späť na zoznam chorôb

Čo je metabolický syndróm a aké sú jeho najčastejšie komplikácie?

Autor: Doktor farmácie PharmDr. Marianna Forgáčová
Čo je metabolický syndróm a aké sú jeho najčastejšie komplikácie?
Zdroj foto: Getty images

Metabolický syndróm je skupina porúch v organizme, ktoré sú rizikovým faktorom pre vznik srdcovo-cievnych ochorení. Tieto poruchy sa vždy vyskytujú spoločne. Predstavuje zdravotnú hrozbu.


Charakteristika

Metabolický syndróm je súhrnné pomenovanie pre skupinu porúch v organizme, ktoré sú významným rizikovým faktorom pre vznik srdcovo-cievnych ochorení, cukrovky alebo aj mŕtvice.

Hovoríme o piatich poruchách –
zvýšený krvný tlak,
vysoký krvný cukor,
nadmerný telesný tuk v oblasti pása,
zvýšené hladiny cholesterolu a triacylglycerolov v krvi.

Tieto patologické poruchy sa vždy vyskytujú spoločne, tzn. ak sa vás týka len jedna zo spomenutých porúch, nejedná sa o metabolický syndróm. Metabolický syndróm v súčasnosti predstavuje veľkú zdravotnú hrozbu, najmä kvôli rýchlemu a výrazne stúpajúcemu počtu ľudí s týmto syndrómom na celom svete.

Metabolický syndróm sám o sebe nie je choroba. Je to súbor viacerých symptómov, ktoré sa nie náhodne vyskytujú v organizme súbežne.

Prívlastok „metabolický“ odkazuje na jeho spojitosť s biochemickými procesmi, prirodzene prebiehajúcimi v ľudskom tele.

O metabolickom syndróme hovoríme v tom prípade, ak v organizme koexistujú niektoré z nasledovných piatich nefyziologických stavov:

 • Vysoká hladina cukrov (konkrétne glukózy) v krvi.
 • Nízka hladina HDL cholesterolu v krvi.
 • Vysoká hladina triacylglycerolov (tukov) v krvi.
 • Nahromadený telesný tuk v oblasti pása, spôsobujúci typický tvar postavy „jablko“ alebo „hruška“.
 • Vysoký krvný tlak.

Vznik týchto porúch je výsledkom pôsobenia iných faktorov, najčastejšie faktorov súvisiacich so životným štýlom, alebo aj genetika, či porucha nazývaná inzulínová rezistencia.

Zároveň predstavujú významné riziko pre vznik a rozvoj ochorení srdca, aterosklerózy, cukrovky druhého typu, mŕtvice ale aj iných závažných zdravotných problémov.

Ak sa u vás vyskytujú súbežne tri a viac spomenutých porúch, je vysoká pravdepodobnosť, že metabolický syndróm sa vás týka.

Taktiež v tomto smere platí jednoduchá matematika.
Čím viac uvedených porúch sa u vás rozvinie,
tým je riziko vzniku závažných srdcových a iných následkov vyššie.

Komplikácie metabolického syndrómu

Rozvinutý metabolický syndróm v organizme, ktorý nie je dostatočne kompenzovaný, predstavuje nebezpečenstvo najmä z hľadiska možnej progresie do závažnejších a život ohrozujúcich stavov.

Najčastejšími následkami, ktoré sa v súvislosti s metabolickým syndrómom spomínajú, sú ochorenia srdcacukrovka druhého typu.

Čítajte tiež: 
Aké zdravotné komplikácie spôsobuje cukrovka? 
Hyperglykémia: Ako sa prejavuje nadbytok cukru v krvi a aká je liečba? 

Srdcové ochorenia vznikajúce na podklade metabolického syndrómu môžu viesť až k srdcovému infarktu.

Na vine sú aj cievy, ktoré sú v dôsledku vysokých hladín cholesterolu a zároveň pôsobenia vysokého tlaku na stenu ciev poškodzované. Výsledkom je ukladanie tukových častíc do cievnych stien spojené so vznikom aterosklerotických plakov.

Cievy sú zúžené až blokované, a tým sa zásobenie srdca krvou a kyslíkom značne znižuje. Prejavuje sa to najčastejšie bolesťou na hrudi.

Cukrovka druhého typu vzniká v prípadoch, keď bunky organizmu nie sú schopné prijímať cukor (glukózu) z krvi, tzn. sú rezistentné na inzulín, prípadne keď sa v organizme netvorí dostatok inzulínu.

Nespotrebovaná glukóza sa hromadí v krvi a spôsobuje postupný rozvrat organizmu.

Ďalším zdravotným následkom tohto syndrómu je aj poškodenie obličiek, najmä znížená schopnosť obličiek vylučovať z organizmu soli.

Spomenúť môžeme aj zvýšené riziko tvorby krvných zrazenín alebo nadmerné ukladanie tukov do pečene, tzv. stukovatenie pečene, ktoré sa spája s výskytom zápalov pečene.

Náhľad do histórie...

Súbežne sa vyskytujúce stavy cukrovky, obezity a vysokého krvného tlaku boli známe už v dávnejších dobách. Už vtedy si ľudia všímali spojitosť medzi nimi.

Napríklad už aj v staroveku bol popísaný výskyt cukrovky vznikajúcej na podklade obezity.

Základy súčasnej definície metabolického syndrómu položil americký internista a endokrinológ Gerald M. Reaven v roku 1988. Zaoberal sa najmä inzulínovou rezistenciou a v súvislosti s ňou dokázal, že vzťah medzi hladinami inzulínu, glukózy, triacylglycerolmi, HDL cholesterolom a zvýšeným krvným tlakom nie je náhodný.

Syndróm vtedy nazval syndróm X.

Až do roku 1999 chýbala metabolickému syndrómu jednotná a všeobecne uznávaná definícia, a to aj napriek tomu, že bol predmetom výskumov už oveľa skôr.

S ňou napokon prišla v tomto roku Svetová zdravotnícka organizácia (WHO, World Health Organization).

