späť na zoznam článkov

Špecifické a vývinové poruchy učenia. Ovplyvňujú intelekt dieťaťa?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Špecifické a vývinové poruchy učenia. Ovplyvňujú intelekt dieťaťa?
Zdroj foto: Getty images

Špecifickými a vývinovými poruchami učenia sa veda zaoberá už viac ako jedno storočie. Kategoricky patria od roku 1963 medzi ľahké mozgové dysfunkcie (LMD) bez mentálneho a fyzického postihnutia. Poznáme niekoľko typov porúch učenia, no ani jedna z nich neovplyvňuje inteligenciu. Dôkazom toho je známy vedec Albert Einstein trpiaci dysgrafiou.


Downov syndróm je možné zdiagnostikovať z plodovej vody ešte pred narodením dieťaťa. Takisto mikrocephália či iné fyzické postihnutia sa dajú zistiť intaruterinne (vnútromaternicovo). Mentálne retardácie (zastavenie alebo nedokončenie vývinu intelektu) možno pozorovať už v rannom detstve. Ľahké mozgové dysfunkcie, medzi ktoré zaraďujeme aj poruchy učenia sú však odhalené neskôr, a to v predškolskom, niekedy až v školskom období.

Ľahké mozgové dysfunkcie

Ľahké mozgové dysfunkcie (LMD)poruchy mozgu, ktoré vznikajú ešte počas vývinu nervového systému plodu, teda v tele matky. Sú to síce menej závažné poruchy, no obmedzujú bežný život dieťaťa. Nemajú však vplyv na jeho intelekt. Aj deti s LMD sú inteligentné a neraz nadpriemerne.

Zaujímavé: U toxikomatiek (drogovo závislých matiek) dochádza k závažným vývinovým poškodeniam plodu a to nie len vo forme LMD. Časté sú mentálne retardácie rôzneho stupňa v kombinácii s najrôznejšími vývojovými anomáliami (vrodené srdcové anomálie, dýchacie ťažkosti, poruchy črevnej motility a iné). Komplikáciou býva aj nakazenie plodu od matky vírusom HIV či hepatitídy, ktoré bývajú u narkomaniek časté.

Aké sú najčastejšie príčinu vzniku LMD?

Faktory ovplyvňujúce vznik LMD sú rôzne. Príčinou býva genetická predispozícia, nezodpovednosť matky (drogy, alkohol, cigarety, lieky) ale aj náhodné poškodenie vývinu plodu (infekcia, úraz, iné pridružené ochorenie matky, stres).

K poškodeniu neraz dochádza z dôvodu pôrodných komplikácií. Vplyv rôznych faktorov tesne po pôrode (infekcie, úrazy) takisto môžu poškodiť novorodenca rôznymi spôsobmi.

Tehotná žena s pohárom vína v ruke
Závislosti spôsobujú LMD Foto: Getty images

Predpokladané ríčiny vzniku LMD

Vnútromaternicové poškodenia plodu
 • genetické predispozície
 • pridružené ochorenia matky (cukrovka, hypertenzia)
 • závislosť matky (alkohol, cigarety, drogy, lieky)
 • infekcie matky počas tehotenstva (najmä vírusové)
 • úrazy (pády, dopravné nehody, napadnutia)
 • stresové vypätie (vysoký tlak krvi, tachykardia)
Pôrodné komplikácie
 • asfyxia (uviaznutie hlavičky, pupočník omotaný okolo krku, útlak pupočníka, predčasné odlučovanie placenty)
 • iatrogenné poškodenie plodu (stlačenie a deformity hlavičky napr. pri nutnosti použitia kliešťov)
 • pôrod koncom panvovým (zaseknutie dieťatka - asfyxia - smrť)
Faktory pôsobiace tesne po pôrode
 • popôrodná či nozokomiálna infekcia (závažné infekcie MRSA, septický stav)
 • neúmerný tlak na mäkké časti hlavy
 • úraz

Neprehliadnite varovné príznaky LMD

Prvé príznaky porúch učenia si zväčša všimnú až učitelia v škole, kde prebieha aktívny proces učenia.

Sú to práve oni, kto sa s týmito poruchami stretávajú najčastejšie počas výkonu svojho povolania, a preto vedia veľmi skoro odhadnúť, ktoré dieťaťa má naozaj problém a u ktorého sa jedná len o nepozornosť či lenivosť.

