späť na zoznam článkov

Agresivita. Čo na tento problém hovoria psychológovia?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Agresivita. Čo na tento problém hovoria psychológovia?
Zdroj foto: Getty images

Denne sme svedkami rôznych konfliktov medzi ľuďmi a v médiách sa pravidelne dozvedáme o ohavných činoch, ktoré spáchal človek človeku. Ľudská agresivita a zlosť je fenomén, ktorý je v nás zasiaty už odpradávna a má priamy dopad na jednotlivca a aj celú spoločnosť. Po celé stáročia je dôvodom ozbrojených sporov a vojen. Ľudstvo sa vyvíja smerom dopredu ale niektoré prirodzené ľudské vlastnosti, pre nás typické, nám zostávajú dodnes.


Agresivita je v psychiatrii dostatočne známym pojmom. Paradoxne je však väčšina agresívnych činov spáchaná ľuďmi, ktorí sú duševne zdraví a konajú tak s určitým úmyslom. Psychiatrický pacienti konajú agresívne neúmyselne z dôvodu organickej choroby, duševnej poruchy s bludmi a halucináciami alebo pod vplyvom psychotropných a omamných látok. Čo na túto problematiku hovoria odborníci?

Aké je to agresívne správanie?

Pod pojmom agresívne správanie rozumieme nepriateľskédeštruktívne chovanie sa jednotlivca alebo skupiny ľudí voči inému človeku, sebe samému, zvieraťu alebo neživým premetom s cieľom ublížiť.

Neoddeliteľnou súčasťou agresivity je úmysel. Vždy sa jedná o zámerné správanie zapríčinené viacerými faktormi a prejavuje sa rôzne.

Vymedzenie základných pojmov 

 • Agitovanosť - je psychomotorický (prejavujúci sa nekontrolovateľnými pohybmi) nepokoj vyvolaný vlastným vnútorným napätím, ktorý je možno pozorovať navonok ako rýchle pohyby napríklad pobehovanie, neposednosť, nervozita, podupkávanie, klepkanie prstami o stôl.
 • Podráždenosť - pod týmto pojmom rozumieme dočasný stav mysle, kedy má podráždený človek zníženú sebakontrolu, čo sa môže prejaviť verbálne napríklad skríknutím, zavrčaním alebo neverbálne psychomotorickým nepokojom, zabuchnutím dverí alebo prudkým odložením nejakého predmetu.
 • Dysfória - je podráždenosť v kombinácii s depresívnou náladou.
 • Hnev a zlosť - je krátkodobý afekt (emočný stav), ktorý je fyziologickou súčasťou zastrašujúceho a výhražného správania. Trvá v priemere od pár minút až po hodiny. Je typický náhlym vznikom ako reakcia organizmu na nejaký negatívny podnet, silnou intenzitou prežívania a chaotickým priebehom. Vzniká v kritických situáciách pod silným tlakom. Jeho podstatou je vnútorný konflikt. Ak je sprevádzaný zmenami organizmu ako napríklad sčervenanie v tvári (zblednutie), zrýchlené dýchanie, zrýchlená srdcová činnosť či psychomotorický nepokoj, hovoríme o výbuchu zlosti.
 • Agresia - je stav mysle v čase, kedy sa jedinec navonok prejavuje agresívne. Ide o chovanie, ktoré je možné pozorovať, pretože je zjavné, úmyselné a deštruktívne.
 • Hostilita - je na rozdiel od vyššie popísaných dlhodobý emočný stav. Nepriateľské chovanie je zamerané všeobecne voči svetu a ľuďom. Prejavuje sa agresívnym chovaním voči druhým s jasným cieľom ublížiť, uškodiť.
 • Strata sebakontroly - ide o ataky násilného konania, pričom dotyčný stráca kontrolu nad svojím konaním. Provokujúci faktor býva minimálny.
 • Porucha explozivity - sú to veľmi zriedkavé emočné stavy, kedy jedinec nie je schopný odolať agresivite. Poruchy explozivity sú dôvodom veľkého počtu násilných trestných činov.
sedem tvári ľudí s agresívnymi prejavmi
Prejavy agresivity sú podobné u rôznych ľudí, líšia sa len v detailoch

Druhy agresivity

Agresivitu možno rozdeliť podľa toho, či človek jednal v afekte na základe provokujúceho faktora alebo plánovane.

