späť na zoznam chorôb

Popáleniny: Poznáte stupne a riziká + prvú pomoc i vhodnú liečbu?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Popáleniny: Poznáte stupne a riziká + prvú pomoc i vhodnú liečbu?
Zdroj foto: Getty images

Popálenina je vyvolaná pôsobením nadmerného tepla, ktoré vplýva dostatočne dlho na to, aby vyvolalo poškodenie. Zapríčiňuje ich rôzna forma tepelnej energie, ktorá môže byť v podobe horúcej tekutiny, horenia, žiarenia či výbuchu.


Charakteristika

Popáleniny, odborne sa označujú ako combustiones, sú zapríčinené pôsobením nadmerného tepla na tkanivo. A to počas dostatočnej doby, keď spôsobia jeho poškodenie, čiže poranenie. V literatúre ich môžeme nájsť aj pod označením termické úrazy.

Najčastejšie vás zaujíma: 
Čo všetko môže popáleninu spôsobiť? 

Na aké stupne sa delia popáleniny? 
Ako sa okrem mokvania prejavujú? 
Aká je prvá pomoc a čo pri ich liečbe pomôže? 

Termín termické úrazy zoskupuje aj pôsobenie chladu, čiže omrzliny (congelationes). Tepelná energia môže pôsobiť v rôznej forme, ako napríklad horúca tekutina, pri dotyku horúceho predmetu, oheň, žiarenie, chemická látka, elektrická energia či výbuch.

Účinkom tepla dochádza buď k priamemu alebo nepriamemu poškodeniu. Zranenie môže byť iba povrchové, avšak, dochádza aj k hĺbkovému narušeniu podkožia a podkožných tkanív, ako sú napríklad šľachy alebo svaly. Popálenina pôsobí lokálne, avšak, teplo sa rovnomerne šíri aj do okolia a škodí aj blízkemu tkanivu.

V literatúre sú uvedené rôzne druhy delenia. Napríklad na suché, mokré či chemické. Pričom suché vyvoláva napríklad plameň, dotyk horúceho predmetu, ale napríklad aj trenie. Príkladom trecieho pôsobenia je aj trenie lana o pokožku rúk.

Najmä ženám je blízke popálenie kože nadmerným slnením od slnka.

Medzi mokré popáleniny sa radia obareniny, ale aj pôsobenie horúcej pary či iné horúce tekutiny. Úraz spôsobený obarením sa veľmi často vyskytuje v domácom prostredí, a to aj v prípade detských úrazov.

Ku chemickým patria tie, ktoré vyvoláva nejaká žieravina, ako napríklad kyselina či zásada. Vtedy hovoríme o poleptaní. Agresívne látky sa nachádzajú v priemysle, ale aj v domácnostiach alebo v záhrade. Aj preto nepatria medzi vzácne druhy úrazov.

Popáleniny môžu spôsobiť fyzikálne alebo chemické vplyvy (tabuľka)

Fyzikálne Chemické

Popáleniny

 • horúce tekutiny
 • plameň
 • kontakt

Kyselina, ako napríklad:

 • sírová
 • chlorovodíková
 • jodovodíková
 • chloristá

Omrzliny

 • pri pôsobení nadmerného chladu

zásada - lúh, ako napríklad:

 • hydroxid sodný
 • hydroxid draselný

Elektrický prúd

 • nízke napätie pod 1000 V
 • vysoké napätie nad 1000 V

iné leptavé látky, žieraviny

 • oxidačné činidlá
 • rozpúšťadlá
 • anhydrid a iné

Žiarenie, čiže radiačné

 • infračervené IR
 • rádioaktívne, ako alfa, beta či gama žiarenie
 • RTG
 • UV, teda ultrafialové
 

Popáleniny patria medzi najčastejšie sa vyskytujúce úrazy. Veľmi často dochádza k týmto poraneniam v detskom veku. U malých detí okolo tretieho až šiesteho roku sú to najmä obareniny. V domácom prostredí časté obarenie horúcim čajom, kávou a inou tekutinou.

Ročne je na Slovensku ošetrených približne 27 000 ľudí s popáleninou.

V neskoršom období sa deti dostávajú častejšie do kontaktu s plameňom. A to aj napriek výstrahám rodičov. Svoje zastúpenie medzi úrazmi v detskom veku majú aj popáleniny zapríčinené kontaktom s horúcim predmetom, ale aj následkom poranenia elektrickým prúdom.