Definícia metabolického syndrómu podľa WHO je nasledovná.
Je to patologický stav charakterizovaný abdominálnou obezitou, inzulínovou rezistenciou, vysokým krvným tlakom a vysokým obsahom tukov v krvi.

Okrem definície zjednotila WHO aj pomenovanie syndrómu, a od roku 1998 odporúčala používať názov „metabolický syndróm“, ktorý je v súčasnosti aj naviac používaným názvom.

Aké ďalšie názvy metabolického syndrómu sa bežne používali v praxi?

Boli to pomenovania ako napríklad:

 • Pluri-metabolický syndróm
 • Kardiologický dysmetabolický syndróm
 • Smrtiace kvarteto
 • Syndróm obezity
 • Syndróm inzulínovej rezistencie
 • Syndróm 5H
 • Syndróm X

Príčiny

Na vzniku a rozvoji metabolického syndrómu sa podieľa viacero faktorov súbežne. Príčina je teda multifaktorová, avšak úplne presná príčina stále nie je známa.

Mnohé literárne údaje uvádzajú, že vývoj metabolického syndrómu v organizme súvisí primárne s nadváhou, obezitou a neaktívnym životným štýlom.

Zlý alebo nevhodný životný štýl, či už hovoríme o spôsobe stravovania alebo o každodenných pohybových aktivitách, sa v súčasnosti stáva globálnym problémom.

Zvýšený príjem najmä vysoko kalorických jedál, ktoré majú zároveň nízky obsah bielkovín, znížená fyzická aktivita, sedavý spôsob života alebo pasívne voľnočasové aktivity sa výrazne podpisujú na celkovom zdraví populácie.

Pribúdajú počty ľudí s nadváhou, dokonca aj počty obéznych ľudí.

Nadváha/obezita ako rizikový faktor metabolického syndrómu

Pre rozvoj metabolického syndrómu je dôležitý spôsob a hlavne miesto, kde dochádza k nadmernému ukladaniu tukov.

Rizikové je v tomto prípade ukladanie tukov v hornej polovici tela, tzn. v oblasti pása. Nahromadený tuk v tejto časti tela zapríčiňuje typický tvar postavy nazývaný jablko alebo hruška.

Animovaný obrázok znázorňuje tvar tela - žena, hruška, muž, jablko
Zvýšené ukladanie tuku do oblasti pása pri metabolickom syndróme spôsobuje charakteristický tvar postavy „jablka“ alebo „hrušky“. Zdroj foto: Getty images

Nadmerné ukladanie tuku v tele, v odbornom jazyku adipozita, prispieva k vzniku metabolického syndrómu dvomi spôsobmi.

Prvý spôsob spočíva v tom, že tukové tkanivo je okrem zásobárňou energie považované aj za aktívny orgán. Produkuje tukové hormóny – leptín a chemické látky navodzujúce vznik zápalovej reakcie – zápalové cytokíny.

Leptín má za úlohu navodzovať v organizme pocit sýtosti a znižovať stav tukových zásob podporou energetického výdaja.

Pri obezite, keďže je tukového tkaniva viac, sa tvorí pomerne veľké množstvo leptínu. Organizmus na také množstvo hormónu reaguje inak, ako by sme čakali. Stane sa rezistentným, teda odolným voči jeho pôsobeniu a nahromadené tuky odbúrava v menšej miere.

Súbežne s prozápalovým efektom cytokínov sa tak podieľa na ukladaní tukov do stien ciev, čo vedie k vzniku aterosklerózy a tiež k zvýšeniu krvného tlaku.

Druhý spôsob, ako adipozita pomáha v rozvoji metabolického syndrómu, je navodenie inzulínovej rezistencie. Pre pochopenie tohto mechanizmu je potrebné vysvetliť pojem inzulínová rezistencia.

Inzulínová rezistencia ako rizikový faktor metabolického syndrómu

Inzulínová rezistencia znamená zníženú citlivosť tkanív a buniek na inzulín. Inzulín je hormón tvorený v pankrease, ktorý má za úlohu napomáhať glukóze prijatej z potravy prechádzať do buniek, aby tam bola využitá na tvorbu energie.

Bunky kostrových svalov sú v tomto prípade odolné voči pôsobeniu naviazaného inzulínu a neprijímajú glukózu do svojho vnútra. Tým dochádza k jej hromadeniu v krvnom riečisku.

Organizmus kompenzuje túto poruchu nadmernou produkciou inzulínu, aby zvýšené hladiny glukózy znížil. Avšak nadmerná produkcia inzulínu zapríčiňuje radu ďalších vedľajších následkov, napríklad zvýšený krvný tlak alebo narušenie hladín tukov v krvi.

Týmto mechanizmom prispieva inzulínová rezistencia buniek k rozvoju metabolického syndrómu a právom patrí k jednej z jeho najčastejších príčin.

Keď sa spätne vrátime k adipozite, tzn. nadmernému ukladaniu tukov, zvýšená adipozita sa pravdepodobne podieľa aj na vzniku inzulínovej rezistencie.

Tento mechanizmus sa vysvetľuje nasledovne.
Adipozita spôsobuje zvýšenie hladín voľných mastných kyselín v krvi.
Tieto kyseliny pôsobia proti procesu využívaniu glukózy v kostrových bunkách tak,
že zasahujú do pôsobenia inzulínu.
Následne sa rozvíja rezistencia buniek na inzulín.

Adipozita spolu s inzulínovou rezistenciou a nadmernou hladinou inzulínu v organizme sú v súčasnosti považované za primárne príčiny vzniku metabolického syndrómu.

Ďalšie možné príčiny metabolického syndrómu

Okrem uvedeného môžeme ako príčinu vzniku metabolického syndrómu spomenúť aj poruchy hladín tukov v krvi (najmä zvýšenú hladinu triacylglycerolov a zníženú hladinu HDL cholesterolu). V tomto prípade mechanizmus účinku spočíva v zvyšovaní rozkladu telesného tuku.

