späť na zoznam chorôb

Čo je to delírium, aké má príznaky? (+ Význam pojmu delírium tremens)

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Čo je to delírium, aké má príznaky? (+ Význam pojmu delírium tremens)
Zdroj foto: Getty images

Delírium je kvalitatívna porucha vedomia. Vzniká náhle, má kolísavú intenzitu. Človek je zmätený, dezorientovaný, rozrušený. Avšak, delírium môže sprevádzať veľa iných príznakov. Jeho príčiny sú rozmanité, napríklad psychická porucha, alkoholizmus, intoxikácia alkoholom či inou noxou a telesné ochorenie.


Charakteristika

Delírium je kvalitatívna porucha vedomia. Tento syndróm sa vyskytuje z mnohých príčin. Tie môžu mať psychický podklad, alkoholizmus, akútnu intoxikáciu alkoholom alebo inou drogou.

Vzniknúť môže aj na základe iného telesného ochorenia.

Symptómy sú rozmanité a často sa preto zamieňa s inou psychiatrickou poruchou.

Najviac vás zaujíma: 
Čo je to delírium a aký význam má pojem delírium tremens? 
Ako sa prejavuje? 
Ako sa u neho dostať a vyliečiť ho? 

Delírium je definované ako nešpecifická a patologická reakcia mozgu na rozmanité negatívne faktory. Tie zasahujú priamo CNS, čiže centrálny nervový systém. Problém môže prameniť aj v inej časti organizmu.

Najčastejšie sa delírium diagnostikuje v nemocnici počas hospitalizácie.

Uvádza sa, že postihuje 10  - 30 % hospitalizovaných pacientov, a to hlavne nad 65 rokov. Pričom celkovo sa udáva, že sa vyskytuje vo vyššej miere nad túto vekovú hranicu.

U mladších ľudí sa dáva do spojitosti najmä s alkoholizmom či závislosťou na inú látku. Časté a všeobecne známe je spojenie s odvykacím procesom, a teda ako delírium tremens. Avšak, delírium je komplikáciou aj akútnej intoxikácie, ale niekedy aj farmakologickej liečby.

Celková početnosť v populácii sa uvádza na približne 1 - 2 %. Avšak, v domácom prostredí sa veľmi jednoducho zamieňa s inou psychiatrickou poruchou. Tak ako jeho príčiny, aj jeho príznaky sú rôznorodé.

Delírium sa radí pod psychiatrické diagnózy. V medzinárodnej klasifikácii chorôb MKCH-10 spadá pod označenie F 05.

Porucha vedomia môže byť

Poruchy vedomia sa všeobecne delia na kvalitatívne a kvantitatívne. Pri kvalitatívnych je prítomná zmena kvality, teda obsahu vedomia. Dochádza k zlému a neprimeranému spracovaniu informácií z okolia. Človek zle hodnotí a následne aj neadekvátne reaguje. Kvalitatívne poruchy vedomia obsahujú aj iné termíny.

Kvalitatívne poruchy vedomia sú tiež:

 • amencia, tiež zmätenosť, miernejšia ako delírium, bez halucinovania
 • delírium, náhla zmena s dezorientáciou, rozrušením, halucináciami
 • obnubilácia, čiže aj mrákotný stav, náhle vzniká aj ustupuje, poznáme ju najmä po epileptickom záchvate

Kvantitatívne poruchy vedomia zasahujú do rozsahu vedomia, bdenia. Sú to zmeny v jasnosti, bdelosti a pozornosti človeka. Uvádzajú schopnosť človeka reagovať na podnety. Taktiež sa delia, a to na bezvedomie, sopor a somnolenciu.

Kvantitatívne poruchy vedomia sa delia na:

 • somnolencia je stav nadmernej spavosti, človek reaguje na oslovenie
 • sopor taktiež pripomína stav spánku, avšak, prebúdza sa až na bolestivý podnet
 • kóma, čiže bezvedomie, je hlboká porucha vedomia, človek nereaguje na vonkajšie podnety
 • kolaps, synkopa, mdloba, sú pojmy, ktoré opisujú krátkodobú stratu, poruchu vedomia
TIP: Viac informácií o poruchách vedomia a ich príčinách v článku na Zdravotéke.

Čo je delírium tremens?

Tento výraz je v spoločnosti dobre známy. Jeho definícia zahŕňa stav, keď je odvykanie sprevádzané a komplikované kvalitatívnou poruchou vedomia. A to kognitívnou funkciou tak aj poruchou pozornosti. Kognícia je schopnosť poznávania.

