späť na zoznam článkov

Počet pacientov so sklerózou multiplex v SR je vysoký! Poznajte varovné príznaky

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Počet pacientov so sklerózou multiplex v SR je vysoký! Poznajte varovné príznaky
Zdroj foto: Getty images

Sclerosis multiplex je jedným z tých ochorení, u ktorých je pozorovaný geografický výskyt. Bohužiaľ Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším počtom prípadov. Diagnostika je zložitá, liečba málo efektívna, a prejavy ochorenia nie sú okrem zabúdania v bežnom povedomí obyvateľstva.


Zabudli ste na niečo banálne? Nevie vám prísť na rozum nejaké slovíčko?
Máte chvíľkový výpadok pamäte na to, čo ste robili, alebo povedali včera, dnes či pred minútou?

Určite si aj z vás neraz uťahovali, že máte sklerózu.

V reálnom živote u reálneho pacienta s reálnou diagnózou to však také zábavné nie je.

Skleróza multiplex je naozaj veľmi závažné neurologické ochorenie, ktoré predilekčne postihuje mladú populáciu.

Obvykle plne prepukne pomerne skoro, a to medzi 20. a 40. rokom. Nie je to však pravidlo a výnimkou nie sú ani starší ľudia, ba dokonca malé deti.

Omnoho častejší výskyt je u žien, a to dokonca 2 - 3 k 1 v pomere k mužskému pohlaviu.

Nepoteším ani mužov, pretože aj keď u nich toto zákerné ochorenie pozorujeme zriedkavejšie, spravidla sa jedná o progresívnejšie formy s ďaleko horším priebehom.

Incidencia mozgovo - miešnej sklerózy

Skleróza sa vyznačuje špecifickým geografickým výskytom. To znamená, že v niektorých častiach sveta je pozorovaná častejšie, ako v iných.

Vyššia incidencia je v severnejších zemepisných šírkach na severnej a južnej pologuli, naopak klesá smerom k juhu. Celkovo ňou trpí asi 2,5milióna ľudí.

Výskyt sklerózy multiplex v SR: Prevalencia ochorenia na území Slovenska patrí bohužiaľ medzi tie najvyššie. Postihuje 100 až 150 obyvateľov zo 100 000.

V čom spočíva zákernosť ochorenia?

Zákernosť tohto ochorenia spočíva jednak v samotnom ochorení, ale aj v začiatkoch manifestácie (prvotné prejavy), a v heterogénnom priebehu (odlišnosti prejavov u rôznych jedincov).

Práve nešpecifické prvotné symptómy a ich rôznorodosť u ľudí znemožňujú nastaviť jednotné kritéria príznakov, a tým zhoršujú skorú diagnostiku a liečbu.

Nechcem tým naznačiť, že žiadne kritériá nie sú. Je ich dokonca niekoľko, no vzhľadom na vyššie popísané odlišnosti u ľudí, sú u niektorých z nich nepoužiteľné.

.

Skleróza multiplex nie je len obyčajné zabúdanie

Skleróza (lat. sclerosis cerebrospinalis multiplex - SM), v preklade roztrúsená mozgovo - miešna skleróza je imunitne podmienené, zápalové, neurodegeneratívne ochorenie centrálnej nervovej sústavy (CNS).

Môžeme o nej hovoriť aj ako o demyelizačnej axonálnej chorobe, pretože imunitne podmienený patologický proces (zápal) postihuje bielu aj sivú mozgovú hmotu.

Patofyziológia SM: Čo sa odohráva v našom mozgu?

Pri SM dochádza náhle k rozpadu myelínových obalov so sprievodnou axonálnou léziou.

Vysvetlenie: Axón je nervový výbežok, a jeho lézia znamená jeho poškodenie. K tomu dochádza rozpadom myelínových obalov, čo sú obaly axónu, zložené z lipoproteínov. Hovoríme o tzv. demyelinizácii.

Zápalové ložiská sa hoja naopak pomaly (niekoľko týždňov), a sekundárne v nich vzniká gliové tkanivo.

Toto tkanivo je tuhšie, a preto sa aj zhojené ložiská stávajú tuhšími - sklerotickými. Nikdy však nedôjde k zhojeniu ad integrum (v plnom rozsahu).