Významný lekár urgentnej medicíny Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. uvádza: 
úraz popáleninou ročne utrpí 1 zo 100 obyvateľov, 
z toho počtu je potrebná nemocničná liečba pre 3 %, 
približne polovicu zasiahnutých ľudí tvoria deti do 15 rokov. 

Iná forma delenia určuje závažnosť popáleniny na základe jej rozsahu. Rozsah popáleniny je dôležitý pre určenie diagnózy, ale hlavne nasledujúceho liečenia. K tomuto približnému odhadu sa používa deviatkove pravidlo. Deviatkove pravidlo percentuálne rozdeľuje povrch tela. Následne sa po zhodnotení celkového percentuálneho poškodenia určuje závažnosť. 

Deviatkove pravidlo určuje rozsah zasiahnutia povrchu tela u dospelého:

 • hlava a krk 9 %
 • jedna horná končatina 9 %
 • jedna dolná končatina 2 x 9 %, čiže 18 %
 • predná plocha trupu 2 x 9 % = 18 %
 • zadná plocha trupu 2 x 9 %, teda 18 %
 • oblasť pohlavných orgánov 1 %

U detí deviatkove pravidlo určuje percentuálne poranenie tela:

 • hlava a krk 2 x 9 %
 • trup 4 x 9 %
 • horné končatiny 2 x 9 %
 • dolné končatiny 2 x 9 %

Inou formou je odhad približnej veľkosti jednej dlane, pričom jedna dlaň sa rovná 1 %.

Tak je to aj v prípade popálenia detí. Závažné sú popáleniny II. a III. stupňa v rozsahu viac ako 20 % u dospelého. V detskom období sa stupňuje podľa veku dieťaťa, a to:

 • 0 - 3 roky pri rozsahu viac ako 5 % v prípade II. stupňa popáleniny
 • 3 - 15 rokov viac ako 10 %
 • a v prípade popáleniny III. stupňa je riziko pri akomkoľvek rozsahu
 • závažné pre detský vek sú popáleniny v oblasti tváre, krku, rúk ale aj nôh

Popáleniny sa následne rozdeľujú podľa stupňa, čo uvádzame v tabuľke

Stupeň popáleniny Popis
I. stupeň
 • začervenanie
 • opuch, ale bez pľuzgiera
 • bolesť
 • poranenie povrchovej časti kože
 • nie je poškodená bazálna membrána
 • ľahké a rýchle hojenie počas niekoľkých dní
II. stupeň A
 • začervenanie
 • bolesť 
 • pľuzgier
 • mierne poškodenie bazálnej membrány
 • hojenie poranenia v rozmedzí 10 - 15 dní
II. stupeň B
 • začervenanie
 • bolesť 
 • pľuzgier
 • poškodenie bazálnej membrány
 • pomalé hojenie v priebehu 3 - 4 týždňov
III. stupeň
 • povrch poranenia je biely, hnedý alebo až čierny, a to pre nekrózu
 • bez pľuzgierov
 • bez bolesti a citlivosti
 • poškodenie podkožného tkaniva
 • rana sa nehojí, sú potrebné kožné štepy
IV. stupeň
 • tento stupeň sa označuje aj ako zuhoľnatenie
 • podoba s III. stupňom
 • veľmi častý pri úrazoch elektrickým prúdom, čiže vysokým napätím
 • poškodenie hlbokých podkožných štruktúr
  • šľachy
  • svaly
  • nervy
  • kosti

Veľmi závažnou skupinou je inhalačná trauma, ktorá označuje popálenie dýchacích ciest. Tento druh popáleniny ohrozuje človeka priamo na živote. Podobne je to aj v prípade popálenín, ktoré sú vyvolané elektrickým prúdom, a teda hlavne vysokým napätím, ale aj radiačné poranenia.

Príčiny

Príčinou vzniku popáleniny je teda pôsobenie nadmerného tepla, ktoré pôsobí dostatočne dlho na to, aby vytvorilo poškodenie. Teplotu nad 40 °C nervové zakončenia oznamujú ako hroziace nebezpečenstvo, a to bolesťou.

Príčina vzniku popálením môže byť rôzna, a teda ako pôsobenie tepla pri dotyku, ohňom, horúcou vodou, čiže obarením. Pri žieravinách sú to poleptaniny. Osobitou skupinou je úraz elektrickým prúdom alebo radiačná popálenina.