Ďalšie príčiny sú vysoký krvný tlak (mechanizmus zatiaľ nevysvetlený), genetické faktory, rasa, pohlavie, a v neposlednom rade aj vek.

So zvyšujúcim vekom sa zvyšuje aj riziko vzniku metabolického syndrómu.

Jednou z hypotéz vzniku metabolického syndrómu je tzv. hypotéza úsporného genotypu. Úsporné gény sa uplatňovali najmä v obdobiach nedostatku energetického príjmu (napr. vojny, hladomor). Gény mali za úlohu vysoko efektívne ukladať energiu z dodanej potravy. V súčasnej populácii je však úloha týchto génov skôr nevýhodou, nakoľko je denný energetický príjem jedinca omnoho vyšší, a tým sa zvyšuje ukladanie energie v podobe tukových zásob.

V súčasnosti sú predmetom štúdií ešte ďalšie príčiny, potenciálne prispievajúce k vzniku metabolického syndrómu. Jedná sa o ochorenia ako stukovatená pečeň, syndróm polycystických vaječníkov, žlčové kamene alebo dýchacie problémy počas spánku (spánkové apnoe).

Rizikové skupiny ľudí

Z uvedených informácií môžeme stručne zhrnúť skupiny ľudí, u ktorých existuje vyššie riziko rozvoja metabolického syndrómu.

 • Ľudia s nadváhou alebo obezitou, s nadmerne nahromadeným tukom najmä v oblasti pása.
 • Ľudia s neaktívnym životným štýlom (málo pohybových aktivít, sedavý spôsob života).
 • Ľudia s rozvinutou inzulínovou rezistenciou.
 • Ľudia s cukrovkou alebo ak sa cukrovka vyskytuje v ich rodinnej anamnéze.
 • Určitá rasa alebo etnické skupiny. Napríklad u hispánskej rasy je riziko najvyššie. Nasleduje biela rasa a potom čierna.
 • Konkrétne pohlavie. Ženy majú vyššie riziko rozvoja syndrómu ako muži.
 • Ľudia užívajúci niektoré lieky, napríklad lieky ovplyvňujúce hmotnosť, krvný tlak, cholesterol, hladinu tukov v krvi atď.

Prevencia

Hoci sú riziká spojené s metabolickým syndrómom signifikantné a pomerne závažné, okrem samotnej liečby sa v praxi osvedčila aj vhodná prevencia.

Medzi najzákladnejšie preventívne opatrenia, ako predchádzať jeho vzniku alebo zhoršeniu príznakov a prejavov, je úprava zaužívaného životného štýlu.

Na základe mnohých klinických štúdií je možné tvrdiť, že akýkoľvek zásah do jednotlivých zložiek metabolického syndrómu má pozitívny dopad na celkovú morbiditu (chorobnosť) aj mortalitu (úmrtnosť).

Čítajte tiež: Ako na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení? 

Dôležité sú taktiež pravidelné prehliadky u lekára, počas ktorých je odsledovaná hladina cholesterolu, tukov, krvného cukru a taktiež krvný tlak.

Prehľad základných činností s cieľom zníženia rizika vzniku alebo zhoršenia metabolického syndrómu (tabuľka)

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku metabolického syndrómu

 • Zdravá a vyvážená strava s vyšším obsahom bielkovín a obmedzením tukov.
 • Dostatok zeleniny a ovocia, celozrnných potravín.
 • Zníženie obsahu soli v potrave.
 • Úprava hmotnosti v prípade, ak máte nadváhu alebo obezitu.
 • Udržiavanie zdravej hmotnosti.
 • Pravidelné cvičenie.
 • Obmedzenie sedavého spôsobu života.
 • Udržiavanie fyziologického krvného tlaku.
 • Obmedzenie fajčenia, vyhýbanie sa alkoholu.
 • Zníženie stresu.

Rovnaké postupy úpravy životného štýlu sa uplatňujú následne aj v nefarmakologickej liečbe metabolického syndrómu.

Okrem snahy zo strany jednotlivca môžeme medzi preventívne opatrenia zahrnúť aj komplexnejšie opatrenia, ako sú územné plány na podporu aktívneho životného štýlu obyvateľstva, dotácie na zdravé potraviny, propagácia zdravých stravovacích návykov a vzdelávanie obyvateľstva v zdravej výžive, obmedzenie reklamy na nezdravé potraviny atď.

Vyšší výskyt metabolického syndrómu sa viaže na populáciu ľudí žijúcich v mestách a v rozvinutých krajinách. Na tejto prevahe sa podieľa najmä vyššia konzumácia vysoko kalorických potravín, súbežne s nedostatkom fyzickej aktivity a sedavým spôsobom života.

Nesprávna strava a správna strava v srdciach
Jedným z kľúčových opatrení v prevencii a aj liečbe metabolického syndrómu je úprava zaužívaného životného štýlu. Zdroj foto: Getty images

Príznaky

Väčšina patologických stavov, ktoré sú charakteristické pre metabolický syndróm, tzn. zvýšená hladina cholesterolu, tukov alebo glukózy v krvi, nemá žiadne typické príznaky, ktoré by boli viditeľné navonok.

Ich existencia sa dokazuje radou klinických testov (krvné testy).

Najtypickejším a zároveň na prvý pohľad viditeľným príznakom možnej prítomnosti syndrómu je široký obvod pása, spôsobený nahromadeným podkožným tukom.

Ak je u jednotlivca prítomná nadváha alebo obezita, najčastejšími pridruženými príznakmi sú:

 • problémy s dýchaním,
 • zvýšené potenie,
 • nočné chrápanie,
 • problémy s pohybom a vykonávaním fyzických aktivít,
 • únava,
 • bolesť kĺbov a chrbtice.

Závažnejšie formy zvýšeného krvného tlaku sa môžu prejavovať

 • bolesťou hlavy,
 • závratom,
 • skráteným dychom,
 • krvácaním z nosa.

V prípade nadmerne zvýšenej hladiny glukózy v krvi sa vyskytuje

 • výrazný smäd,
 • zvýšené vylučovanie moču (najmä v nočných hodinách),
 • únava,
 • rozmazané videnie.