Treba si uvedomiť aj fakt, že učiteľ trávi s dieťaťom v školskom veku skoro toľko času ako rodič, preto by sa jeho pozorovanie a postrehy nemali brať na ľahkú váhu.

Samozrejme erudovaný rodič môže takisto zachytiť prvé varovné signály, týkajúce sa hlavne porúch koncentrácie a pozornosti.

Detičky s poruchami učenia bývajú v rannom detstve zbrklé, unáhlené, nesústredené, žiadnej činnosti sa nevedia venovať dostatočne dlho vzhľadom k veku, majú problém s rozhodovaním, sú citovo labilné a konajú neraz impulzívne.

Dôležité: Proces učenia je postupne sa rozvíjajúci, kognitívny a zároveň aktívny, cielený proces navodzovania činností a skúseností, vedúci k ukladaniu a osvojovaniu si poznatkov (faktov) a súvislostí medzi nimi. Učenie takisto pomáha deťom získavať rôzne, nové skúsenosti. Na základe tohto procesu postupne dochádza k formovaniu osobnosti dieťaťa, jeho hodnôt, postojov a výsledného správania sa.
Plačúce dieťa, okolo sú rozhádzané hračky
Časté sú záchvaty zlosti Foto: Getty images

Varovné prejavy LMD, zachyťte ich včas

Poruchy správania dieťaťa
 • hyperaktivita (poruchy pozornosti, sústredenia, koncentrácie, správania)
 • psychický nepokoj (roztržitosť, zbrklosť)
 • hypoaktivita (nízka vitalita, nezáujem, ľahostajnosť, ochabnutosť)
 • zvýšená impulzívnosť, časté záchvaty zlosti a agresivity
 • negativizmus (poruchy disciplíny, klamstvo, menšie prehrešky)
 • časté zmeny nálad
 • citová labilita (znížená citová väzba hlavne k autoritám)
 • podradené správanie voči rovesníkom (neschopnosť vytvorenia si vlastného názoru)
 • narušenie rozhodovacej činnosti
 • poruchy myslenia a pamäte
 • poruchy abstraktného myslenia
 • poruchy rečových schopností (oneskorený alebo zhoršený vývin reči)
 • poruchy spánku (rituály pred zaspávaním, nepravidelnosť spánku, nespavosť, pomočovanie)
Motorické poruchy
 • vyšší výskyt ľaváctva
 • asymetria (nesúmernosť) reflexov
 • hyperkinetózy (nadmerná potreba pohybu spojená s agitovanosťou a nepokojom)
 • motorický nepokoj (ohrýzanie nechtov, cmúľanie palca, klepkanie prstami, podupkávanie nohou)
 • hypokinetózy (znížená pohyblivosť, ochabnutosť pohybov)
 • zhoršenie jemnej motoriky (pinzetový úchop - úchop menších predmetov prstami napríklad lyžičky)
 • zhoršenie hrubej motoriky
 • tiky (rýchle, mimovoľné a opakujúce sa pohyby)
 • grimasovanie
 • nemotornosť dieťaťa
Senzorické poruchy
 • ľahšie poruchy zraku
 • strabizmus (škúlenie)
 • ľahšie poruchy sluchu
 • poruchy rozoznávania sluchových podnetov

Špecifické a vývinové poruchy učenia

Človek sa od zvieraťa líši nielen stavbou tela ale v prvom rade rozumovými schopnosťami. Schopnosť učiť sa a zapamätávať si je u ľudí na oveľa vyššej úrovni.

Základným rozdielom v myslení ľudí a zvierat je naša schopnosť konať plánovane, organizovane a predvídať následky vlastného konania. Zvieratá majú takisto schopnosť učiť sa ale iba do istej obmedzenej miery a ich konanie je pudové, nepremyslené.

TIP: Má vaše dieťa Aspergerov syndróm?

Mozgová kôra - srdce ľudského myslenia

Embryo v maternici so zvýrazneným nákresom mozgu
Embryonálny vývin CNS Foto: Getty images

Za schopnosť konať plánovane vďačíme rozsiahlym kôrovým oblastiam čelových lalokov v mozgu. Mozgová kôra je považovaná za „srdce” ľudského myslenia, poznávania a procesu učenia.

