späť na zoznam chorôb

Čo je schizofrénia? Ako sa prejavuje, dá sa liečiť, je dedičná?

Autor: Zdravotnícky pracovník PhDr.Mgr. Jana Cimbalová, PhD.
Čo je schizofrénia? Ako sa prejavuje, dá sa liečiť, je dedičná?
Zdroj foto: Getty images

Schizofrénia je psychotická duševná porucha. Zasahuje do ľudského myslenia, vnímania, prežívania a konania v kontakte s okolím. Dôležitá je jej včasná diagnostika a zahájenie liečby.


Charakteristika

Schizofrénia je závažná chronická psychotická duševná porucha, ktorá znižuje kvalitu života človeka. Zasahuje do všetkých domén ľudského myslenia, vnímania, prežívania a konania v kontakte s okolím.

Z epidemiologického hľadiska neexistujú pri schizofrénii preventívne opatrenia, o to väčšiu úlohu hrá jej včasná diagnostika a včasné zahájenie adekvátnej liečby.

Schizofrénia sa často spája so slovami psychické ochorenia, halucinácie, bludy, suicídium (samovražda).

Epidemiológia, a teda ako je to s výskytom

Schizofrénia je chronická psychotická porucha, ktorá u chorého vedie k značným zmenám vnímania reality, pretože ju sprevádzajú halucinácie (vnímanie) a bludy (myslenie, interpretácia).

Radí sa medzi finančne najnákladnejšie ochorenie na svete. 
Trpí ňou viac ako 21 miliónov ľudí bez ohľadu na rasu, kultúru alebo spoločenskú vrstvu.

Celoživotná prevalencia schizofrénie je 1 – 1,5 %, pričom nie je dokázaný rozdiel medzi pohlaviami. Odlišuje sa jedine v čase nástupe ochorenia, keďže u mužov je typický nástup medzi 15 – 25 rokom a u žien medzi 25 – 35 rokom života. 

Riziko mortality a suicídia je vyššie ako v bežnej populácii.

Ako sa schizofrénia klasifikuje a delí?

Podľa MKCH-10 sa rozlišuje 9 základných podtypov schizofrénie, pri ktorých musia byť samozrejme splnené všeobecné kritériá pre diagnózu schizofrénie a navyše.

Formy podľa MKCH:

 1. F20.0 Paranoidná schizofrénia
 2. F20.1 Hebefrénna schizofrénia
 3. F20.2 Katatónna schizofrénia
 4. F20.3 Nediferencovaná schizofrénia
 5. F20.4 Postschizofrenická depresia
 6. F20.5 Reziduálna schizofrénia
 7. F20.6 Simplexná schizofrénia
 8. prípadne F20.8 Iná a F20.9 Bližšie neurčená

Príčiny

Schizofrénia je spôsobená nerovnováhou chemických látok, ktoré v mozgu zabezpečujú komunikáciu medzi neurónmi, čo vedie k vnímaniu (videniu/počutiu/presvedčeniu o pravdivosti) vecí, ktoré nie sú skutočné.

Faktory, ktoré túto nerovnováhu vytvárajú, nie sú ešte plne objasnené.

Psychotické poruchy nikdy nespúšťa jediná príčina, ale kombinácia radu čiastkových príčin. Niektoré sú vrodené (dedičnosť, priebeh tehotenstva), iné spôsobené vplyvmi prostredia, v ktorom chorý žije, a udalosťami, ktoré prežil.

Medzi dispozície k ochoreniu patrí nadmerná citlivosť (Hypersenzibilita) a zvýšená zraniteľnosť (Vulnerability), je preto dôležitá kvalita vzťahov s blízkymi.

Dedia sa iba dispozície, nie samotná choroba.

Ak niektorí z rodičov trpí schizofréniou, pravdepodobnosť, že dieťa ochorie tiež, je asi 10%.

Najviac schizofrenikov sa vyskytuje u ľudí, ktorí užívajú drogy (predovšetkým marihuanu, metamfetamín či kokaín), či trpia závislosťou od alkoholu alebo nikotínu.

