späť na zoznam chorôb

Aké má škúlenie, strabizmus príčiny, riziká, liečbu u detí, dospelých?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Aké má škúlenie, strabizmus príčiny, riziká, liečbu u detí, dospelých?
Zdroj foto: Getty images

Škúlenie je stavom nekoordinovaného pohybu očí, pričom nie je možné oboma očami pozorovať jeden predmet. Pozor, nie je iba estetickým problémom.


Charakteristika

Škúlenie je poruchou zraku na základe straty koordinácie pohybu oboch očí. Nastáva pri ňom stav odchýlenia očí pri pozorovaní predmetu. Pozor však, škuľavosť nie je iba estetickým problémom.

Škúlenie / škuľavosť = strabizmus. 
Strabismos - grécky = škúliť. 
Strabos - krivý, šikmý. 

Dôsledkom odlišnosti osi rovín sledovaného predmetu vzniká dvojité videnie. Mozog sa tento stav snaží potlačiť, aby dostal správny a ostrý výsledný obraz. Preto slabšie oko ignoruje. Ide o adaptačný mechanizmus CNS (centrálnej nervovej sústavy) = mozog ignoruje signál zo slabšieho oka.

Aby sa mozog vyhol dvojitému videniu, jedno oko, to slabšie, ako keby vypína a neberie z neho signál, obraz.

Podobný efekt nastáva pri tupozrakosti (odborne sa označuje ako amblyopia). Ak sa u malých detí neodhalí včas, nastáva trvalá porucha zraku na postihnuté oko, a teda slepota.

Prirodzene, škúlenie je príčinou amblyopie.

Často sa zaujímate o:

 • Čo spôsobuje škúlenie na jedno oko? 
 • Ako je to so škúlením u novorodencov, malých bábätiek, detí a u dospelých?
 • Aký je to divergentný strabizmus? 
 • Ako na nápravu škúlenia? Pomôžu cviky alebo je nevyhnutná operácia? 
 • Ako dlho trvá rekonvalescencia po operácii strabizmu? 

Škúlenie postihuje už malé deti, a to i hneď po narodení. U novorodencov však nemusí byť trvalé. V prípade, ak pretrváva i u väčších detí, je nevyhnutné, okrem skríningového vyšetrenia, odborné vyšetrenie.

V detskom veku sú možnosti riešenia a nápravy lepšie a majú dobré vyhliadky. Naopak, v dospelosti sa už človek nevyhne operácii.

Preto i v tomto prípade platí, že skoré riešenie a liečba má význam.
Nakoľko, škúlenie je závažným estetickým problémom, spôsobuje psychickú záťaž pre dieťa i dospelého. 
Plus, pre poruchu zraku obmedzuje postihnutého na každodenných aktivitách. 

Čo je to škúlenie odborne a v skratke?

Základom strabizmu je porucha spolupráce a koordinovaného pohybu oboch očí. Ide o patologický, teda chorobný stav, keď sa pri pozorovaní - fixovaní zraku osi videnia oboch očí nestretajú v jednom cieľovom bode. 

Postavenie očí je asymetrické, teda nerovnomerné. 
Ortotropia = súmerné priame postavenie očí. 
Heterfória = porucha svalovej rovnováhy očí alebo tiež binokulárneho (obojočného) videnia. 

Strabizmus sa delí na viacero foriem. Základným delením je primárny a sekundárny: 

 1. Primárny
  • latentný a manifestný
   • manifestný sa ďalej rozdeľuje na 
    • inkomitantný(paralytický) -  vrodený alebo získaný
    • a konkomitantný (dynamický) - konvergentný, divergentný strabizmus, vertikálny strabizmus a zvláštne formy strabizmu
   • latentné škúlenie, ktoré je viditeľné iba v určitých situáciách
 2. Sekundárny
 3. podľa typu úchylky - vertikálny, horizontálny, torzný typ
 4. podľa súbežnosti - komitácie na konkomitantný (dynamický, rovnaký vo všetkých smeroch) a inkomitantný - paralytický so zmenami v uhle podľa pohľadu
 5. podľa laterality - unilaterálny / fixný (trvale škúli iba jedno oko) a alterujúci, keď sa strieda fixovanie medzi očami, pričom to druhé oko v tej chvíli škúli

Inou formou delenia je podľa smeru, a teda na:

• Esotropiu, keď postihnuté oko smeruje mediálne, teda do vnútornej strany - strabismus convergens.

Obsahuje viacero foriem, ako napríklad kongenitálnu (infantilnú), získanú, akomodatívnu (refrakčná esotropia), abnormálnu akomodatívnu konvergenciu a esotropu ex anopsia.