Impulzívna agresivita

Nie je dopredu naplánovaná. Dôvodom afektu agresívneho správanie je nejaký provokujúci faktor alebo impulz ako už vyplýva aj z názvu. Vzniká keď sa človek dostane do nepríjemnej, pre neho v danom momente bezvýchodiskovej situácie.

Tento typ agresivity je úzko spojený s frustráciou (nedosiahnutie cieľa), nahromadeným chronickým stresom, negatívnym prežívaním alebo so strachom, kedy útočné a deštruktívne správanie je síce úmyselné ale pre jedinca je v tom danom momente jedinou možnosťou obrany a protiútoku.

Zaujímavé: Podľa tvrdenia psychológov je impulzívna agresivita spojená s podráždením alebo stimuláciou vegetatívneho nervového systému, ktorý je neovládateľný vôľou.

Plánovaná agresivita 

Plánovaná agresivita sa tiež nazýva aj aktívna. Na rozdiel od impulzívneho chovania to plánované odborníci nespájajú s podráždením vegetatívneho nervového systému.

Ide o chovanie jedinca, ktorý spáchal agresívny (niekedy aj trestný) čin zámerne, plánovane, s čistou mysľou a s cieľom ublížiť. Svoje konanie vie obhájiť. (MUDr. Klára Látalová, Agresivita v psychiatrii, 2013).

Prejavy a sprievodné symptómy agresivity

Agresivita môže prebiehať na rôznych úrovniach. Poznáme agresivitu verbálnu čiže slovnú, ktorou agresor ubližuje slovne a pôsobí tak na psychiku obete.

Agresivita neverbálna je fyzická, kedy útočník napáda obeť fyzicky. Zvláštnou kategóriou je agresivita nemierená proti sebe samému. Tento typ agresivity je spojený so samodeštruktívnym chovaním jedinca na podklade iného psychiatrického ochorenia.

Verbálna agresivita

Slovná agresivita je neprimerané chovanie agresora, kedy sa snaží slovne ublížiť obeti. Hranice medzi verbálnou agresivitou a psychickým týraním obete sú veľmi tenké.

Dôvodom býva jej zastrašovanie, väčšinou aby tým útočník niečo získal. Slovne sa vyhráža (napríklad fyzickým útokom na obeť alebo jej rodinu, zabitím), vydiera (finančne...), zastrašuje (odobratím detí matke...) a nakoniec pod vplyvom strachu dokáže s danou osobou manipulovať podľa svojich predstáv.

Pre verbálnu agresivitu je typické zvyšovanie tónu hlasu prípadne opakovanie vyhrážky s priamym očným kontaktom.

Veľakrát sú slová doplnené gestikuláciou, ktorá zvýrazňuje a dodáva vážnosť povedanému a zvyšuje tým strach u dotyčnej osoby. Patrí sem cerenie zubov, zatínanie pästí, zdvihnutý prst, zháňanie sa rukou a iné. Agresor neraz narúša osobnú aj intímnu zónu vzdialenosti ako prejav dominancie.

Neverbálna agresivita

Ľahšie formy neverbálnej agresivity sú napríklad zatínanie pästí, cerenie zubov, rôzne gestá, zaháňanie sa rukou, dupnutie si nohou, buchnutie dverami alebo päsťou po stole.

Agresivita môže byť zameraná na ničenie predmetov ako je rozbitie taniera, zhodenie obrazu, rozhádzanie/roztrhanie vecí, kopnutie alebo udretie päsťou alebo nohou do rôznych predmetov s ich následným zničením.

Priama neverbálna agresivita býva spojená s častými fyzickými útokmi zameranými priamo na obeť. Tá je bitá, kopaná, znásilňovaná a v najhoršom prípade sa takáto situácia môže skončiť až jej smrťou.

Agresivita namierená proti sebe

Býva spojená s iným základným ochorením, či už somatickým alebo psychickým alebo s požívaním omamných a psychotropných látok.

Samodeštruktívne chovanie sa prejavuje hryzaním seba samého, rezaním si častí tela (zápästia), pálením kože ohorkami s cigariet. Ide o vážny stav, ktorý sa neraz končí samovraždou

Ako vysvetľuje príčiny agresívneho správania veda?

