späť na zoznam chorôb

Otras mozgu: Čo je to a ako sa prejavuje? Poznáte jeho známky?

Autor: Lekár MUDr. Andrea Bullová
Otras mozgu: Čo je to a ako sa prejavuje? Poznáte jeho známky?
Zdroj foto: Getty images

Otras mozgu - Commotio cerebri je prechodná porucha funkcie mozgu. Zapríčiní ho pôsobenie vonkajších síl. Moderne sa označuje ako ľahké mozgové poranenie.


Charakteristika

Dnes známy názov „Otras mozgu” prvýkrát použil známy arabský lekár a filozof Razi Abú-Bakr Muhammed ibn Zakarija, v Európe prezývaný Rhazes. Práve on popísal otras mozgu ako funkčnú poruchu mozgu, a to bez jeho zjavného traumatického poškodenia.

Pre vtedajšiu medicínu to bol zlomový okamih, od ktorého sa odvíja aj dnešné chápanie tejto poruchy.

Moderný, odborný výraz pre otras mozgu, je ľahké mozgové poranenie. Patrí do skupiny tzv. difúznych axonálnych poranení.

Predstavuje 70 – 90 % všetkých zranení v oblasti hlavy a mozgu.

Celosvetovo sa vyskytne u 600 osôb na 100 000 obyvateľov ročne, z toho približne polovica vyžaduje hospitalizáciu. Mužské pokolenie je postihnuté dvakrát častejšie ako ženy. Najrizikovejšia skupina sú mladí jedinci medzi 15 – 24 rokom života.

Otras mozgu je reverzibilná a globálna porucha funkcie mozgu.

Ide o prechodnú stratu funkcie synáps, čo sú spojenia medzi jednotlivými nervovými bunkami. Synapsami nervové bunky spolu komunikujú a posúvajú informácie do vyšších, alebo nižších mozgových centier. Pri otrase mozgu dochádza ku generalizovanej asynapsii, čiže chvíľkovej strate nervových spojení.

Je spôsobený vonkajším pôsobením mechanickej sily. Najčastejšie ide o priamy úder do oblasti hlavy, tváre, krku, alebo ktorejkoľvek časti tela s prenosom zotrvačných síl do lebečnej dutiny, v ktorej je uložený mozog.

Poškodením axónov dochádza k náhle vzniknutým zmenám neurologických funkcii. Tieto zmeny sú vyprovokované funkčnou stratou niektorých neurónových spojení, nie ich štrukturálnym poškodením.

Nie je prítomné štrukturálne poškodenie mozgu.

Otras mozgu sa prejaví charakteristickými subjektívnymi a objektívnymi príznakmi, ktoré nie sú trvalé, nastupujú iba prechodne. Ich ústup je zväčša postupný. Niektorí zranení môžu trpieť postkomočnými príznakmi dlhšiu dobu, teda prolongovane.

Ťažkosti nie sú trvalé.

Príčiny

Základnou príčinou je prudká akcelerácia alebo decelerácia hlavy.

Pri takejto náhlej zmene pohybu hlavy, dochádza ku zmene polohy susediacich častí mozgu. Tieto jednotlivé časti mozgu sa silou zotrvačnosti posúvajú, pričom sa narúšajú jemné nervové vlákna - axóny.

K tomuto poškodeniu dochádza v bielej hmote mozgu.

Najviac zasiahnuté sú retikulokortikálne dráhy. Tieto dráhy spájajú mozgový kmeň, konkrétne retikulárnu formáciu s mozgovou kôrou. Rozpojením týchto dvoch funkčných celkov, dochádza k najtypickejšiemu príznaku otrasu mozgu, ktorým je bezvedomie.

Ak poškodenie axónov nie je rozsiahle, môže dôjsť iba k zmene vedomia, ktorá sa prejaví rôznou poruchou vnímania svojho okolia.

