späť na zoznam príznakov

Príčiny trasu hlavy, rúk, tela? Trasenie, tremor nie len z Parkinsona

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Príčiny trasu hlavy, rúk, tela? Trasenie, tremor nie len z Parkinsona
Zdroj foto: Getty images

Tras je opísaný ako mimovôľový a rytmický pohyb, ktorý postihuje jednu či viaceré časti tela. Zasahuje horné končatiny, ruky, prsty, hlavu, trup či nohy.


Tras, trasenie či odborne tremor, sa opisuje ako rytmický pohyb, ktorý postihuje jednu alebo viaceré časti tela. Zasahuje najmä horné končatiny, ruky, prsty, následne hlavu, sánku, bradu, mäkké podnebie či hlasivky.

Menej často smeruje na hrudník, trup. Zriedkavo až na dolné končatiny, nohy.

Postihuje akúkoľvek vekovú skupinu, vrátane detí, dospievajúcich či dospelých. Pričom najčastejším obdobím nástupu je stredný vek a vek nad 50. rok života.

Ide o príznak, ktorý nemusí mať zrejmú a známu príčinu vzniku, vyznačuje sa rodinným výskytom. Pridružuje sa pri únave, vyčerpaní či psychickom, duševnom vypätí a preťažení. 

Trasenie a chvenie rúk sa pravidelne spája s alkoholom, alkoholizmom, keď je priamo prítomný v ľudovo opisovanom poopičnom stave. A je tiež príznakom i abstinenčného syndrómu.

Avšak, môže sa za ním skrývať i iné ochorenie, príkladom ktorého je i známy Parkinson, presnejšie Parkinsonova choroba.

Tras môže byť pozorovaný navonok a na diaľku, alebo je možné odhaliť ho iba dotykom. 

Čo je to tras a prečo vzniká? 
Aká je jeho najčastejšia príčina? 
A aké ostatné problémy sa za ním môžu skrývať? 
Existuje nejaká prevencia? 
Čítajte s nami a dozviete sa viac...

.

Ako sa charakterizuje a definuje tremor?

Tremor sa definuje ako pravidelný, rytmický, mimovôľový svalový pohyb. Zasahuje akúkoľvek časť tela, avšak, najčastejšie horné končatiny, ruky a prsty. 

V ostatných prípadoch i hlavu, sánku, bradu. Postihuje svaly tváre, mäkkého podnebia i hlasivky. V menej častých prípadoch smeruje i na trup, hrudník a zriedkavo i na dolné končatiny.

Tras postihuje obe končatiny naraz alebo iba jednu. Vtedy o ňom hovoríme ako o symetrickom či asymetrickom.

Symetrický poukazuje na tras, ktorý je prítomný v približne rovnakej sile na oboch končatinách. 


Asymetrický vyhradzuje trasenie iba jednej končatiny, alebo výrazný nepomer v sile medzi končatinami. Príkladom je chvenie či slabosť v pravej ruke.

Ďalej je hlavným znakom rytmickosť, ktorá môže mať rozličnú frekvenciu a amplitúdu

Vzhľadom na tremor sa stretáme i s pojmami ako je oscilácia či jednotka hertz.

Oscilácia = kmitanie, pravidelný periodický dej
Frekvencia = častosť, počet periód, počet kmitov za určitý čas
Amplitúda = výchylka kmitajúceho telesa z rovnovážnej polohy, rozkmit
Hertz - Hz = jednotka kmitočtu, frekvencie

Frekvencia je hlavná vlastnosť, ktorá sa popisuje. Má tri stupne:

 1. nízka frekvencia = menej ako 4 Hz 
 2. stredná frekvencia = 4 až 7 Hz
 3. vysoká frekvencia = nad 7 Hz

A pritom, frekvencia trasu nie je diagnosticky významná. I keď v niektorých prípadoch má práve vysoká typický výskyt.

Príznaky pri tremore sú:

 • rytmické trasenie rúk, hlavy, tváre, trupu, nôh
 • poruchy hlasu, príliš tichá reč
 • problém s písaním, kreslením
 • zhoršený úchop príboru na jedenie i pohára či šálky na pitie
 • ide teda o každodenné a bežné činnosti
 • pridružuje sa i chvenie a slabosť končatín, svalov

 

Hlavné príčiny tremoru sú...

Vo veľa prípadoch nie je možné určiť, čo za ním stojí. Často sa s ním stretávame u mladých ľudí. V tomto prípade ide o bežný nechorobný stav, ktorý sa vyskytuje a stupňuje na úkor zvýšenej fyzickej či psychickej záťaži.