Tieto naše schopnosti sú uložené v kôre mozgu a sú dané genetickou predispozíciou a ďalším vývinom mozgu, ktorý sa deje ešte v maternici.

Individuálny vývoj jedinca, rozdielnosť základného genetického materiálu a  faktorov pôsobiacich na nervovú sústavu počas jej vývinu robia z každého jedinca jedinečnú bytosť. Sú vo vysokej miere zodpovedné za to, akým človek bude počas života.

Všetky negatívne faktory, ktoré pôsobili na plod keď bol ešte v maternici, môžu mať následky v ďalšom vývoji osobnosti človeka a aj v jeho schopnostiach či poruchách.

História porúch učenia

Knihy v knižnici v popredí lupa
Historické pramene Foto: Getty images

Obdobie, kedy sa praveký ľudia naučili čítať a písať, bezpochyby patrí medzi základný medzník rozvoja civilizácie ako takej.

Dlho potom boli tieto schopnosti výsadou vyšších vrstiev spoločnosti, pričom tie nižšie vrstvy ľudí trpeli negramotnosťou. Umenie písať a čítať dávali jednotlivcov vyšší spoločenský status.

Na Slovensku sa história školstva a vzdelávania viaže k 9. storočiu. Vzdelávanie sa začalo s príchodom vierozvestov Konštantína a Metoda.

Zavedenie pravidelnej školskej dochádzky však patrí do neskoršieho 16. storočia a vďačíme za ňu Jánovi Amosovi Komenskému, ktorý zaviedol aj formu vyučovacej hodiny.

Logicky až po zavedení školstva a učebných noriem sa mohlo začať hovoriť o aktívnom procese učenia a prípadných poruchách učenia u individuálnych jedincov. História porúch učenia trvá viac ako 100 rokov.

Významné historické medzníky porúch učenia:

 • 1861 - bola ako prvá popísaná dyslexia (porucha reči) neurológom P. Brocom, ktorý v čelových lalokoch objavil centrum reči
 • 1874 - nemecký neurológ O.Wernick zistil, že v blízkosti centier reči sa nachádzajú aj iné centrá, zodpovedné za porozumenie hovoreného
 • 1877 - nemecký lekár A.Kussmaul popísal afáziu (neschopnosť rozprávať)
 • 1885 - lekár O.Berkhan napísal prvú štúdiu o poruchách reči
 • 1896 - v tomto roku prišlo k objavu dyslexie ako vývinovej poruchy reči na viacerých miestach sveta naraz
 • 1990 - uverejnenie prvej monografie lekára J.Hinshelwooda o poruchách čítania, druhá bola vydaná v roku 1917
 • 1925 - bola vydaná práca O.Chlupa, ktorá pojednávala o vedeckom výskume porúch ako sú dysgrafia, dysortografia a dyslexia
 • 1939 - vyšla publikácia lekára A.Straussa a H.Wernera, kde popisovali dieťa s poruchami učenia
 • 1952 - vznik prvých psychiatrických liečební a škôl zaoberajúcich sa deťmi s  poruchami učenia s vývojom dodnes

Od histórie po súčasnosť

Chlapec v okuliaroch a modrom saku, za ním je tabuľa
Deti a vzdelanie Foto: Getty images

V minulosti mali ľudia problém s gramotnosťou. Základným predpokladom na vzdelanie bola spoločenská vrstva, ktorej boli súčasťou.

Od zavedenia škôl a školskej dochádzky sú však tieto rozdiely dávno preč. Deti navštevujú škôlku, potom školu, kde sa vzdelávajú a pripravujú na život.

Niektorí žiaci to majú jednoduchšie, u iných sa môžu objaviť poruchy učenia. Zväčša sa jedná o ľahko zvládnuteľné poruchy za podpory rodiny a dobrého učiteľa, ktorý sa dieťaťu venuje.

Niekedy je potrebná návšteva psychológa. V dnešnej dobe existujú aj špeciálne školy, kde sa učitelia venujú menšiemu počtu detí s takýmito poruchami.

