späť na zoznam článkov

Rezistencia na antibiotiká: Prečo ich užívať presne a podľa predpisu lekára?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Rezistencia na antibiotiká: Prečo ich užívať presne a podľa predpisu lekára?
Zdroj foto: Getty images

Antibiotiká patria medzi najčastejšie predpisované a používané liečivá vôbec. Slovensko dokonca patrí medzi krajiny s ich najväčšou spotrebou. Ich nadmerné a hlavne nesprávne užívanie má však svoje dôsledky, a tými je narastajúca rezistencia na antibiotiká. Čo to pre nás znamená?


Antibiotiká - ATB (z gréc. anti - proti, bios - život) sú prírodné, ale aj synteticky vyrábané medikamenty, ktoré majú schopnosť pôsobiť na baktérie, spomaľovať ich rast, a ničiť ich.

Ich objav predstavoval revolúciu v liečbe bakteriálnych ochorení a významne prispel k redukcii úmrtnosti na infekčné choroby.

Historické míľniky antibiotickej liečby

„Človek niekedy nájde to, čo nehľadá.”
(Alexander Fleming)

V roku 1988 po prvý krát izoloval bakteriálny sekrét, a objavil jeho antibakteriálne vlastnosti nemecký vedec E. Freudenreich.

Za najväčší objav sa dodnes pokladá najznámejšie antibiotikum - pencicilín. Jeho objaviteľom bol škótsky lekár Alexander Fleming, ktorý najskôr v roku 1921 objavil látku ničiacu baktérie, ktorú pomenoval lyzozým.

V roku 1928 odcestoval A. Fleming na dovolenku a zabudol na stole petriho misku s bakteriálnou kultúrou.
Kým sa vrátil, v miske vyrástla pleseň, okolo ktorej bol kruh bez baktérií. Rovnaký výsledok dosiahol i po zopakovaní.
Pleseň identifikoval ako Penicillium notatum, a antimikrobiálnu látku ako penicilín.

Prvé antibiotiká boli pôvodne prirodzené látky získané z húb, či iných baktérií. V polovici 30-rokov k nim pribudli sulfónamidy.

Výskum nových antibiotík je drahý a neúspešný

V 60-tych rokoch vzniklo chemickou syntézou množstvo nových antibiotík s rôznymi mechanizmami účinku.

V 70-tych rokoch nastal zlom, pretože s vývojom antibiotík sa začala rozvíjať bakteriálna rezistencia ako následok ich veľkého množstva, a teda aj nadmerného užívania.

Bohužiaľ v tom istom období stratili aj farmaceutické spoločnosti záujem vyvíjať nové preparáty z dôvodu finančne náročného výskumu.

Ročný výskum stojí približne 5 miliárd dolárov! Okrem toho, až 80 % látok neprejde v testoch účinnosti a bezpečnosti.

Ako antibiotiká pôsobia?

Antibiotiká sú látky, ktoré spomaľujú rast mikroorganizmov, prípadne ich úplne usmrcujú.

Produkujú ich samotné baktérie, alebo huby, ako je to v prípade penicilínu.

V dnešnej dobe sa používajú prevažne syntetické deriváty so silným antimikrobiálnym účinkom, a zároveň s minimálnou toxicitou na človeka.

Mechanizmus účinku antibiotík

Antibiotiká pôsobia na baktérie hneď niekoľkými spôsobmi.

Spomaľujú ich rast a zlučovanie, spomaľujú syntézu bielkovín a nukleových kyselín baktérií, a narušujú bakteriálnu membránu.

 1. spomalenie syntézy bunkovej steny - bunková stena je pre baktériu životne dôležitá, preto jej narušenie znamená usmrtenie mikróba
 2. narušenie bakteriálnej membrány - narušením cytoplazmatickej membrány baktérie dochádza k úniku určitých látok, dôležitých pre jej prežitie
 3. spomalenie syntézy bielkovín - vplýva na proces predlžovania peptidových reťazcov (bielkovinové produkty)
 4. spomalenie syntézy nukleových kyselín - zabraňuje zlučovaniu nukleových kyselín

Ich účinok sa hodnotí podľa minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC). Jedná sa o stanovenie najmenšej možnej koncentrácie antibiotika, ktoré je schopné spomaliť rast a množenie baktérií.