Rozdelenie sklerózy podľa postihnutia CNS:

 1. ložiskové postihnutie CNS - izolované demyelizačné ložisko
 2. difúzne postihnutie CNS - mnohopočetné (roztrúsené) demyelizačné ložiská

Varovné, často krát prehliadnuté príznaky SM

Scleróza multiplex sa rozvíja pomaly a nenápadne. Prepukne náhle, no presný začiatok ochorenia nie je možné zistiť zakaždým.

Prejavy ochorenia a aj ich intenzita sú rôznorodé, v závislosti od lokalizácie roztrúsenia zápalových ložísk CNS. Tie najčastejšie nachádzame v blízkosti mozgových komôr, v mozgovom kmeni a mieche.

Ich veľkosť je obvykle okolo 3mm, môžu dosiahnuť až 1,5cm. Od veľkosti a umiestnenia ložísk sa odvíja aj symptomatológia, ktorá býva nenápadná až malígna a progresívna.

Zaujímavé:
Veľmi často býva prvým príznakom únava. Tento symptóm je pochopiteľne ľahko prehliadnuteľný, pretože jeho výskyt pri množstve iných ochorení je takmer pravidelný.
Typickejšie príznaky sklerózy sú charakteristické svojimi atakmi (vzplanutiami) s následnými remisiami (ústupmi).
Príklad: U pacienta v priebehu niekoľkých hodín dôjde k výpadku zorného poľa, následne začne vidieť normálne, a tento stav sa viackrát opakuje. Samozrejme ataky a remisie sa týkajú rôznych symptómov, nemusí sa bezprostredne jednať o zrak.

Tabuľka s najtypickejšími prejavmi SM:

Úrovne porúch Lokalizácia postihnutia Symptomatológia (prejavy)
Porucha zraku
 • optický nerv
 • bolesť/tlak za očným bulbom
 • porucha zrakovej ostrosti, rozmazané videnie
 • zdvojené videnie
 • porucha/výpadok zrakového poľa
 • výpadky niektorých farieb z farebného spektra (najčastejšie červená a zelená)
 • predĺženie kondukčného času na postihnutom oku
Poruchy očných pohybov
 • jadrá okohybných nervov
 • supranukleárne dráhy
 • dráhy mozgového kmeňa
 • nystagmus centrálneho charakteru (rýchle pohyby očných bulbov)
 • očné zášklby
 • deviácia očných bulbov (vytočenie očného bulbu smerom k lézii, niekedy s deviáciou hlavy)
 • oftalmoplégia (ochrnutie očných svalov, pri pohľade hore, zostáva oko v strednej pozícii)
Porucha reči
 • glossofaryngeálny nerv
 • accesoriálny nerv
 • hypoglossický nerv
 • nervus vagus
 • poruchy artikulácie, nezrozumiteľná reč
 • problém s vyslovovaním
 • ťahanie jazyka na stranu
 • poruchy fonácie (zvuk)
Porucha prehĺtania
 • glossofaryngeálny nerv
 • accesoriálny nerv
 • hypoglossický nerv
 • nervus vagus
 • asymetrické postavenie uvuly na mäkkom podnebí
 • ťažkosti s prehĺtaním
 • časté zabiehanie (sliny, tekutiny, jedlo) a dusenie
Porucha rovnováhy
 • vestibulárne dráhy
 • povrazce predĺženej miechy
 • mozoček a jeho dráhy
 • vertigo (závrat)
 • svalová slabosť, niekedy len pocit dyskomfortu
 • instabilita rovnováhy
 • neistá chôdza
Porucha citlivosti
 • mozgový kmeň
 • znížená citlivosť na dotyk
 • mravčenie v končatinách
 • iné subj. pocity v končatinách (pálenie, svrbenie, dyskomfort)
 • iné prejavy poruchy mozgového kmeňa
Porucha motoriky
 • centrálny motoneurón (mozgový kmeň)
 • motorické dráhy hemisfér
 • ložiskové zmeny na mieche
 • svalová slabosť, pocit ťažkých nôh
 • spasticita končatín (stuhnutosť)
 • zvýšený tonus končatín
 • intenčný tremor (tras)
 • paréza končatín (ochrnutie), problém udržať predmety v ruke, poruchy chôdze
 • hyperreflexia
 • poruchy ovládania sfingterov (zvieračov)
Porucha psychiky
 • atrofia rôznych mozgových štruktúr
 • prefrontálna časť mozgu
 • zmeny nálady (afektívne poruchy, eufória, depresia, úzkostné stavy, podráždenosť)
 • zmeny osobnosti
 • zmeny kognitívnych funkcií (poruchy pamäte a sústredenia)
Poruchy s vylučovaním
 • rôzne časti mozgu
 • hyperaktivita steny močového mechúra (nutkanie na močenie, únik moču)
 • zápcha alebo naopak únik stolice
Poruchy sexuality
 • rôzne časti mozgu, viacnásobné poškodenia
 • poruchy erekcie
 • poruchy ejakulácie
 • zníženie libida a vzrušivosti
 • úplná impotencia
Ostatné poruchy
 • rôzne časti mozgu
 • nadmerná únava (výraznejšia v teple)
 • nutnosť dlhšieho spánku
 • nervozita