Poškodenie axónov je spôsobené dvomi mechanizmami:

 1. natiahnutím axónov - toto poškodenie je reverzibilné, čiže vratné, nervové spojenia ešte vedia zregenerovať do pôvodnej podoby
 2. ruptúrou axónov - táto porucha je už nevratná, teda trvalá

Najčastejšie príčiny otrasu mozgu:

 • autonehoda,
 • strelné poranenia,
 • zrazenie ako chodec,
 • pracovné úrazy,
 • úraz pri športe, napr. bicyklovanie, lyžovanie, korčuľovanie,
 • pád zo schodov, rebríka, postele a stromu,
 • napadnutie
Vodič auta, rozbité bočné okno, vystrelený airbag, dopravná nehoda, úraz hlavy, otras mozgu
Úrazy hlavy sú časté pri dopravných nehodách. Zranený človek si nemusí pamätať na okolnosti úrazu. Zdroj foto: Getty images

Pri týchto incidentoch dochádza k špecifickej mechanike úrazu, a to buď ku pohybu hlavy, ktorý je prudko zastavený nehybným predmetom, napríklad náraz hlavy do čelného skla pri autonehode, pád na hlavu, ktorá udrie do zeme a pod.

Druhý mechanizmus úrazu je silný dopad pohyblivého predmetu na hlavu, napríklad úderom nejakým tupým predmetom pri násilnom napadnutí.

Príznaky

Klinický obraz otrasu mozgu musí spĺňať aspoň jedno z týchto príznakov:

 • zmätenosť alebo dezorientácia
 • bezvedomie, ktoré trvá menej ako 30 minút, nemusí prísť vôbec
 • poúrazová strata pamäte tzv. amnézia, ktorá trvá max. 24 hodín, typicky si pacient nepamätá čo sa mu stalo, na úraz ani jeho okolnosti
 • iná ložisková neurologická symptomatika, napríklad neurologický deficit, alebo prítomnosť kŕčov

Vedomie a jeho poruchy

Najdramatickejším príznakom otrasu mozgu môže, ale nemusí byť, krátkotrvajúce bezvedomie.

Častejšie ako kompletné bezvedomie, býva prítomná zmena vedomia, ako je napríklad porucha pamäti, dezorientácia v priestore a čase, zmätenosť a zmeny správania.

Ku príkladu charakteristických zmien správania môžeme uviesť tieto:

 • spomalené reakcie,
 • opakovanie rovnakých otázok,
 • nezmyselné rozprávanie,
 • poruchu koordinácie pohybov,
 • nepokoj,
 • emočnú labilitu,
 • úzkosť
 • a plačlivosť.

Tieto symptómy zvyčajne vymiznú v priebehu niekoľkých minút.

Porucha pamäte

Poruchy pamäte môžeme rozdeliť na dva typy, podľa toho na akú časovú udalosť je prítomná amnézia:

 1. retrográdna (pretraumatická) amnézia - zranený sa nepamätá na okolnosti úrazu a to, čo ho predchádzalo, nepamätá si na čas pred úrazom
 2. anterográdna (posttraumatická) amnézia - nepamätá si na udalosti po úraze, nevie kde sa prebral, čo sa s ním po prebratí dialo atď.

Kŕčová aktivita

Ide o komočné konvulzie, ktoré nepatria do súboru epileptických záchvatov. Vznikajú asi 2 sekundy po údere alebo náraze.

Charakteristický je začiatok kŕču, kedy zranený krátkodobo úplne stuhne. Nasledujú obojstranné, ale asymetrické zášklby svalov horných a dolných končatín, ktoré môžu trvať až 3 minúty.

Svojou povahou sa podobajú tzv. konvulzívnej synkope.

Somatické sprievodné príznaky

Niekoľko minút po otrase mozgu sa začínajú do popredia klinického obrazu dostávať príznaky, ktorými zranený môže trpieť rôzne dlhú dobu.

