späť na zoznam chorôb

Detská mozgová obrna: Aké sú jej príčiny a ako sa prejavujú jej formy?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Detská mozgová obrna: Aké sú jej príčiny a ako sa prejavujú jej formy?
Zdroj foto: Getty images

Detská mozgová obrna, známe je aj označenie skráteným názvom DMO, je porucha centrálnej kontroly hybnosti a ochorenie nervového systému. Ochorenie môže byť vrodené alebo získané. Na jeho výskyte sa podieľajú rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú vyvíjajúci sa mozog. A to počas vnútromaternicového vývoja, v období počas pôrodu, ale aj v čase po pôrode.


Charakteristika

Detská mozgová obrna je definovaná ako neuro - vývojové ochorenie, ktoré postihuje motorický vývoj dieťaťa. Motorický znamená, že nastáva porucha na úrovni hybnosti, koordinácie a celkovej kontroly pohybu.

Označuje sa tiež skratkou DMO.

K poškodeniu dochádza v období vývoja mozgu. Zasiahnuť môže časový úsek počas vnútromaternicového vývoja alebo pri pôrode, ale aj v čase po pôrode. Okrem postihnutia motorických funkcií sa ochorenie prejavuje aj na iných častiach, ktoré súvisia s nervovou sústavou. A to sú napríklad:

 • zmyslové poruchy, ako napríklad zhoršenie zraku
 • poruchy vnímania
 • poruchy pozornosti
 • poruchy reči a jej oneskorený vývoj
 • zníženie intelektu
 • poruchy správania
 • mentálna retardácia
 • časté sú epileptické záchvaty

Ochorenie nie je dedičné. Zasahuje aj iné oblasti, nie len zdravotnú stránku. DMO je spojená s ťažkosťami na úrovni pedagogiky a aj sociálneho prostredia. Vyžaduje si multidisciplinárne riešenie. Pri tom sa stretávajú praktický lekár pre deti, detský neurológ, psychológ, logopéd, ortopéd a aj rehabilitační pracovníci.

Model mozgu
Forma DMO podľa postihnutia nervovej sústavy. Zdroj foto: Getty images

Pohybový vývoj dieťaťa je oneskorený alebo nedostatočný. Obvykle sa ochorenie prejaví už počas prvých 6 mesiacov života dieťaťa. DMO má viacero foriem. Presnejšie sa detská mozgová obrna rozdeľuje na tri formy: 

 1. spastickú formu
 2. nespastickú formu
 3. ataktickú formu
 4. zvlášť skupinu tvorí kombinovaná forma

Tabuľka znázorňuje rozdelenie DMO

Názov Úroveň poškodenia Zastúpenie

Popis

Spastická forma poškodenie motorickej časti nervovej sústavy 70 - 80 % postihnutých DMO

charakterizuje ju trvalé svalové napätie, to obmedzuje až znemožňuje pohyb

táto forma sa ďalej delí na:

  Diparetická forma

postihnutie končatín, ale hlavne dolné končatiny

Hemiparetická forma

ochrnutie postihuje jednu stranu tela

Triparetická forma

postihuje tri končatiny, napríklad dve dolné a jednu hornú končatinu

Kvadruparetická forma

ťažké postihnutie svalov hlavy, trupu a aj končatín

Nespastická forma poškodenie bazálnych ganglií 10 - 20 % prípadov z DMO Dyskinetická forma - svalové napätie sa strieda, vznikajú neovládateľné mimovôľové pohyby tela, trasľavý pohyb
  Hypotonická forma - svalové napätie je celkovo znížené, a to hlavne na trupe a končatinách. Neistá chôdza, zväčšený rozsah pohybu v kĺboch. Zväčša v 3. roku prechádza do inej formy. Ak pretrváva je označovaná ako trvalý hypotonický syndróm
Ataktická forma poškodenie mozočku 5 - 10 % ľudí s DMO ťažkosti s rovnováhou, koordináciou pohybu, prítomný je tras tela pri vedomej činnosti
Kombinované poškodenie poškodenie na viacerých úrovniach   najčastejšie skombinovaná je spastická a dyskinetická forma

Príčiny

K detskej mozgovej obrne dochádza vplyvom poškodenia vyvíjajúceho sa mozgu. DMO môže byť vrodená alebo získaná. Nie je dedičná. Poškodenie mozgu môže zasiahnuť rozličné časové etapy. Napríklad môže nastať vo fáze vnútromaternicového vývinu, pri pôrode alebo v období po pôrode.