Medzi najčastejšie patria termické úrazy zapríčinené horúcimi tekutinami, a to vo vyše 60 % prípadov. Menej časté sú úrazy spôsobené plameňom v približne 25 percentách. Pri kontaktných sa uvádza početnosť okolo 5 %, elektrické približne 3 %, chemické jedno a radiačné menej ako jedno percento.

Popálenina a teplota

Pôsobenie nadmerného tepla a počas dostatočne dlhej doby vyvolá poškodenie tkaniva. Dochádza k odumretiu buniek, a to postupne alebo okamžite. Závisí to od teploty a od dĺžky vplyvu. Teplo pôsobí priamo, avšak, rovnomerne sa šíri aj do okolitého tkaniva.

Následkom toho vzniká zápalová reakcia (nie ako pri hnisavom zápale kože). Malé cievy, čiže kapiláry, vo zvýšenej miere prepúšťajú tekutiny z ciev, následkom čoho vzniká opuch, známy ako pľuzgier.

O popáleninách hovorili už jaskynné maľby, obdobie z pred 3500 rokov. 
1. písomná zmienka je z roku 1500 pred.n.l. - Ebersov papyrus. 
V Číne liečili popáleniny odvarmi z čajov, informácie z roku 600 pr.n.l.. 

Lekára chirurgie Dupuytren v roku 1832 klasifikoval 6 stupňov závažnosti. 
Prvá špecializovaná nemocnica na popáleniny vznikla v roku 1843 v Londýne. 
Studené obklady a vodu navrhol v roku 1879 lekár Earle. 

Počas 1. svetovej vojny Henry D. Dakin a Alexis Carrel vytvorili pravidlá pre čistenie a dezinfekciu týchto poranení. 

Popálenie spôsobí lokálnu reakciu, ale v prípade väčšieho rozsahu aj celkovú odpoveď organizmu. Ako prvé vzniká primárne poškodenie tkaniva, buniek teplom. Následne nastáva zápalová reakcia, ktorá tak isto najskôr vplýva negatívne. Ako komplikácia popáleniny vzniká porucha cievneho zásobenia, čoho dôsledkom je zhoršené prekrvenie, a teda ischémia poraneného tkaniva.

Pričom toto poškodenie vzniká už pri pôsobení teploty nad 45 °C, bunky odumierajú postupne. K tomu je potrebný dostatočne dlhý čas. Teplota vyššia ako 60 °C ničí bunku v priebehu niekoľkých sekúnd.

Tabuľka uvádza výšku teploty vody pri obarení a čas potrebný k poškodeniu buniek

Teplota vody Potrebný čas
49 °C 5 minút
53 °C  1 minúta 
56 °C  15 sekúnd 
60 °C  5 sekúnd 
65°C  2 sekundy 
69 °C  1 sekunda 

Príznaky

V prípade popálenín sú príznaky lokálne, ale pri väčšom rozsahu zasahujú celý organizmus. Lokálne prejavy majú popáleniny I. a II. ľahkého stupňa pri nízkom rozsahu zasiahnutého povrchu tela. Pri vyššom rozsahu sa popáleninový úraz prejavuje ako generalizovaná, čiže celotelová reakcia.

Táto celková reakcia sa označuje ako popáleninová choroba, inak aj popáleninová nemoc či popáleninový syndróm. U dospelého je to v prípade, ak zasahuje viac ako 15 % povrchu tela. U detí nad 5 %. Táto reakcia sa vyznačuje vyplavením rôznych látok z miesta popálenia, kože, podkožia.

To sú látky, mediátory, ako napríklad bradykinín, histamín, prostaglandíny, kyslíkové radikály a iné. Zvyšuje sa cievna priepustnosť. Tekutina prestupuje z ciev do okolia. Prvotne je to v mieste popáleniny. V neskoršom štádiu celotelovo. Výsledkom je generalizovaná zápalová reakcia, odborne sa označuje ako SIRS.

Výsledkom je zníženie efektivity krvného obehu, zníženie krvného tlaku. Závažnou formou a odpoveďou na popáleniny veľkého rozsahu je popáleninový šok. V tomto momente je človek ohrozený na zdraví a živote. Musí mu byť poskytnutá rýchla a odborná liečba.

Hodnoty krvného tlaku v magazínovom článku uvedené v prehľadnej tabuľke.

