späť na zoznam článkov

Syndróm vyhorenia: Máte ho? Urobte si online test. + Ako ho prekonať

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Syndróm vyhorenia: Máte ho? Urobte si online test. + Ako ho prekonať
Zdroj foto: Getty images

O vyhorení človeka sa hovorilo už v dávnej minulosti ako o stave vyčerpanosti tela a duše. Pojem syndróm vyhorenia alebo ak chcete aj burnout syndróm bol prvý krát popísaný a definovaný až v druhej polovici 20.storočia. Tvoria ho príznaky poväčšine na psychickej úrovni, sčasti na úrovni fyzickej a sociálnej. Môže dať o sebe vedieť kedykoľvek a u každého z nás. Prichádza k nám nenápadne, rozvíja sa pomaly a spôsobuje, že osobnosť človeka sa kúsok po kúsku rúca. Pokiaľ si to neuvedomíme včas a neurobíme potrebné kroky, dopad môže byť katastrofálny.


Pod pojmom syndróm vyhorenia rozumieme stav mysle na pokraji zrútenia. Kľúčovým faktorom je nahromadenie povinností, ich nezvládanie a postupne sa zvyšujúci stres. Pridružujú sa fyzické ťažkosti a spolu vytvárajú bezvýchodiskovú situáciu.

Syndróm vyhorenia - história

Únava, vyčerpanosť, strata výkonnosti, stres, nespavosť, frustrácia, nespokojnosť ... a takto by sme mohli pokračovať ďalej. Ide o stavy, ktoré nie sú známe iba dnes. Poznali ich veľmi dobre aj ľudia v dávnej minulosti. Psychicky náročné stavy a možnosť ich len ťažko ovplyvniť je zaťažujúce pre osobnosť človeka ako takú. Progresiou vyvolávajúcich faktorov a neschopnosťou jednotlivca sa s nimi vyrovnať a vysporiadať dochádza k  nadmernej záťaži psychiky, ktorá sa odzrkadľuje aj na fyzickom zdraví.

Herbert Freudenberger

Syndróm vyhorenia bol prvý krát popísaný v roku 1974 americkým psychoanalytikom Herbertom Freudenbergerom, ktorý ho publikoval v časopise Journal of Social Issues. Týmto článkom sa burnout syndróm dostal do povedomia a nadchol aj iných psychológov, u ktorých vyvolal nevídaný záujem na túto tému. Kolotoč záujmu viedol k jeho ďalšej podrobnej definícii syndrómu vyhorenia.

Vysilenosť, vyčerpanosť, vyhorenosť boli však známe aj pred touto publikáciou. Momentálne exituje hneď viacero definícií toho istého problému. Príčiny vzniku, roviny, ktoré postihuje (mentálna, fyzická, sociálna), prejavy a dôsledky sú však rovnaké.

Čo je to syndróm vyhorenia ako prebieha a ako sa prejavuje?

žena sediaca za stolom, pred sebou má knihu a vpredu na stole v popredí je socha spravodlivosti
Vysoké pracovné nasadenie vedie k stresu

Sydróm vyhorenia je súbor celej rady príznakov, súvisiacich so stratou záujmu a nadšenia či už osobného alebo profesionálneho. Prebieha na rôznych úrovniach a to citovej, mentálnej, fyzickej a sociálnej. Úrovne postihnutia sa môžu prelínať, prípadne kombinovať a nadväzovať na seba. Tento syndróm je väčšinou spojený s vyhorením v práci ale nie je to ani zďaleka jediná sféra, na ktorej sa môže vyvinúť.

Dochádza k nemu zväčša u ľudí, ktorí pracujú s inými ľuďmi, u workoholikov a perfekcionalistov. Dôvod je veľmi prostý. Ide o skupinu ľudí, ktorý chcú za každú cenu dosiahnuť svoj cieľ, prípadne dosiahnuť viac a lepšie výsledky ako ostatní.

Prvotné, idealistické a príliš skreslené nadšenie ich vedie k tomu, že neskôr nie sú schopný priznať vysokú záťaž a neschopnosť splniť úlohy. Ide o nerovnováhu medzi očakávaním a realitou. Pretrvávajúci stres, ktorý pritom vzniká nenechá dlho čakať na jeho následky.