K rizikovým skupinám patria:

 • ľudia zo sociálne slabších vrstiev (resp. zlého rodinného prostredia),
 • ľudia z mestského, ale chudobného prostredia,
 • imigranti,
 • etnické menšiny,
 • ľudia, ktorí sa narodili po komplikovanom pôrode

Príznaky

K náhlemu a nečakanému ochoreniu dochádza zriedka.

Prepuknutie choroby môže predchádzať obdobie niekoľkých mesiacov až rokov, počas ktorých sa človek postupne mení:

 • uzatvára sa do seba
 • prerušuje sociálne kontakty
 • horšie komunikuje
 • hovorí nesúvislo, sám pre seba
 • vykonáva podivné rituály
 • býva podráždený
 • stráca záujem o okolitý svet
 • experimentuje s drogami

Svet sa pre chorého stáva nezrozumiteľným, zažíva pocit straty kontroly nad skutočnosťou. Veci sú nejasné a nadobúdajú mnohoznačné či symbolické významy.

Človek ohrozený chorobou často zostáva bez odbornej starostlivosti 1-2 roky, pričom prvé príznaky sa môžu objaviť už 2-6 rokov pred vyhľadaním pomoci.

Zmätená žena stojí v dave ľudí, má problém so psychikou, prehnaná citlivosť na svetlo a zvuky, hluk
Môže sa vyskytnúť precitlivenosť na hluk a svetlo. Zdroj foto: Getty images

 

Diagnostika

Diagnostika sa opiera o anamnézu (zmeny psychiky a správania). Určuje sa na základe klinických kritérií, ktoré spomíname v časti priebehu.

Diagnostika schizofrénie môže prebiehať mesiace až roky.

Krvné testy (odber krvi) sú dôležité v rámci liečby, aby sa zistil vplyv účinkov látok.

Informácie o schizofrénii

Informácie o schizofrénii

Priebeh

Prvý atak schizofrénie je ťažko predpovedať.

Schizofrénia u detí v predškolskom veku je veľmi vzácna, keďže v myslení ešte prevláda magické mysleniemalé deti si bežne vytvárajú imaginárnych priateľov, a preto je veľmi problematické, odlíšiť imaginárnych priateľov od zrakových halucinácií.

Ak však imaginárni priatelia nezmiznú približne do 7. roku života, je potrebné vyhľadať lekára.

Najčastejšie sa prvý atak schizofrénie objaví v puberte alebo ranej dospelosti (do 30 rokov). K riziku mimoriadne prispieva aj prvé experimentovanie so zakázanými látkami, ako je rekreačné fajčenie marihuany, ktoré častokrát mnohí obhajujú.

Je dokázané, že marihuana vyvoláva halucinácie, ktoré môžu byť vstupnou bránou do schizofrénie.

Riziko rozvoja schizofrénie sa zvyšuje aj pri oslabenej rodinnej väzbe – u niektorých mladých ľudí je spúšťačom prvý odchod z domu (napríklad na strednú alebo vysokú školu), či tragédia v rodine. Rodina mnohokrát popiera závažnosť situácie, snažia sa problém kompenzovať vlastnými silami a zmeny v správaní pripisuje napr. dospievaniu či užívaniu drog – väčšinou majú totiž obavy z psychiatrie.

Prvými takzvane varovnými príznakmi bývajú poruchy spánku, ale aj bizardnosť v obliekaní, či zanedbávanie osobnej hygieny. Začne znižovať mieru sociálneho kontaktu, stráca zmysel pre humor alebo je depresívny. Nálada je kolísavá, niekedy nadmerne plače, potom sa bezdôvodne začne smiať.

Možné je badať zmeny osobnosti.

Objavuje sa citlivosť na svetlo a hluk.

Klinický obraz schizofrénie je variabilný a môže sa v priebehu ochorenia v jeho jednotlivých fázach meniť.

Všeobecné kritériá MKCH-10 pre paranoidnú, hebefrénnu, katatónnu a nediferencovanú schizofréniu. Najmenej jeden zo syndrómov, symptómov a znakov uvedených pod bodom 1.