Ďalšou dôležitou hodnotou je stanovenie postantibiotického efektu (PAE). Ide o obdobie, počas ktorého trvá pozastavenie množenia mikroorganizmov, teda v jednoduchosti ide o dĺžku účinku medikamentu.

Zaujímavé:
PAE je veľmi dôležitou hodnotou, pretože v čase, keď sa účinok jednej požitej tablety končí, je nutné podanie druhej.
Väčšina antibiotík sa preto podáva á 12 alebo á 24 hodín.
V prípade oneskorenia, alebo zabudnutia podania lieku si baktéria vytvára odolnosť voči tomuto lieku - STÁVA SA REZISTENTNOU!

Aké antibiotiká poznáme?

Ná základe mechanizmu účinku je možné rozdeliť antibiotické preparáty do viacerých skupín.
Štandardne sa však delia podľa ich chemickej štruktúry.

Tabuľka s rozdelením ATB podľa chemickej štruktúry:

Betalaktámy Chinolóny Polyketidy Aminoglykozidy Polypeptidy
 • ampicilín
 • amoxicilín
 • azlocilín
 • cefalexin
 • cefazolín
 • cefuroxim
 • cefadroxyl
 • ceftazidím
 • dikloxacilín
 • ertapeném
 • imipeném
 • kloxacilín
 • meticilín
 • metropeném
 • mezlocilín
 • penicilín G
 • penicilín V
 • penamecilín
 • pipercilín
 • oxacilín
 • tikarcilín
 • ciprofloxacín
 • fleroxacín
 • kyselina oxolínová
 • kyselina pipemidová
 • kyselina piromidová
 • kyselina nalidixová
 • levofloxacín
 • lomefloxacín
 • norfloxacín
 • ofloxacín
 • temafloxacín
 • trovafloxacín
 • azitromycín
 • doxycyklín
 • erytromycín
 • chlórtetracyklín
 • josamycín
 • klaritromycín
 • oxytetracyklín
 • roxitromycín
 • spiramycín
 • telitromycín
 • amikacín
 • dibekacín
 • gentamycín
 • kanamycín
 • neomycín
 • paromomycín
 • sisomycín
 • tobramycín
 • bacitracín
 • cykloserín
 • kapreomycín
 • kolistín
 • polymyxín B
 • viomycín
Glykopeptidy Sulfónamidy Streptogramíny Oxazolidióny
 • dekaplanín
 • ramoplanín
 • teikoplanín
 • vancomycín
 • sulfadiazín
 • sulfafurazol
 • sulfametoxazol
 • dalfopristín
 • chinupristín
 • linezolid

Aké neželané reakcie možno čakať pri užívaní ATB?

Najčastejšie sa vyskytujú biologické účinky lieku na organizmus. Sú spôsobené zmenou prirodzenej mikroflóry v konkrétnom orgáne. Možno ich pozorovať na koži a slizniciach, ale aj na vnútorných orgánoch (črevo - hnačka).

Medzi ďalšie časté reakcie na lieky, a teda aj na ATB patria alergické reakcie. Sú vyvolané precitlivenosťou organizmu na určitú látku (účinná látka, pomocná látka) a jeho hyperaktívnou odpoveďou. Najčastejšie sa vyskytujú u ATB penicilínovej rady.

Nedopatrením, ale aj úmyselne, môže dôjsť k otrave (intoxikácii) antibiotikom. Stáva sa tak pri požití vysokých dávok lieku, ale taktiež pri vyššej citlivosti jedinca na liek. U pacienta sa objavujú rôzne prejavy v závislosti od dávky lieku, a v niektorých prípadoch dochádza k trvalým následkom (napr. poškodenie pečene, obličiek).

Rezistencia na antibiotiká má rastúcu tendenciu

Rezistencia baktérie na antibiotikum môže byť primárna, alebo sekundárna.