Príčiny agresivity sú multifaktorové, pričom sa na jednotlivých atakoch zlosti môže podieľať jeden alebo aj viacero faktorov súbežne. Agresivita a jej príčiny však nie sú celkom preskúmané. Podľa odborníkov sa však na agresívnom chovaní jednotlivca podieľajú tieto faktory:

 • genetické faktory
 • sociálno-ekonomická situácia
 • vplyv psychotropných a omamných látok
 • posttraumatická stresová porucha
 • základné psychické ochorenie
 • iné organické ochorenia

Genetické faktory

Vplyv genetiky a dedičnosti na agresivitu je istý. Bolo robených viacero štúdií, ktoré to dokazujú. Robili sa výskumy, kde sa dokazoval vzťah medzi COMT (katechol-O-metyltransferáza) a polymorfizmom.

Čo nie je presne dokázané sú mechanizmy prenosu. Pri veľkých vedeckých pokrokoch v posledných desaťročiach je len otázka času, kedy budeme mať odpoveď aj na túto otázku.

schematické znázornenie génu modrej farby
Dedičnosť agresivity je vedecky dokázaná

Sociálno-ekonomická situácia

Nízka sociálno-ekonomická situácia je závažnou predispozíciou, ktorá je v niektorých prípadoch priamo zodpovedná za vznik agresívneho správania.

Pri nedostatku finančných prostriedkov, sledovania agresívneho správania rodičov často krát v kombinácii s abúzom alkoholu už od ranného detstva, časté bitky, niekedy týranie, zneužívanie na prácu s následným nedostatkom vzdelania vedie k tomu, že toto dieťa bude žiť podľa vzoru svojich rodičov.

Nie je to pravidlo ale pravdepodobnosť je obrovská.  Toto opakovanie správania dospelého je zaznamenané už veľmi dlho. Štúdie dokazujú, že zanedbávané, týrané a zneužívané deti majú vyššiu mieru kriminality v neskoršom veku ako deti z normálne fungujúcich rodín.

modrý plyšový medvedík sediaci na koľajniciach
Zlé rodinné zázemie je predispozíciou k násilnostiam

Vplyv psychotropných a omamných látok

Psychotropné a omamné látky zahŕňajú širokú škálu drog a liekov, ktoré po požití konzumentom priamo vplývajú na jeho psychiku a myslenie. Vyvolávajú rôzne stavy od prehnane dobrej nálady cez depresiu, agresivitu až po vznik halucinácií.

Pod vplyvom týchto látok jedinec nie je schopný vlastného myslenia. Najčastejšie sa jedná o poruchy psychiky pri akútnej intoxikácii.

Keďže psychotropné látky vyvolávajú závislosť, môže dochádzať k agresívnemu správaniu aj pri abstinenčných príznakov, kedy sa jedinec drogu snaží zohnať. Ich dlhodobým zneužívaním hrozí vznik duševnej poruchy u predtým zdravého závislého jedinca.

Je dokázané, že najväčšia kriminalita s prejavmi agresívneho správania je u zdravých jedincov pod vplyvom omamných látok. Je dokonca percentuálne omnoho vyššia ako pri duševných chorobách.

Najčastejšie sa v našich podmienkach jedná o abúzus alkoholu. Ten má vplyv na centrálnu nervovú sústavu a znižuje sa schopnosť kontrolovať vlastné chovanie. To má za následok rôzne poruchy správania vedúce až k agresivite a trestným činom.

Hlavne u mladých ľudí sa stále viac vyskytuje závislosť na stimulačných látkach. Tie vedia nabudiť, zamaskovať únavu, pacient sa cíti ako znovuzrodený. Pri neúmyselne vyššej dávke alebo po vytvorení si závislosti vznikajú u chorého rôzne zmeny nálad s pocitom nadradenosti, nepokoja a agresivity.

Pri abúze psychostimulačných látok vznikajú zrakové, veľmi často sluchové ale aj hmatové halucinácie. Chorý má strach, úzkostné stavy a pocity, že ho niekto prenasleduje. Agresívne chovanie je jeho obrana voči týmto ,,útokom". Často vedie k závažným trestným činom alebo samovraždou závislého jedinca.