Kritériá 1 najmenej jedno z uvedených:

 • ozvučenie myšlienok, odoberanie myšlienok alebo vysielanie myšlienok
 • blud kontrolovania, ovplyvňovania alebo pasivity jasne sa vzťahujúci na telo alebo končatiny alebo zvláštne myšlienky, konanie či pocity; bludné vnímanie
 • halucinácie hlasov, ktoré priebežne komentujú pacientove konanie alebo o ňom medzi sebou diskutujú alebo iný typ halucinácií, ktoré prichádzajú z niektorých častí tela
 • pretrvávajúce bludy iného charakteru, ktoré nemôžu byť podmienené príslušnou kultúrou, neprimerané alebo úplne nemožné ako náboženská alebo politická identita, nadľudská moc alebo schopnosť (napr. schopnosť kontrolovať počasie, alebo spojenie s bytosťami z iného sveta)

Alebo najmenej dva zo symptómov a znakov uvedených pod bodom 2.

Kritériá 2, najmenej dva z nasledujúcich:

 • pretrvávajúce halucinácie akejkoľvek modality, ak sa vyskytujú denne počas obdobia najmenej jedného mesiaca, pokiaľ sú sprevádzané bludmi (ktoré môžu byť prchavé alebo len čiastočne formované) bez zjavného afektívneho obsahu alebo sprevádzané trvalo zvýšeným sebahodnotením;
 • neologizmy, zlomy v nadväznosti myšlienkovej súvislosti, čo vyúsťuje do inkoherencie alebo zmätenej rečovej produkcie
 • katatonické prejavy v konaní ako je vzrušenie, nástavy alebo flexibilitas cerea, negativizmus, mutizmus a stupor
 • „negatívne“ symptómy ako výrazná apatia, chudobnosť rečového prejavu, oploštenie alebo neprimeranosť emočných reakcií (musí byť zrejmé, že nie sú spôsobené depresiou alebo antipsychotickou liečbou)

Majú byť prítomné po väčšinu času počas epizódy psychotického ochorenia trvajúcej najmenej jeden mesiac (alebo v niektorých prípadoch počas väčšiny dňa).

Nakoľko prejavy pri schizofrénii sú rozmanité, bývajú delené do 4 skupín:

 1. Pozitívne symptómy:
  • halucinácie, bludy, katatónne symptómy, štrukturálne poruchy myslenia a dezorganizované konanie.
 2. Negatívne symptómy:
  • oploštenie emočnej reaktivity, hypobúlia, ambivalencia, chudobný rečový prejav, sociálna stiahnutosť.
 3. Kognitívne symptómy:
  • poruchy pozornosti a znížená rýchlosť spracovania informácií, slovného učenia a pamäti a sociálnej kognície.
 4. Depresívne symptómy, ktoré sa môžu vyskytnúť v každej fáze ochorenia a niekedy sú ťažko odlíšiteľné od negatívnych príznakov a znamenajú vysoké suicidálne riziko.

 

Odporúčania pre pacientov

Je nevyhnutné riadiť sa odporúčaniami lekára a dodržiavať pravidelný režim.

Odporúčania pre pacientov:

Udržujte pravidelný spánkový režim.

Každý večer choďte spať v približne rovnakom čase a v približne rovnakom čase tiež každé ráno vstávajte. Zdá sa, že narušený spánkový režim dokáže odštartovať poruchy nálady.

Ak sa chystáte cestovať do oblastí s odlišným časovým pásmom, poraďte sa vopred s Vaším lekárom.

Udržujte obvyklý režim činností.

Nebuďte leniví, ale zároveň sa neprepínajte.

Činnosti si plánujte!

Neužívajte alkohol alebo iné psychoaktívne látky (Marihuana, pervitín, kokaín, LSD, ale aj lieky). Drogy a alkohol môžu spustiť epizódy poruchy nálady a tiež ovplyvniť účinnosť psychofarmakologickej liečby.

Niekedy môže byť alkohol a drogy “lákavým liečebným prostriedkom” porúch nálady alebo spánku, ale prakticky vždy situáciu len zhorší. Ak máte problém s podobnými látkami, poraďte sa s lekárom.