Poruchy učenia podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb:

 1. špecifické poruchy vývinu reči a jazyka
 2. špecifické poruchy vývinu školských zručností
 3. špecifická porucha vývinu pohybovej funkcie
 4. zmiešané špecifické vývinové poruchy
 5. výrazné poruchy vývinu
 6. iné poruchy psychického vývinu
 7. nešpecifikovaná porucha psychického vývinu

Dysfázia - porucha vývinu rečových schopností

Dysfázia je porucha objavujúca  sa vo veku, kedy sa dieťa učí rozprávať. Ide o vývinovú poruchu základných rečových schopností, postihujúcu asi 7% detí a zároveň je to najčastejšia vývinová porucha učenia. V školskom období býva príčinou dyslexie - poruchy čítania.

Prejavy dysfázie

Rečový deficit sa prejavuje oneskoreným osvojením si rečových schopností, čo však neznamená, že ide automaticky o dysfáziu.

Slovná zásoba týchto detí býva chudobnejšia pre zhoršenie zapamätávania a následného vybavovania si slov.

Majú problém vo fonologickom uvedomovaní si stavby slov a automatickom pomenovávaní známych predmetov. Dieťatko s dysfáziou si pomalšie vybavujú vzťahy medzi pomenovávaným predmetom a správnym pojmom. Neraz dochádza k nesprávnemu pomenovávaniu predmetov.

Dievčatko telefonuje a sedí na drevenných schodoch
Porucha reči Foto: Getty images

Dyspraxia - porucha koordinácie pohybov

Dyspraxia sa nazýva aj tzv. vývinová koordinačná porucha. Za normálnych okolností majú ľudia zachovanú koordináciu vôľou riadených pohybov. Pri vykonávaní rôznych činností sú jednotlivé pohyby zosúladené. Túto súhru motorických pohybov berieme ako samozrejmosť, no u niektorých detí to až také samozrejmé byť nemusí.

Prejavy dyspraxie

Na rozdiel od ostatných špecifických, vývinových porúch učenia sa dyspraxia značne líši, a to nie len v príznakoch ale aj v dobe ich prvej manifestácie. Táto porucha je zjavná už v rannom detstve.

Nedostatočná kontrola nad vlastným telom sa začína prejavovať poruchou zachovania fyzickej nečinnosti. Navonok dieťa pôsobí ako neposedné.

Neskôr je viditeľný nesúlad medzi hovoreným a vykonaným.

Dieťa nedokáže skombinovať motorickú činnosť na vyjadrenie svojich myšlienok, ťažšie si osvojuje bežné pohybové zručnosti, je oneskorený vývin hrubej a neskôr aj jemnej motoriky. Pôsobí ako nemotorné, neobratné, motoricky nepokojné a má problémy so základnými sebaobslužnými úkonmi.

Dieťa idúce po nohách v plienke
Porucha pohybov Foto: Getty images

Dyslexia - porucha čítania písaného textu

Dyslexia je jednou z najznámejších porúch učenia. Dôvodom je aj fakt, že bola popísaná a zdiagnostikovaná ako prvá a zo všetkých sa vyskytuje najčastejšie. Konkrétne ide o poruchu čítania písaného textu. Porucha sa prejavuje viacerými atribútmi, ktoré sa zväčša vzájomne kombinujú.

Príznaky dyslexie

Porucha čítania sa prejavuje zníženou rýchlosťou čítania textu v porovnaní s normou u zdravých detí, chybovosťou čítaného textu ako je napríklad zámena písmen alebo vynechávanie jednotlivých písmen, slabík, či celých slov, preskakovanie celých riadkov.

V niektorých prípadoch deti mylne čítajú sprava doľava a taktiež zle vyslovujú prečítané - takzvaná artikulačná neobratnosť (tvrdé a mäkké písmena, dĺžne, zlé kladenie prízvuku a intonácie).

Deti si rozdiel v čítaní textu medzi sebou a rovesníkmi plne uvedomujú. V prípade posmeškov od spolužiakov sa zvyšuje nervozita a psychomotorický nepokoj dieťaťa, čo spôsobuje ešte väčšie sťaženie čítania a zvyšuje sa nesústredenosť na samotný text.

Dievčatko číta žltú knihu na posteli
Porucha čítania Foto: Getty images

Dysgrafia - porucha písania textu

Dysgrafia je neraz dôvodom, že deti sú označované za lenivé a málo snaživé. Takisto rodičia bývajú obviňovaní, pretože sa deťom „málo” venujú. Gramatické chyby nie sú spôsobené znížením intelektu dieťaťa ani lenivosťou ale jeho sústredením sa na samotné písanie. To vyžaduje zvýšené úsilie a námahu. 

