späť na zoznam článkov

Neliečená hypertenzia ohrozuje zdravie a život. Aké má komplikácie?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Neliečená hypertenzia ohrozuje zdravie a život. Aké má komplikácie?
Zdroj foto: Getty images

Vysoký krvný tlak prebieha dlhoročne a pritom sa nemusí nijako prejaviť. Až do doby, keď nastanú komplikácie ohrozujúce zdravie a život.


Vysoký krvný tlak je celosvetovým problémom a ochorením, ktoré postihuje dospelých a taktiež deti. Dlhodobo prebieha bez príznakov a niekedy je jeho prvým prejavom závažná náhla príhoda, ktorá ohrozuje zdravie a život človeka.

Uvádza sa, že až 54 % prípadov cievnej mozgovej príhody a infarktu srdcového svalu má základ v hypertenzii.

Alarmujúci je i fakt, že viac ako 40 % dospelých nad 25 rokov trpí vysokým tlakom krvi.

Artériová hypertenzia, hypertenzia, vysoký krvný tlak = kardiovaskulárne a civilizačné ochorenie.

V skratke...

Hypertenzia sa delí na primárnu - esenciálnu a sekundárnu

V prípade primárnej formy nie je príčina jej vzniku úplne objasnená, avšak na jej rozvoji sa spolupodieľajú viaceré rizikové faktory.

Rizikové faktory (RF) sa odlišujú na dve skupiny. Prvou sú tie, ktoré nevieme ovplyvniť, čiže neovplyvniteľné. Druhá skupina RF je ovplyvniteľná, a teda našim konaním vieme priebeh buď zlepšiť či zhoršiť.

Medzi činitele stojace za rozvojom kardiovaskulárnych ochorení a hypertenzie sa radí:

 • vek
 • pohlavie
 • genetická predispozícia
 • rasa
 • ateroskleróza
 • nadváha a obezita
 • fajčenie
 • nadmerný príjem tukov a soli v potrave
 • nadmerný príjem alkoholu
 • nedostatok vlákniny, ovocia a zeleniny a zlý výber stravy a nevhodné stravovacie návyky
 • sedavý spôsob života a nedostatok pohybu
 • nadmiera stresu a psychického preťaženia
 • hormonálna antikoncepcia
 • pridružené ochorenia a ich dostatočná liečba, cukrovka ako závažná komplikácia
 • užívanie drog
 • sociálne a finančné zázemie, vzdelanie, životné a pracovné podmienky

+

Svetová zdravotnícka organizácia - World Health Organization (WHO)
určila 7 hlavných rizikových faktorov srdcovo - cievnych ochorení:

 1. vysoký krvný tlak
 2. fajčenie
 3. zvýšená hladina cholesterolu v krvi
 4. nadváha a obezita
 5. nedostatok pohybovej aktivity
 6. nízky príjem zeleniny ovocia v potrave
 7. nadmerné pitie alkoholu

Sekundárna hypertenzia sa rozvíja na základe inej choroby a radí sa i medzi jej príznaky.

Plus...

Srdce je svalový orgán, ktorý pumpuje prečerpáva krv v ľudskom organizme. A to neustále a bez prestávky tak, aby bola zabezpečená aktuálna potreba kyslíka a živín pre všetky bunky, tkanivá a orgány.

Krvný tlak je akási sila, ktorá pôsobí na stenu ciev a ženie krv v nich.

Ovplyvňuje ho srdcová činnosť, a teda sila vypudzovania krvi zo srdca do ciev + odpor ciev, ktorý vytvárajú cievy pri prúdení krvi.

Delí sa na...

Systolický tlak krvi, ktorý vzniká pri stiahnutí srdca a vypudení - vymrštení krvi do aorty. Je zároveň najvyššou hodnotou tlaku krvi.

Diastolický tlak krvi, ktorý je prítomný v čase, keď je srdce uvoľnené.

Normálny tlak krvi je v okolí hodnôt 120 / 80 mmHg, pričom je lepšie keď je tlak krvi nižší. Niektorí ľudia majú celoživotne nižší tlak krvi a tým i nižšiu mieru rizika rozvoja srdcovo - cievnych ochorení.

Avšak, ani príliš nízky tlak krvi nie je dobrý, nakoľko pri ňom dochádza k nedostatočnému prekrveniu tkanív a orgánov. O hypotenzii sa dá hovoriť v prípade, ak sú hodnoty tlaku nižšie ako 90 / 60 mmHg.

Akúsi pomyslenú hranicu tvorí stav, keď nie sú prítomné žiadne ťažkosti a stav, keď sa pridružujú zdravotné problémy. Viac sa dočítate v článku hypotenzia - nízky krvný tlak.