Celkový priebeh

Syndróm vyhorenia je javom majúcim svoj začiatok, priebeh a koniec. Kategorizácia fáz syndrómu vyhorenia podľa Edelwicha a Brodského pozostáva z piatich fáz. Typická je prvá fáza nadšenia. Druhá fáza stagnácie je obdobie, kedy nadšenie upadá. Dochádza k tretej fáze a to je fáza frustrácie so zmenou pohľadu na zmysel práce. Po dlhodobejšej fáze frustrácie nasleduje fáza apatie, pri ktorej prevláda bezmocnosť. Túto fázu chorý nie je schopný nijako ovplyvniť. Konečnou fázou je fáza samotného vyhorenia a vyčerpania organizmu vo všetkých rovinách.

zaneprázdnená žena na ulici sa niekam ponáhľa
Stres, nadmerný tlak, pracovné zaťaženie

1. Začiatok je charakterizovaný počiatočným nadšením a následným nezvládnutím vysokých nárokov na jedinca. Za vysoké nároky je priamo zodpovedná iná osoba, ktorá ich na človeka kladie ale aj jeho samotná osobnosť, ktorá chce vynikať nad rámec zvládnuteľných možností. Nadšenie zvyčajne netrvá dlho, postupom času upadá a núka sa nám pohľad na skutočnú realitu.

2. Z pôvodného nadšenia sa stáva preťažovanie organizmu. Človek sa zo zadanými úlohami nevie vysporiadať alebo ich časovo nestíha, čo vedie k chaotickému konaniu a  permanetnému chronickému stresu. Stres je pri burnoute jeden z najdôležitejších činiteľov. Nadmerné vystavovanie sa stresu nezvládne donekonečna ani emočne silná osobnosť.

3. Práve stres vedie k frustrácii čo má na svedomí náročný priebeh. Človek vystavený permanentnému tlaku často trpí poruchami spánku hlavne nespavosťou pre ťaživé myšlienky a neustále predstavovanie si východísk a možných riešení. Postupom času vznikajú úzkostné stavy a depresie, z dôvodu bezvýchodiskovej situácie. Prejavy vkĺzajú do fyzickej roviny, kedy pacient trpí prevažne chronickou únavou, nechutenstvom, hnačkami alebo zápchami. Vyčerpanosť organizmu sa stupňuje aj úbytkom na hmotnosti. Táto fáza môže trvať aj dlhé roky.

Neraz siahne po nejakej návykovej látke (najčastejšie je to cigareta a alkohol), ktoré mu aspoň dočasne poskytnú pocit úľavy. U nejedného hrozí vznik závislosti, pričom chronické užívanie alkoholu prehlbuje depresie ale aj agresívnejšie chovanie voči okoliu. 

4. Chorý postupne prestáva dúfať v zvládnutie situácie. Prestáva sa sústrediť na to, čo bolo predtým jeho prvotným cieľom, dochádza k poruchám koncentrácie a pamäte. Z pôvodne horlivého jedinca sa stáva nezodpovedný jedinec s úplnou stratou záujmu o danú vec. Z pôvodného presvedčenia, že niečo musí byť urobené na 100% postupne ubúda, až dochádza paradoxne k stavu, kedy nadobudne opačné presvedčenie, že nemusí byť urobené nič.

Dochádza k úplnej bezmocnosti a vážnym problémom v medziľudských vzťahoch spojených s konfliktnými situáciami. Neraz sa objavuje aj  strata sebadôvery a následkom toho dehonestovanie iného človeka alebo jeho schopností. Vyhorený sa týmto snaží brániť a ešte sa dostať do popredia, no už nie kvalitou svojich vlastných schopností.

5. Dochádza k úplnému psychickému zrúteniu sa. Chorý sa stavia sám proti všetkým a aj proti svetu. Následkom syndrómu vyhorenia môže u niektorých emocionálne labilnejších osôb dôjsť aj k vážnejším psychickým ťažkostiam až k psychiatrickým ochoreniam. Napríklad sa môžu rozvinúť nejaké fóbie, manicko-depresívna porucha a iné poruchy osobnosti. Ešte horšou situáciou a vyvrcholením tohto všetkého sú suicidálne tendencie, opakované myšlienky na samovraždu, opakované pokusy o samovraždu až nakoniec dokonaná samovražda.