Včasná diagnostika SM má mimoriadny význam!

Vzhľadom na vysokú incidenciu SM v SR je veľmi dôležitá edukácia obyvateľstva.

V konečnom dôsledku je to práve pacient, ktorý na sebe ako prvý spozoruje, že niečo nie je tak ako predtým. Preto je dôležité poznať aspoň základné prejavy a včas vyhľadať pomoc.

Bohužiaľ doposiaľ je prevažná väčšina týchto ochorení zdiagnostikovaná čisto náhodne, a teda neskoro pri podrobnejších vyšetreniach z iných príčin.

Platí: BRAIN IS TIME alebo MOZOG JE ČAS K najvýznamnejšiemu poškodeniu mozgu a nervovej sústavy dochádza práve v prvých rokoch vývoja ochorenia!!! Po 10 až 20rokoch neliečenej SM dochádze k nezvratnému poškodeniu CNS a trvalej invalidite.

Základné diagnostické piliere SM

Pre diagnostiku sklerózy neexistuje žiadny jednoznačný test, ktorý by s istotou potvrdil toto zákerné ochorenie. Diagnostika sa ale opiera o tri základné piliere, a to o kliniku pacienta, magnetickú rezonanciu a o laboratórne parametre.

 1. Klinický obraz
 2. Magnetická rezonancia (MRI) T2 a Flair lézie
 3. Laboratórne vyšetrenia
 4. Elektrický potencionálny test

U každého pacienta by mala byť urobená dôsledná analýza jeho objektívnych, ale aj subjektívnych ťažkostí, nielen praktickým lekárom, ale hlavne špecialistom z odboru neurológie.

Ak má neurológ podozrenie na SM, je nutné pacienta odoslať na ďalšie vyšetrenia (napr. prítomnosť symptomatológie SM, konkrétne striedanie epizód - atak/relaps, poukazujúcich na neurologické poškodenie CNS v trvaní od jedného do 21 dní).

Najdôležitejším vyšetrením je magnetická rezonancia mozgu a miechy s kontrastnou látkou (zvýrazňuje lézie), na ktorej sa dajú preukázať roztrúsené ložiská, a taktiež zmeny signálu v PD, T1, T2 a FLAIR sekvenciách (tzv. hypersignálne, alebo enhancujúce lézie). Rezonancia sa v diagnostike SM používa od roku 2001.

Pri podozrení na SM sa MRI vyšetrenie dopĺňa o rozbor likvoru. Ten sa odoberá lumbálnou punkciou. To znamená, že sa napichne miechový kanál lumbálnou ihlou, odkiaľ sa odoberie vzorka. V ňom bývajú prítomné imunoglobulíny typu G, resp. majú oligoklonálnu stavbu.

Nemenej dôležité sú aj krvné odbery. Základné parametre bývajú v norme, monocyty sú zvýšené a taktiež sú prítomné špecifické protilátky.

Jedným s vyšetrení sú aj testy elektrickej mozgovej aktivity. Na základe rôznych podnetov (vizuálne vzorce, elektrické impulzy) sa pomocou špeciálnych elektród zaznamenávajú elektrické signály nervového systému a rýchlosť ich prenosu.

Existuje však množstvo ochorení, ktoré sa svojimi prejavmi až nápadne podobajú skleróze. Dokonca niektoré vyšetrenia majú podobné výsledky.