Dávajte si pozor aj na každodenné požívanie malých dávok alkoholu, kofeínu a niektorých voľne predajných liekov na prechladnutie, alergie alebo bolesť. Aj malé dávky týchto látok môžu ovplyvniť spánok, náladu alebo reagovať s Vašimi liekmi.

Prijmite podporu rodiny a priateľov.

Pamätajte si, že nie je vždy ľahké žiť s niekým, kto má výkyvy nálad. Ak sa všetci o schizofrénií naučíte čo najviac, bude pre Vás jednoduchšie zmierniť vzťahové problémy, ktoré môže táto porucha spôsobiť. I “pokojnejšia” rodina bude niekedy potrebovať pomoc zvonku.

Snažte sa znížiť mieru stresu v zamestnaní. Samozrejme, že v práci chcete byť čo najlepší.

Pamätajte však, že dôležitejšie pre Vás je vyhnúť sa recidívam!
Pokúste sa pracovať v určitej hodine tak, aby ste sa dostali včas do postele. 
Vyhnite sa zamestnaniu so striedaním na smeny!

Ak symptómy poruchy nálady ovplyvňujú vašu schopnosť pracovať, poraďte sa s Vaším lekárom, či prestať pracovať úplne, alebo si len vziať pár dní voľna. Ako otvorene zasvätili zamestnávateľa a kolegov je len na Vás. Ak nie ste schopní pracovať, môže člen Vašej rodiny oznámiť zamestnávateľovi, že sa necítite dobre a že ste v lekárskej starostlivosti a do práce sa vrátite, čo najskôr to bude možné.

Naučte sa rozpoznávať “skoré varovné signály” nových epizód.

Skoré varovné signály sú veľmi individuálne, a čím lepšie ste v rozpoznaní varovných signálov, tým skôr Vám môže byť ponúknutá pomoc.

Nepatrné zmeny nálad, spánku, energie, sebaúcty, sexuálneho záujmu, sústredenie, ochoty pracovať na nových projektoch, myšlienok na smrť (alebo náhly optimizmus) a dokonca aj zmeny štýlu obliekania a účesu môžu byť prvými varovnými signálmi.

Venujte zvláštnu pozornosť zmene Vášho spánkového režimu, pretože to je zvyčajne prvý nápovedou, že sa niečo deje. A pretože aj strata úsudku môže byť znakom novej epizódy, nehanbite sa poprosiť Vašu rodinu, aby hľadala prvé varovné signály, ktoré by Vám mohli uniknúť.

Ak si myslíte, že liečba nefunguje, alebo Vám spôsobuje nepríjemné vedľajšie účinky, povedzte o tom svojmu lekárovi.

Sami od seba neprestávajte užívať a neupravujte dávkovanie liekov!

Symptómy, ktoré sa po vysadení lieku objavia, sa väčšinou lieči oveľa ťažšie. Ak sa veci nevyvíjajú tým správnym smerom, nehanbite sa požiadať svojho lekára, aby obstaral názor iného odborníka. Je normálne mať niekedy pochybnosti a konzultácie môžu byť skvelá pomoc.

NEODKLADNE kontaktujte svojho lekára, ak máte...

NEODKLADNE kontaktujte svojho lekára, ak máte:

 • samovražedné úvahy
 • sklony k agresivite
 • výkyvy nálady, poruchy spánku alebo energie
 • príznaky súvisiace s vedľajšími účinkami lieku
 • nutnosť užívať voľnopredajné lieky, ako sú lieky na prechladnutie alebo lieky na bolesť
 • akútna choroba alebo ak došlo k zmene v užívaní ostatných Vašich liekov

Pozor na samovražedné myšlienky!

Ľudia trpiaci schizofréniou sú nadmieru podozrievaví, resp. môžu mať halucinácie, ktoré ich nabádajú k samovražde, čo v konečnom dôsledku vedie k tomu, že až polovica schizofrenikov sa pokúsi o samovraždu.

5 až 10 % prípadov ju aj dokoná.