Človek pociťuje tras tela pri vyčerpaní a únave. 
Príkladom je i chvenie tela pri skúške či tréme
(spoločne s chvením žalúdka a nevoľnosťou). 
Takéto trasenie nie je prejavom ochorenia. 

Tento typ, tak ako i ostatné majú svoje pomenovanie. Označujú príčinu vzniku. I keď presný prameň trasu nemusí mať známy základ.

 

Tabuľka uvádza delenie trasu podľa medzinárodnej / odbornej dohody

Typ Popis
Pokojový
 • alebo tiež statický
 • vyskytuje sa v pokoji, keď končatina či časť tela nie je zaťažená pôsobením gravitácie
 • časť tela nie je ani inak vôľou ovládaná
 • najlepšie sa pozoruje a hodnotí v polohe ležmo
Akčný      
 • ide síce o mimo-vôľový pohyb, ktorý sa nedá vôľou ovládať
 • ale vyskytuje sa pri aktivácii končatiny, ruky, a práci svalov, pri postoji či pohybe
 • ďalej sa delí do viacerých podkategórií:
Posturálny - v postoji, pri držaní tela alebo jeho časti oproti gravitácii,
pri udržaní pozície proti gravitácii. 
Príkladom je i natiahnutie paží a horných končatín pred seba, čo štartuje či zhoršuje tras
Kinetický - pri vôľovom pohybe, príkladom je ohýbanie zápästia ruky hore a dole,
ale tiež otváranie a zatváranie očí.
Ďalej je rozdelený na:
 • Jednoduchý kinetický - pri vôľovom pohybe, ktorý však nie je cielený
 • Intenčný - pri cielenom pohybe,
  napríklad pri snahe zdvihnúť prst a dotknúť sa nosa,
  naviac, pred cieľom sa trasenie zvýrazňuje
 • Kinetický, ale súvisiaci so špecifickou činnosťou - zvýrazňuje sa alebo začína pri špecifických činnostiach,
  napríklad pri písaní, kreslení či ukazovaní rukou
 • Izometrický -  vyvoláva ho svalová kontrakcia, bez prítomnosti pohybu,
  príkladom je držanie ťažšej knihy alebo závažia v ruke a v rovnakej polohe

Klasifikácia podľa: Consensus statement of the Movement Disorder Society on Tremor

 

Ako sa kategorizuje tras?

Okrem uvedeného delenia podľa prítomnosti pohybu sa tremor ďalej rozdeľuje do viacerých kategórií.

Fyziologický tremor

Tento tras vzniká bez toho, aby bola prítomná chorobná zložka. Ide o bežný jav, ktorý nastupuje hlavne pre únavu, vysilenosť či vyčerpanie. Spúšťa ho nadmerná fyzická (trasenie svalov pri cvičení) alebo psychická aktivita. Príkladom je i stres, tréma pred skúškou a vystupovaním na verejnosti.

Človek sa roztrasie i keď sa rozčúli a je nahnevaný.
Prítomný je po celom dni,
pri nedostatočnom príjme tekutín či hlade.

Odborne sa označuje tiež ako neurotický tremor. Veď sprevádza neurotické povahy počas celého života. Vyskytuje sa pri úzkosti, depresii a iných psychických stavoch. 

Môže postihovať celé telo, ale zväčša sa človeku trasú hlavne ruky a prsty.

 

Psychogénny tremor

Tras môže byť prejavom rozličných psychiatrických porúch. Zhoršuje sa pri zvýšení záťaže na duševnú kondíciu.

Naviac, liečba niektorých psychiatrických diagnóz si vyžaduje lieky, ktoré majú nežiadúci (nechcený) a vedľajší účinok tremor.

 

Esenciálny tremor

Označuje sa tiež ako benígny esenciálny tras (essential tremor), idiopatický či dedičný, familiárny tremor (idiopatické chvenie). Ide o najčastejší typ.

Síce za ním stojí genetická predispozícia, dedičnosť a rodinný výskyt, to prečo vzniká nie je známe

Uvádza sa, že až v 50 % prípadov je prítomná pozitívna rodinná anamnéza = rodinný výskyt. 
Prevalencia v populácii je daná na 0,4 až 4 %. 
V priemere nastupuje po 50. roku života.

Človek pri ňom opisuje nekontrolovateľný tras horných končatín a rúk - až 97 % prípadov.

Typ trasu: Akčný, posturálny / kinetický a symetrický tremor.

