späť na zoznam chorôb

Chronická obštrukčná pľúcna choroba: Prečo vzniká a komu hrozí?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Chronická obštrukčná pľúcna choroba: Prečo vzniká a komu hrozí?
Zdroj foto: Getty images

Chronická obštrukčná choroba pľúc je ochorenie postihujúce pľúcne tkanivo. Na jej vzniku sa podieľajú rôzne inzulty, najčastejšie cigaretový dym. Ochorenie sa rozvíja dlhodobo v priebehu rokov, pričom poškodenie pľúc je trvalé s tendenciou progresie. Vyliečiť sa nedá, liečba je len podporná.


Charakteristika

Chronická obštrukčná choroba broncho - pulmonálna (CHOCHP) je závažné chronické ochorenie priedušiek a pľúc, ktoré vzniká na základe pôsobenie rôznych externých inzultov na pľúcne tkanivo v kombinácii s interným faktormi.

Ich následkom dochádza k jeho ireverzibilnému (nezvratnému) poškodeniu, čo spôsobuje trvalú obštrukciu priedušiek aj pľúc, a taktiež vedie k zvýšenej zápalovej odpovedi dýchacích ciest pri opätovnej inhalácii škodlivých látok. 

Vzniknutá obštrukcia zhoršuje dýchanie - pľúcnu ventiláciu, pacient dýcha namáhavo, pískavo, kašle, pričom zapája pomocné dýchacie svaly. Pokiaľ stav trvá dlhodobo, tak tieto kompenzačné mechanizmy nie sú dostačujúce, zlyhávajú, a dochádza k patologickému rozšíreniu dýchacích ciest.

 

CHOCHP je kombináciou dvoch ochorení

CHOCHP  je v podstate kombináciou dvoch ochorení, ktoré vznikajú v určitej súvislosti, resp. na seba nadväzujú a rozvíjajú sa.

Ako prvá nastupuje chronická bronchitída, ako priamy následok obštrukcie dýchacích ciest.
Princíp spočíva v usadzovaní sa škodlivých látok v pľúcnych prepážkach, v zužovaní dýchacieho priestoru a v znižovaní objemu pľúc.
Prejavuje sa dýchavičnosťou, kašľom a pískavými zvukmi pri dýchaní.

Ak pôsobenie negatívneho faktoru pretrváva a ochorenie sa nelieči, stav progreduje.
Progresiou stavu a zapájaním kompenzačných mechanizmov, v tomto prípade pomocných dýchacích svalov, vzniká patologické rozšírenie dýchacích ciest – emfyzém.

Podľa druhu inhalovaných škodlivín sa neraz stav komplikuje vznikom karcinómu pľúc.

V najhorších prípadoch dochádza k respiračnej insuficiencii (nedostatočnosti), k respiračnému zlyhaniu a k smrti pacienta.

 

Príčiny

Aj keď najčastejšou príčinou vzniku CHOCHP je fajčenie, a teda toxíny obsiahnuté v inhalovanom cigaretovom dyme, nejedná sa ani zďaleka o jediný faktor.

TIP:
Fajčenie a jeho dopad na zdravie. Kde to všetko začalo?

Prečo CHOCHP vzniká?

Toto ochorenie je zapríčinené prevažne exogénnymi, ale aj endogénnymi faktormi, taktiež môže ísť o ich kombináciu.

Za vdychovanie nežiaducich plynov je zodpovedný sám pacient (fajčenie, prašné domáce prostredie), spoločnosť ako taká (znečistené životné prostredie, výfukové plyny a emisie), či rizikové pracovné prostredie (výpary z chemikálií). Všetko sú to exogénne faktory.

Za endogénne faktory považujeme genetické vplyvy, teda dedičnosť, a najnovšie sa zistilo, že za vznikom obštrukčnej choroby stoja aj nutričné vplyvy.

 

Tabuľka s najčastejšími rizikovými faktormi CHOCHP:

Vonkajšie (exogénne) rizikové faktory Vnútorné (endogénne) rizikové faktory
 • anorganické častice - vdýchnuté škodlivé častice, reaktívne plyny
 • organické častice - mikroorganizmy
 • genetická predispozícia - dedičnosť
 • nutričné vplyvy – stravovanie, výživa

 

Anorganické častice

Medzi vdýchnuté škodliviny patria teda anorganické častice. Do tejto skupiny zaraďujeme všetky znečisťujúce a škodlivé látky, ktoré nemajú organický (živý) pôvod.