Poškodenie počas vnútromaternicového vývinu

Vzniká napríklad pre infekciu matky počas tehotenstva. Rizikové sú ochorenia, ako je napríklad toxoplazmóza, rubeola, herpetické infekcie, CMV, čiže cytomegalovírus, HIV. Inou skupinou sú vývojové anomálie.

Rizikovou je aj intoxikácia, teda otrava počas tehotenstva. Tá býva zapríčinená alkoholom, liekmi, ako sú napríklad opiáty, drogami, ale aj olovom. Zásadné môže byť aj hladovanie matky počas tehotenstva či pridružené ochorenia. Ako je hypertenzia, cukrovka, epilepsia, duševné poruchy.

Inou skupinou rizikových faktorov sú zvýšené psychické zaťaženie matky počas tehotenstva, Rh nekompatibilita, ale aj vplyv RTG žiarenia. Závažné sú všetky stavy, ktoré vedú k zníženému prekrveniu placenty, a teda k hypoxii (znížené okysličenie) plodu.

Komplikácie počas pôrodu

Rizikovým môže byť aj predčasný pôrod alebo, naopak, dlhé prenášanie plodu. Inou príčinou môže byť kliešťový pôrod, pôrod koncom panvovým, nízka pôrodná hmotnosť a opäť nedostatok kyslíka. Ale aj viacplodová tehotnosť.

Popôrodné obdobie

Novorodenec, ale aj dieťa do 6 mesiacov je citlivé na vonkajšie prostredie. A, samozrejme, celkovo obdobie detstva. Získanú formu DMO môže zapríčiniť infekcia do 6 mesiacov, ako je napríklad zápal mozgových blán, čierny kašeľ. Príčinou môže byť aj novorodenecká žltačka. Ale aj poškodenie mozgu následkom úrazu. Príčinou úrazu môže byť pád, ale aj týranie.

Príznaky

Ochorenie sa prejavuje typicky problémami s držaním tela, poruchami hybnosti a koordinácie. Je viacero foriem porúch hybnosti, najčastejšia je spastická. Spastická forma sa prejaví stuhnutím svalov. Stiahnutie svalov zapríčiní oslabenie, čiastočné ochrnutie alebo až úplnú poruchu hybnosti.

Menšie zastúpenie tvorí nespastická a najmenšie ataktická forma. Pri prvej sú prítomné mimovôľové pohyby, ktoré sú zapríčinené striedavým napätím svalov - označuje sa aj ako dyskinetická. Pod nespastickú spadá aj hypotonická forma, ktorá sa prejavuje stratou napätia svalstva. A prítomná môže byť neistá chôdza. Táto forma sa zvyčajne do troch rokov života mení na inú formu.

Ataktická forma má príčinu v poškodení mozočku. To zapríčiní poruchy chôdze, vnímania rovnováhy a celkové poruchy koordinácie pohybu. Typická je takzvaná opilecká chôdza. Vyskytuje sa aj tras pri určitej vôľovej činnosti.

Zvlášť skupinu tvorí zmiešaná  kombinovaná forma. Tá môže zoskupiť viaceré ťažkosti, a to pre poškodenie mozgu na rozličných miestach. Najčastejšie sú spojené spastická a dyskinetcká forma.

Medzi príznaky, ktorými sa detská mozgová obrna prejavuje, patria aj poruchy citlivosti, reči, psychomotorická retardácia. Pridružujú sa ťažkosti s koncentráciou, únavou, poruchy pamäte.