V prípade väčšieho rozsahu, a teda popáleninového syndrómu, nastávajú zmeny na úrovni:

 • tekutinová dysbalancia, prestup elektrolytov a vody mimo ciev
 • metabolické poruchy, zrýchlenie metabolizmu, zvýšenie energetických nárokov a spotreby kyslíka
 • funkcie vitálnych orgánov, čiže riziko zlyhania funkcie obličiek, tráviaceho traktu (častý ileus), respiračné zlyhanie, a hrozba multiorgánového zlyhania (MODS)
 • bakteriálna infekcia poškodeného tkaniva je bránou pre vstup baktérií a iných mikroorganizmov, následné riziko septického šoku

 Príznaky popálenín v skratke:

 • začervenanie, v prípade I. stupňa
 • opuch, lokálny v mieste popálenia a bez pľuzgieru, čiže I. stupeň
 • bolesť, pri I a II. stupni
 • pľuzgiere, pri II. stupni
 • nekróza kože a tkanív sa javí ako biele, hnedé až čierne sfarbenie, III. stupeň
 • strata citlivosti, zasiahnuté tkanivá nebolia
 • zuhoľnatenie, čierne tvrdé zničené tkanivá, IV. stupeň

Závažný je stav, ak nadmerné teplo zasiahlo oblasť tváre a hrude. V tomto prípade je vysoké riziko postihnutia dýchacích ciest, a teda inhalačná trauma, čiže inhalačné poranenie. To vzniká pri vdýchnutí horúceho vzduchu, napríklad aj pri vdýchnutí plameňapary, dymu, splodín horenia.

Pri popálení dýchacích ciest nastáva najčastejšie zasiahnutie horných dýchacích ciest. Popálenie v tejto oblasti je nebezpečné pre opuch. Opuch môže čiastočne, ale aj celkom upchať dýchacie cesty, čo spôsobí dusenie. Poškodenie dolných dýchacích ciest má väčšinou na svedomí vdýchnutie horúcej pary.

Poškodenie pľúc nastáva väčšinou ako dôsledok vdýchnutia častí splodín horenia. Následkom vdýchnutia dochádza ku komplexnej chemickej reakcii, ktorej výsledkom je zlyhanie dýchania. Prejavuje sa sťaženým dýchaním, neskôr pľúcnym opuchom. Respiračné zlyhanie sa môže rozvíjať niekoľko hodín až dní.

Pri inhalačnej popálenine môžeme sledovať:

 • kašeľ
 • chrapot
 • vykašliavanie hlienov s časťami splodín, sadze
 • sťažené dýchanie až zastavenie dýchania
 • pľúcny opuch aj po 24 hodinách od udalosti
 • zvracanie

Pozor na komplikácie popálenín

Popálenina je povrchové poranenie kože. Samozrejme, v prípade I. stupňa nie je riziko zhoršenia zdravotného stavu, pokiaľ nie je rozsah zasiahnutej plochy veľký. Mieste ťažkosti ustupujú a hoja sa v priebehu niekoľkých dní. Avšak, situácia sa mení pri závažnejších termických úrazoch.

Závažné komplikácie popálenín:

 • rozvoj šoku, generalizovanej zápalovej reakcie či multiorgánového zlyhania
  • zlyhanie dýchania, edém pľúc
  • srdcové zlyhanie
  • opuch mozgu
  • zlyhanie funkcie obličiek
  • zlyhanie funkcie tráviaceho traktu (ileus) a krvácanie do GIT
 • infekcia až septický šok (hovorovo otrava krvi)
 • strata tvaru a funkcie tkaniva, ktoré sa hojí jazvou
 • vznik kontraktúr, ako napríklad skrátenie svalov

Diagnostika

Diagnostika sa opiera hlavne o anamnézu, teda to, čo človek opisuje. Pohľadom sa hodnotí sa stav zasiahnutého miesta. Koža je červená, má pľuzgiere. Pľuzgiere sa objavia v priebehu niekoľkých minút. Následne je dôležité zhodnotenie stupňa a rozsahu popálenín. Od toho sa odvíja následná liečba.

Do zhodnotenia klinického obrazu patrí napríklad pri poleptaní zhodnotenie bolesti. Bolesť je zväčša pálčivá, pri vypití žieraviny je cítiť pálenie v ústach, zmenu farby pier a následne aj bolesť žalúdka. Pri zasiahnutí oka, možnosť otvorenia viečka, bolesť oka, ale aj kŕč očných svalov.