Prípadne sa pridruží i chvenie hlavy a krku (48%), svalov tváre, jazyka i hlasiviek (62 %). Zriedkavejšie i iných častí tela až dolných končatín.

Tremor sa pridružuje a zvýrazňuje pri pohybe horných končatín, pri držaní šálky, jedení s príborom či pri písaní. 
Provokačným faktorom je i stres, únava.

Frekvencia medzi 4 - 10 Hz. 

Naopak...

Trasenie ustupuje a uvoľňuje sa v pokoji. Príkladom je zastavenie ťažkostí v čase, keď sú ruky voľne položené na podložke

Až 50 % postihnutých ľudí udáva útlm po príjme alkoholu.

Príčina nie je známa a v polovici prípadov je v rodine ďalší človek s esenciálnym trasom. Zväčša sa vyskytuje v dospelosti. Avšak, to nevylučuje nástup v mladšom veku v okolí 30. roku života. 

Spravidla u ľudí, kde je potvrdený rodinný výskyt nastupuje skôr. A to i v detstve či v puberte. 

Pri neurologickom a zobrazovacom vyšetrení je nález mozgu normálny, bez prítomných chorobných zmien.

Pýtate sa: Čo pomáha na esenciálny tras?

Účinná liečba, ktorá by ho úplne eliminovala zatiaľ nie je. Nakoľko nevieme z čoho pramení.

Odporúčajú sa režimové opatrenia, ako je:

 • vyhýbanie sa stresovým a vysiľujúcim situáciám
 • pomáha nosenie malých závaží na zápästí
 • prípadne používanie zaťažených šálok
 • obmedzuje sa príjem stimulancií, ako je i káva

Z liekov sú k dispozícii určité betablokátory či antiepileptiká. Dočasne pomôže vpichovanie botulotoxínu, ktorý vyradí a utlmí činnosť svalov v danej oblasti.

Liečba môže i nemusí pomôcť. Je vysoko individuálna.

V závažných prípadoch je na zváženie operačné chirurgické riešenie, keď sa volí medzi viacerými metódami. Príkladom je thalamotómia (mozgová operácia) či hlboká mozgová stimulácia (DBS so zavedením elektródy do mozgu a zariadeniu podobnému ako je kardiostimulátor do podkožia trupu).

Tras vo všeobecnosti býva faktorom, ktorý znižuje celkovú kvalitu života. Človeka limituje na určitých pracovných či každodenných aktivitách. Problém môže nastať pri pití, jedení.

Vyvoláva i sociálne, teda spoločenské otázky.

Priebeh a progresia (postup) je zväčša pomalá, keď frekvenciu či silu tremoru zhoršujú pribúdajúce roky.  

Vo veľa prípadoch sa zamieňa s Parkinsonovou chorobou.

 

Parkinsonova choroba ako príčina?

Parkinsonský tremor je opakom esenciálneho. Ide teda o pokojový tremor. Avšak opisuje sa i pokojový plus posturálne kinetický tras.

K výraznejšiemu útlmu trasenia pri Parkinsone nastáva počas pohybu. Po čase sa však môže opäť počas aktivity zvýrazniť. Typická je pauza v čase medzi prechodom z pokoja do postavenia sa.

Frekvencia trasu je nad 4 Hz.

Charakteristický je mimovôľový tras rúk a prstov v štýle počítania mincí (coin couting) či v podobe kotúľania tabletiek (pill rolling). 

Pri Parkinsonovej chorobe je nástup zväčša jednostranný, teda asymetrický. Celkovému obrazu ochorenia predbieha pocit chvenia v končatine či vo vnútri tela.

Štartovacím stimulom je najmä únava a vysilenosť, ale i nadmerná psychická záťaž a stres či uprené sústredenie sa.

Tras typicky mizne počas spánku.

Tremor pri Parkinsone zasahuje hlavne:

 • horné končatiny, ruky, prsty
 • pery
 • bradu a sánku
 • dolné končatiny

Nepostihuje hlavu, krk a hlasivky.