• Exotropiu, ak oko smeruje laterálne, teda dovonka - strabismus divergens.

Taktiež sa uvádza viac foriem, ako napríklad bazálna (konštantná) - keď dieťa škúli do blízka i diaľky / intermitentnú - pri pohľade do diaľky / exotropia ex anopsia (príčinou je zhoršenie zrakovej funkcie či úraz, ochorenie jedného oka).

• Hepertropiu, pri nej oko smeruje kraniálne, teda hore - strabismus sursumvergens.

• Hypotropiu, keď oko smeruje kaudálne, teda dole - strabismus deosumvergens.

Tabuľka uvádza niektoré druhy škúlenia s popisom

Paralytický strabizmus
 • porucha mobility (pohyblivosti) svalov oka
 • uhol škúlenia sa mení so smerom pohľadu
 • príklady príčin
  • úrazy
  • zápal mozgu
  • cievna mozgová príhoda
  • intoxikácia
  • metabolické poruchy
  • skleróza multiplex
Konkomitujúci strabizmus
 • vyskytuje sa v detskom veku u 5,3 až 7,4 detí
 • uhol škúlenia je rovnaký v každom smere
 • mobilita (pohyblivosť) očí je zachovaná
 • delí sa na 
  • Esotropiu 
  • Exotropiu
 • príčinou sú napríklad
  • nekorigované refrakčné chyby oka
  • porucha zrakovej ostrosti na jednom oku
  • katarakta
  • chyba v tvare a veľkosti orbity - očnice (miesto uloženia oka)
  • porucha mozgu, pre úraz, zápal a iné
Vertikálny strabizmus
 • oko je vytočené hore alebo dole
 • dysfunkcia svalov
 • niektoré príčiny
  • porucha hybnosti svalov oka

Oko - zmyslový orgán 

Zrakom vnímame až 90 % informácií z okolia. Je pre nás teda najdôležitejším zmyslom. Očami vnímame svetlo, farby, tvary, kontrast i hĺbku. Vďaka tomu sa vieme orientovať v prostredí.

Oko má časť senzorickú, ktorá zachytáva informácie z okolia, teda svetlo. Motorická súčasť je zložená zo svalov, ktoré sú dôležité pri pohybe očí.

Tieto okohybné svaly, spolu s okohybnými nervami, a centrom v mozgu nám dovoľuje pohybom sa orientovať v priestore. 

Oko, teda jeho bulbus, je veľký približne 24 milimetrov (v dospelosti), má guľovitý tvar. Jeho skladba je zložitá a pri vnímaní svetla využíva svetlocitlivé bunky, a to čapíky a tyčinky. Tie ďalej posúvajú vnem cez zrakové nervy do mozgu. A to z oboch očí súčasne.

Vnímanie sveta, okolia, priestoru, jeho hĺbky a celkovo 3D vnímanie, zabezpečuje práve súhra oboch očí.

Upriamime, fixujeme pohľad a vnímame. Z dvoch obrazov si mozog spája jeden, a to z presne "zobrazených" obrazcov na sietnici. 

Ide o binokulárne videnie

Ako je to u detí?

Po narodení dieťa nevníma svet farebne, nakoľko lúče dopadajú periférne a nie centrálne na žltú škvrnu. Následne sa po 4. týždni začína prejavovať monokulárne videnie.

K binokulárnemu videniu sa dostávame približne v 3. mesiaci života.

Vývoj zraku prebieha u dieťaťa až do veku približne 6 - 9 rokov. 

Preto je práve do tohto obdobia dôležité odhaliť tupozrakosť a vyriešiť škúlenie. Aby bol mozog schopný vnímať svet z oboch očí a aby jedno oko "nevypol".

Ak by zrakové centrum prijalo dva rozdielne obrazce, výsledkom by bolo dvojité videnie.

Tupozrakosť nevidíme a dieťa ju ani nevie opísať. Preto je nutné sledovanie vývoja a kvality zraku u lekára, teda pediatra a pri poruche zraku i očného špecialistu.

Naopak, škúlenie je viditeľné navonok a dieťaťu spôsobuje výrazné problémy. Hlavne v kolektíve, kde býva terčom výsmechu. Ale výsmešky nie sú konečný problém. Dieťa nedokáže prijať presné informácie z okolia, z čoho plynú ďalšie ťažkosti.

Strabizmus sa vyskytuje u detí v približnom zastúpení 4 - 6 %.