Patria sem rôzne prvky a kovy, pri ktorých dochádza k vdýchnutiu ich výparov napríklad pri ich spracovaní.

Najčastejšie sú im vystavený pracovníci, ktorý s nimi pravidelne a dlhodobo prichádzajú do kontaktu.

Jedná sa o široké spektrum prvkov. Patrí sem olovo, ortuť, vanád, škodlivé plyny ako stibán, arzán, fosgén, chlór, kyanovodík, sulfán, amoniak, oxidy a zlúčeniny síry, anilín, fenoly, kyselina mravčia, naftalén, benzén ….

Nebezpečné sú aj iné leptavé plyny, dokonca ohrození sú aj pracovníci na stavbách, ktorý pracujú s cementom.

V dnešnej modernej dobe sa pozornosť stále častejšie upriamuje  na vysoké riziko používania tuhých palív v domácnosti a nedostatočné odvetrávanie. To spôsobuje neustále vdychovanie škodlivín a vyššie riziko vzniku CHOCHP.

Zaujímavé:
Najčastejšie je príčinou vzniku CHOCHP cigaretový dym, ktorý obsahuje viacero škodlivých látok.
Tie preukázateľne poškodzujú zdravie človeka, spôsobujú množstvo ochorení vrátane obštrukčnej choroby pľúc.
Jedná sa napríklad o nikotín, ostatné alkaloidy, decht, oxid uhoľnatý, oxid dusíka, kyanovodík, formaldehyd, arzén, nikel, kadmium, benzén, polónium, radón a iné.
Látky vdychované v cigaretách obsahujú látky rádioaktívne, karcinogénne (rakovinotvorné), mutagénne (látka spôsobujúca génové mutácie) a teratogénne (poškodzujúce plod).

 

Organické častice

Baktérie, vírusy, spóry, plesne predstavujú organické patogény, ktoré môže človek taktiež inhalovať. Keďže sa tieto mikroorganizmy nachádzajú všade okolo nás, riziko nákazy je neustále.

Nielen že vyvolávajú infekcie rôznych orgánov a systémov, ale dokonca svojím opakovaným, alebo pravidelným vdychovaním spôsobujú recidívy ochorenia.

Tieto recidivujúce infekcie sú spôsobené viacerými faktormi, ako napríklad oslabená imunita, iné pridružené ochorenie, zlé sociálne podmienky (chlad, vlhko, nečistoty), alebo prostredie, kde dochádza k zvýšenému kontaktu s inými osobami (škola, práca).

Tak ako aj pri iných orgánoch, aj pri pľúcach ich tieto mikroorganizmy a opakované zápaly do istej miery poškodzujú. Miera poškodenia pľúcneho tkaniva môže byť u každého jedinca individuálna, a teda individuálna je aj jeho náchylnosť na vznik CHOCHP.

 

Genetika

Genetika sa preukázateľne podieľa na vzniku CHOCHP. Vzniká z dôvodu deficitu α1-antitrypsínu (AAT).

Hodnota α1-antitrypsínu nižšia ako 10 % normálnej hodnoty (0,78g až 2g) signalizuje, že u pacienta s CHOCHP hrozí skorší vznik pľúcneho emfyzému.

V prípade, že je takýto pacient vystavený viacerým patologickým inzultom súčasne, hrozí mu vyššia pravdepodobnosť vzniku chronickej obštrukčnej choroby pľúc, prípadne môže mať omnoho ťažší stupeň.

 

Príznaky

Chronická obštrukčná choroba pľúc sa vyvíja pomalým tempom celé roky.
Preto sa ochorenie v úvode nijako neprejavuje a pacient sa javí byť zdravý.

Prvotné zmeny na pľúcach nie sú natoľko závažné, aby dali o sebe vedieť, čo uľahčuje ich ďalšiu progresiu.