Varovné signály, že pacient uvažuje o samovražde:

 • „záverečné prípravy“ – hovorí zbohom známym, podaruje obľúbené veci blízkym,
 • opakovane rozpráva o smrti a samovražde,
 • náhle zlepšenie nálady – môže značiť, že dotyčný sa „konečne“ rozhodol, a cíti sa vďaka tomu lepšie,
 • sebapoškodzovanie

Ak máte podozrenie, že váš blízky má sklony k samovražde, nenechávajte ho nikdy osamote – ostaňte s ním vy, alebo niekoho požiadajte. Takisto odstráňte z jeho dosahu nebezpečné predmety, ako sú lieky (aj tie, ktoré užíva; radšej mu ich sami dávkujte) a ostré predmety.

Prognóza

O schizofrénii ako duševnej poruche je možné hovoriť už od prvej schizofrénnej epizódy, jej začiatok však môže byť pozvoľný i akútne vznikajúci.

Následný priebeh je variabilný od jednej epizódy s plnou úzdravou, cez pretrvávajúce postihnutie, opakované epizódy s rôznymi stupňami úzdravy až po kontinuálne varianty s prehlbovaním rezidua.

Prediktormi (ukazovateľ úspešnosti) nepriaznivého priebehu sú familiárny výskyt ochorenia, nedostatočná úroveň premorbidnej sociálnej adaptácie, kognitívne poruchy, neurovývojové anomálie a štrukturálne anomálie mozgu, mužské pohlavie, skorší začiatok nástupu ochorenia, plazivý rozvoj ochorenia, nízky socioekonomický status, užívanie návykových látok a trvanie neliečenej psychózy.

Sociálny dopad

Schizofrénia je celoživotným ochorením s vysokou tendenciou k chronickému priebehu.

Podľa Zákona o sociálnom poistení č.461/2003 Z.z. predstavujú jej stredne ťažké formy mieru poklesu schopnosti zárobkovej činnosti 35 - 45 %, jej ťažké formy 50 - 80 %.

V prípade dlhoročnej remisie vo vhodnom sociálnom prostredí je miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti 35 - 45 %.

Moderná psychiatrická starostlivosť je zameraná sociálne, preto liečbu, doliečovanie a rehabilitáciu zabezpečujeme s cieľom pacienta integrovať späť do spoločnosti.

Nie je hanbou vyhľadať odbornú pomoc, ale môže byť fatálnou prehrou ochorenie tajiť.

Ako sa lieči: schizofrénia

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 11.08.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník PhDr.Mgr. Jana Cimbalová, PhD.

Zdravotnícky pracovník PhDr.Mgr. Jana Cimbalová, PhD.

Strednú zdravotnícku školu som vyštudovala v Žiline. Po jej absolvovaní som začala študovať na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v odbore ošetrovateľstvo. Už počas štúdia som pracovala v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura ako sestra na neurochirurgickej JIS a potom ako sestra na JIHS Kliniky hematológie a onkohematológie. Počas práce sestry som neustále bažila po vedomostiach a doplnila som si aj špecializačné štúdium v intenzívnej starostlivosti o dospelých na SZU v Bratislave, tiež rigorózne konanie a následne aj ukončila doktorandské štúdium v odbore ošetrovateľstvo. Popri mojej práci a štúdiu som pracovala aj ako učiteľ odbornej praxe na SZŠ sv. Alžbety v Košiciach, kde som svoje skúsenosti mohla odovzdávať študentkám v zdravotníckych odboroch. Môj voľný čas rada venujem rodine a tráveniu času v prírode , ako aj ďalšiemu vzdelávaniu.

Čítajte 2 skúsenosti užívateľov s Schizofréniou

Schizofréniu lieči Psychiatria , vyšetruje Anamnéza , Vyšetrenie krvi , patrí medzi Psychózy
Ďalšie názvy: Rozpoltenie osobnosti (starý názov), Schizophrenia (anglický názov)
V obsahu nájdete: Popis ,Charakteristika ,Príčiny,Príznaky ,Diagnostika, Priebeh , Video

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
CBD versus THC: Poznáte rozdiel v účinkoch a použití? CBD versus THC: Poznáte rozdiel v účinkoch a použití?