Podľa obdobia sa rozlišuje na:

 1. kongenitálny a infantilný strabizmus - prítomný od narodenia až so vznikom do 6. mesiacu života
 2. získaný - objavuje sa medzi 1. až 3. rokom života, najčastejšie ako získaná esotropia

Škúlenie, zabiehanie môže byť zjavné (manifestné) i skryté (latentné, objavuje sa iba v niektorých situáciách). Dôležité je u detí tento stav diagnostikovať čo najskôr. Optimálne do veku 7. roku života.

Dôvodom je riziko pretrvávania tupozrakosti a teda i trvalej poruchy zraku. 

Príčiny

Čo je príčinou škúlenia? Ide o rôznorodú skupinu stavov. Pričom v niektorých prípadoch sa nedá jednoznačná príčina určiť.

Samozrejme, i v prípade tohto ochorenia sa uvádza takzvané multifakrotiálne pôsobenie, pri ktorom sa stretáva viacero činiteľov.

Medzi najčastejšie príčiny škúlenia patrí:

 • refrakčné chyby oka - nekorigované chyby
 • oči s rozdielnou dioptrickou chybou
 • jednostranné postihnutie zrakovej ostrosti (katarakta, ochorenie sietnice)
 • nedostatočne vyvinuté okohybné svaly 
 • porucha funkcie okohybných svalov
 • iné vrodené ochorenia oka a očnice (anomálie veľkosti a tvaru)
 • ochorenia oka, ako je napríklad katarakta, zápal
 • úrazy oka a hlavy
 • cukrovka a iné metabolické ochorenia
 • poruchy štítnej žľazy
 • vysoký krvný tlak
 • degeneratívne ochorenia, ako je napríklad i skleróza multiplex
 • mozgové ochorenia
 • Downov syndróm
 • hydrocefalus
 • mozgová obrna
 • cievna mozgová príhoda, alebo trombóza v oblasti zrakového centra, oka
 • zápal mozgu - encefalitída, meningitída
 • nádor - mozgu a v okolí oka
 • predčasne narodené deti
 • poškodenie plodu / dieťaťa počas pôrodu, tehotenstva
 • toxické pôsobenie - botulotoxín, alkoholizmus

Príkladom je delenie na príčinu okohybných poruchy:

 • neurogénne poruchy - nervová príčina
  • poruchy hlavových nervov, ich jadier a dráh
  • pri iných postihnutiach mozgu
  • a iné
 • myogénne poruchy - svalová príčina
  • Graves-Basedoľa choroba - nadprodukcia hormónu štítnej žlazy
  • myasthenia gravis
  • skleróza multiplex
  • a iné

Škúlenie u novorodenca, malého bábätka a dojčiat

Tento stav sa zväčša sám upraví, a to počas mesiacov i bez potrebného zásahu a liečby. Dieťa nedokáže fixovať obraz oboma očami naraz. Pri pohľade sa mu oči striedajú, čo môže zapríčiniť zabiehanie. 

Avšak, ak pretrváva dlhšie ako 6 mesiacov, tak je nutné vyšetrenie (pediatrom i očným lekárom).

Zabiehanie očka sa vyskytuje napríklad i pri ochorení, alebo po jeho prekonaní, pri horúčke.

Uvádza sa, že zväčša ide o vzájomnú dysfunkciu okohybných svalov. Plus, možné sú tiež rozličné neurogénne príčiny. 

Príznaky

Prejavy škúlenia sú každému známe. Ide o stav, ktorý je viditeľný navonok. A práve preto je pre človeka i veľkým estetickým problémom. Avšak, tu ťažkosti nekončia. 

Ako je už uvedené, škúlenie môže byť stále, ale taktiež občasné, keď sa vyskytuje iba pri určitých situáciách. Zväčša sa na problém dochádza už v detstve.

U detí obvykle je možné badať , že jedno oko je fixované na objekt. Druhé sa pohybuje do strán, a to buď k nosu, nahor, nadol alebo opačne od nosa, ku smerom od tváre.

Samozrejme, získaná forma môže nastať i v dospelosti, a to na vrub rozličných stavov, tak ako je uvedené v príčinách. A teda náhle vzniknutý strabizmus môže byť príznakom iného vážneho ochorenia.

Pozor, náhle škúlenie môže byť znakom akútneho ochorenia.

Zmeny pohybu očí smerujúcich k sebe, ako keby sa ich osi zbiehali, alebo naopak, keď sa rozbiehajú v čase pri pohľade na objekt. 

Príkladom sú typické odchýlky, ktoré môžu určiť formu...

Esotropia, konvergentný konkomitantný strabizmus

Najčastejším typom v detskom období. Oko smeruje k nosu. Ide o manifestný typ, pri ktorom je prítomné škúlenie stále.