Spravidla sa dajú tieto príznaky postupne spozorovať do veku 3 rokov života dieťaťa. Keď sa objavujú problémy s pohybom a najmä oneskorený vývoj pohybových zručností. Ako je napríklad lezenie, sedenie, státie, otáčanie sa a chôdza.

Dieťa s DMO
Porucha mobility a pomôcka na chôdzu

Detskú mozgovú obrnu určujú príznaky, ako sú napríklad:

 • porucha hybnosti
 • oneskorený motorický vývin
 • zvýšený masseterov reflex
 • porucha zmyslových orgánov, poškodenie zraku, okohybných svalov - strabizmus, čiže škúlenie, sluchu
 • porucha reči, dysartria, zajakávanie
 • oneskorený vývin reči
 • zníženie intelektu
 • poruchy správania, neurózy a afektívne poruchy
 • mentálna retardácia
 • znížená schopnosť koncentrácie
 • poruchy pamäte, učenia
 • zvýšená unaviteľnosť
 • nadmerné slinenie, teda hypersalivácia
 • porucha prehĺtania
 • znížená obranyschopnosť a zvýšené riziko intoxikácie
 • kŕčové ochorenia, ako je napríklad epilepsia
 • problém s ovládaním močového mechúra a vyprázdňovaním

Diagnostika

Diagnostika ochorenia je po narodení dieťaťa náročná. Hodnotí sa postupný psychomotorický vývoj. Dôležité sú neurologické vyšetrenia, ako je napríklad polohový test. Nápomocná je ultrasonografia mozgu. Ťažké formy sa dajú odhaliť už po narodení. 

DMO sa diagnostikuje podľa prítomnosti príznakov a prejavov ochorenia. Ľahšia je diagnostika vo veku od 6 do 12 mesiacov. Postupný vývoj príznakov je možné sledovať až do 3 roku života. 

Diagnostika ochorenia po narodení je sťažená a zväčša je možná až po niekoľkých mesiacoch.

Počas tehotenstva sa nedá odhaliť. 
K stanoveniu DMO je nutné odborné vyšetrenie a sledovanie dieťaťa počas rastu.

Určujúce sú aj sprievodné očné príznaky. Deti s detskou mozgovou obrnou totiž majú veľmi často rôzne zákaly alebo zápaly v očiach. Okrem toho sa robí magnetická rezonanciaCT mozgu a chrbtice k zachytení zmien v centrálnej nervovej sústave a môžu sa vykonať aj rôzne genetické vyšetrenia.

U rizikových detí sa vykonávajú pravidelné kontroly. A to približne každé 2 týždne. K diagnóze smeruje výskyt epileptických záchvatov. Epilepsia sprevádza DMO približne v 35 - 55 % prípadov. Pričom prejavy môžu byť rôznorodé, ako prítomnosť mimovôľových pohybov, kričanie, neprítomný pohľad či celotelové kŕče tela.

Informácie o DMO vo videu

Informácie o DMO vo videu

Priebeh

Dieťa s DMO a protetickou pomôckou na chôdzu
Dieťa s DMO a protetickou pomôckou na chôdzu. Zdroj foto: Getty images

Choroba sa zvyčajne začne prejavovať v ranom období života. Dieťa môže byť spavé, apatické. Jeho pohyblivosť je nízka. Celkový motorický vývoj je spomalený, oneskorený. Fixovanie, a teda sledovanie zrakom je spomalené, úchopy predmetov takisto.

Otáčanie sa a sedenie je tak isto v neskoršom čase. Už od 6. mesiaca, keď má dieťa problémy so základnými poruchami hybnosti a pohybom. Má spomalený alebo nedostatočný vývoj pohybových aktivít. Neskôr sa pridajú problémy s držaním tela alebo krútivými pohybmi, prípadne nastáva postihnutie hybnosti končatín podľa konkrétnej formy. 