Ide najmä o tieto príznaky:

 • bolesti hlavy,
 • závraty,
 • nevoľnosť,
 • zvracanie,
 • nespavosť,
 • rýchla unaviteľnosť,
 • precitlivenosť na svetlo a hluk,
 • poruchy pozornosti,
 • poruchy pamäti,
 • spomalenie myslenia,
 • zníženie výkonu,
 • emočná labilita,
 • depresívne ladenie,
 • úzkosť,
 • nervozita,
 • apatia

Niektoré z nich sa objavia až 1 – 2 týždne po úraze.

Pacienta zvyknú výrazne obmedzovať pri snahe zaradiť sa do svojho bežného, osobného aj profesionálneho života.

Diagnostika

Diagnostika sa opiera o anamnézu úrazu hlavy s charakteristickou mechanikou. Ďalej je prínosné neurologické vyšetrenie, prípadne vyšetrenie traumatológom.

Neurológ pátra po ložiskovej symptomatike. Kontroluje zreničky, pohyby očí, citlivosť, šľachovookosticové reflexy, pyramídové javy, meningeálne príznaky a iné.

Pre objektívne zhodnotenie vedomia, bola odborníkmi vytvorená Glasgowská škála bezvedomia (Glasgow Coma Scale, GCS).

Hodnotí poškodenie v troch neurologických kategóriách:

 1. otvorenie očí - 1 až 4 body
  • spontánne otvorené oči (4 body)
  • otvorí na oslovenie (3 body)
  • otvorí na bolestivý úkon (2 body)
  • neotvára oči (1 bod)
 2. najlepší hlasový prejav - 1 až 5 bodov
  • adekvátna slovná odpoveď (5 bodov)
  • neadekvátna slovná odpoveď (4 body)
  • odpovedá iba jednotlivými slovami (3 body) 
  • nezrozumiteľné zvuky (2 body)
  • neodpovedá (1 bod)
 3. najlepšia motorická odpoveď - 1 až 6 bodov
  • vykoná adekvátny pohyb pri výzve (6 bodov)
  • na bolestivý podnet vykoná automatický obranný pohyb (5 bodov)
  • na bolestivý podnet vykoná automatický únikový pohyb (4 body)
  • na bolestivý podnet vykoná nešpecifický pohyb - zohnutie končatín (3 body)
  • na bolestivý podnet vykoná nešpecifický pohyb - vystretie končatín (2 body)
  • na bolesť neodpovie žiadnym pohybom (1 bod)

Ak je súčet bodov od GCS 15 - 13 - nie je prítomná žiadna porucha vedomia alebo len mierna.

Pri GCS 12 - 9 ide o stredne závažnú poruchu vedomia.

GCS nižšie ako 8 je pri vážnych poruchách vedomia a kóme.

Traumatológ sa venuje zjavným vonkajším poraneniam tvrdých pokrývok hlavy, či iných zraneniach vzniknutých pri rozsiahlejších polytraumách.

Lekár vyšetruje dieťa s úrazom hlavy
Dôležité je vyšetrenie odborníkom, ktorý stanoví ďalší postup na základe výsledkov. Zdroj foto: Getty images

Ďalším krokom, pri hodnotení o akú poruchu mozgu ide, je zrealizovanie zobrazovacieho vyšetrenia. Najlepšie dostupné a najrýchlejšie vykonateľné je CT mozgu. Jeho nález je pri otrase mozgu negatívny, a teda tkanivo mozgu je bez zjavných štrukturálnych lézií.

Magnetická rezonancia mozgu však môže preukázať zmeny v signále tkaniva. Charakteristicky ide o svietiace (hypersignálne) ložiská v corpus callosum (časť mozgu patriaci medzi tzv. bazálne gangliá), v bielej hmote teste pod mozgovou kôrou, v talame a mozgovom kmeni.

Diferenciálna diagnostika

Pre riadnu diagnostiku je dôležité vylúčiť iné príčiny bezvedomia:

Nasledujú bežné vyšetrenia ako je odber krvi na biochemickú analýzu, krvný obraz, vyšetrenie EKG, RTG a iné.