Prečítajte si tiež: Agresivita môže byť príznakom delíria.

V poslednom období sa zvýšilo užívanie steroidov. Závislými sú prevažne mladí chlapci, športovci, kulturisti. Vplyvom týchto umelo vytvorených látok dochádza k zväčšeniu svalovej hmoty čo je pre mládež lákavé, keďže všetci chcem vyzerať ako z titulných strán časopisov. Steroidy majú však aj svoje tienisté stránky. Je preukázaným faktom, že ich užívanie zvyšujú náladovosť, zlosť, bojové tendencie a agresívne chovanie.

drogy v injekčnej striekačke
Abúzus psychotropných a omamných látok

Posttraumatická stresová porucha

Vzniká u jedinca, ktorý v minulosti prežil nejaký pre neho veľmi traumatizujúci zážitok.  U silných jedincov nemusí vzniknúť ani po nepríjemnom zážitku. U tých slabších však môže trauma zanechať následky.

Môže sa jednať o rôzne situácie napríklad o opakované znásilňovanie v detstve, týranie inou osobou, sadizmus, mučenie, alkoholizmus v rodine, tragické úmrtie člena rodiny, vážnu dopravnú nehodu, ktorú dotyčná osoba prežila ale vyvolala v nej strach, prežitie závažného požiaru, letecká alebo lodná katastrofa a iné. Daná situácia vyvolala v osobe, ktorá ju prežila silný strach.

V prípade, že nejaká okolnosť či situácia jej túto udalosť pripomenie, dochádza k návratu spomienok a k opakovanému prežívaniu tragédie.

Tento stav býva spojený aj s vegetatívnymi nervovými príznakmi ako napríklad búšenie srdca, zrýchlené dýchanie, tlak na hrudi, nechutenstvo, potenie. Môže sa to prejaviť viacerými spôsobmi.

U konkrétneho jedinca spôsobuje pocit nepohody, nepríjemné pocity, strach, pocit tiesne a úzkosť. Môžeme pozorovať aj agresívne jednanie, ktoré je časovo viazané len po dobu vystavenia tohto človeku situácii vyvolávajúcej spomienky. Po skončení traumatizujúcej situácie, ktorá vyvolala znovuprežívanie predošlej udalosti, mizne aj agresivita a ostatné sprievodné symptómy.

žena prenasledovaná neznámym mužom v tme
Posttraumatická stresová reakcia vzniká u ľudí, ktorí utpeli veľkú stresujúcu traumu

Základné psychické ochorenie

Psychické ochorenia spôsobujú zmeny v správaní, jednaní a myslení chorého. Podľa rôznych výskumov však bolo zistené, že je menej častý výskyt agresivity u duševne chorých ako napríklad u zdravých ľudí, ktorí sú závislí na rôznych látkach. Napriek tomu sa s ňou stretávame aj pri niektorých duševných poruchách.

Medzi ochorenia, ktoré sa prejavujú agresivitou s násilným konaním patrí disociačná porucha osobnosti. Dokonca agresivita a násilie je charakteristické pre toto ochorenie. Pri tejto poruche bolo zaznamenaných najviac trestných činov zo všetkých psychiatrických ochorení vôbec. Vyznačuje sa antisociálnym konaním, pričom chorý nemá výčitky, nie je empatický. V jednoduchosti  sa dá povedať, že je to človek bezcitný, agresívny s tendenciou ku klamstvu.

Druhým psychickým ochorením, ktoré sa prejavuje agresivitou je bezpochyby schizofrénia. Je to choroba vyznačujúca sa psychotickými príznakmi, depresiami, pocitmi ohrozenia, prenasledovania, ktoré znásobujú bludy a halucinácie. Schizofrénia býva neraz kombinovaná závislosťou na drogách, ktoré bývajú aj jej spúšťačom.