Príznaky dysgrafie

Porucha písania je špecifická porucha, ktorá sa manifestuje narušením schopnosti a zručnosti písania textu.

Dieťa píše spomalene, v popredí je tlak vyvíjaný na ceruzku, konečný písaný text je neúhľadný, roztrasený, pravopisne chybný s vynechaním či zámenou aj písmen, slabík aj celých slov.

Písmo má zlý sklon, jednotlivé písmená sú rozdielne veľké a majú bizarné tvary. Typickým znakom je zrkadlenie písmen a číslic.

Deti s dysgrafiou zväčša nemajú problém s čítaním textu.

Dôvodom dysgrafie je vo väčšine prípadov asymetrický, tonický šijový reflex, ktorý spôsobuje vystretie ruky, s ktorou dieťa píše pri natočení hlavy na rovnakú stranu.

Dieťa píše na tabuľu kriedou
Porucha písania Foto: Getty images

Dysortografia - porucha pravopisu

Dysortografia je porucha osvojenia si správneho pravopisu. Napriek dobre naučenej gramatike, majú deti problém ju aplikovať do bežnej praxe. Inteligencia býva pritom nenarušená. Dysortografiu možno považovať za podkategóriu dysgrafie, respektíve s ňou úzko súvisí. Často sa vyskytuje v kombinácii spolu s dyslexiou.

Prejavy dysortografie

Porucha sa prejavuje nesprávnym pravopisom ako je napríklad chýbanie dĺžňov, mäkčeňov alebo čiarok.

Rozlišovanie krátkych a dlhých písmen sú typickými dysortografickými chybami. Napriek dobrým výsledkom sa často vyskytujú chyby v písaní ypsilonu a mäkkého i.

Časovanie a skloňovanie slov taktiež nie je silnou stránkou dysortografika.V písanom texte sa vyskytujú aj hrubšie prešľapy ako je zámena písmen, slabík a celých slov s problematickým dodržiavaním hraníc.

S vekom, snahou dieťaťa, rodiča a učiteľa je chybovosť menšia. Dieťa je schopné sa naučiť písať správne, no je to preň rozhodne ťažšie ako u zdravých jedincov.

Škrabopisný text s gramatickými chybami
Gramatické chyby Foto: Getty images

Dyskalkúlia - porucha v chápaní matematických vzťahov

Dyskalkúlia znamená poruchu alebo oneskorenie vývinových schopností v nadobúdaní matematických dovedností, teda počítania. Vyskytuje sa v rovnakej miere u oboch pohlaví, častý je výskyt u predčasne narodených detí.

Prejavy dyskalkúlie

Problémy v matematických dovednostiach neznamenajú len samotné ťažkosti v riešení a počítaní matematických úloh.

Ide aj o neschopnosť rozlíšiť jednotlivé číslice, ich zrkadlenie (písanie textu zrkadlovito) a zámena číslic.

Tieto dovednosti môžu súvisieť s krátkodobou matematickou pamäťou alebo s ťažkosťami v chápaní matematických vzťahov, no dieťa je schopné si ich časom osvojiť. Dyskalkúlia môže byť spojená s poruchou čítania - dysgrafiou, pričom chápanie počítania je zachované.

Dievčatko vkladá číslice do tabuľky
Poruchy počítania Foto: Getty images

Dyspinexia - porucha osvojovania si kreslenia

Dyspinexia je neschopnosť osvojovania si kreslenia, čo úzko súvisí s poruchou plošného zobrazovania a priestorovej orientácie. Problém môže nastať aj pri neobratnosti práce s maliarskymi potrebami, čo hraničí s dyspraxiou.

Prejavy dyspinexie

Jedná sa o poruchu, pri ktorej má postihnutý problém s prenosom predstavy na papier. Výsledný výtvor je bizarný, primitívny, plný nedokonalých a asymetrických tvarov.

Je viditeľný tlak vyvíjaný na ceruzku (neraz rytina v papieri). Veľa krát ide o neschopnosť nakresliť jednoduché predmety.