Ako vzniká otras mozgu a ako sa prejavuje - video

Ako vzniká otras mozgu a ako sa prejavuje - video

Priebeh

Po silnom údere alebo náraze prichádza krátkodobé „vypnutie”, kedy dochádza k bezvedomiu, ale nie je to podmienkou. Prítomná je hypotónia (zníženie svalového tonusu), strata šľachovookosticových reflexov, spomalená frekvencia srdca (bradykardia), znížený krvný tlak (hypotenzia).

Postupne sa zranený preberá k vedomiu.

Bezprostredne po prebudení je dezorientovaný. Nevie pomenovať kde sa nachádza, aký je deň, čo sa mu stalo, neuvedomuje si svoje ostatné zranenia.

Nevie vykonávať jednoduché úkony a príkazy, nemôže vstať, je spomalený, nesúvisle rozpráva, často “odveci”. Jeho pohyby pri vykonávaní bežných činností sú nekoordinované.

Takáto situácia pacienta znepokojuje.

Prichádza úzkosť, ľak, až šok, plač a depresívne myšlienky.

Niektoré špecifické typy osôb prekonávajú otras mozgu s charakteristickými rozdielmi. Do tejto skupiny patria ľudia, ktorí majú už pred úrazom isté funkčné a štrukturálne poškodenie mozgu. Sú to napríklad alkoholici, užívatelia návykových drog, ľudia s degeneratívnym ochorením mozgu a iní.

Z bezvedomia sa prebúdzajú nekľudní, agresívni, odmietajú realitu a závažnosť úrazu, často chcú odísť zo zariadenia prvej pomoci, odstrkujú osoby, ktoré ich ošetrujú. Tento stav sa nazýva poúrazový mrákotný stav.

Postkomočný syndróm

Postkomočné príznaky bežne ustupujú v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov.

Vrcholoví športovci trpia postkomočným syndrómom 7 - 10 dní. Bežná populácia ľudí popisuje ústup subjektívnych ťažkostí v priebehu 3 až 12 mesiacov.

Asi 5 % pacientov, ktorí prekonali otras mozgu trpia aspoň jedným z príznakov aj rok po úraze.

Najčastejšie ide o tieto symptómy:

 1. bolesť hlavy,
 2. závrat pri zmene polohy hlavy alebo tela,
 3. únava,
 4. poruchy pozornosti,
 5. poruchy pamäti

Opakované úrazy hlavy napríklad u boxerov, ktoré sú sprevádzané otrasom mozgu môžu viesť ku spusteniu neurodegeneratívneho ochorenia tzv. progresívnej tauopatie, ktorá je označovaná aj ako chronická traumatická encefalopatia.

Americký futbal ako predstaviteľ športu s opakovanými úrazmi hlavy
Niektoré športy sa vyznačujú opakovanými úrazmi a zvýšeným rizikom výskytu otrasu mozgu a tiež iných komplikácií. Zdroj foto: Getty images

U mladých športovcov do 20 rokov, ktorí sú vystavení opakovaným otrasom mozgu, môže vzniknúť obávaný stav, nazývaný syndróm druhého nárazu (Second impact syndrome).

Princípom je vznik opuchu mozgu po druhom otrase mozgu v čase, kedy sa ešte pacient nezotavil z prvého otrasu mozgu.

Následkom takéhoto opakovaného úrazu dochádza k náhlej strate schopnosti ciev autoregulovať svoj tlak krvi, pri súčasnom zvýšení tlaku, ktorý spôsobuje vyplavený adrenalín a stres.

Tento syndróm má až 50% úmrtnosť.

Otras mozgu v detskom veku

U detí ide celkovo o najčastejší typ kraniocerebrálneho poranenia.

Tak ako u dospelých je toto difúzne a funkčné poranenie, plne reverzibilné.