Tieto príznaky sú však charakteristické pre dlhodobé zvýšenie glukózy v krvi, nevyskytujú sa pri krátkodobom zvýšení. V prípade dlhodobo zvýšených hladín glukózy sa už uvažuje o rozvinutej cukrovke, ktorá sa považuje za negatívny následok metabolického syndrómu.

Súhrn spomenutých príznakov:

 1. Široký obvod pása
 2. Nadváha
 3. Obezita
 4. Problémy s dýchaním
 5. Zvýšené potenie
 6. Nočné chrápanie
 7. Problémy s pohybom a vykonávaním fyzických aktivít
 8. Únava
 9. Bolesť kĺbov a chrbtice
 10. Vysoký krvný tlak
 11. Bolesť hlavy
 12. Závrat
 13. Skrátený dych
 14. Krvácanie z nosa
 15. Zvýšená hladina glukózy v krvi
 16. Výrazný smäd
 17. Zvýšené vylučovanie moču (najmä v nočných hodinách)
 18. Rozmazané videnie
 19. Zvýšená hladina cholesterolu v krvi
 20. Bolesť na hrudi
 21. Tvorba krvných zrazenín
 22. Stukovatenie pečene spojené so zápalom

Diagnostika

Diagnostický postup metabolického syndrómu pozostáva z fyzikálneho vyšetrenia a rady krvných testov.

Posudzuje sa prítomnosť piatich patologických stavov – zvýšený krvný tlak, vysoký krvný cukor, nadmerný telesný tuk v oblasti pása, zvýšené hladiny cholesterolu a triacylglycerolov v krvi.

Na to, aby bol metabolický syndróm u pacienta diagnostikovaný, musia byť u neho prítomné minimálne tri zo spomenutých porúch, prípadne viac.

V súčasnosti existuje niekoľko prístupov v diagnostike syndrómu, ktoré boli odporúčané organizáciami pôsobiacimi v oblasti zdravotníctva. Tieto prístupy sa líšia najmä v tom, ktorú príčinu vzniku metabolického syndrómu považujú za primárnu.

Okrem toho sa rozchádzajú aj v hraničných hodnotách niektorých biochemických parametrov, ktoré sa pri diagnostike stanovujú a ktoré indikujú chorobný stav.

Prehľad diagnostických kritérií metabolického syndrómu odporúčaných zdravotníckymi organizáciami (tabuľka)

Odporúčania WHO (z roku 1999)

Prítomnosť inzulínovej rezistencie ALEBO hladina glukózy nalačno > 6,1 mmol/l (110 mg/dl) súbežne s ktorýmikoľvek dvomi alebo viacerými nasledovnými stavmi:

HDL cholesterol

Muži: < 0,9 mmol/l (35 mg/dl)

Ženy: < 1,0 mmol/l (40 mg/dl)

Triacylglyceroly

> 1,7 mmol/l (150 mg/dl)

Pomer obvodu pása/bokov

Muži: > 0,9

Ženy: > 0,85

Index telesnej hmotnosti (BMI)

> 30 kg/m2

Krvný tlak

> 140/90 mmHg

Národný program vzdelávania o cholesterole (National Cholesterol Education Program, Adult Treatment Panel III, z roku 2005)

Prítomnosť ktorýchkoľvek troch alebo viacerých nasledovných stavov:

Glukóza nalačno

> 5,6 mmol/l (100 mg/dl)

ALEBO prebiehajúca liečba liekmi na zníženie glukózy v krvi

HDL cholesterol

Muži: < 1,0 mmol/l (40 mg/dl)

Ženy: < 1,3 mmol/l (50 mg/dl)

ALEBO prebiehajúca liečba liekmi na zníženie cholesterolu v krvi

Triacylglyceroly

> 1,7 mmol/l(150 mg/dl)

ALEBO prebiehajúca liečba liekmi na zníženie tukov v krvi

Obvod pása

Muži: > 102 cm

Ženy: > 88 cm

Krvný tlak

> 130/85 mmHg

ALEBO prebiehajúca liečba liekmi na zníženie krvného tlaku

Odporúčania Medzinárodnej diabetologickej federácie (International Diabetes Federation, z roku 2006)

Obvod pása > 94 cm u mužov alebo > 80 cm u žien súbežne s ktorýmikoľvek dvomi alebo viacerými nasledovnými stavmi:

Glukóza nalačno

> 5,6 mmol/l (100 mg/dl)

ALEBO diagnostikovaná cukrovka

HDL cholesterol

Muži: < 1,0 mmol/l (40 mg/dl)

Ženy: < 1,3 mmol/l (50 mg/dl)

ALEBO prebiehajúca liečba liekmi na zníženie cholesterolu v krvi

Triacylglyceroly

> 1,7 mmol/l (150 mg/dl)

ALEBO prebiehajúca liečba liekmi na zníženie tukov v krvi

Krvný tlak

> 130/85 mmHg

ALEBO prebiehajúca liečba liekmi na zníženie krvného tlaku

Meranie cukru v krvi - glykémia, pichnutie do prstu a meranie
Diagnostika metabolického syndrómu pozostáva nielen z fyzikálneho vyšetrenia, ale aj rady krvných testov na zistenie hladiny glukózy, cholesterolu a iných tukov. Zdroj foto: Getty images

Odborná debata o príčinách a následkoch choroby - video

Odborná debata o príčinách a následkoch choroby - video

Priebeh

Vývoj metabolického syndrómu je pomerne dlhodobý proces. Čas do plného rozvinutia syndrómu, resp. do prípadného výskytu prvotných symptómov, je závislý od jeho jednotlivých súčastí.

Patologické poruchy charakteristické pre metabolický syndróm vznikajú postupne. Na to, aby sa tieto poruchy dokázali prejaviť v organizme viditeľným spôsobom, musia byť kontinuálne a prítomné dlhší čas.