CBD a THC kanabinoidy, nachádzajúce sa v Canabis sativa, sú si podobné, avšak, majú niekoľko zásadných rozdielov. Poznáte ich?

Máte príznaky depresie? Tento test Vám to odhalí Máte príznaky depresie? Tento test Vám to odhalí

Depresia patrí medzi psychiatrické ochorenia . Možno práve z tohto dôvodu ľudia sami pred sebou neradi priznávajú, že ňou trpia a rovnako tak neradi o nej hovoria otvorene. 

Agresivita u detí. Ako zvládnuť nezvládnuteľné dieťa? Agresivita u detí. Ako zvládnuť nezvládnuteľné dieťa?

Agresívne správanie je daná aktuálnou situáciou jedinca, jeho odolnosťou voči negatívnym vplyvom, ale aj celkovým vývojom spoločnosti. Ľudská agresivita je v nás odjakživa. Jej...

Agresivita. Čo na tento problém hovoria psychológovia? Agresivita. Čo na tento problém hovoria psychológovia?

Denne sme svedkami rôznych konfliktov medzi ľuďmi a v médiách sa pravidelne dozvedáme o ohavných činoch, ktoré spáchal človek človeku. Ľudská agresivita a zlosť je fenomén, ktorý je v...

Trápi vás nespavosť? Pozrite sa s nami bližšie na jej príčiny Trápi vás nespavosť? Pozrite sa s nami bližšie na jej príčiny

Potreba spánku je pre život nevyhnutná rovnako tak ako voda či vzduch. Čo všetko sa deje počas spania je v poslednej dobe predmetom záujmu vedcov a lekárov z rôznych medicínskych...

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Patrícia Schimiková
    Adresa: Psychiatrická ambulancia, Šancová 110, 83299 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  07:30 15:00 
    Utorok 10:00 18:00 
    Streda 07:30 15:00 
    Štvrtok 07:30 15:00 
    Piatok 07:30 15:00 
 • Trnavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Patrícia Schimiková
    Adresa: Psychiatrická ambulancia, Šancová 110, 83299 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  07:30 15:00 
    Utorok 10:00 18:00 
    Streda 07:30 15:00 
    Štvrtok 07:30 15:00 
    Piatok 07:30 15:00 
 • Trenčiansky kraj
  • NsP Považská Bystrica

   Nemocničná 986, 01701 Považská Bystrica

   Telefón - ústredňa: 042 4304 111

   Diabetologické ambulancie (1)

   • MUDr. Miroslav Murcko
    Adresa: Neštátna psychiatrická a sexuologická ambulancia, Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica
    deň oddo
    Pondelok  10:00 18:00 
    Utorok 07:00 13:00 
    Streda 10:00 18:00 
    Štvrtok 07:00 13:00 
    Piatok 07:00 11:00 
 • Nitriansky kraj
  • Psychiatrická nemocnica Hronovce

   ul. Dr. J. Zelenyáka 65, 93561 Hronovce

   Psychiatrické ambulancie (1)

   • MUDr. Karol Hollý
    Adresa: Psychiatrická ambulancia, Ul. Dr. Jána Zelenyáka 64, 93561 Hronovce
    deň oddo
    Utorok 06:30 12:00 
    Štvrtok 06:30 12:00 
 • Žilinský kraj
  • NsP Čadca - Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

   Palárikova 2311, 02216 Čadca

   Web: http://www.nspcadca.sk/
   Telefón - ústredňa: 041 4604 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Mária Janíčková
    Adresa: PEMAPE, s.r.o., Detská psychiatrická ambulancia, Palárikova 2311, 02201 Čadca
    deň oddo poznámka
    Pondelok  08:00 13:30  len objednaní pacienti 
    Utorok 08:00 13:30  len objednaní pacienti 
    Štvrtok 08:00 13:30  len objednaní pacienti 
    Piatok 08:00 13:30  len objednaní pacienti 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Brezno - Nemocnica s poliklinikou n.o. Brezno