Pri delírium tremens sú prítomné zložky ako je odvykanie, čiže stav odňatia alkoholu (návykovej látky), ku ktorému sa pridružuje delirantný stav. Avšak, ten nie je príčinou neurologického ochorenia, napríklad cievnej mozgovej príhody či demencie.

Delírium tremens, a teda aj stav odvykania má typické príznaky ako je:

 • tras tela, končatín
 • potenie
 • pocit na vracanie, teda nauzea až zvracanie (vomitus)
 • ťažoba na žalúdku
 • tachykardia
 • prechodné halucinácie
 • kŕče tela, a to typu grand mal, teda generalizované celotelové svalové zášklby, kŕč
 • dezorientácia
 • zmätenosť
 • psychomotorický nepokoj
 • poruchy spánku
 • porucha pamäti
Zaujímavé informácie: Magazínový článok Viete, ako vplýva alkoholizmus na zdravie?

Príčiny

Príčiny delíria sú rôznorodé. To ako delírium vzniká nie je úplne objasnené. Je za ním porucha niektorej z mozgových štruktúr. Ďalej sa na jeho vypuknutí podieľajú neurotransmitery. Presnejšie nerovnováha medzi nimi, čiže medzi dopamínom a cholinergínom.

U starších ľudí vzniká častejšie.

A u mladých je zväčša prítomné pri abstinentom stave alebo pri akútnej intoxikácii. Dokonca môže byť jeho dôvodom aj farmakologická liečba. Tak ako iné ochorenia aj delírium má rizikové faktory, ktoré ho môžu vyvolať, a to najmä v prípade ich kombinácie.

Delírium má vysokú mieru nediagnostikovaných prípadov.
Približne až dve tretiny.

Rizikové faktory pre vznik delíria:

 • polymorbidita, čiže výskyt viacerých ochorení
 • vyšší vek, nad 65 rokov
 • demencia
 • mužské pohlavie
 • lieky
  • sedatíva
  • opiáty
  • narkotiká
  • anticholinergika
  • kortikosteroidy
  • digitális
  • liekové interakcie
 • hospitalizácia
  • chirurgické zákroky
  • pooperačný stav
  • anémia
  • ako následok anestézie
 • neurologické ochorenia 
  • cievna mozgová príhoda
  • mozgové vaskulitídy
  • tumor
  • epilepsia
  • migréna
 • hypoglykémia
 • srdcovo - cievne ochorenia, ako je arytmia či srdcové zlyhanie a infarkt myokardu
 • endokrinné ochorenia
 • chronické obličkové ochorenie
 • dlhodobá choroba pečene
 • úrazy hlavy, poranenia mozgu
 • porucha zraku a iné senzorické poruchy
 • infekčné ochorenie
  • meningitída
  • encefalitída
 • dehydratácia
 • anémia
 • bolesť
 • podvýživa, čiže malnutrícia
 • nedostatok vitamínov B1, B3, B9
 • rozvrat vnútorného prostredia
 • intoxikácia oxidom uhoľnatým, ťažkými kovmi, organickými rozpúšťadlami
 • imobilizácia a strata schopnosti samostatnosti
 • nedostatok spánku, teda spánková deprivácia
 • emočný stres a ťažký stres
 • abúzus alkoholu, liekov a zneužívanie iných návykových látok
 • abstinencia od týchto látok

Najčastejšou príčinou delíria v nižšom veku je práve akútna intoxikácia návykovými látkami alebo spojenie s odvykaním od nich. To sú napríklad alkohol, sedatíva, analgetiká či drogy.

V dnešnej dobe má tento celospoločenský problém stúpajúcu tendenciu.

Pre intoxikáciu sa uvádza 19 % zastúpenie.
Medzi iné dôvody delíria v mladom veku patria úrazy hlavy s 10 %,
avšak, najčastejšie je to infekcia, pri ktorej sa udáva 33 %.

Spomedzi iných ochorení sa ako hlavný vyvolávateľ vyskytuje demencia, ale aj cievna mozgová príhoda. Ďalej sú to infekcie neurologického systému, úrazy a tumory.

Pamätajte si: 
Delírium nezapríčiní iba alkoholizmus či iné psychoaktívne látky. 
Na jeho vzniku sa môže podieľať množstvo iných faktorov / stavov.