Ako sa stav vyčerpanosti prejavuje?

emocionálna vyčerpanosť

 • psychická únava, vyčerpanosť
 • celková nespokojnosť, podráždenosť
 • strata záujmu, znížená pracovná výkonnosť
 • úzkostné stavy, pocity bezmocnosti
 • depresívne stavy, iné psychické poruchy až suicidálne tendencie
 • napätie a neschopnosť sa uvoľniť
 • interpersonálne konflikty, utiahnutie sa do samoty
 • poruchy koncentrácie, vlastné ťaživé myšlienky
 • poruchy pamäte ako následok stresu a tlaku
 • nízka sebadôvera, frustrácia
 • psychická závislosť na návykových látkach
 • hostilita, agresivita
 • dehonestácia iných ako obranný mechanizmus

fyzická vyčerpanosť

 • fyzická únava - slabosť svalov, kŕče
 • pokles fyzickej výkonnosti (aj sexuálnej)
 • srdcovocievne ťažkosti - vysoký tlak krvi, tachykardia,
 • dýchacie ťažkosti - hyperventilácia
 • tráviace ťažkosti - nechuť do jedenia, hnačka, zápcha, úbytok na váhe
 • poruchy spánku - nespavosť, problémy zo zaspávaním, časté prebúdzanie sa
 • pokles imunity - náchylnosť na infekcie
 • fyzická závislosť na návykových látkach

 Kto je najviac ohrozený?

1. Vyššie popisované príčiny vzniku zužujú skupinu ľudí ohrozených syndrómom vyhorenia. Prevažne sa jedná u tých, ktorí majú na výkon vo svojej profesii kladené príliš vysoké nároky či už svoje vlastné alebo zvýšené nároky zamestnávateľa. Ide o zamestnania s obrovskou zodpovednosťou a vážnymi následkami v prípade pochybenia. Zamestnanci pracujú s vysokým nasadením, bez možnosti omylu. Väčšinou sa jedná o prácu s ľuďmi. Rizikové skupiny sú napríklad lekári, zdravotné sestry, záchranári, psychológovia, sociálny pracovníci, učitelia, policajti, hasiči alebo právnici.

2. To však neznamená, že ostatné povolania sú bez akéhokoľvek rizika. Takisto zamestnávateľ, ktorý požaduje od svojho zamestnanca viac ako je znesiteľné riskuje, že zamestnanec skôr či neskôr vyhorí. Jedným z dôvodov je takisto nedostatočné finančné ohodnotenie, čo býva častým spúšťačom frustrásie, smútku depresie a demotivácie. Výkonnosť pracovníka takto automaticky klesá a ten ani pochopiteľne nejaví záujem vykonávať svoju prácu zodpovedne a dobre. Deje sa tak aj v prípade práce, ktorá nie je hodná jeho odbornej kvalifikácii.

3. V neposlednom rade sem možno zaradiť aj osobnosti, ktoré s veľkým prvotným nadšdením a ideálmi vkladajú do svojej profesie maximum, neraz obetujú pre kariéru aj osobný život a súkromie. Sú to napríklad novinári, herci, speváci či reportéri. Zlom nastáva vtedy, keď pochopia realitu a to, že čím viac obetujú, tým viac sa od nich požaduje. Náročné požiadavky im prerastajú cez hlavu, no napriek tomu nie sú schopný priznať, že danú situáciu nezvládajú.

Ako predchádzať syndrómu vyhorenia

žena stojaca na rozcestí zozadu, rukou si drží zátylok, na rozcestí je šípka oboma smermi
Voľba správneho smeru je najdôležitejšia

Prevencia závisí v prvom rade od samotnej osoby, ktorá je riziková a od jej emocionálnej stability voči rôznym externým vplyvom. Niekedy však aj od inej osoby ako napríklad zamestnávateľa čo nie je vždy ľahké ovplyvniť.

V ľahších prípadoch a u emocionálne silnejších osôb postačuje držať si dostatočný odstup od ľudí. Zminimalizujú sa tým prípadné stresujúce faktory.