 

Aký je zásadný rozdiel medzi esenciálnym trasom a Parkinsonom v tabuľke

  Esenciálny tremor Parkinsonova choroba
Rodinný výskyt značný môže i nemusí byť
Zvyčajná frekvencia 5 - 10 Hz 4 - 6 Hz
Čo ovplyvňuje tras Charakteristický rozdiel v príznakoch a štartovacích faktoroch  
Pokoj zmierňuje zhoršuje
Aktivita zhoršuje zmierňuje
Duševné sústredenie zmierňuje zhoršuje 
Písanie roztrasené písmo mikrografia -
chorobné písanie malým písmom
Chôdza zmierňuje zhoršuje 
Postoj tras v stoji môže byť,
ale prítomná je pauza v prechode do postoja
Kinetický tras môže byť / nemusí zvýrazňuje sa po čase
Tras končatín symetrický asymetrický
Tras iných častí tela hlava, krk a hlasivky brada, sánka, pery
Účinok levodopa (liek) žiadny účinok
Účinok alkoholu zmierňuje žiadny

 

Aké ostatné príčiny sa môžu skrývať za trasom tela, hlavy, končatín?

Esenciálny tremor nie je tak známy ako Parkinsonova choroba, i keď ide o najčastejšiu príčinu. Avšak, existujú i iné dôvody prečo vzniká.

Pýtate sa: Čo spôsobuje tras hlavy, rúk, či celého tela? Možné je, že...

Tabuľka uvádza ostatné príčiny trasu

Neurologický tremor naviac okrem Parkinsona sa uvádzajú i tieto typy:
 • dystonický tremor - dystónia sa prejavuje mimovôľovými pohybmi svalov, a to hlavne krku, hlavy, tváre, mimických svalov, svalov oka a okohybných svalov (kŕče a posúvanie sánky, grimasy, žmurkanie)
 • polyneuropatický tremor - pri ochorení nervov, pridružuje sa bolesť či mravčenie v postihnutej časti, brnenie až porucha citlivosti, často pre iné ochorenie a ako komplikácia cukrovky
 • vertebrogénny tremor - pri problémoch a bolestiach chrbtice a pre organické postihnutie a poškodenie nervov na úrovni chrbtice, príkladom je ťažká skolióza či hernia disku
  •  spája krčnú chrbticu a trasenie rúk či tremor hlavy
 • cerebrálny a Holmesov tremor - pri ochoreniach mozočka, výrazný na hlave a trupe s prestupom na končatiny
 • ale taktiež: 
Pri iných ochoreniach
Poliekový tremor
 • pri bežnej dávke či pri neúmyselnom či úmyselnom predávkovaní, a teda lieky:
 • na respiračné ochorenia (bronchodilatanciá - betamimetiká)
 • ochorenia srdcovo-cievneho systému - betablokátory, blokátory kalciových kanálov, adrenalín, amiodaron
 • kortikosteroidy - pri alergii či zápale
 • psychiatrické lieky (tricyklické antidepresíva, kyselina valproová, fenytoín)
Tremor pri intoxikácii
 • intoxikácia = otrava organizmu
 • lieky
 • drogy
 • chemikálie
 • jedy
 • neurotoxicky pôsobiace látky
 • taktiež náhodné či úmyselné
  • alkohol a  taktiež pri abstinencii (i drogovej či na nikotín)
  • steroidy
  • lítium
  • olovo
  • ortuť
  • arzén
  • otrava jedlom
  • BSE
  • a iné

Prečítajte si tiež: 
Tras rúk môže byť predzvesťou vážnych chorôb
Aké sú príčiny triašky, vnútorného chvenia tela i bez teploty?

Ako hľadať príčinu a ako tras liečiť

Liečba sa volí podľa zistenej kategórie trasu a podľa toho, či sú ťažkosti natoľko výrazné, že ich treba riešiť. Zisťuje sa, či nemá tremor základ v psychickom stave alebo či ide o fyzický či organický problém.

Prvotná diagnostika sa zameriava na anamnézu, teda informácie podané od človeka. Nasleduje vyšetrenie trasu, či je viditeľný navonok, alebo iba pri vyšetrení. 

Doplní sa základné vyšetrenie fyziologických funkcií, nakoľko tras môže sprevádzať i vysoký krvný tlak, chrípku, horúčku, reakciu na chlad či iné stavy. Pripojí sa laboratórne vyšetrenie krvi.

Dôležité je neurologické vyšetrenie. To sa doplní zobrazovacími metódami, ako je EEG, EMG, CT, MRI. 

 

Nezabúdajme ani na prevenciu

Prevencii pomáha vyvarovať sa situáciám, ktoré vyvolávajú ťažkosti a nie sú nutné pre každodenný život. Ide hlavne o nadmernú a neprimeranú námahu, a to rovnako psychickú či fyzickú.

Naviac, je potrebné znížiť príjem stimulujúcich látok, ako je káva, energetické nápoje či lieky, ktoré súvisia s tremorom (po konzultácii s lekárom a ak je to možné). Plus doplniť vitamíny, minerály a relax.