Príznaky

Delírium sa typicky prejavuje poruchou schopnosti sústrediť sa a udržania pozornosti. Pričom má kolísavý charakter. Počas dňa sa intenzita ťažkostí mení.

Delírium vzniká náhle počas niekoľkých hodín, jeho priebeh je búrlivý a odznieva následne niekoľko dní. Najdlhšie však 6 mesiacov. Človek má na úseky tohto obdobia amnéziu, čiže si nepamätá.

Tabuľka uvádza rozdelenie delíria podľa psychomotorickej aktivity

Typ Popis

Hyperaktívne

celkový psychomotorický nepokoj
pohybový nepokoj
agitovanosť
bludy
halucinácie

Hypoaktívne

bradypsychizmus, čiže celkový spomalený dojem
sedácia
znížená pohyblivosť

Zmiešané

stav, keď sa predchádzajúce zložky obmieňajú

Pre diagnózu delíria je nutné aby boli prítomné zložky ako:

 • porucha vedomia a pozornosti
 • porucha vnímania a myslenia, čiže halucinácie a bludy
 • porucha pamäte, krátkodobej
 • porucha spánku, a to cyklu spánku a bdenia
 • emocionálne zmeny, ako je depresia, úzkosť a podráždenosť

Delírium má rôznorodé symptómy. Človek nedokáže rozpoznávať a uvedomovať si realitu. Prežívaný obsah zle hodnotí a rovnako nesprávne reaguje. Je dezorientovaný, nevie kde sa nachádza, ako sa na to miesto dostal, nespoznáva známe osoby a osoby okolo seba, ako je napríklad zdravotnícky personál.

Halucinácie a bludy sa prejavujú ako vnímanie neskutočných obrazov, zvukov, tvárí, zvierat a nepriateľského správania. Cíti sa byť ohrozený. Chybné vyhodnotenie je rizikom pre agresiu, čo je hrozbou úteku či útoku. Spomedzi telesných prejavov je prítomný napríklad tras tela, končatín, ale aj hypertenzia či tachykardia a potenie.

Depresívne správanie aj pri delíriu. Muž, zahalený v kapucni, ruky na tvári
Depresia pri delíriu. Zdroj foto: Getty images

U detí môže nastať psychomotorický nepokoj, podobne aj u starších pacientov. Ľudia v delíriu v podstate nevnímajú okolie a realitu čisto pri plnom vedomí. Ich vnímanie je ako keby zahmlené, čo sa následne aj tak prejavuje.

Delírium môže mať nasledovné príznaky:

 • zmätenosť
 • chaotická duševná činnosť
 • dezorientácia, a to časom, miestom, osobou
 • porucha myslenia
 • porucha vnímania
 • halucinácie a bludy
 • zvýšená psychomotorická aktivita, a teda nepokoj, agitovanosť, anxiozita, bezúčelová aktivita
 • znížená psychomotorická aktivita, spomalenie vnímania, celkový bradypsychizmus
 • porucha pozornosti
 • porucha pamäte, a to najmä krátkodobej
 • porucha spánku
 • emočné odchýlky, zvýšená dráždivosť
 • nestabilita a premenlivosť správania a nálady
  • eufória
  • úzkosť
  • apatia
  • depresia
  • agresivita
  • ich striedanie v krátkom časovom úseku
Článok o poruche spánku a magazínový článok Aké sú príčiny nespavosti.

Diagnostika

Delírium je zmenený duševný stav, pričom obvykle je možné ho spozorovať podľa vonkajších prejavov, aj keď sa veľakrát zamieňa s inými psychickými poruchami. Preto je dôležitá správna diferenciálna diagnostika. Je potrebné ho odlíšiť od psychózy či demencie.

Prvá fáza vyšetrenia má za úlohu zhodnotenie anamnézy. Ďalej sa vykonávajú rôzne testovacie metódy, ktoré skúmajú pozornosť, krátkodobú pamäť, chovanie. Nápomocné sú diagnostické škály pre delírium. Vyšetruje sa mentálny status.

Cieľom druhej fázy je odhalenie vyvolávajúcej príčiny.

Následne je preto potrebné aj fyzikálne vyšetrenie. Dopĺňa sa laboratórne vyšetrenie krvi, krvné testy. Aby sa vylúčili metabolické alebo endokrinné poruchy, či infekcie. Tie mávajú podobné prejavy. Dôležitá je hodnota glykémie, elektrolytov, urey, kreatinínu. 

Robí sa aj vyšetrenie na prítomnosť drog, alkoholu alebo omamných či psychotropných látok, čiže toxikológia.