Prejavy sú rôznorodé, a to aj vývoj príznakov. Vyskytovať sa môže tras končatín, ale aj záchvaty kŕčov. Tie sú symptómom pre epilepsiu. Neskôr sa prejaví aj oneskorenie v psychomotorickom vývoji, prípadne mentálna retardáciaproblémy s rastom, sluchomzrakom.

Pridružiť sa môžu ťažkosti s koncentráciou, učením, celkovo s pamäťou alebo so správaním. Ako napríklad nepozornosť, neposednosť či naopak celkové spomalenie.

Neurotické poruchy, explozívne afektívne správanie, náladovosť.

Čo pomáha pri DMO
Čo pomôže pri DMO
Ako sa lieči: detská mozgová obrna

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 29.04.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Očkovanie, jeho význam pred cestou do zahraničia? + Cudzokrajné nákazy Očkovanie, jeho význam pred cestou do zahraničia? + Cudzokrajné nákazy

Z ďalekých ciest si ľudia nosia domov kadečo. Od príjemných zážitkov, spomienok a suvenírov až cez cudzokrajnú nákazu. Hnačkové ochorenia či Faraónová pomsta známa hlavne z Egypta je...

Fajčenie a jeho dopad na zdravie. Kde to všetko začalo? Fajčenie a jeho dopad na zdravie. Kde to všetko začalo?

Fajčenie predstavuje celosvetový problém , ktorý pripraví o život jednu miliardu ľudí ročne. Napriek tomuto faktu, počet fajčiarov stúpa . Kde sa tu cigarety vzali, ako je možné, že...

Vojtova metóda: Prínos pri diagnózach? Kedy sa používa + cviky, body Vojtova metóda: Prínos pri diagnózach? Kedy sa používa + cviky, body

Vojtova metóda je metóda založená na princípe reflexnej lokomócie . Jej objaviteľ Václav Vojta pomocou nej dosiahol obdivuhodné pokroky u detských pacientov s detskou obrnou. Čo to...

Dieťa nie je miniatúra dospelého! V čom spočívajú rozdiely? Dieťa nie je miniatúra dospelého! V čom spočívajú rozdiely?

Bábätká sú rozkošné a svojím vzhľadom niekedy až príliš pripomínajú dospelých. Moderné šatôčky, značkové topánočky a „malý - dospelý” je na svete. V skutočnosti sa ale deti do istého...

Agresivita u detí. Ako zvládnuť nezvládnuteľné dieťa? Agresivita u detí. Ako zvládnuť nezvládnuteľné dieťa?

Agresívne správanie je daná aktuálnou situáciou jedinca, jeho odolnosťou voči negatívnym vplyvom, ale aj celkovým vývojom spoločnosti. Ľudská agresivita je v nás odjakživa. Jej...

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kollárova

   Kollárova 31, 91701 Trnava

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jaroslav Novák
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kollárova 31, 91701 Trnava
 • Trenčiansky kraj
  • Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica s. r. o.

   Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou

   Web: http://www.nemocnicabn.sk/

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Maria Hoosová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Hviezdoslavova 23, 95701 Bánovce nad Bebravou
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 13:00  13:00-13:30  návštevy,administrácia 
    Utorok 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Streda 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Štvrtok 07:00 15:00  12:30-13:00   
    Piatok 07:00 13:00  13:00-13:30   
 • Nitriansky kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Ul. Sv. Michala

   Ul. Sv. Michala 35, 93401 Levice

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

 • Žilinský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 26, 01001 Žilina

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jozef Vrúbeľ
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 26, 01001 Žilina
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Banskobystrický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Okružná

   Okružná 19, 97404 Banská Bystrica

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Ľubica Tagajová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Anna Mažáryová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Prešovský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Štúrova

   Štúrova 7, 08001 Prešov

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Zuzana Sláviková
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Štúrova 7, 08001 Prešov
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Košický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 8, 04001 Košice

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Renáta Talánová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Štefan Tomajko
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Pavol Petróci
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Kristína Raganová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.