Poruchy sa môžu rozvíjať nezávisle od seba, avšak vo väčšine prípadov na seba nadväzujú, a teda jedna porucha vzniká na podklade inej, už existujúcej poruchy. Je to niečo podobné, ako reťazová reakcia.

O metabolickom syndróme hovoríme až vtedy, ak sa u jednotlivca súbežne preukážu minimálne tri alebo viac zo spomenutých porúch.

Pri metabolickom syndróme nepozorujeme typické navonok viditeľné príznaky, ktoré by poukazovali na to, že niečo nie je v poriadku.

Príznaky sú zvyčajne spozorovateľné až pri výraznom zhoršení niektorej zo súčastí syndrómu, napríklad nadmerne vysoký krvný tlak alebo nadmerne vysoká hladina glukózy.

Samotný vznik a následne aj priebeh metabolického syndrómu úzko súvisí so životosprávou jednotlivca. Zlá životospráva spojená s nevyváženým príjmom potravy a nedostatočným pohybom spôsobuje čoraz častejší výskyt problémov s nadváhou.

Smerodajným príznakom, ktorý môže napovedať o riziku existencie metabolického syndrómu je nadmerný tuk, sústredený najmä v okolí pása pacienta.

Hoci väčšina súčastí metabolického syndrómu nie je viditeľná na prvý pohľad, ich včasné rozpoznanie je rozhodujúcim faktorom pre zachovanie zdravého a fungujúceho organizmu.

Netreba preto zabúdať na pravidelné preventívne prehliadky u lekára, ktoré môžu napomôcť k odhaleniu na pohľad neviditeľného problému.

Metabolický syndróm u detí

Výskyt metabolického syndrómu nie je výnimočný ani v detskej populácii. Vzhľadom na to, že počty detí s nadváhou (dokonca obezitou) neustále stúpajú, je pozorovaný aj častejší výskyt metabolických zmien.

Primárna príčina vzniku obezity je u detí rovnaká, ako v prípade dospelých – nepomer medzi príjmom a výdajom energie.

Obezita v detskom veku, resp. nadbytok tukového tkaniva vo vzťahu k ostatným orgánom, spôsobuje výkyvy v metabolizme tukov aj cukrov.

Tieto výkyvy spolu s obezitou a pridruženým zvýšeným krvným tlakom ústia do rozvoja metabolického syndrómu u detí.

Spôsoby diagnostiky syndrómu v detskej populácii sa podobajú tým u dospelých, pochopiteľne s rozdielmi v hraničných hodnotách niektorých biochemických parametrov.

V súčasnosti sa odporúča syndróm diagnostikovať podľa kritérií Medzinárodnej diabetologickej federácie, ktoré za primárnu príčinu vzniku a rozvoja metabolického syndrómu u detí považujú obezitu.

Diagnóza sa stanovuje len u detí vo veku od 10 do 16 rokov. U mladších detí sa stanovovanie diagnózy neodporúča a na pacientov starších ako 16 rokov sa už vzťahujú kritériá ako pre dospelý vek.

Prehľad diagnostických kritérií metabolického syndrómu u detí (tabuľka)

Odporúčania Medzinárodnej diabetologickej federácie (International Diabetes Federation)

Centrálna obezita – obvod pása ≥ 90 cm súbežne s ktorýmikoľvek dvomi alebo viacerými nasledovnými stavmi:

Glukóza nalačno

≥ 5,6 mmol/l

ALEBO prebiehajúca liečba liekmi na zníženie glukózy v krvi

HDL cholesterol

≤ 1,03 mmol/l

Triacylglyceroly

≥ 1,7 mmol/l

Krvný tlak

≥ 130/85 mmHg

 

Ako sa lieči: metabolický syndróm

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

Zdroje v anglickom jazyku

Zdroje v slovenskom a českom jazyku

 • solen.cz - Metabolický syndrom, jeho diagnostika a možnosti léčby, MUDr. Petr Sucharda, CSc.
 • solen.sk - Metabolický syndróm, kardiovaskulárne a metabolické riziká, prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.
 • internimedicina.cz - Metabolický syndrom, predikce a prevence, MUDr. Šárka Svobodová, Ph.D., prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
 • solen.sk - Metabolický syndróm u detí a úskalia jeho diagnostiky, MUDr. Eva Vitáriušová, PhD., doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., mim. prof., MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc., MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MUDr. Katarína Babinská, ml., prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH

Naposledy aktualizované 30.09.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Doktor farmácie PharmDr. Marianna Forgáčová

Doktor farmácie PharmDr. Marianna Forgáčová

Absolvovala som 5 ročné štúdium na Farmaceutickej fakulte univerzity Komenského v Bratislave v odbore farmácia, so ziskom titulu Mgr. Po ukončení štúdia som od roku 2016 pracovala v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv na sekcii registrácie liekov, kde som zotrvala 4 roky. Počas zamestnania som absolvovala rigorózne štúdium opäť na Farmaceutickej fakulte v Bratislave. Tentoraz so ziskom titulu PharmDr. Od roku 2020 som zamestnaná v spoločnosti Essity Slovakia s.r.o., kde pracujem na pozícii odborníka na registračné procesy a legislatívu v súvislosti so zdravotníckymi pomôckami. Moje štúdium a zároveň praktické skúsenosti považujem za dostatočný predpoklad na poskytovanie odborných a relevantných informácií k zdravotníckym témam. Vo všeobecnosti sa najviac zaujímam o témy liekov, liečiv alebo zdravotníckych pomôcok, prípadne o legislatívu a registračné záležitosti v oblasti farmácie

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Metabolický syndróm lieči Interná medicína - Endokrinológia , vyšetruje EKG , Glykemický profil , Anamnéza , Vyšetrenie krvi , Krvný tlak , patrí medzi Poruchy metabolizmu
Ďalšie názvy: Syndróm X, syndróm inzulínovej rezistencie, syndróm 5H, kardiologický dysmetabolický syndróm, syndróm obezity
V obsahu nájdete: Popis ,Charakteristika ,Príčiny,Príznaky ,Diagnostika, Priebeh , Video

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Trombóza: Ochorenie starých? Ohrozuje i mladých. + Príčiny a prejavy Trombóza: Ochorenie starých? Ohrozuje i mladých. + Príčiny a prejavy

Cievna trombóza je ochorenie resp. stav predstavujúci závažný medicínsko - spoločenský problém. Postihuje prevažne dospelých, menej často mladistvých a výnimkou nie sú ani deti. 