Zvoliť si tú správnu cestu je vždy smerodatné. Niekedy je potrebné urobiť aj veľké zmeny a zásadné rozhodnutia, aby sme predišli mnohým trápeniam. Jednou z takýchto zmien je aj zmena zamestnania ak ho nezvládame a nemáme tu správnu motiváciu. Pokiaľ sa včas nerozhodneme správne, môžeme to neskôr ľutovať.

Prevencia

 • najdôležitejšie je klásť si nároky, ktoré sme schopný zvládnuť
 • nehnať sa bezhlavo za úspechom
 • treba vedieť povedať nie, keď vieme že je toho na nás veľa
 • vedieť sa vyrovnať s prípadným neúspechom
 • pracovať tímovo, nie samostatne s vysokým egom
 • vedieť sa správne motivovať
 • zmena pracovného prostredia, zamestnania/zamestnávateľa ak je to nutné
 • správna voľba priorít
 • pestovať si dobré medziľudské vzťahy
 • častejšie tráviť čas s ľuďmi, ktorí sú nám blízky
 • niekedy je vhodná dlhšia dovolenka a načerpanie nových síl
 • relax formou odpočinku, hudby, športu
 • rozhovor s psychológom

Čo robiť ak nám hrozí syndróm vyhorenia?

žena tlačiaca prstom pomyslený gombík smejúceho smajla z výberu troch smajlov
Podstatné je sa len správne rozhodnúť

V prípade, že danú situáciu nezvládate a vidíte sami na sebe zmeny, je ten správny čas niečo s tým robiť. V ľahších prípadoch sa dá znovu nejako motivovať, prípadne zmeniť doterajšie zamestnanie, pokiaľ nás nerobí šťastnými. Nejde o ľahké rozhodnutie ale každopádne rozumnejšie ako zo seba urobiť ľudskú trosku, keď vidíte, že je to neúnosné.

Pomáhajú stretnutia s priateľmi a relax, ktorý je tým najlepším liekom na vyčerpaný organizmus. Ten pomáha nielen pri prevencii ale taktiež ak sa syndróm vyhorenia už u vás prejavil.

V horších prípadoch je nutné navštíviť psychológa alebo psychiatra a otvorene si s ním pohovoriť o vašich ťažkostiach. Je mnoho ambulancií, v ktorých vám radi pomôžu. Psychoterapia sa pri syndróme vyhorenia veľmi osvedčila, dokonca bez nutnosti užívania psychofarmák.

Jednou z možností je aj internet, kde vám online odborník vie pomôcť radou, prípadne prehodnotením vášho stavu. Takisto existujú telefonické linky, na ktoré môžete kedykoľvek zavolať a anonymne rozobrať váš problém s odborníkom. Možnosti sú, treba ich len využiť a nenahovárať si, že sa nič nedeje, alebo že vám sa to stať nemôže.

A ako ste na tom Vy? Otestujete sa.

1. Pracujete s ľuďmi?

2. Máte vpráci vysokú zodpovednosť za niečo alebo niekoho?

3. Pracujete s plným nasadením a chcete mať vždy všetko na 100%?

4. Pociťujete tlak zo strany zamestnávateľa alebo zamestnancov?

5. Máte pocit, že napriek maximálnej snahe nestíhate?

6. Pracujete navyše aj doma?

7. Zasahuje vám práca do súkromia?

8. Trpíte nespavosťou alebo inými poruchami spánku?

9. Prestávate sa do práce tešiť?

10. Potrebujete si chvíľu sadnúť pri poháriku?

Podľa Vašich odpovedí trpíte syndrómom vyhorenia. Napriek Vašej maximálnej snahe robiť všetko na 100% už nestačíte plniť úlohy, ktoré sa od Vás vyžadujú. Nutkavé myšlienky na prácu Vás prepadávajú aj doma, neviete kvôli tomu spávať, často sa budíte a strhávate zo sna, občasne trpíte depresiami, ktoé neraz riešite alkoholom alebo inou kompenzáciou. Do práce sa netešíte, stratili ste motiváciu, ktorá Vás poháňala vpred. Váš negatívny pohlad na svet zasahuje aj do Vášho súkromného života a pociťujú to aj Vaši blízky. Ak čo najskôr nenájdete niečo, čo by Vás mohlo znovu nakopnúť a motivovať v starom zamestnaní, tak ho čo najskôr vymente. Urobte tak skôr ako budete psychicky nadne, prípadne problémy v rodine budú nenávratné.