Medzi zobrazovacie metódy patrí CT, MRI, RTG. Elektrická aktivita mozgu čiže EEG a dôležité je aj EKG.

Pri diagnostike spolupracujú viacerí odborníci, a to neurológ, internista, kardiológ, endokrinológ, samozrejme, psychiater. Pri úrazoch hlavy aj traumatológ či neurochirurg.

Rovnako je dôležitá súčinnosť rodiny, keď príbuzní opisujú správanie v domácom prostredí. Ak sa ťažkosti vyskytnú mimo domov v sociálnom či zdravotníckom zariadení, tak aj popis od personálu. Lekár má za cieľ určiť delírium, jeho príčinu a následne stanoviť vhodnú liečbu.

Ako rozoznať delírium?

Ako rozoznať delírium?

Priebeh

Priebeh delíria sa u každého jednotlivca líši. Avšak, typický je rýchly nástup ťažkostí, ktoré vo väčšine prípadov počas niekoľkých dní odznievjú.

Delírium je teda prechodný stav, ktorý by nemal trvať viac ako 6 mesiacov. Variabilitu ovplyvňujú rizikové faktory, ich kombinácia a vo veľkej miere aj vek človeka.

Pre výmenu cyklu dňa môže človek cez deň pospávať, čiže sú celkové príznaky mierne. Naopak, v noci sa ťažkosti výrazne stupňujú. Psychické ťažkosti majú kolísavý charakter počas hodín. K nim sa pridružujú aj telesné symptómy.

Človek je depresívny, následne euforický. Posedáva, je pasívny a následne je výrazne nepokojný.

TIP: Magazínový článok o agresivite.

Dezorientácia, halucinácie a bludy môžu byť príčinou zlého vyhodnotenia situácie. Človek má strach o svoje zdravie či život. Môže utiecť, ale aj útočiť.

Agresivita sa môže prejavovať voči predmetom alebo k osobám.  

U detí je prítomné pri horúčke, neuroinfekcii, ale aj pri úraze hlavy. Najčastejším vyvolávateľom v mladosti je abstinenčná liečba alebo akútna intoxikácia.

Vo vyššom veku môže byť príznakom telesného ochorenia. Vo veľkej miere je prítomné aj v terminálnom štádiu ochorenia, a to aj niekoľko týždňov pred úmrtím.

Ako sa lieči: delírium

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 23.04.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Delírium lieči Urgentná medicína , Neurológia , Psychiatria , vyšetruje CT , EEG , EKG , Magnetická rezonancia , RTG , Anamnéza , Vyšetrenie krvi , patrí medzi Poruchy pozornosti
Ďalšie názvy: Akútne mozgové zlyhanie, Akútny mozgový syndróm, akútna mozgová nedostatočnosť, akútny stav zmätenosti, akútny organický syndróm, exogénna psychóza, metabolická encefalopatia, toxická psychóza, toxická encefalopatia, organická psychóza
V obsahu nájdete: Popis ,Charakteristika ,Príčiny,Príznaky ,Diagnostika, Priebeh , Video

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Otrava alkoholom, vracanie a ostatné príznaky, aká je prvá pomoc? Otrava alkoholom, vracanie a ostatné príznaky, aká je prvá pomoc?

Alkoholizmus a otravy alkoholom nie sú až tak ojedinelým fenoménom. Alkoholizmus je „metlou ľudstva” a častou príčinou spoločenských konfliktov. Je číslom jeden medzi všetkými...

Alkoholizmus: Aké sú dokázané účinky alkoholu na naše telo? Alkoholizmus: Aké sú dokázané účinky alkoholu na naše telo?

Príjemný pocit opojenia z alkoholu, ktorý v malom množstve zlepšuje náladu, sebavedomie, či sociabilitu, je lákavý, no zároveň predstavuje len malý krôčik k vzniku závislosti na...

Alkohol: Ako vplýva na psychiku človeka? Čo okrem depresie spôsobuje? Alkohol: Ako vplýva na psychiku človeka? Čo okrem depresie spôsobuje?

Alkohol patrí medzi jednu z najrozšírenejších drog. Vyvoláva závislosť, a teda alkoholizmus patrí medzi duševné ochorenia. Pre pacienta v ebriete je typická zmena správania , no...

S ktorými ochoreniami si laici často mýlia cievnu mozgovú príhodu? S ktorými ochoreniami si laici často mýlia cievnu mozgovú príhodu?