Oči môžu škúliť striedavo. 

Hlavnou príčinou býva v tomto prípade nekorigovaná refrakčná chyba očí, v zmysle ďalekozrakosti. 

Náprava si vyžaduje korigovanie chyby a teda okuliare. Tie môžu pomôcť čiastočne, ale i úplne. A teda oči budú v paralelnom postavení bez odchýlenia.

Ak riešenie okuliarmi dostatočne nepomáha, dopĺňa sa chirurgické riešenie. 

Exotropia / konkomitantný divergentný strabizmus

V tomto prípade smeruje zabiehanie očí smerom k čelu hore. Ide o menej častý typ. 

Odchýlka môže byť rovnaká pri sledovaní na rozdielne vzdialenosti (bazálny divergentný strabizmus), ale taktiež rozdielna. A škúlenie postihuje jedno alebo obe oči. 

Škúlenie jedného oka, ale tiež oboch.

Paralytický / inkomitantný strabizmus

Zahŕňa širokú skupinu príčin, od neurologických, cez svalové a podobne. Odchýlka vzniká na základe poruchy hybnosti okohybných svalov, a to v smere poškodeného svalu. 

Oko smeruje tam, kde je problém.

Často ide o parézu (ochabnutie) III., IV. alebo VI. hlavového nervu.

Aké sú možné ďalšie sprievodné príznaky?

A tak okrem estetiky a psychickej záťaže sa škúliaci ľudia stretávajú i s rozličnými ťažkosťami. Tie plynú z poruchy zraku a vnímania svojho okolia, hĺbky, priestoru a podobne.

Príkladom je i dieťa opakovane narážajúce do objektov naokolo, alebo padajúce zo schodov. 

Ťažkosti súvisiace so strabizmom:

 • zabiehanie oka / očí, zbiehanie ("prekríženie očí"), rozbiehanie, porucha hybnosti oka
 • porucha vnímania priestoru, narážanie do predmetov, problém s chôdzou po schodoch
 • dvojité videnie
 • svetloplachosť
 • nakláňanie hlavy pri pokuse o fixovanie pohľadu a otáčanie hlavy, napríklad i pri sledovaní televízie
 • nápadné veľko otvárané oči
 • odmietanie čítania
 • bolesť hlavy
 • závraty
 • vracanie
 • bolesť očí
 • refrakčné chyby, niekedy i s veľkými dioptriami a dioptrickým rozdielom
 • zvýšená únava a rýchlejšie unavené oči

Diagnostika

Skorá diagnostika ochorenia má veľký význam pri ochrane budúcej kvality zraku dieťaťa. Nakoľko zanedbanie a nevyriešenie škúlenia vedie k tupozrakosti.

V detstve sú i z tohto dôvodu dôležité pravidelné lekárske kontroly. Prvotne u praktického lekára pre deti a dorast, teda pediatra. V prípade problému i u špecialistu, teda očného lekára.

Samozrejme, dôležitá je anamnéza, teda ťažkosti, ktoré opisuje sám človek. Avšak, malé deti nie sú ešte schopné pomenovať svoje problémy. 

Očné vyšetrenie zahŕňa napríklad:

 • strabologické vyšetrenie, na základe ktorého sa určuje forma, postavenie očí, ich pohyblivosť (motilitu)
 • vyšetrenie zrakovej ostrosti, rôznymi pomôckami, optometrom a podobne
 • test na meranie pohybu a odchýlky oči
 • vyšetrenie predného segmentu oka
 • vyšetrenie očného pozadia

Pri získanej forme, a to hlavne v dospelosti sa vykonávajú i iné vyšetrenia (neurologické, CT, MRI, EEG, EMG, vyšetrenie krvi, EKG a ostatné, podľa pridružených ťažkostí).

Význam má i odhalenie rizikových skupín, kde treba dbať na dôkladné vyšetrenie:

 • strabizmus u rodičov
 • refrakčné chyby u rodičov
 • prítomnosť tupozrakosti "lenivého oka"
 • ochorenia sietnice
 • neurologické ochorenia, cievna mozgová príhoda, vysoký krvný tlak, cukrovka 
 • a iné

Pýtate sa: Ako odstrániť škúlenie? Čítajte v liečbe.

Škúlenie u detí

Škúlenie u detí

Ako sa lieči: Škúlenie

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 14.04.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Dieťa nie je miniatúra dospelého! V čom spočívajú rozdiely? Dieťa nie je miniatúra dospelého! V čom spočívajú rozdiely?