Ochorenia s podobnou symptomatológiou a výsledkami z vyšetrení:

 • ischémia mozgu
 • neuroinfekcie (encefalomyelitída, borelióza, syfilis)
 • paraneoplastické ochorenia
 • migréna
 • artériová hypertenzia
 • Hashimotova tyreoiditída
 • cukrovka
 • trombofilné stavy
 • sarkoidóza
 • otravy liekmi a alkoholom
 • nedostatok vitamínu B12

Ďalšie zaujímavé zdroje:

 • jfmed.uniba.sk - Sclerosis multiplex
 • solen.sk - Najčastejšie chyby v diagnostike roztrúsenej sklerózy
 • viapracticka.sk - Typické prvotné príznaky sclerosis multiplex
 • solen.sk - Prvé príznaky sclerosis multiplex a význam včasnej liečby

Naposledy aktualizované 27.11.2019

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155.

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Tento článok súvisí s:
chorobami: Skleróza multiplex , Ochorenia nervového systému, Ochorenia mozgu
príznakmi: Apatia, Bolesť hlavy, Bolesť končatín, Bolesť nôh, kŕče od únavy či chrbtice, v noci i v pokoji?, Časté močenie, Časté pády, Demencia, Depresia, Dezorientácia časom a miestom, Dvojité videnie, Malátnosť, Nadmerná spavosť, Nekľud, Nervozita, Neschopnosť racionálneho uvažovania, Neschopnosť udržať moč, Neschopnosť udržať stolicu, Oslepnutie na jedno oko, Pocit mravčenia: Príčiny mravčenia v hlave, rukách, nohách, po tele?, Pocit ťažkosti, Poruchy chôdze, Poruchy citlivosti, Poruchy erekcie, Poruchy koncentrácie, Poruchy nálady, Poruchy pamäte, Poruchy prehĺtania: Prečo ostáva jedlo v krku a nedá sa prehltnúť?, Poruchy reči, Poruchy učenia, Zápcha, Únik moču po vymočení, Vysilenosť, Slepota, Porucha koordinácie pohybov, Svalová slabosť, Pocit ťažkých nôh, Tlak v oku, Príčiny trasu hlavy, rúk, tela? Trasenie, tremor nie len z Parkinsona, Únava, Úzkosť, Čo spôsobuje točenie hlavy, závraty, vertigo? Poznáme hlavné príčiny, Zhoršenie zraku, Zmeny správania, Zmeny osobnosti, Spomalená chôdza, Stuhnutosť svalov , Pohlavná sústava a orgány, Vylučovacia sústava, Tráviaca sústava, Pohybový aparát, Nervový systém, Systémové príznaky, Správanie, prejavy a stavy, Oči
vyšetreniami: EEG, EMG, Lumbálna punkcia, Magnetická rezonancia, Anamnéza, Vyšetrenie krvi
odbormi: Neurológia

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 3. 7. 2020 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 3. 7. 2020

Koronavírus je kmeň vírusu prenášajúci sa kvapôčkovou infekciou a spôsobuje ochorenie COVID-19. Prvý raz koronavírus indentifikovali na konci roka 2019 v Číne.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 3. 7. 2020) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 3. 7. 2020)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 3. 7. 2020 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 3. 7. 2020

Po prvý raz bol koronavírus identifikovaný v Číne. Vedci neskôr zistili, že pochádza z nakazeného zvieraťa, ktoré skonzumoval človek.

Úpal, úžeh, leto, slnko, teplo, zdravie. Poznáte, rozdiel a príznaky? Úpal, úžeh, leto, slnko, teplo, zdravie. Poznáte, rozdiel a príznaky?

Slovo úpal nám rezonuje v ušiach hlavne počas letných dní. Teplo a slnko dokáže vyčerpať dieťa, dospelého, tehotnú ženu či seniora. Ak je horúčavy a slnenia príliš, zanechá to následky...

Letné chrípky a prechladnutia u detí. Viete, ako sa im vyhnúť? Letné chrípky a prechladnutia u detí. Viete, ako sa im vyhnúť?

Hoci leto nie je typickým obdobím chrípok a prechladnutí, často sa mu práve vtedy nevyhneme. Zmena prázdnin či dovolenky na sústavnú starostlivosť o malých pacientov nie je príjemná pre...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.