Podľa Vašich odpovedí trpíte syndrómom vyhorenia. Napriek Vašej maximálnej snahe robiť všetko na 100% už nestačíte plniť úlohy, ktoré sa od Vás vyžadujú. Nutkavé myšlienky na prácu Vás prepadávajú aj doma, neviete kvôli tomu spávať, často sa budíte a strhávate zo sna, občasne trpíte depresiami, ktoé neraz riešite alkoholom alebo inou kompenzáciou. Do práce sa netešíte, stratili ste motiváciu, ktorá Vás poháňala vpred. Váš negatívny pohlad na svet zasahuje aj do Vášho súkromného života a pociťujú to aj Vaši blízky. Ak čo najskôr nenájdete niečo, čo by Vás mohlo znovu nakopnúť a motivovať v starom zamestnaní, tak ho čo najskôr vymente. Urobte tak skôr ako budete psychicky nadne, prípadne problémy v rodine budú nenávratné.

Dávajte si pozor. Väčšia Váša časť podlahla syndrómu vyhorenia, ktorý u Vás už nejaký čas už existuje. V práci je to v jeden deň fajn, no väčšinou to za veľa nestojí. Negatívne dni Vám pošlapali motiváciu, do práce sa takmer netešíte. Často sa v noci budíte a veľa premýšlate, no napriek úsiliu sa Váš život nejak rapídne nemení k lepšiemu a Vy ste takmer stratili nádej, že sa to vôbec niekedy zlepší. Ak čo najskôr nenájdete niečo, čo by Vás mohlo znovu nakopnúť a motivovať v starom zamestnaní, tak ho čo najskôr vymente. Váš negatívny pohlad na všetko okolo zasahuje aj do Vášho súkromného života a pociťujú to aj Vaši blízky. 

Dávajte si pozor. Väčšia Váša časť podlahla syndrómu vyhorenia, ktorý u Vás už nejaký čas už existuje. V práci je to v jeden deň fajn, no väčšinou to za veľa nestojí. Negatívne dni Vám pošlapali motiváciu, do práce sa takmer netešíte. Často sa v noci budíte a veľa premýšlate, no napriek úsiliu sa Váš život nejak rapídne nemení k lepšiemu a Vy ste takmer stratili nádej, že sa to vôbec niekedy zlepší. Ak čo najskôr nenájdete niečo, čo by Vás mohlo znovu nakopnúť a motivovať v starom zamestnaní, tak ho čo najskôr vymente. Váš negatívny pohlad na všetko okolo zasahuje aj do Vášho súkromného života a pociťujú to aj Vaši blízky. 

Dávajte si pozor. Z prevažnej časti u Vás syndróm vyhorenia už existuje. V práci je to v jeden deň fajn, druhý za veľa nestojí. Negatívne dni Vám pošlapali motiváciu, do práce sa prestávate tešiť. Občasne sa v noci budíte a veľa premýšlate, no napriek úsiliu sa Váš život nejak rapídne nemení k lepšiemu a Vy strácate nádej, že sa to vôbec niekedy zlepší. Ak čo najskôr nenájdete niečo, čo by Vás mohlo znovu nakopnúť a motivovať v starom zamestnaní, tak ho čo najskôr vymente.

Ste veľmi blízko k tomu, aby aj u Vás vznikol syndróm vyhorenia. Máte motiváciu, máte cieľ ale v poslednej dobe sami cítite, že to čo Vás pred tým tak bavilo a napĺňalo už nie je ako predtým. Jeden deň je úžasný a vy hviezdite, další deň sa Vám prestáva dariť. Pri veľkej snahe a mnohých prebdených nociach sa zase posúvate vpred no už to začína presahovať Vaše sily a možnosti a Vy sa cítite unavený. Spomalte, zvolnite tempo - nie ste stroj. Ak chcete vo Vašom zabehnutom tempe pokračovať, môže sa stať že časom to buď zvládnete alebo vyhoríte.