K lekárovi chorého nedonútia zájsť úvodné prejavy choroby, pretože sú často krát pripisované veku. Je to napríklad nižšia fyzická výkonnosť, alebo zadýchavanie sa pri väčšej fyzickej aktivite. Bežné aktivity zvláda bez problémov.

Výrazne znížená fyzická aktivita so súčasne zvýšenou mierou ponámahovej dýchavičnosti a dráždením na kašeľ, prípadne záchvatovým kašľom, však už stoja za pozornosť. Obvykle pri spozorovaní týchto symptómov navštívia pacienti lekára.

Stav sa stupňuje, až napokon po minimálnej námahe dochádza k závažným problémom s dýchaním. To sa zvykne zhoršovať pri pretrvávajúcej expozícii exogénnych inzultov (napr. fajčenie), pri bežných infekciách dýchacích ciest, alebo v horizontálnej polohe, najmä v noci. 

Dýchanie je rýchlejšie, plytšie a výrazne namáhavejšie. Odborne takémuto dýchaniu hovoríme tachypnoe.

Námaha pri dýchaní a výrazné dychové úsilie spôsobujú zvýšenie krvného tlaku a rýchlu srdcovú frekvenciu. Ide o kompenzačný mechanizmus, ktorého cieľom je v čo najkratšom čase dopraviť krv a kyslík do neokysličených tkanív a orgánov.

Ďalším typickým prejavom je suchý dráždivý kašeľ. V úvode je sporadický, a neskôr prechádza do chronicity. Objavuje sa najmä v noci počas spánku. Časom sa stáva produktívnym kašľom, pretože sa zvyšuje sekrécia hlienu v pľúcach a pacient vykašliava spútum.

Obštrukciou obmedzený dýchací priestor (spazmus, hlieny) spôsobuje pískavé zvuky a vrzoty pri dýchaní.
Najväčším problémom býva výdych, kedy pacient len s veľkou námahou vytlačí vzduch z pľúc, pričom vydáva typický pískavý zvuk, tzv. expiračný stridor.
Zároveň je nútený zapájať aj pomocné dýchacie svaly.

Všetky tieto ťažkosti s dýchaním majú za následok poruchy pľúcnych funkcií a hypoxiu, čo je nedostatok kyslíka v organizme. Prejavuje sa teda hypertenziou a tachykardiou, no neskôr, keď už človek nie je schopný nedostatok kyslíka kompenzovať, nastupuje modré sfarbenie kože a slizníc (cyanóza hlavne akrálnych častí), tlak krvi a srdcová frekvencia sa znižuje.

U pacientov s CHOCHP dochádza k tzv. hyperinflácii hrudníka. Ich hrudník  vyslovene pripomína sud, a preto sa mu taktiež hovorí aj súdkovitý hrudník.

Dôležité:
CHOCHP nepoškodzuje len samotné pľúca!
Má aj systémové následky!
Pridružujú sa tiež ochorenia iných orgánov, napr. srdca - cor pulmonale.

 

Diagnostika

Diagnostika CHOCHP zväčša nebýva náročná. Dôvodom je, že prevažná väčšina pacientov navštívi lekára až v čase, keď sa už ochorenie začína manifestovať.

A nie je to občasné pokašliavanie, ktoré chorých privádza. Do ambulancie vstupujú už s chronickým a neutíchajúcim kašľom a badateľnou dýchavičnosťou, či už po väčšej alebo menšej námahe.

Prejavy ochorenia a kľúčový anamnestický údaj (fajčenie, rizikové pracovné prostredie) lekára takmer vždy nasmerujú k správnej diagnostike.

Cielené vyšetrovacie metódy už len potvrdia predpokladanú diagnózu chronickej obštrukčnej choroby pľúc.

 

Spirometria

Spirometrické vyšetrenie sa využíva nie len na diagnostiku pľúcnych ochorení, ale taktiež na určenie stupňa ich závažnosti. Odhaľuje nám stupeň obmedzenia prietoku vzduchu v dýchacích cestách.

Je základom pre stanovenie závažnosti ochorenia, dôležitým indikátorom pri monitorovaní priebehu ochorenia, a odrazovým mostíkom pre nastavenie následnej terapie, prípadne jej zmeny.