Pri bipolárnej afektívnej poruche sa agresivita považuje za jeden z jej príznakov. Rozvíja sa spolu s podráždenosťou. Najvyššia agresivita bola podľa hodnotenia a výskumov odborníkov zaznamenaná počas manickej epizódy. Nie je však nemožné, že pacient nedostane záchvat agresivity aj vo fáze depresie. Depresia je ďalšou poruchou, ktorá môže vyvolať agresívne správanie sa. Podľa vedcov sú depresívne ladení ľudia a ľudia s diagnózou depresia priateľskejší. V prípade výbuchu zlosti býva agresivita namierená voči najbližším členom rodiny.

muž v modrom pyžame v psychiatrickej liečebni s mrežami
Psychické ochorenia môžu byť dedičné ale aj získané ako následok užívania rôznych drog

Iné organické ochorenie

Rôzne ochorenia môžu byť takisto spúšťačom psychických ochorení a porúch správania. Zaraďujeme sem priamo ochorenia centrálnej nervovej sústavy a mozgu ale samozrejme môžu to byť aj iné systémové, metabolické, onkologické alebo infekčné choroby.

Vplyvom veku dochádza k atrofii mozgu. Tá spôsobuje ochorenie nazývané starecká demencia. Prejavuje sa v prvom rade zabúdaním, neskôr už pacient nie je schopný normálneho myslenia, časté sú aj halucinácie a agresivita voči okoliu. Je najčastejším organickým ochorením so sklonmi k násiliu.

Rôzne útvary a novotvary v mozgovom parenchýme (abces, cysta, nádor)  svojím rastom tlačia na mozgové štruktúry. Na základe lokalizácie, veľkosti, prípadne zhubnosti spôsobujú nespočetné množstvo príznakov a medzi ne treba zaradiť aj poruchy vedomia, správania a v niektorých prípadoch aj  halucinácie. Tie majú za následok zvýšenú agresivitu voči okoliu.

Tlak na mozgový parenchým a zvýšenú agresivitu vidíme aj u pacientov pri krvácaní do mozgu pri hemoragickej cievnej mozgovej príhode, veľmi často u chronických alkoholikov so spontánnym subdurálnym alebo subarachnoidálnym mozgovým krvácaním.

Mozgové krvácanie s následným útlakom mozgových štruktúr býva často aj ako následok traumy napríklad pri vážnych pádoch z výšky, dopravných nehodách a iných. Ak mal niekto úraz a bezprostredne po ňom alebo s krátkym časovým odstupom začne byť agresívny a dezorientovaný, takmer vždy krváca do hlavy.

Z celkových ochorení je treba spomenúť diabetes mellitus alebo cukrovku. Zníženie hladiny cukru v krvi spôsobuje viacero príznakov. Čo sa týka správania, hypoglykemický pacient budí dojem opitého, je často slovne aj fyzicky agresívny, dezorientovaný. Stav sa znormalizuje po doplnení hladinu cukru. Pacient si svoje konanie neuvedomuje a ani si na to čo robil nespomína.

lekár ukazuje na obrazovku počítača so schémou mozgu
Organické psychosyndrómy spôsobujú rôzne ochorenia

Agresivita sa v istej miere vyskytuje u každého z nás. Pokiaľ je jedinec zdravý, tak hranice medzi prirodzenou a patologickou nikdy neprekročí. Patologická agresivita je chorobný stav a patrí do rúk psychiatra.

Otestujte sa:

1. Čo je to agresivita?

2. Na koho má dopad?

3. Ako nazývame podráždenosť v kombinácii s depresívnou náladou?

4. Čo je to hostilita?

5. Aká je to impulzívna agresivita?

6. Ako sa prejavuje agresivita mierená proti sebe samému?

7. Môže mať agresivita genetický podklad?

8. Má na agresivitu aj nízka sociálno - ekonomická situácia?

9. Aký medicínsky odbor sa zaoberá agresívnym chovaním?

10. Ktoré psychiatrické ochorenie má základným príznakom agresívne správanie?

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na všetkých 10 otázok :-) Excelentný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 9 z 10 otázok. Skvelý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 8 z 10 otázok. Výborný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 7 z 10 otázok. Dobrý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 6 z 10 otázok. Celkom dobrý výsledok.

Odpovedal/a ste správne na polovicu otázok. Priemerný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 4 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 3 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Získal/a ste iba 2 správne odpovede z 10. Nečítal/a ste pozorne. Zlý výsledok.

Máte iba jednu správnu odpoveď :-( Nečítal/a ste pozorne. Veľmi zlý výsledok.

Všetky Vaše odpovede boli bohužiaľ nesprávne :-( Nečítal/a ste pozorne. Máte ten najhorší výsledok.