   Banisko 1, 97701 Brezno

   Web: http://www.nspbr.sk/
   Telefón - ústredňa: 048 / 2820 111

   Návštevné hodiny - lôžkové oddelenie:
   pondelok - piatok 15:00 - 17:00
   sobota, nedeľa 13:00 - 15:00

   • MUDr. Eva Suchánková
    Adresa: Psychiatrická ambulancia, Banisko 1, 97701 Brezno
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
   • MUDr. Marek Zelman
    Adresa: Psychiatrická ambulancia pre dospelých, Banisko 1, 97701 Brezno
    deň oddo
    Utorok 07:30 15:00 
    Štvrtok 10:00 15:00 
 • Prešovský kraj
  • NsP Brezno - Nemocnica s poliklinikou n.o. Brezno

   Banisko 1, 97701 Brezno

   Web: http://www.nspbr.sk/
   Telefón - ústredňa: 048 / 2820 111

   Návštevné hodiny - lôžkové oddelenie:
   pondelok - piatok 15:00 - 17:00
   sobota, nedeľa 13:00 - 15:00

   • MUDr. Eva Suchánková
    Adresa: Psychiatrická ambulancia, Banisko 1, 97701 Brezno
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
   • MUDr. Marek Zelman
    Adresa: Psychiatrická ambulancia pre dospelých, Banisko 1, 97701 Brezno
    deň oddo
    Utorok 07:30 15:00 
    Štvrtok 10:00 15:00 
 • Košický kraj
  • NsP Brezno - Nemocnica s poliklinikou n.o. Brezno

   Banisko 1, 97701 Brezno

   Web: http://www.nspbr.sk/
   Telefón - ústredňa: 048 / 2820 111

   Návštevné hodiny - lôžkové oddelenie:
   pondelok - piatok 15:00 - 17:00
   sobota, nedeľa 13:00 - 15:00

   • MUDr. Eva Suchánková
    Adresa: Psychiatrická ambulancia, Banisko 1, 97701 Brezno
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
   • MUDr. Marek Zelman
    Adresa: Psychiatrická ambulancia pre dospelých, Banisko 1, 97701 Brezno
    deň oddo
    Utorok 07:30 15:00 
    Štvrtok 10:00 15:00 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
Schizofrenia - Marek Buko 22.09.2021 01:03

Ide o môjho syna má 22 rokov momentálne sme v Anglicku lieči sa v nemocnici už je tam rok počas toho roku som ja ako jeho matka ho videla dvakrát odmieta návštevu zanedbáva sa nechal dlhé vlasy neoblieka sa tak ako kedysi čo nikdy nebolo jeho zvykom bral drogy nechala ho priateľka rozpráva sám zo sebou pomôžte mi prosím moje číslo 07741432945

Život so schizofreniou - Alica 25.04.2017 20:42

Nervove vypatie v zamestnani. Bludy, nespavosť, poruchy kocentracie,poruchy pamäte, neschopnosť logicky uvažovať, strach, strata zamestnania, invalidita.Nedostatok peňazí, citova otupenost , neschopnosť vôbec niečo robiť.

Čo mi pomohlo

Dobré rodinné vzťahy. Medikamentozna liečba. Krížikove vyšívanie.

Daniela 18.11.2017 18:17

chcela by som sa opytat- syn ma priatelku,ktora ma shizofreniu. je predpoklad,ze aj ich dieta moze zdetit tduto diagnozu? ....som proti tejto znamosti a somzmtoho sama vystresovana.

Redaktor Zdravotéky 20.11.2017 09:43

Dobrý deň pani Daniela, otázka dedičnosti pri schizofrénii je dokázaná, ale neplatí to v každom prípade. To, že niekto z rodičov má psychickú poruchu neznamená, že ju bude mať automaticky aj dieťa. Obavy sú preto predčasné. Samozrejme, odbornú a kvalifikovanú konzultáciu poskytne lekár, čiže psychiater.

Milady 27.01.2018 22:06

Dobry den, Moj otec mal schizofreniu a aj moja babicka. Ja a moj brat sme zTial zdravi:) ja mam 30 a brat 31.