Spirometrické kritériá sa stanovujú na základe objemu vzduchu vydýchnutého za jednu sekundu, tzv. jednosekundového úsilného výdychového objemu pľúc (FEV-1) a celého objemu vzduchu vydýchnutom pri úsilnom výdychu, tzv. úsilnej výdychovej kapacity (FVC).
Vyhodnotenie týchto hodnôt sa praktikuje po akútnej bronchodilatácii (rozšírenie priedušiek), ktoré sa zvykne navodiť liekmi (bronchodilatanciá).

Tabuľka s kritériami CHOCHP na základe spirometrie:

Ľahký stupeň CHOCHP FEV1/FVC menej ako 0,7 FEV1 ≥ 80% referenčnej hodnoty
Stredný stupeň CHOCHP FEV1/FVC menej ako 0,7 50% referenčnej hodnoty ≤ FEV1 < 80% referenčnej hodnoty
Ťažký stupeň CHOCHP FEV1/FVC menej ako 0,7 30% referenčnej hodnoty ≤ FEV1 < 50% referenčnej hodnoty
Kritický stupeň CHOCHP FEV1/FVC menej ako 0,7 FEV1 < 30% referenčnej hodnoty/dychová nedostatočnosť

 

Bronchoskopia

Bronchoskopia sa vzhľadom na jej invazívnosť robí len v niektorých prípadoch. Zväčša sa indikuje u pacientov nie len z dôvodu diagnostiky, ale z dôvodu odstránenia hlienových zátok.

Ide o invazívnu endoskopickú vyšetrovaciu metódu, pri ktorej sa za pomoci endoskopu vyšetruje bronchiálny strom.

Lekár posudzuje vizuálne zmeny na sliznici bronchov, zmeny v ich priesvite (zúženie/obštrukcia), prípadne k zisteniu obštrukcie (hlienová zátka).

Táto metóda má teda nie len diagnostický, ale aj terapeutický charakter.

 

Rýchle znázornenie príčin a prejavov choroby

Rýchle znázornenie príčin a prejavov choroby

Priebeh

Ochorenie dlhodobo prebieha bezpríznakovo. Pod pojmom dlhodobo rozumieme aj niekoľko rokov. Pacient nie len že nepociťuje žiadne ťažkosti, ale patologické zmeny na pľúcach ho nijako neobmedzujú v doterajšom živote.

Neskôr sa objavuje mierne pokašliavanie, ktorému chorý nepripisuje vážny význam. 

Kašeľ v priebehu ďalších rokov silnie, až sa stáva chronickým. Pridružuje sa zvýšená sekrécia hlienu v pľúcach, a jeho vykašliavanie, čiže suchý dráždivý kašeľ sa stáva produktívnym kašľom.

Následne prepuknú aj ostatné prejavy, v ktorých popredí je dýchavičnosť. Najskôr je badateľná len pri väčšej fyzickej aktivite, neskôr sa objavuje pri vykonávaní bežných činností, nakoniec po minimálnej námahe.

V dôsledku tohto dlhšieho problému s dýchaním je organizmus zároveň nedostatočne okysličený, a preto sa v neskorších štádiách ochorenia pridružuje únavaatrofia svalov

 

CHOCHP prebieha v niekoľkých štádiách:

I.štádium
GOLD I
ľahká forma 
 • mierna obštrukcia
 • stredná obštrukcia
 • bezpríznakový priebeh
 • maximálne jedna exacerbácia za rok
II.štádium
GOLD II
stredná forma
 • mierna obštrukcia
 • stredná obštrukcia
 • mierne prejavy ochorenia
 • maximálne jedna exacerbácia za rok
III.štádium
GOLD III
ťažká forma 
 • ťažká obštrukcia
 • prejavy ochorenia, ale aj asymptomatický priebeh
 • viac ako dve exacerbácie za rok
IV.štádium
GOLDIV
kritická forma
 • kritická obštrukcia
 • bohatá symptomatológia
 • viac ako dve exacerbácie za rok

 

CHOCHP a očkovanie

V nejednej literatúre, či internetovom portály sa dočítate, že u pacientov s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou sa odporúča očkovanie proti chrípke a pneumokokovým infekciám. 