Naposledy aktualizované 09.04.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Tento článok súvisí s:
chorobami: Autizmus - poruchy autistického spektra, Absces mozgu, Tuberkulózna meningitída, Alzheimerova choroba, Aspergerov syndróm, Cievna mozgová príhoda, Cukrovka, Delírium, Demencia, Epilepsia, Intoxikácia, ADHD, Mániodepresívna psychóza, Metabolický syndróm, Nočné mory, Otras mozgu: Čo je to a ako sa prejavuje? Poznáte jeho známky?, Parkinsonova choroba, Popôrodná psychóza, Skleróza multiplex - Roztrúsená skleróza, Schizofrénia, Besnota, Zápal mozgových blán , Duševné choroby, Genetické choroby, Ochorenia mozgu, Cerebrovaskulárne poruchy, Poranenia, infekcie a nádory nervového systému, Psychózy, Demencie, Poruchy metabolizmu sacharidov
príznakmi: Agresivita, Alkoholové okno, Apatia, Bledosť, Búšenie srdca, Demencia, Depresia, Dezorientácia časom a miestom, Halucinácie a bludy, Nekľud, Nepravidelná činnosť srdca, Nervozita, Neschopnosť racionálneho uvažovania, Nespavosť, Obľuba rutinnej činnosti, Paranoidita, Potenie, Nevoľnosť, Poruchy koncentrácie, Poruchy nálady, Poruchy vedomia, Psychomotorická retardácia, Rozšírené zorničky, Znížené vnímanie bolesti, Zníženie mimiky v tvári, Tlak na hrudníku, Tras, Úzkosť, Vysoký krvný tlak, Zastreté videnie, Zmätenosť, Zmeny správania, Zmeny osobnosti, Zrýchlené dýchanie, Zrýchlený tep , Nervový systém, Systémové príznaky, Správanie, prejavy a stavy
vyšetreniami: CT, Lumbálna punkcia, Magnetická rezonancia, RTG, SPECT, Anamnéza
odbormi: Interná medicína - Diabetológia, Neurológia, Onkológia, Psychiatria, Všeobecná medicína

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aký dlhý spánok je potrebný? Čo je REM, NON REM a prečo musíme snívať? Aký dlhý spánok je potrebný? Čo je REM, NON REM a prečo musíme snívať?

Platí, že spať by sme mali tak dlho, aby sme sa ráno po prebudení cítili sviežo a plní sily. Ako dlho to však je? Koniec koncov, dôležitá nie je len dĺžka spánku, ale aj jeho kvalita.

Syndróm vyhorenia: Máte ho? Ako ho prekonať? + Urobte si online TEST Syndróm vyhorenia: Máte ho? Ako ho prekonať? + Urobte si online TEST

O vyhorení človeka sa hovorilo už v dávnej minulosti ako o stave vyčerpanosti tela a duše. Pojem syndróm vyhorenia alebo, ak chcete, i burnout syndróm bol prvý krát popísaný a definovaný...

Psychologička Barbora Kuchárová o pandémii korona vírusu: Čo robiť, aby sme sa nezbláznili? (Rozhovor) Psychologička Barbora Kuchárová o pandémii korona vírusu: Čo robiť, aby sme sa nezbláznili? (Rozhovor)

Aký má pandémia vplyv na duševné zdravie a čo robiť, aby sme sa nezbláznili? Pozrite si videorozhovor s klinickou psychologičkou.

Je jarná a jesenná únava mýtus alebo fakt? Je jarná a jesenná únava mýtus alebo fakt?

Jarná a jesenná únava nie sú mýty. Zmeny počasia, individuálna adaptačná schopnosť jednotlivca a jeho aktuálny zdravotný stav môžu spôsobiť vyčerpanie rôznej intenzity počas týchto...

Vianočné sviatky: Psychická záťaž a depresie? Ako ich prežiť bez stresu? Vianočné sviatky: Psychická záťaž a depresie? Ako ich prežiť bez stresu?

Hovorí sa, že Vianoce sú sviatkami radosti a pokoja. Je ale táto zaužívaná terminológia skutočne pravdivá? Psychológovia si to nemyslia! V skutočnosti je predvianočný stres a chaos, ako...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.