Prevencia tremoru - infografika
Infografika uvádza možnosti prevencie

Ukážka tremoru rúk

Ukážka tremoru rúk

Ďalšie zaujímavé zdroje

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Čítajte 4 skúsenosti užívateľov s Trasom

Príčiny trasu hlavy, rúk, tela? Trasenie, tremor nie len z Parkinsona patri medzi príznaky Nervového systému
Ďalšie názvy: tremor, trasenie, trasľavosť, chvenie
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Vitajte u neurológa: Najčastejšie diagnózy v neurologickej ambulancii Vitajte u neurológa: Najčastejšie diagnózy v neurologickej ambulancii

Vitajte u neurológa. Pozreli sme sa na najčastejšie diagnózy v neurologickej ambulancii.

Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií

Vysoký krvný tlak zapríčiňuje rôzne zdravotné komplikácie. Zistilo sa, že nočná hypertenzia to ešte zhoršuje.

Meranie krvného tlaku: Aké sú zásady správneho postupu? + 10 zásad Meranie krvného tlaku: Aké sú zásady správneho postupu? + 10 zásad

Správne meranie krvného tlaku má svoj význam. Pri nedodržaní určitých zásad môže prísť k chybnému nameraniu vysokého či nízkeho tlaku krvi.

Aké sú príznaky dehydratácie? Poznáte príčiny, ako telo opäť zavodniť? Aké sú príznaky dehydratácie? Poznáte príčiny, ako telo opäť zavodniť?

Odvodnenie organizmu či dehydratácia znamená, že je v tele nedostatok vody. Znížené množstvo vody v organizme je dôsledok zníženého príjmu tekutín, ale aj ako následok ich zvýšenej...

Syndróm vyhorenia: Máte ho? Ako ho prekonať? + Urobte si online TEST Syndróm vyhorenia: Máte ho? Ako ho prekonať? + Urobte si online TEST

O vyhorení človeka sa hovorilo už v dávnej minulosti ako o stave vyčerpanosti tela a duše. Pojem syndróm vyhorenia alebo, ak chcete, i burnout syndróm bol prvý krát popísaný a definovaný...

Naposledy aktualizované 01.07.2021


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
Esenciálny tremor ,tras hlavy ,Parkinson Magnetická rezonancia nepotvrdila. - Maria 17.03.2021 19:02

Mam tras hlavy.vela liekov som mala.Pomaha mi ked si lahnem na chrbat.zle sa mi stoji na jednom mieste.cvicim s rukami,nohami.Do toho mi prišla ďalšia diagnóza chrbtica.uz som i u Ortopeda od januára.

Čo mi pomohlo

Nic mi nepomohlo.Som z toho zúfalá.tras uz citim v dolných končatinách.

Esenciálny tremor ,tras hlavy ,Parkinson Magnetická rezonancia nepotvrdila. - Maria 17.03.2021 19:01

Mam tras hlavy.vela liekov som mala.Pomaha mi ked si lahnem na chrbat.zle sa mi stoji na jednom mieste.cvicim s rukami,nohami.Do toho mi prišla ďalšia diagnóza chrbtica.uz som i u Ortopeda od januára.

Čo mi pomohlo

Nic mi nepomohlo.Som z toho zúfalá.tras uz citim v dolných končatinách.

Tremor končatin - Grečmal 13.03.2021 10:42

Tras mam už 5-6rokov-po uživani dlhodobo levodopy dop.neurologom sa stav nezlepšoval,pre problem žaludočny som uživanie prestal ani dopa mukuna nezaberala na skludnenie trasu.začll som z fitoterapiou čajmi na ukludnenie mierne citim zlepšenie.ja si myslim niečo je geneticky po rodičoch a hlavne prekonani polročneho stresu .Doteraz sa mi nepodarilo naist skuseneho odbornika na tuto diagnozu,rad privitam radu! pre pokojnu starobu...

Esenciálny tremor - podporná skupina - Zuzana 21.05.2018 15:17

Pre tých, ktorí trpia esenciálnym tremorom, doporučujem uzavretú skupinu na fb, kde ľudia môžu zdieľať svoje starosti a otázky a navzájom si pomôcť. Tu je odkaz: https://www.facebook.com/groups/2261285237418390/

44 maho 19 10.03.2020 09:09

Pravdepodobne mám esenciálny tremor už 5 rokov.Azilect mi nezaberá.Som bezradná,odkázaná na pomoc.Poraďte,prosím. Marta