Určité znaky, aby aj u Vás vznikol syndróm vyhorenia sa objavili. Stále však máte motiváciu, máte cieľ ale v poslednej dobe sami cítite, že to čo Vás pred tým tak bavilo a napĺňalo už nie je ako predtým. Jeden deň je úžasný a vy sa cítite dobre, další deň sa Vám prestáva dariť. Pri veľkej snahe a mnohých prebdených nociach sa zase posúvate vpred no niekdy požadované nároky začínajú presahovať Vaše sily a možnosti a Vy sa cítite unavený.  Spomalte, zvolnite tempo a všetko bude fajn. Skúste niekedy viac myslieť na seba a doma hoďte prácu za hlavu.

Určité znaky, aby aj u Vás vznikol syndróm vyhorenia sa objavili. Stále však máte motiváciu, máte cieľ ale v poslednej dobe sami cítite, že to čo Vás pred tým tak bavilo a napĺňalo už nie je ako predtým. Jeden deň je úžasný a vy sa cítite dobre, další deň sa Vám prestáva dariť. Pri veľkej snahe a mnohých prebdených nociach sa zase posúvate vpred no niekdy požadované nároky začínajú presahovať Vaše sily a možnosti a Vy sa cítite unavený.  Spomalte, zvolnite tempo a všetko bude fajn. Skúste niekedy viac myslieť na seba a doma hoďte prácu za hlavu.

Gratulujem Vám, ste celkom šťastný človek. Vaša práca Vás baví a vo väčšej miere aj napĺňa. Do práce sa väčšinou tešíte, pretože v nej nachádzate niečo, čo Vás napĺňa a ženie vpred. Máte motiváciu, máte životný cieľ alebo aspoň predstavu životnej cesty, po ktorej chcete kráčať. Ste na dobrej ceste si tieto predstavy a ciele splniť. Ste obklopený ľuďmi, ktorých máte radi a oni majú radi Vás. Sporadicky sa možno objavia menšie nezrovnalosti ale netrvajú dlho a sú riešiteľné a Vy sa zase môžete cítiť dobre.

Gratulujem Vám, ste šťastný človek. Vaša práca Vás baví a napĺňa. Do práce sa tešíte, pretože v nej nachádzate niečo, čo Vás napĺňa a ženie vpred. Máte motiváciu, máte životný cieľ a ste na najlepšej ceste si ho splniť. Ste obklopený ľuďmi, ktorých máte radi a oni majú radi Vás. Sporadicky sa možno objavia mraky ale vždy sa rýchlo rozplynúa Vy sa zase môžete cítiť dobre.

Gratulujem Vám, ste jedným z mála šťastných ľudí. Vaša práca Vás baví a napĺňa. Do práce sa tešíte, pretože v nej nachádzate niečo, čo Vás napĺňa a ženie vpred. Máte motiváciu, máte životný cieľ a ste na najlepšej ceste si ho splniť. Ste obklopený ľuďmi, ktorých máte radi a oni majú radi Vás.

Naposledy aktualizované 12.08.2020

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155.

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 21. 9. 2020) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 21. 9. 2020)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 21. 9. 2020 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 21. 9. 2020

Po prvý raz bol koronavírus identifikovaný v Číne. Vedci neskôr zistili, že pochádza z nakazeného zvieraťa, ktoré skonzumoval človek.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 21. 9. 2020 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 21. 9. 2020

Koronavírus pochádzajúci z Číny po prvý raz potvrdili na Slovensku v piatok 6. marca 2020 v Bratislave. Pacient mal 52 rokov a bol hospitalizovaný je na klinike infektológie v...

Ako správne behať? Zmysel, význam, výhody a účinky behu pre zdravie Ako správne behať? Zmysel, význam, výhody a účinky behu pre zdravie

Beh ako taký je jednoduchá pohybová aktivita. Behať sa dá súťažne aj rekreačne. Pre radosť aj z dôvodu redukcie hmotnosti. Najdôležitejšie zo všetkého je však behať správne.

Zdravá verzia fit francúzskych zemiakov? Takýto je recept Zdravá verzia fit francúzskych zemiakov? Takýto je recept

Veľmi obľúbený a ľahký recept pochádzajúci z Francúzska zasýti a to aj vďaka našej zdravej verzii.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.