Držanie ceruzky je podobne ako pri dysgrafii kŕčovité, čo má za následok tvrdé a neisté ťahy a narušenie pomyslených hraníc. Kresba je roztrasená a predmety na nej sa niekedy ťažko rozoznávajú

Dievčatko maľuje obrázok vodovými farbami
Porucha kreslenia Foto: Getty images

Dysmúzia - porucha zmyslu pre hudbu a rytmus

Dysmúzia je menej závažná vývinová porucha, pretože dieťaťu nespôsobuje výrazné spoločenské problémy. Vyskytuje sa samostatne a nezvykne byť kombinovaná s predchádzajúcimi poruchami učenia.

Je to narušená schopnosť vnímania a reprodukcie hudby, tónov a rytmu.Deti s touto poruchou majú problém v rozoznaní tónov, melódie, rytmu a dokonca aj hudobných nástrojov.

Tóny a piesne nie sú schopné ani správne reprodukovať. Narušené je aj citové vnímanie piesní a nezáujem o hudbu.

Porucha sa prejavuje aj nesprávnym notovým zápisom, neporozumenie tomuto zápisu a neschopnosť ho čítať.

Čo sa týka hudobných nástrojov, je narušená aj správna manipulácia s nimi, čo možno pozorovať ako neobratnosť v hraní na jednoduché hudobné nástroje.

Matka sa pozerá, ako dievčatko hrá na hudobný nástroj
Porucha vnímania hudby Foto: Getty images

Ďalšie zaujímavé zdroje:

Otestujte sa:

1. Do ktorej skupiny zaraďujeme špecifické poruchy učenia?

2. Ktorá porucha učenia sa prejaví už v rannom detstve?

3. Čo je to dysmúzia?

4. Ako drží ceruzku dieťa s poruchou písania?

5. Ako sa nazýva porucha čítania textu?

6. Ktorá z porúch učenia bola predmetom skúmania ako prvá?

7. Moje dieťa začalo rozprávať neskôr. Je to porucha?

8. Koľko percent detí trpí dysfáziou?

9. Ktorá časť mozgu je zodpovedná za schopnosť plánovať, organizovať?

10. Kto zaviedol pravidelnú školskú dochádzku?

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na všetkých 10 otázok :-) Excelentný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 9 z 10 otázok. Skvelý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 8 z 10 otázok. Výborný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 7 z 10 otázok. Dobrý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 6 z 10 otázok. Celkom dobrý výsledok.

Odpovedal/a ste správne na polovicu otázok. Priemerný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 4 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 3 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Získal/a ste iba 2 správne odpovede z 10. Nečítal/a ste pozorne. Zlý výsledok.

Máte iba jednu správnu odpoveď :-( Nečítal/a ste pozorne. Veľmi zlý výsledok.

Všetky Vaše odpovede boli bohužiaľ nesprávne :-( Nečítal/a ste pozorne. Máte ten najhorší výsledok.

Naposledy aktualizované 15.11.2018

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155.

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 29. 5. 2020 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 29. 5. 2020

Koronavírus je kmeň vírusu prenášajúci sa kvapôčkovou infekciou a spôsobuje ochorenie COVID-19. Prvý raz koronavírus indentifikovali na konci roka 2019 v Číne.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 29. 5. 2020) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 29. 5. 2020)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 29. 5. 2020 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 29. 5. 2020

Po prvý raz bol koronavírus identifikovaný v Číne. Vedci neskôr zistili, že pochádza z nakazeného zvieraťa, ktoré skonzumoval človek.

Zdravý, chutný čučoriedkový koláč? Jednoduchý recept z kvásku a špaldy Zdravý, chutný čučoriedkový koláč? Jednoduchý recept z kvásku a špaldy

Tiež si ako deti pamätáte ten úžasný kysnutý koláč s čučoriedkami od babičky? Poďte si spolu s nami pripraviť o niečo zdravšiu, no rovnako chutnú, variantu s pomocou kvásku a špaldovej...

Recept na zdravú čerešňovú bublaninu? Tradičná i fit z kokosovej múky Recept na zdravú čerešňovú bublaninu? Tradičná i fit z kokosovej múky

Práve teraz dozrievajú čerešne. Sú nimi posiate celé stromy, rozvoniavajú nimi trhoviská aj supermarkety.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.