Ako zistiť problém s pečeňou? Pozor, odhalia ho tieto príznaky Ako zistiť problém s pečeňou? Pozor, odhalia ho tieto príznaky

Pečeň zohráva v našom tele významnú úlohu. Je to životne dôležitý orgán, ktorý je vrátane transplantácie od mŕtveho darcu nenahraditeľný.  Zlyhávanie pečene predstavuje vždy smrteľné...

Alkoholizmus: Aké sú dokázané účinky alkoholu na naše telo? Alkoholizmus: Aké sú dokázané účinky alkoholu na naše telo?

Príjemný pocit opojenia z alkoholu, ktorý v malom množstve zlepšuje náladu, sebavedomie, či sociabilitu, je lákavý, no zároveň predstavuje len malý krôčik k vzniku závislosti na...

Diabetická noha ako komplikácia cukrovky? Diabetická noha ako komplikácia cukrovky?

Cukrovka alebo odborne nazývaný diabetes mellitus patrí do kategórie civilizačných ochorení. V článku si v skratke zhrnieme ako sa prejavuje a aké spôsobuje komplikácie. Zameriame sa na...

Syndróm nepokojných nôh: Ako ho zvládať? Pomôžu cviky? Syndróm nepokojných nôh: Ako ho zvládať? Pomôžu cviky?

Máte nutkanie neustále pohybovať nohami pre pocit dyskomfortu ? Prináša vám tento pohyb len dočasnú úľavu? Stupňuje sa nepohodlie v čase pokoja, hlavne v noci? Možno trpíte syndrómom...

