŕňa používanie:

 • antihypertenzíva, vazodilatanciá
 • ACEI - inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu
 • betablokátory
 • blokátory kalciového kanála
 • diuretiká
 • blokátory angiotenzínových receptorov

Ako predchádzať hypertenzii či dopomôcť dlhodobej liečbe

Okrem uvedenej farmakologickej liečby je nutná aj úprava na úrovni životného štýlu.

Dôležité sú opatrenia ako:

 • redukcia hmotnosti - pri nadváhe a obezite
 • zníženie príjmu solí (5 - 6 mg za deň), sodíka (Na)
 • dostatok horčíka, draslíka a vápnika v strave a tekutinách
 • menej tučných a ťažkých jedál
 • stravovať sa pravidelne, viackrát počas dňa a menšie porcie
 • racionálna a vyvážená výživa
 • primeraná pohybová aktivita
 • primeraný pitný režim
 • zníženie miery stresu
 • odpočinok, relax, spánok, dovolenka
 • dostatočná liečba pridružených ochorení
 • obmedzenie alkoholu
 • zanechanie fajčenia

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • sav.sk - ako vplýva na vysoký krvný tlak alkohol a káva
 • kardioklub.biznisweb.sk - arteriálna (artériová) a renovaskulárna hypertenzia a prvá pomoc na vysoký tlak
 • solen.sk - odborný článok v pdf Hypertenzia v detskom veku
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Vysoký krvný tlak: Čo značí hypertenzia, aké má hodnoty, prejavy? patri medzi príznaky Kardiovaskulárneho a lymfatického systému
Ďalšie názvy: hypertenzia, hypertónia, arteriálna hypertenzia, vysoký tlak krvi, sekundárna hypertenzia, Arteriálna systémová hypertenzia 
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Prehľadná tabuľka: Aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak? Prehľadná tabuľka: Aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak?

Aký je normálny, nízky či vysoký tlak krvi? Namerané hodnoty si môžete porovnať v prehľadnej tabuľke.

Cholesterol: Poznáte 20 potravín, ktoré ho pomôžu dostať pod kontrolu? Cholesterol: Poznáte 20 potravín, ktoré ho pomôžu dostať pod kontrolu?

Cholesterol je základná stavebná látka pre všetky naše bunky. Jedná sa o živočíšnu tukovú látku, chemickou štruktúrou podobnú steroidom.

Čo je to hormón Testosterón a ako ovplyvňuje mužský organizmus? Čo je to hormón Testosterón a ako ovplyvňuje mužský organizmus?

Testosterón, známy pod prezývkou ako „ mužský hormón“ , je kľúčovým pohlavným hormónom, ktorý má vo veľkej miere zastúpenie v mužskom tele. Aká je jeho úloha a význam v ľudskom organizme?

Vianočný recept na fit medovníky z mandľovej múky pre celiatikov? Upečte si s nami zdravé vianočné pečivo Vianočný recept na fit medovníky z mandľovej múky pre celiatikov? Upečte si s nami zdravé vianočné pečivo

Medovníky sú neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. V našom recepte sa zameriame na prípravu ich zdravej verzie vhodnej pre celiatikov.

MEĎ: Účinky na ľudské telo. Prečo je dôležitá? Aké zásady príjmu treba dodržiavať? MEĎ: Účinky na ľudské telo. Prečo je dôležitá? Aké zásady príjmu treba dodržiavať?

MEĎ a jej účinky na ľudské telo. Prečo je dôležitá a aké zásady platia pri jej príjme?

Naposledy aktualizované 30.11.2020


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.