O vysokom tlaku krvi sa hovorí vtedy, ak sú hodnoty tlaku nad 140 / 90 mmHg. Poznáme i termín prehypertenzia, určuje sa pri hodnote nad 130 / 80 mmHg a je akýmsi predstupňom hypertenzie.

Zaujímavé články: 
Hodnoty tlaku krvi v prehľadnej tabuľke
Ako na správne meranie tlaku krvi

Chcete vedieť viac o tom, aké riziká má neliečená hypertenzia?
Zostaňte a čítajte s nami ďalej.

Riziká neliečenej hypertenzie

Vysoký krvný tlak postupuje už od mladosti. V tomto období nemusí mať žiadne príznaky a človek nepociťuje ťažkosti.

Avšak, i napriek asymptomatickému priebehu pácha v organizme rôzne škody. Tie sa týkajú samotného srdcovo - cievneho systému, ale taktiež iných oblastí ľudského organizmu

Významným činiteľom, ktorý prispieva v rozvoji hypertenzie je zaiste samotná ateroskleróza. Čo je proces, pri ktorom sa znehodnocuje a poškodzuje stena tepien.

Steny ciev sú tak menej elastické, čo spôsobuje poruchu ich funkcie. Problém má multifaktoriálny základ, ktorý podporuje fajčenie, nevhodná strava s nadmerným príjmom tukov a soli a nedostatok pohybu.

Plus, významne k problému prispieva i modrená doba a nadmerný stres. I to je dôvod, prečo sú dnes ohrození i mladí ľudia, a to podstatne viac ako v minulosti.

Uvádza sa, že artériová hypertenzia patrí medzi choroby, ktoré sú na Slovensku diagnostikované najčastejšie. Ide o približne 30 000 novozistených prípadov ročne.

Postihuje taktiež deti

Detské obdobie + hypertenzia = nadváha a obezita + nedostatok pohybu a sedavý spôsob života.

U dospelých sa rozvíja už zavčas v mladosti. A v niektorých prípadoch môže byť jej prvým príznakom infarkt srdcového svalu, cievna mozgová príhodasmrť následkom týchto závažných náhlych príhod.

Hypertenzia i z tohto dôvodu dostala pomenovanie ako tichý zabijak.

Ale, hypertenzia postupuje i bez prítomnosti náhlych príhod a škodí celému organizmu.

Až 90 % starších ľudí MÁ HYPERTENZIU.

Bezpríznakový priebeh môže vystriedať obdobie, keď už nastupujú prvé ťažkosti. Zväčša si vysoký krvný tlak a jeho prejavy spájame so stavmi ako je:

 

Tabuľka uvádza rizikový dopad hypertenzie a jej komplikácie

Oblasť Popis
Cievy
 • hypertenzia vzniká následkom aterosklerózy
 • plus zhoršuje samotný proces kôrnatenia tepien, pričom negatívne prispieva pri rozvoji nedokrvenia rozličných tkanív a orgánov
 • oslabuje cievnu stenu a je rizikom tvorby trombov - krvných zrazenín
  • následne je rizikové ich odtrhnutie, čiže embólia do iných častí tela
 • oslabená cievna stena je rizikom pre rozvoj aneuryzmy, teda cievnej výdute
  • aneuryzma môže prasknúť
  • vzniká napríklad
Srdce
Mozog
 • najzávažnejším stavom je náhla cievna mozgová príhoda, ktorá má základ v ateroskleróze, embolizácii krvnej zrazeniny, ale i v prasknutí cievy pri jej oslabení
  • CMP / NCMP môže byť ischemická pre nedokrvenie alebo krvácavá, známa ako krvácanie do mozgu
 • rizikom sú hlavne stavy príliš vysokého krvného tlaku, ako je napríklad hypertenzná kríza
 • dlhodobo zhoršením funkcie mozgu nastávajú poruchy pamätidemencia, zmeny psychiky a intelektu
Oči
Obličky
 • podobne je to i v prípade obličiek, postupom času sa zhoršuje ich funkcia až môže prísť k zlyhaniu obličiek a nutnosti dialýzy či transplantácie obličky
 • plus, i prvotné ochorenie obličiek spôsobuje sekundárnu hypertenziu
Dolné končatiny
 • rizikom je hlavne zanesenie trombu, krvnej zrazeniny, presnejšie embolusu do oblasti dolných končatín či závažná ateroskleróza tepien dolných končatín, vtedy je rizikom amputácia postihnutej a nedokrvenej časti končatiny
 • periférne artériové ochorenie
Sexuálne schopnosti

 

Na čo si dať pri hypertenzii pozor a ako si pomôcť?

Z uvedených informácií v tabuľke vyplýva, že neliečená hypertenzia je základom rozvoja dlhodobých, ale i akútnych ťažkostí. Tie ohrozujú zdravie až život človeka.