Zoznam lekárov liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Bratislava
   • MUDr. Ľubica Tichá, PhD.
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, Limbová 1, 83340 Bratislava
    deň oddo
    Streda 08:30 14:30 
   • Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
    Adresa: Detská endokrinologická ambulancia, Limbová 1, 83340 Bratislava
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  12:00 15:00    objednaní pacienti 
    Utorok 10:00 16:00  13:00-13:30  objednaní pacienti 
    Streda 10:00 13:00    objednaní pacienti 
    Štvrtok 10:00 16:00  13:00-13:30  objednaní pacienti 
    Piatok 10:00 13:00    objednaní pacienti 
   • MUDr. Eva Žákovičová
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, Saratovská 24 84102 Bratislava
    deň od do
    Pondelok 07:00 16:00
    Utorok 10:00  16:00
    Streda 07:00 15:00
    Piatok 07:00 14:00
   • MUDr. Patrik Podaný
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, Antolská 11, 85107 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  12:30 15:30 
    Štvrtok 12:30 15:30 
   • MUDr. Beata Milošovičová
    Adresa: Detská endokrinologická a diabetologická neštátna ambulancia, Antolská 11, 85107 Bratislava
    deň oddo poznámka
    Pondelok  12:00 17:00   
    Utorok 08:30 12:30  USG 13:30 - 14:30 
    Streda 08:00 12:30   
    Štvrtok 08:30 12:30  USG 13:30 - 14:30 
   • MUDr. Adriana Nogeová, CSc.
    Adresa: Detská endokrinologická ambulancia, Antolská 11, 85107 Bratislava
    deň oddo
    Štvrtok 08:00 12:00 
   • MUDr. Payer
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, Ružinovská 6, 82606 Bratislava
    deň oddo poznámka
    Pondelok  10:30 13:30  MUDr. Payer,  
    Utorok 10:30 13:30  MUDr. Payer, 09:00 - 10:30 MUDr. Hruziková 
    Streda 10:30 13:30  MUDr. Payer, 09:00 - 10:30 MUDr. Hruziková 
    Štvrtok 10:30 13:30  MUDr. Payer,  
    Piatok 10:30 13:30  MUDr. Payer, 09:00 - 10:30 MUDr. Hruziková 
   • MUDr. Mária Trnková
    Adresa: Endokrinologická ambulancia I., Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 17:00 
    Utorok 10:00 14:00 
   • MUDr. Andrea Lacková
    Adresa: Endokrinologická ambulancia I., Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava
    deň oddo poznámka
    Streda 7:00 13:00  MUDr. Lacková 
    Štvrtok 7:00 15:00  MUDr. Štrbák 
    Piatok 7:00 13:00  MUDr. Lacková,Štrbák 
   • MUDr. Andrea Redhamerová
    Adresa: Endokrinologická ambulancia II., SNP 10, 81465 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:30 
    Utorok 07:00 13:00 
    Štvrtok 07:00 15:30 
    Piatok 07:00 13:00 
   • MUDr. Iveta Kalafutová
    Adresa: Endokrinologická ambulania, Endokrinológia s.r.o., Švabinského 15 a 17, 85101 Bratislava
    deň oddo prestávka
    Pondelok  12:00 17:00   
    Utorok 08:00 14:00  12:00-13:00 
    Streda 10:00 16:00  12:00-13:00 
    Štvrtok 08:00 14:00  12:00-13:00 
    Piatok 08:00 12:00   
   • MUDr. Júlia Hrachová, PhD.
    Adresa: Endokrinologická ambulancia pre deti a dorast - RAPHAEL MED s. r. o., Tomasikova 3/A, 82105 Bratislava
   • MUDr. Adriana Petrusová
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, Cintorínska 16, 81108 Bratislava
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  08:00 15:00  12:15-12:45   
    Utorok 08:00 15:00  12:15-12:45  12:45 - 14:45 administratíva 
    Streda 08:00 15:00  12:15-12:45   
    Štvrtok      Neordinuje sa 
    Piatok 08:00 15:00  12:15-12:45   
   • MUDr. Ján Podoba, CSc.
    Adresa: Endokrinologická ambulancia I., Heydukova 10, 81250 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  08:00 16:00 
    Utorok 08:00 12:00 
    Streda 08:00 16:00 
    Štvrtok 08:00 12:00 
    Piatok 09:00 14:00 
   • MUDr. Dagmar Prokešová
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, Rezedová 5, 82101 Bratislava
   • MUDr. Darina Malacká
    Adresa: MEDIMAD s.r.o. - Endokrinologická ambulancia, Líščie údolie 57, 84231 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  08:00 13:00 
    Utorok 08:00 14:00 
    Streda 13:00 17:00 
    Štvrtok 08:00 14:00 
    Piatok 08:00 13:00 
   • MUDr. Angela Hricová
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, Betliarska 3776/17, 85107 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  07:00 18:30 
    Utorok 07:00 18:00 
    Streda 07:00 18:00 
    Štvrtok 07:00 18:00 
    Piatok 07:00 16:00 
   • MUDr. Simona Ružináková
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, Jelačičova 7, 82108 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  07:00 20:00 
    Utorok 07:00 20:00 
    Streda 07:00 20:00 
    Štvrtok 07:00 20:00 
    Piatok 07:00 20:00 
   • MUDr. Martin Rybár
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, Ružinovská 10, 82007 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 17:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 13:30 
   • MUDr. Anna Gondová
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, Vajnorská 40, 83263 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  10:00 15:30 
    Utorok 14:00 18:00 
    Streda 10:00 15:30 
   • MUDr. Darina Malacká
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, Ružová dolina 21, 82109 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  15:00 19:00 
    Piatok 15:00 19:00 
   • MUDr. Juraj Štekláč
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, Limbova 5, 83305 Bratislava
    deň oddo poznámka
    Pondelok  08:00 11:00  MUDr. Štekláč 
    Utorok 10:00 12:00  MUDr. Trejbalová 
    Streda 12:00 14:30  MUDr. Štekláč 
    Štvrtok 13:30 15:00  Doc. MUDr. Podoba 
   • Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, Mickiewiczova 13, 81107 Bratislava
    deň oddo
    Utorok 11:00 15:00 
    Piatok 11:00 14:30 
   • MUDr. Zuzana Benejová
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, Poliklinika Mýtna, Mýtna 5, 81107 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  07:00 14:00 
    Utorok 07:00 13:30 
    Streda 11:00 17:00 
    Štvrtok 07:00 13:30 
    Piatok 07:00 11:30 
   • MUDr. Viera Gonsorčíková, CSc.
    Adresa: V.V.spol. s r.o. - Interná a endokrinologická ambulancia, Záporožská 12, 85101 Bratislava
    deň oddo poznámka
    Pondelok  13:00 18:00  18.00 - 19.00 podľa objednania  
    Utorok 07:00 12:00  12.00 - 13.00 podľa objednania  
    Streda 07:00 12:00  12.00 - 13.00 podľa objednania  
    Štvrtok 13:00 18:00  18.00 - 19.00 podľa objednania  
    Piatok 07:00 12:00   
  • Pezinok
   • MUDr. Adriana Tešovičová
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, Hollého 2, 90201 Pezinok
    deň oddo
    Pondelok  13:00 18:00 
    Utorok 12:00 17:00 
    Streda 07:30 13:00 
    Štvrtok 07:00 13:00 
    Piatok 07:00 10:00 
 • Trnavský kraj
  • Galanta
   • MUDr. Viliam Popov
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, Kpt. Nálepku 727/13, 92401 Galanta
    deň oddo prestávka