 1. očkovanie proti chrípke - odporúča a všetkým pacientom s CHOCHP bez ohľadu na vek a štádium ochorenia
 2. očkovanie proti pneumokokovým infekciám - odporúča sa prednostne pacientom vo veku nad 65 rokov, a pacientom v pokročilom štádiu CHOCHP

Logicky je prospešné, aby boli pacienti s tak závažným ochorením pľúc chránení voči akýmkoľvek infekciám dýchacích ciest, ktoré by spolu zo základným ochorením mohli mať fatálne následky, teda spôsobiť smrť pacienta.

TIP:
Očkovanie a jeho význam? Biomatky pozor! Neohrozte svoje dieťa
Nepovinné očkovanie, kedy je vhodné

Avšak nie len logika, ale tiež viaceré vedecké štúdie preukázali, že očkovanie má svoj význam!

U očkovaných pacientov sa znížil počet nutných hospitalizácií a zvýšilo sa prežívanie.
Práve tieto infekcie mali za následok časté exacerbácie ochorenia u viac ako jednej tretiny pacientov.
Očkovanie teda znižuje aj výskyt exacerbácií.
Ako sa lieči: chronická obštrukčná pľúcna choroba

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • wikipdia.sk - Chronická obštrukčná choroba pľúc
 • lf.upjs.sk - Chronická obštrukčná bronchopulmonálna choroba
 • solen.sk - Chronická obštrukčná choroba pľúc - súčasné pohľady
 • aim.casopis.sk - Pohľad intenzivistu na chronickú obštrukčnú bronchopulmonálnu chorobu pľúc
 • farm-servis.cz - Nové odporúčania GOLD pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc
 • zona. fmed.uniba.sk - Vyšetrovacie metódy v pneumológii - spirometria a krvné plyny
 • viapractica.sk - Liečba chronickej obštrukčnej choroby pľúc - najnovšie poznatky
 • solen.sk - Domáca oxygenoterapia - rôzne choroby, rôzne indikácie, rôzne ciele
 • solen.sk - Akútna respiračná insuficiencia

Naposledy aktualizované 22.04.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Chronická obštrukčná choroba. Ako ovplyvňuje kvalitu života pacienta? Chronická obštrukčná choroba. Ako ovplyvňuje kvalitu života pacienta?

Chronická obštrukčná choroba pľúc sa vyskytuje prevažne v staršej populácii. Je následkom dlhodobého pôsobenia určitého inzultu (cigaretový dym,  chemické látky), ktorý vedie k...

Fajčenie a jeho dopad na zdravie. Kde to všetko začalo? Fajčenie a jeho dopad na zdravie. Kde to všetko začalo?

Fajčenie predstavuje celosvetový problém , ktorý pripraví o život jednu miliardu ľudí ročne. Napriek tomuto faktu, počet fajčiarov stúpa . Kde sa tu cigarety vzali, ako je možné, že...

Trápi vás nespavosť? Pozrite sa s nami bližšie na jej príčiny Trápi vás nespavosť? Pozrite sa s nami bližšie na jej príčiny

Potreba spánku je pre život nevyhnutná rovnako tak ako voda či vzduch. Čo všetko sa deje počas spania je v poslednej dobe predmetom záujmu vedcov a lekárov z rôznych medicínskych...

Ako súvisí fajčenie a chronický zápal priedušiek? + Príznaky a riziká Ako súvisí fajčenie a chronický zápal priedušiek? + Príznaky a riziká

Chronická obštrukčná choroba pľúc je štvrtou najčastejšou príčinou úmrtnosti vo svete a do roku 2020 sa presunie na tretiu priečku. Prečo je jej výskyt narastajúci je asi zrejmé....