Na svete existujú ochorenia so spoločnými rysmi. Preto nie je vždy jednoduché ich vzájomne rozlíšiť. Neraz bol kvôli tomu pacient nesprávne liečený. Diferenciálna diagnostika je postup...

Tras rúk: Môže byť predzvesťou vážnych chorôb? (Príčiny a rozdelenie) Tras rúk: Môže byť predzvesťou vážnych chorôb? (Príčiny a rozdelenie)

Pod pojmom tras rúk (tremor) si určite väčšina z Vás predstaví starčeka s Parkinsonovou chorobou. Máte pravdu. To však neznamená, že je to jediné ochorenie alebo stav, ktorý spôsobuje...

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Univerzitná nemocnica Bratislava - Kramáre - Nemocnica Akademika Ladislava Dérera

   Limbova 5, 83305 Bratislava

   Telefón - ústredňa: 02 59541 111

   Predchádzajúci názov: FNsP Bratislava - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

 • Trnavský kraj
  • Univerzitná nemocnica Bratislava - Kramáre - Nemocnica Akademika Ladislava Dérera

   Limbova 5, 83305 Bratislava

   Telefón - ústredňa: 02 59541 111

   Predchádzajúci názov: FNsP Bratislava - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

 • Trenčiansky kraj
  • NsP Považská Bystrica

   Nemocničná 986, 01701 Považská Bystrica

   Telefón - ústredňa: 042 4304 111

   Diabetologické ambulancie (1)

   • MUDr. Miroslav Murcko
    Adresa: Neštátna psychiatrická a sexuologická ambulancia, Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica
    deň oddo
    Pondelok  10:00 18:00 
    Utorok 07:00 13:00 
    Streda 10:00 18:00 
    Štvrtok 07:00 13:00 
    Piatok 07:00 11:00 
 • Nitriansky kraj
  • Nemocnica Topoľčany n.o.

   ul. Pavlovova 17, 95520 Topoľčany

   Web: http://www.hospitalto.sk/
   Telefón - ústredňa: 038 5351 111

   Návštevné hodiny - lôžkové oddelenie:
   Návštevné hodiny podľa jednotlivých oddelení nájdete tu

 • Žilinský kraj
  • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín

   Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín

   Web: http://www.donsp.sk/

   Algeziologické ambulancie (1)

   • MUDr. Ján Socha
    Adresa: Traumatologická ambulancia, Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín
    deň oddo
    Piatok 08:00 15:00 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Revúca - Revúcka medicínsko- humanitná n.o.

   Litovelská 25, 05001 Revúca

   Web: http://www.nsprevuca.sk/
   Telefón - ústredňa: 058 4833 333

   Anesteziologické ambulancie a intenzívna medicína (1)

   • Neurologická ambulancia
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 15:30  12:00-12:30  07:00 - 12:00 Konzíliá 
    Utorok 07:00 15:30  12:00-12:30  07:00 - 12:00 Konzíliá 
    Streda 07:00 15:30  12:00-12:30  07:00 - 12:00 Konzíliá 
    Štvrtok 07:00 15:30  12:00-12:30  07:00 - 12:00 Konzíliá 
    Piatok 07:00 15:30  12:00-12:30  07:00 - 12:00 Konzíliá 
   • MUDr. Ján Uhrín
    Adresa: Traumatologická ambulancia, Litovelská 25, 05001 Revúca
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 14:00  12:00-12:30 
    Utorok 07:30 14:00  12:00-12:30 
    Streda 07:30 14:00  12:00-12:30 
    Štvrtok 07:30 14:00  12:00-12:30 
    Piatok 07:30 14:00  12:00-12:30 
 • Prešovský kraj
  • NsP Stará Ľubovňa - Ľubovnianska nemocnica, n.o.

   Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa

   Web: http://www.nspsl.sk/
   Telefón - ústredňa: 052 4317 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Rastislav Šípoš
    Adresa: Traumatologická ambulancia, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa
    deň oddo
    Pondelok  12:00 13:00 
    Streda 13:00 14:00 
 • Košický kraj
  • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

   Rastislavova 43, 04001 Košice

   Web: http://www.fnlp.sk
   Telefón - ústredňa: 055 6153 111

   Predchádzajúci názov: FNsP L. Pasteura Košice - Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice

   • MUDr. Rastislav Burda
    Adresa: Ambulancia chirurgie ruky a rekonštrukčnej chirurgie, Rastislavova 43, 04086 Košice

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.