Pri hodnotení popálenín sa zvažujú faktory ako:

 • vek
 • zdravotný stav postihnutej osoby a primárne ochorenia, hlavne u starších ľudí
 • miesto postihnutia
 • príčina vzniku
 • rozsah, hĺbka a stupeň
 • výška teploty (predpokladaná)
 • poskytnutá prvá pomoc
 • pridružené iné poranenie ako napríklad rany, úraz hlavy, hrudníka, brucha
 • intoxikácia (alkohol, lieky)

Vyšetrenie menších popálenín obvykle vykonáva všeobecný lekár, prípadne chirurg alebo traumatológ. Pri vážnejších stavoch je obvykle človek transportovaný na hospitalizáciu, kde zostáva podľa stavu na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo do popáleninového centra.

Pre rýchle zhodnotenie pri prvotnom vyšetrení sa používa:

 • malé popáleniny sú u dospelých menej ako 15 % a u detí menej ako 10 %
 • rozsiahle popáleniny u dospelých viac ako 15 % a u detí viac ako 10 %

Vykonáva sa aj fyzikálne vyšetrenie a hodnotenie základných životných funkcií. Posudzuje sa vedomie, dýchanie a krvný obeh. Vedomie môže byť plne zachované, človek orientovaný alebo sa vyskytuje porucha vedomia.

Pri dýchaní sa hodnotí, či je spontánne, voľné či sťažené. Prítomné môžu byť chropy, kašeľ, vykašliavanie hlienu s prímesou sadzí. Frekvencia dýchania môže byť zrýchlená. V prípade podozrenia na inhalačnú traumu sa robí napríklad aj RTG či CT pľúc.

Komplexnému hodnoteniu sa podrobuje aj krvný obeh. Meria sa krvný tlak, pulzová frekvencia, ktorá odráža činnosť srdca. Nízke hodnoty tlaku, teda hypotenzia, rýchly pulz, čiže tachykardia, slabo hmatateľný (nitkovitý) pulz a zhoršené prekrvenie periférie (koncových častí tela), značia popáleninový šok.

V týchto prípadoch je pri popáleninách nutné odborné vyšetrenie:

 • hlboké popáleniny
 • popáleniny v oblasti
  • tváre, úst, nosa, uší
  • ramien
  • hrudníka
  • rozsiahle popáleniny dolných končatín
  • pohlavných orgánov
 • popáleniny II. stupňa väčšie ako dlaň
 • všetky popáleniny väčšie ako 5 % povrchu tela, aj povrchové
 • popálené dieťa
 • ak sa nedá či nevie zhodnotiť stavu popáleniny

Poznatky a prvá pomoc pri popáleninách

Poznatky a prvá pomoc pri popáleninách

Priebeh

Popálenina je poškodenie kože či sliznice a hlbších štruktúr na základe pôsobenia nadmerného tepla. Toto teplo musí pôsobiť dostatočne dlho, pričom rozsah poškodenia závisí aj od výšky teploty.

Ako prvá reakcia na vysokú teplotu je bolesť. Koža je v okamihu niekoľkých sekúnd začervenaná. Opuch nastupuje tiež v krátkej dobe. V prípade II. stupňa popáleniny sa pľuzgier vytvára v priebehu pár minút, približne do 10 minút. 

Ako prvá je porušená vrchná vrstva. Vyplavia sa mediátory, ktoré spúšťajú následnú reakciu. Tieto mediátory negatívne pôsobia na cievy, ktoré sú tak vo zvýšenej miere prepúšťajú tekutinu. Intravaskulárna tekutina sa presúva z ciev. Vzniká opuch, ktorý je pri malých popáleninách len lokálny.

Avšak, ak je rozsah väčší, môže vzniknúť generalizovaná reakcia, opuch a prestup tekutín z ciev. A pritom dochádza k zníženiu krvného tlaku. U dospelých je riziko šoku pri rozsahu vyššom ako 15 % a u detí viac ako 10 %.

Popáleninový šok zhoršuje celkový stres z termického poranenia, bolesť, strata tekutín z ciev, znížené okysličenie tkanív. Šok ohrozuje zdravie a život človeka. Rizikom je najmä multiorgánové zlyhanie, či nie menej závažná, inhalačná trauma.

Aj v prípade malého rozsahu popáleniny je dôležitá okamžitá prvá pomoc. Samozrejme, tá je o to dôležitejšia v momente, keď ide o závažnejšie poškodenie. Prvá pomoc je dôležitá aj z hľadiska následnej liečby a celkového zdravotného stavu človeka.