Dôvodom primárnej odolnosti je geneticky podmienená necitlivosť patogénu na konkrétne antibiotikum. To znamená, že baktéria je prirodzene odolná voči tomuto lieku.

Rezistencia sekundárna vzniká počas nesprávnej liečby ATB, alebo následkom predchádzajúceho užívania ATB. Ide o získanú adaptáciu mikroorganizmu.
V okolí lieku sa selektujú prevažne rezistentné bakteriálne kmene.

Typy bakteriálnej rezistencie:

 1. penicilinový typ rezistencie - vzniká po dlhodobom užívaní ATB penicilínového typu
 2. streptomycinový typ rezistencie - pozorujeme ho pri rýchlom vzniku vysoko rezistentných bakteriálnych kmeňov (streptomycín, erytromycín)

Základné mechanizmy rezistencie:

 • obmedzený prienik ATB do bakteriálnej bunky
 • zmena cieľovej štruktúry, zmena receptora
 • metabolické zmeny v bakteriálnej bunke
 • inaktivácia antibiotika z dôvodu inhibície niektorých enzýmov

Bakteriálna rezistencia - nová hrozba

Narastajúca rezistencia bakteriálnych patogénov na antibiotickú liečbu - odolnosť baktérií na ATB - je jednou z najvýznamnejších zdravotných hrozieb 21. storočia.

Stáva nie len zdravotným, ale aj ekonomickým problémom. Nezabránilo tomu ani základné opatrenie, ktorým je viazanosť liečiva na lekársky predpis.

Už v roku 2017 vydala Svetová Zdravotnícka Organizácia zoznam baktérií s najvyššou mierou rezistencie na dostupné lieky, pre ktoré je nevyhnutné vynájsť nové antibiotiká.

V súčasnosti sú schválené niektoré nové antibiotiká, iné podliehajú klinickému testovaniu. Cieľom je posun v liečbe rezistentných a ťažko zvládnuteľných infekcií.

Zaujímavé: Medzi najrezistentnejšie baktérie patria Acinetobacter bauma-nii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobaktérie, Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, MRSA.

Dôvody bakteriálnej rezistencie:

 1. needukovanosť a nesprávne užívanie antibiotík samotným pacientom
 2. nasadenie antibiotickej liečby lekárom bez predchádzajúcich odberov krvi - „naslepo” - (problém so zdravotnou poisťovňou)

Ako sa môžeme brániť?

Na to, aby nedochádzalo k rezistencii baktérie na antibiotikum a k následnému predlžovaniu ochorenia, prípadne k jeho horšiemu priebehu, je dôležitý v prvom rade výber lieku lekárom.

Druhou prioritou je správnosť užívania lieku pacientom.

 • pred samotnou liečbou je nutné chorému urobiť odber krvi a zistiť, na ktoré ATB zo širokého množstva je patogén spôsobujúci jeho ochorenie citlivý
 • následne po odberoch sa samotná liečba podáva pacientovi v dostatočnej dávke
 • pri liečbe je dôležité dodržiavanie PAE, teda každá tableta sa musí podávať v správnom čase podľa ordinácie lekára
 • ATB je dobré kombinovať s probiotikami (chránia črevnú mikroflóru, ktorá je liekom narušovaná)
 • liečba sa musí dobrať úplne, a to aj v prípade, že pacient sa cíti lepšie
 • počas liečby je dôležitý pokojový režim a zvýšený príjem tekutín
 • pacient by mal byť v domácom prostredí, nemal by sa vystavovať nadmernému slnečnému žiareniu
Pozor:
Niektorí pacienti sa čudujú, že prečo ich bolí hlava, svaly a kĺby, prípadne prečo majú zvýšenú teplotu, keď ATB predsa užívajú správne.
ATB ničia samotnú infekciu, nijako však nevplývajú na prejavy ochorenia až do času, než je baktéria úplne usmrtená, a symptómy odznejú samy.
Príznaky treba riešiť zvlášť, a to liekmi od bolesti, liekmi proti teplote, prípadne liekmi proti hnačke, či zvracaniu.
Treba dodržiavať časové intervaly užívania jednotlivých liekov, pretože sa líšia podľa konkrétneho lieku.