Bábätká sú rozkošné a svojím vzhľadom niekedy až príliš pripomínajú dospelých. Moderné šatôčky, značkové topánočky a „malý - dospelý” je na svete. V skutočnosti sa ale deti do istého...

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • MEDISSIMO – Nemocnica s poliklinikou

   Tematínska 5, 85105 Bratislava

   Web: http://www.medissimo.sk
   Email: recepcia@medissimo.sk

   Recepcia, objednávky: +421 2 32 30 30 30

   • MUDr. Iveta Herbanská
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, Tematínska 5, 85208 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  07:30 15:30 
    Utorok 07:30 15:30 
    Streda 10:30 19:00 
    Štvrtok 07:30 15:30 
    Piatok 07:30 14:30 
 • Trnavský kraj
  • MEDISSIMO – Nemocnica s poliklinikou

   Tematínska 5, 85105 Bratislava

   Web: http://www.medissimo.sk
   Email: recepcia@medissimo.sk

   Recepcia, objednávky: +421 2 32 30 30 30

   • MUDr. Iveta Herbanská
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, Tematínska 5, 85208 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  07:30 15:30 
    Utorok 07:30 15:30 
    Streda 10:30 19:00 
    Štvrtok 07:30 15:30 
    Piatok 07:30 14:30 
 • Trenčiansky kraj
  • Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica s. r. o.

   Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou

   Web: http://www.nemocnicabn.sk/

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Emília Lobotková
    Adresa: Ambulancia pre deti a dorast, Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 10:00   
    Utorok 07:00 10:00   
    Streda 07:00 10:00  od 10:00 - 12:00 poradňa 
    Štvrtok 07:00 10:00   
    Piatok 07:00 10:00   
 • Nitriansky kraj
  • NsP Levice

   29.augusta 2, 93401 Levice

   Chirurgické ambulancie (2)

   • MUDr. Daniela Vigová
    Adresa: Pediatrická ambulancia, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Štvrtok 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
 • Žilinský kraj
  • NsP Čadca - Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

   Palárikova 2311, 02216 Čadca

   Web: http://www.nspcadca.sk/
   Telefón - ústredňa: 041 4604 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Jana Bartošová
    Adresa: PED - Čadca, s.r.o. všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Palárikova 2311, 02201 Čadca
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 14:00  12:30-13:00 
    Utorok 07:30 15:00  12:30-13:00 
    Streda 07:30 13:00  12:30-13:00 
    Štvrtok 07:30 14:00  12:30-13:00 
    Piatok 07:30 14:00  12:30-13:00 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Revúca - Revúcka medicínsko- humanitná n.o.

   Litovelská 25, 05001 Revúca

   Web: http://www.nsprevuca.sk/
   Telefón - ústredňa: 058 4833 333

   Anesteziologické ambulancie a intenzívna medicína (1)

   • MUDr. Ľudmila Repáčová
    Adresa: Očná ambulancia, Litovelská 25, 05001 Revúca
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:00 15:30  13:00-13:30 
    Utorok 07:00 15:30  13:00-13:30 
    Streda 07:00 15:30  13:00-13:30 
    Štvrtok 07:00 15:30  13:00-13:30 
    Piatok 07:00 15:30  13:00-13:30 
 • Prešovský kraj
  • NsP Vranov nad Topľou - Vranovská nemocnica n.o.

   M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou

   Web: http://www.vnno.eu/
   Telefón - ústredňa: 057 4865 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Igor Schneider
    Adresa: Detská ambulancia, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 16:00  12:00-13:00 
    Utorok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Streda 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 16:00  12:00-13:00 
   • MUDr. Igor Schneider
    Adresa: Detská ÚPS ambulancia, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo
    Pondelok  16:00 07:30 
    Utorok 16:00 07:30 
    Streda 16:00 07:30 
    Štvrtok 16:00 07:30 
    Piatok 16:00 07:30 
   • MUDr. Igor Schneider
    Adresa: Stacionár pri detskom oddelení, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 16:00  12:00-13:00 
    Utorok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Streda 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 16:00  12:00-13:00 
 • Košický kraj
  • NsP Trebišov - Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

   SNP 1079/76, 07501 Trebišov

   Web: http://www.nsptv.sk/
   Telefón - ústredňa: 056 6660 111

   Dialyzačné strediská (1)

   • MUDr. Adriána Nováková
    Adresa: ADRIAS s.r.o., Všeobecná ambulancia pre deti, Ulica SNP 3918/87, 07501 Trebišov
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 15:00  12:00-13:00 
    Utorok 15:00 17:30   
    Streda 07:30 15:00  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 15:00  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 14:30  12:00-13:00 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.