Zaujímavé sú i fakty
Nie každý človek s hypertenziou o nej vie a lieči ju
Nie každý človek s hypertenziou je liečený dostatočne,
a to i pre nevhodnú, nedostatočnú
alebo zanedbanú liečbu zo strany človeka / pacienta

Uvádza sa, že:
27 % nevie o hypertenzii. 
18 % je neliečených a pritom vedia o svojom vysokom krvnom tlaku. 
26 % je nedostatočne liečených. 
29 % je dobre liečených. 

A teraz vidíte, že pri hypertenzii je dôležitá liečba + včasný začiatok terapie.

Liečba hypertenzie je celoživotná.

Plus, samozrejme liečba musí byť dostatočná, a to zo strany a vzájomnej spolupráce lekára a pacienta

Nie je možné svojvoľne liečbu meniť alebo vynechať. Inak hrozí výstup hodnoty krvného tlaku a s tým sú spojené zdravotné riziká, ako je napríklad hypertenzná kríza a iné komplikácie.

Samozrejme, kombinácia alkoholu a liekov sa neodporúča.

I toto je dôvod, prečo niektorí ľudia s hypertenziou lieky neužijú, nakoľko sa chystajú na večerné posedenie s alkoholom. To môže skončiť návštevou nemocnice.

Iným príkladom je nedostatočne liečená hypertenzia, keď k zvýšeniu krvného tlaku dochádza v noci a nad ránom. Lieky nie sú schopné udržať tlak krvi v dobrom rozmedzí počas 24 hodín. Preto je nutné o vyšších hodnotách tlaku krvi navečer, v noci a ráno po prebudení informovať lekára.

Alebo, liečba nie je vhodne nastavená a kombinovaná.

Pri liečbe vysokého krvného tlaku sa používajú rôzne lieky a často ich vzájomná kombinácia. 

Plus.

Dôležitá je zmena životného štýlu a režimové opatrenia
Samozrejmosťou je pravidelná kontrola tlaku doma a u lekára.

Príkladom je:

 • redukcia váhy pri nadváhe a obezite, BMI od 18,5 do 24,9
 • zníženie príjmu soli, sodíka v potrave - pod 6 g na deň
 • zníženie príjmu tukov, prijímať zdravé tuky - nenasýtené mastné kyseliny
 • obmedzenie alkoholu
 • nefajčiť
 • dostatočne sa pohybovať, aspoň 30 minút denne alebo vyššia intenzita cvičenia 3 - 4 krát týždenne
 • jesť dostatok vlákniny, zeleniny a ovocia
 • úprava stravy varením či na pare
 • obmedzenie sladkostí, slaných pochutín a údeného
 • vhodný je zelený čaj, primerané pitie kávy
 • obmedzenie stresu
 • dostatočný pitný režim

 

Prečítajte si tiež články:

 

Zdroje

 • nczisk.sk - Tlačová správa Vyše 80 Slovákom denne diagnostikujú vysoký krvný tlak
 • webnoviny.sk - Neliečená hypertenzia môže mať smrteľné následky
 • aopp.sk - Vysoký krvný tlak denne zistia 80 Slovákom
 • presrdce.eu - Rizikové faktory

Naposledy aktualizované 18.05.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Prehľadná tabuľka: Aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak? Prehľadná tabuľka: Aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak?

Aký je normálny, nízky či vysoký tlak krvi? Namerané hodnoty si môžete porovnať v prehľadnej tabuľke.

Cholesterol: Poznáte 20 potravín, ktoré ho pomôžu dostať pod kontrolu? Cholesterol: Poznáte 20 potravín, ktoré ho pomôžu dostať pod kontrolu?

Cholesterol je základná stavebná látka pre všetky naše bunky. Jedná sa o živočíšnu tukovú látku, chemickou štruktúrou podobnú steroidom.

Aké tajomstvá skrývajú naše krvné skupiny? Najvzácnejšia je AB, čo iné by sme mali vedieť? Aké tajomstvá skrývajú naše krvné skupiny? Najvzácnejšia je AB, čo iné by sme mali vedieť?

Krvná skupina = vlastnosť červených krviniek. V čom je systém krvných skupín zaujímavý a čo by sme o ňom mali vedieť? Bonusom je krátky pohľad do histórie.

Ako včas rozpoznať srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu? Boj o život + Infografiky Ako včas rozpoznať srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu? Boj o život + Infografiky

Infarkt srdcového svalu a cievna mozgová príhoda patria medzi časté ochorenia a príčiny náhleho úmrtia. Ich včasné rozpoznanie môže zachrániť zdravie a život.

Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, mŕtvicu? + Typické príznaky Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, mŕtvicu? + Typické príznaky

Cievna mozgová príhoda, mozgový infarkt, iktus, porážka, mŕtvica a mnoho iných názvov pomenováva náhle vzniknutý stav odohrávajúci sa v našom mozgu. Spôsobuje ju buď neprekrvenie časti...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.