 

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • wikiskripta.eu - Antibiotika
 • solen.sk - Bakteriálna rezistencia z pohľadu klinického farmaceuta
 • solen.sk - Rezistencia antibiotík a ich spotreba

Naposledy aktualizované 29.11.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Tento článok súvisí s:
chorobami: Zápal priedušiek - bronchitída, Brušný týfus, Salmonelóza, Nekrotizujúca enterokolitída, Cholera, Paratýfus, Šigelóza, Zápal močových ciest, Stafylokoková enterotoxikóza, Botulizmus, Tuberkulózu pľúc, Tuberkulózna meningitída, Tuberkulóza kostí a kĺbov, Angína, Čierny kašeľ, Ebola, Infekčná endokarditída, Infekčná mononukleóza, Leptospiróza, Mor, Myokarditída, Perikarditída, Eryzipel, Šarlach, Syfilis, Zápal prínosových dutín, Zápal obličiek, Zápal mozgových blán, Zápal nosohltanu, Zápal prsnej žľazy, Zápal spojoviek - konjunktivitída, Zápal stredného ucha, Zápal vonkajšieho ucha, Zápal pľúc, Záškrt, Endokarditída ,
príznakmi: Apatia, Bolesť brucha, Bolesť hlavy, Bolesť kĺbov, Bolesť končatín, Bolesť kosti, Bolesť na hrudníku, Bolesť nôh, Bolesť svalov, Bolestivé lymfatické uzliny, Zväčšené lymfatické uzliny, Búšenie srdca, Časté infekcie, Časté smrkanie nosom, Plný nos, Horúčka, Zvýšená telesná teplota, Horúce končatiny, Strata telesnej hmotnosti, Kýchanie, Malátnosť, Nadmerná spavosť, Nervozita, Nízky krvný tlak, Nechutenstvo do jedla, Potenie, Pocit horúčavy, Nevoľnosť, Hnačka, Suchý kašeľ, Triaška, Únava, Vlhký kašeľ, Vykašliavanie hlienu, Vykašliavanie hnisu, Vykašliavanie krvi, Výtok z ucha, Začervenaná koža, Zrýchlený tep, Zvracanie , Bolesti, Dýchacia sústava, Kardiovaskulárny a lymfatický systém, Koža, nechty a vlasy, Uši, nos a ústna dutina, Pohlavná sústava a orgány, Vylučovacia sústava, Tráviaca sústava, Nervový systém, Systémové príznaky, Oči
vyšetreniami: Lumbálna punkcia, RTG, Sonografia, Anamnéza, Vyšetrenie krvi, CRP test, Rozbor vykašliavaného hlienu, Vyšetrenie moču, Vyšetrenie stolice, Tuberkulínový test, Výter z močovej trubice, Výter z nosohltanu, Výter z konečníka, Výter z krku
odbormi: Urgentná medicína, Imunológia, Infekčné lekárstvo, Všeobecná medicína

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 19. 1. 2022 Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 19. 1. 2022

Každý deň tu nájdete aktuálny počet nových pozitívne testovaných osôb prostredníctvom PCR testov na Slovensku.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 19. 1. 2022 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 19. 1. 2022

Nový koronavírus COVID-19 sa stále šíri na Slovensku aj vo svete. Pozrite sa s nami na aktuálne dianie v súvislosti s koronavírusom u nás.

Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 19. 1. 2022 Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 19. 1. 2022

Pozrite si s nami aktuálne nariadenie a platné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu na Slovensku.

Ideálne riešenie, ako sa zbaviť tukov, ak nemáte čas a priestor na cvičenie Ideálne riešenie, ako sa zbaviť tukov, ak nemáte čas a priestor na cvičenie

Ak vás zaujala titulka tohto článku, pravdepodobne ste sa rozhodli, že kilá navyše by mali ísť konečne dolu. Alebo vás zaujíma, ako si udržať ideálnu váhu bez starostí? V oboch...

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 19. 1. 2022) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 19. 1. 2022)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.