Ako sa lieči: popáleniny

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • viapractica.sk - informácie o popáleninách v pdf
 • zsmsudica.webnode.sk - stiahnutie prezentácie - Poranenia kože a prvá pomoc pri poraneniach kože
 • zona.fmed.uniba.sk - Termické úrazy, MUDr. Tomáš Veselovský
 • npz.sk - Prvá pomoc pri popáleninách
 • solen.sk - STAROSTLIVOSŤ O POPÁLENÝCH V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA , Ján Koller, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a FNsP Bratislava, pracovisko Ružinov
 • solen.sk - Faktory závažnosti popáleninového úrazu v dětském věku, MUDr. Robert Zajíček, Ph.D., MUDr. Ivana Grosová, MUDr. Hubert Šuca, Klinika popáleninové medicíny FNKV a 3. LF UK, Praha
 • dran.webnoviny.sk - článok Ako ošetriť popáleninu?

Naposledy aktualizované 17.01.2022

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aká je úloha CHLÓRU v našom organizme? Je pre naše telo bezpečný? Aká je úloha CHLÓRU v našom organizme? Je pre naše telo bezpečný?

Poznáte účinky chlóru na náš organizmus? Je tento chemický prvok z hľadiska zdravia prospešný alebo dokonca potrebný? Ktoré zlúčeniny chlóru sú pre nás nevyhnutné a ktoré naopak...

Deti a najčastejšie letné úrazy, ktoré im hrozia. Poznáte ich? Deti a najčastejšie letné úrazy, ktoré im hrozia. Poznáte ich?

Prázdniny a leto je bezpochybne obdobie rôznych detských aktivít. Nie len školopovinným deťom začína najkrajšie obdobie roka. Detský smiech a zábava sa však ľahko môže premeniť na plač a...

Trombóza: Ochorenie starých? Ohrozuje i mladých. + Príčiny a prejavy Trombóza: Ochorenie starých? Ohrozuje i mladých. + Príčiny a prejavy

Cievna trombóza je ochorenie resp. stav predstavujúci závažný medicínsko - spoločenský problém. Postihuje prevažne dospelých, menej často mladistvých a výnimkou nie sú ani deti. 

Krásne opálená pokožka a naše zdravie: Ako na zdravé opaľovanie? Krásne opálená pokožka a naše zdravie: Ako na zdravé opaľovanie?

Leto a krásne opálená pokožka sfarbená luxusne bronzovo idú k sebe. Avšak nadobudnúť vzhľad zdravo opálenej pokožky bez nežiaducich prejavov, či už na samotnej pokožke, alebo celom...

Ako vybrať opaľovací krém? Prečo u detí 50 a čo je UV, SPF, fototyp? Ako vybrať opaľovací krém? Prečo u detí 50 a čo je UV, SPF, fototyp?

Nastalo obdobie leta, slnka, vody a dovoleniek. Je ťažké zorientovať sa v množstve ochranných prípravkov. Vybrať vhodný opaľovací krém nemusí byť až taký zmätok ako sa na prvý pohľad...

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kollárova

   Kollárova 31, 91701 Trnava

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jaroslav Novák
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kollárova 31, 91701 Trnava
 • Trenčiansky kraj
  • Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica s. r. o.

   Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou

   Web: http://www.nemocnicabn.sk/

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Maria Hoosová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Hviezdoslavova 23, 95701 Bánovce nad Bebravou
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 13:00  13:00-13:30  návštevy,administrácia 
    Utorok 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Streda 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Štvrtok 07:00 15:00  12:30-13:00   
    Piatok 07:00 13:00  13:00-13:30   
 • Nitriansky kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Ul. Sv. Michala

   Ul. Sv. Michala 35, 93401 Levice

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

 • Žilinský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 26, 01001 Žilina

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jozef Vrúbeľ
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 26, 01001 Žilina
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Banskobystrický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Okružná

   Okružná 19, 97404 Banská Bystrica

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Ľubica Tagajová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Anna Mažáryová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Prešovský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Štúrova

   Štúrova 7, 08001 Prešov

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Zuzana Sláviková
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Štúrova 7, 08001 Prešov
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Košický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 8, 04001 Košice

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Renáta Talánová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Štefan Tomajko
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Pavol Petróci
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Kristína Raganová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.