    Utorok 16:00 18:00   
    Streda 08:00 14:00   
    Štvrtok 08:00 18:00  15:00-16:00 
    Piatok 08:00 14:00   
  • Šamorín
   • MUDr. Juraj Štekláč
    Adresa: Endokrinologická ambulancia a denzitometria, Hlavná 50, 93101 Šamorín
    deň oddo poznámka
    Pondelok     Dezitometria pondelok, stredu a piatok od 08:00-12:00 lern objednaní pacienti 
    Utorok 07:30 15:30  Na endokrinológiu sa treba objednať mimo akútnych stavov. 
    Streda    Sonografia štítnej žľazy v útorok a vo štvrtok od 13:30- 
    Štvrtok 07:30 15:30   
    Piatok 07:30 15:30   
  • Trnava
   • MUDr. Andrea Lacková
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, Trhová 4, 91701 Trnava
    deň oddo poznámka
    Pondelok  7:00 13:00   
    Utorok 12:00 18:00   
    Streda 7:00 10:30  len odbery, fark. testy 
    Štvrtok 7:00 13:00   
    Piatok 7:00 13:00   
 • Trenčiansky kraj
  • Trenčín
   • MUDr. Andrea Valapková
    Adresa: Detská endokrinologická ambulancia, Legionárska 28, 91171 Trenčín
    deň oddo
    Utorok 10:00 12:00 
    Štvrtok 10:00 12:00 
   • MUDr. Vilma Voglová
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, K dolnej stanici 18, 91101 Trenčín
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Štvrtok 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
 • Nitriansky kraj
  • Levice
   • MUDr. Daniela Vigová
    Adresa: Ambulancia detskej endokrinológie, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Streda 10:00 14:00 
    Štvrtok 10:00 15:00 
    Piatok 10:00 11:30 
  • Nitra
   • MUDr. Peter Hecht
    Adresa: MUDr. Peter Hecht, s.r.o., endokrinologická a interná ambulancia, Wilsonovo nábrežie 86, 94901 Nitra
   • MUDr. Andrej Morvay
    Adresa: Ambulancia pediatrickej endokrinológie, Špitálska 13, 94901 Nitra
  • Štefan
   • MUDr. Ľubica Vrždiaková
    Adresa: Endokrinologická a diabetologická ambulancia, EndoDiaMed, s.r.o., M. R. Štefánika 40, 03601 Martin
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:00 15:30  12:30-13:00 
 • Žilinský kraj
  • Dolný Kubín
   • MUDr. Mária Kecerová
    Adresa: Detská endokrinologická ambulancia, Endo-Ped.s.r.o., Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín
    deň oddo
    Utorok 07:00 11:00 
    Streda 10:30 14:00 
    Štvrtok 07:00 11:00 
    Piatok 10:30 14:00 
 • Banskobystrický kraj
  • Banská Bystrica
   • MUDr. Svetlana Bieliková
    Adresa: Detská endokrinologická ambulancia, Námestie Ľudovíta Svobodu č.4, 97409 Banská Bystrica
    deň oddo
    Pondelok  07:30 15:30 
   • MUDr. Svetlana Bieliková
    Adresa: Detská endokrinologická ambulancia, Endokrino s.r.o., Nám. L. Svobodu 1, 97401 Banská Bystrica
    deň oddo
    Utorok 07:30 15:00 
    Streda 07:30 15:00 
    Štvrtok 07:30 15:00 
    Piatok 07:30 13:00 
   • MUDr. Vladislav Volek
    Adresa: Interná a endokrinologická ambulancia - Gamamed, s.r.o., Námestie Ľ.Svobodu 21, 97401 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:00 15:30  12:00-12:30 
    Utorok 07:00 15:30  12:00-12:30 
    Streda 07:30 15:30  12:00-12:30 
    Štvrtok 07:30 15:30  12:00-12:30 
    Piatok 07:30 15:30  12:00-12:30 
  • Brezno
   • MUDr. Valéria Kelemenová
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, Banisko 1, 97701 Brezno
    deň oddo prestávka
    Utorok 7:00 15:00  12:30-13:00 
    Piatok 7:00 15:00  12:30-13:00 
 • Prešovský kraj
  • Bardejov
   • MUDr. Peter Čičvara
    Adresa: THYREOMEDICAL, s.r.o., Endokrinologická a interná ambulancia, Ťačevská 3998, 08501 Bardejov
    deň oddo
    Pondelok  08:00 16:00 
    Utorok 08:00 16:00 
    Streda 08:00 16:00 
    Štvrtok 08:00 16:00 
    Piatok 08:00 16:00 
  • Humenné
   • MUDr. Adriana Doričková
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, ENDOCARE s.r.o., Štefánikova 1525/29, 06601 Humenné
    deň oddo
    Streda 07:00 13:00 
    Štvrtok 07:00 13:00 
    Piatok 07:00 13:00 
  • Prešov
   • MUDr. Milan Michalides
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, Prostějovská 33, 08001 Prešov
    deň oddo
    Pondelok  07:00 13:00 
    Utorok 07:00 11:00 
    Streda 07:00 13:00 
    Štvrtok 07:00 11:00 
    Piatok 07:00 13:00 
   • MUDr. Judita Hrabčáková
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, Sládkovičova 38, 08001 Prešov
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Štvrtok 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
  • Vranov nad Topľou
   • MUDr. Miroslava Jakubeková
    Adresa: Interná a endokrinologická ambulancia, JAMIPA, s.r.o., M. R. Štefánika 2673, 09301 Vranov nad Topľou
    deň oddo
    Pondelok  07:30 16:00 
    Utorok 07:30 16:00 
    Streda 07:30 16:00 
    Štvrtok 07:30 16:00 
    Piatok 07:30 16:00 
 • Košický kraj
  • Košice
   • MUDr. Adriana Dankovčíková
    Adresa: Detská endokrinologická a diabetologická ambulancia - PRESŤAHOVANÁ!!, Masarykova 17/A, 04001 Košice
   • MUDr. Monika Jarčušková
    Adresa: Detská endokrinológia. Detská diabetológia, poruchy rastu, USG vyšetrenie štítnej žľazy., Srbská 1, 04001 Košice
    deň oddo poznámka
    Pondelok  08:00 13:00   
    Utorok 13:00 17:00   
    Streda    klinický deň DFN Tr. SNP 1 
    Štvrtok 13:00 17:00   
    Piatok 08:00 13:00   
   • MUDr. Dana Póšová
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, Jána Pavla II. č. 5, 04023 Košice
    deň oddo prestávka
    Štvrtok 07:30 16:00  12:00-12:30 
    Piatok 07:30 16:00  12:00-12:30 
   • MUDr. Pavol Schwartz
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, Tr. SNP č. 1, 04011 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:30 14:00  12:00-12:30   
    Utorok 07:30 15:00  12:00-12:30  * párne týždne amb. Moldava n. B. 
    Streda 07:30 14:00     
    Štvrtok 07:30 14:00     
    Piatok 07:30 14:00     
  • Krompachy
   • MUDr. Miriam Lovásová
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, Štúrova 6, 05342 Krompachy
    deň oddo
    Pondelok  07:00 14:00 
    Utorok 07:00 13:00 
    Streda 07:00 13:00 
    Štvrtok 12:00 17:00 
    Piatok 07:00 13:00 
  • Spišská Nová Ves
   • MUDr. Jana Kubičárová
    Adresa: Endokrinologická ambulancia - Curativo s.r.o., Nábrežie Hornádu 10, 05201 Spišská Nová Ves
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 14:00  12:30-13:00 
    Utorok 07:30 14:00  12:30-13:00 
    Streda 07:30 12:30   
    Štvrtok 07:30 14:00  12:30-13:00 
    Piatok 07:30 13:00   
  • Šaca
   • MUDr. Semanová
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, Lúčna 57, 04015 Košice - Šaca
    deň oddo
    Streda 07:30 15:00 
  • Veľké Kapušany
   • MUDr. Eva Šipošová
    Adresa: NZZ Endokrinologická a interná ambulancia, Bratislavská 6, 07901 Veľké Kapušany
    deň oddo prestávka
    Pondelok  08:00 15:00  12:30-13:00 
    Utorok 08:00 15:00  12:30-13:00 
    Streda 08:00 15:00  12:30-13:00 
    Štvrtok 08:00 15:00  12:30-13:00 
    Piatok 08:00 15:00  12:30-13:00 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.