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Univerzitná nemocnica Bratislava - Staré Mesto

   Mickiewiczova 13, 81369 Bratislava

   Telefón - ústredňa: 02 57290 111

   Predchádzajúci názov: FNsP Bratislava - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

   • MUDr. Imrich Mucska
    Adresa: Pneumologická ambulancia / Ambulancia pre spánkové poruchy dýchania/ Spánkové laboratórium, Mickiewiczova 13, 81107 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  12:00 13:00 
    Utorok 11:00 13:00 
    Streda 08:00 10:00 
    Štvrtok 12:00 13:00 
    Piatok 08:00 10:00 
 • Trnavský kraj
  • Univerzitná nemocnica Bratislava - Staré Mesto

   Mickiewiczova 13, 81369 Bratislava

   Telefón - ústredňa: 02 57290 111

   Predchádzajúci názov: FNsP Bratislava - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

   • MUDr. Imrich Mucska
    Adresa: Pneumologická ambulancia / Ambulancia pre spánkové poruchy dýchania/ Spánkové laboratórium, Mickiewiczova 13, 81107 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  12:00 13:00 
    Utorok 11:00 13:00 
    Streda 08:00 10:00 
    Štvrtok 12:00 13:00 
    Piatok 08:00 10:00 
 • Trenčiansky kraj
  • Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica s. r. o.

   Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou

   Web: http://www.nemocnicabn.sk/

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Jana Šudíková
    Adresa: Ambulancia pneumológie a ftizeológie, Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 15:30  12:00-12:30  Objednaní 13:00 - 14:00 
    Utorok 07:00 15:30  12:00-12:30  Objednaní 13:00 - 14:00 
    Streda 07:00 15:30  12:00-12:30  Objednaní 13:00 - 14:00 
    Štvrtok 07:00 15:30  12:00-12:30  Objednaní 13:00 - 14:00 
    Piatok 07:00 15:30  12:00-12:30  Objednaní 13:00 - 14:00 
 • Nitriansky kraj
  • NsP Levice

   29.augusta 2, 93401 Levice

   Chirurgické ambulancie (2)

   • MUDr. Anna Forgáčová
    Adresa: Ambulancia pneumológie a ftiziológie, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:30 
    Utorok 07:00 15:30 
    Streda 07:00 15:30 
    Štvrtok 07:00 15:30 
    Piatok 07:00 15:30 
 • Žilinský kraj
  • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín

   Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín

   Web: http://www.donsp.sk/

   Algeziologické ambulancie (1)

   • MUDr. Mária Kodajová
    Adresa: NZZ Pneumológia a ftizeológia, Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:30 15:00  13:00-13:30  dispenzár +obj.pacienti 
    Utorok 07:30 15:00  13:00-13:30  dispenzár +obj.pacienti 
    Streda 07:30 15:00  13:00-13:30  dispenzár +obj.pacienti 
    Štvrtok 07:30 15:00  13:00-13:30  ambulancia+konzíliá 
    Piatok 07:30 13:00    test a očkovanie proti TBC 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Zvolen - Nemocnica Zvolen a.s.

   Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen

   Telefón - ústredňa: 045 5201 111

   Návštevné hodiny:
   denne 14:00 - 17:00

   • MUDr. Darina Plžíková
    Adresa: Ambulancia pneumológie a ftizeológie, Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen
    deň oddo
    Pondelok  07:00 13:30 
    Utorok 07:00 13:30 
    Streda 07:00 13:30 
    Štvrtok 07:00 13:30 
    Piatok 07:00 13:30 
 • Prešovský kraj
  • Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.

   Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec

   Web: http://www.srobarovustav.sk
   Email: sekretar@sudtarch.sk
   Telefón - ústredňa: +421 52 4412 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (2)

   • MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.
    Adresa: Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o., Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec
   • MUDr. Martina Miškovská
    Adresa: Pneumoftizeologická ambulancia, Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 14:30   
    Utorok 07:00 14:30   
    Streda 07:00 14:30  len akútni pacienti 
    Štvrtok 07:00 14:30   
    Piatok 07:00 14:30   
 • Košický kraj
  • Regionálna nemocnica s poliklinikou Sobrance

   Mieru 12, 07301 Sobrance

   Telefón - ústredňa: 056 6522 396

   Interné ambulancie (1)

   • MUDr. Irena Remáčová
    Adresa: Poliklinické oddelenie tbc a pľúcnych chorôb, Mieru 12, 07301 Sobrance
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 15:30  12:00-13:00 
    Utorok 07:30 15:30  12:00-13:00 
    Streda 07:30 15:30  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 15:30  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 15:30  12:00-13:00 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.