Ani u detí nie je bezvedomie podmienkou, ale môže nastať, a to v rôznej hĺbke.

Klinický obraz nesie tieto znaky:

 • bezvedomie,
 • amnézia,
 • nevoľnosť,
 • vracanie,
 • bolesti hlavy,
 • zmätenosť,
 • závraty,
 • spavosť,
 • poruchy koncentrácie,
 • dvojité videnie,
 • nervozita,
 • spomalené reakcie,
 • poruchy stability,
 • kŕče

Častá je kombinácia viacerých príznakov.

Najzávažnejšie sú bezvedomie, vracanie a amnézia.

Porucha pamäte býva najčastejšie retrográdna, čiže dieťa si nepamätá na okolnosti tesne pred úrazom.

Diagnostika sa opiera o anamnézu a neurologické vyšetrenie. Pri výraznom poranení hlavy je potrebné vyšetrenie traumatológom alebo chirurgom.

Zo zobrazovacích vyšetrení má najvýznamnejšie postavenie CT a MRI mozgu, pri bábätkách, ktoré nemajú ešte zrastené lebečné švy, je možná aj ultrasonografia (USG) mozgu cez fontanelu.

Liečebný proces začína pozorovaním pacienta. V domácom prostredí je naordinovaný fyzický kľud, dostatok spánku a dôsledná hydratácia. U malých detí s neutíchajúcim zvracaním je potrebná infúzna rehydratačná liečba.

Čítajte tiež článok: 
Ako rozpoznať otras mozgu u detí? Ako sa prejavuje a prečo spozornieť?

 

Zdroje

 • solen.sk - Súčasné názory na problematiku ľahkého mozgového poranenia
 • neurologiepropraxi.cz - SÚČASNÉ NEUROCHIRURGICKÉ POSTUPY PRI ZATVORENÝCH PORANENIACH HLAVY
 • fmed.uniba.sk - Vybrané kapitoly z detskej chirurgie
Ako sa lieči: otras mozgu: Čo je to a ako sa prejavuje? poznáte jeho známky?

Zobraziť liečbu

Naposledy aktualizované 08.12.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Lekár MUDr. Andrea Bullová

Lekár MUDr. Andrea Bullová

Po absolvovaní osemročného gymnázia, som presne vedela, kým sa chcem v živote stať. Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave mi splnilo dlhoročný sen a mohla som začať plniť svoje poslanie lekára. Po získaní diplomu a titulu MUDr., viedli moje prvé profesionálne kroky do Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave. Na klinike Stereotaktickej rádiochirurgie som sa venovala pacientom s mozgovými nádormi a nádormi oka. Po roku práce s onkologickými pacientmi som sa v roku 2020 presunula na Neurologickú kliniku SZU Univerzitnej nemocnice sv. Michala v Bratislave, kde pôsobím dodnes. Voľný čas trávim najradšej v prírode, či už na bicykli, turistike alebo len tak na prechádzke v neďalekom lese

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Vitajte u neurológa: Najčastejšie diagnózy v neurologickej ambulancii Vitajte u neurológa: Najčastejšie diagnózy v neurologickej ambulancii

Vitajte u neurológa. Pozreli sme sa na najčastejšie diagnózy v neurologickej ambulancii.

Deti a najčastejšie letné úrazy, ktoré im hrozia. Poznáte ich? Deti a najčastejšie letné úrazy, ktoré im hrozia. Poznáte ich?

Prázdniny a leto je bezpochybne obdobie rôznych detských aktivít. Nie len školopovinným deťom začína najkrajšie obdobie roka. Detský smiech a zábava sa však ľahko môže premeniť na plač a...

Prudké pohyby či natriasanie bábätka? Pozor na syndróm traseného dieťaťa Prudké pohyby či natriasanie bábätka? Pozor na syndróm traseného dieťaťa

Shaken Baby Syndrome, alebo syndróm trasenia dieťaťom. Niekedy vedomé týranie, často však nevedomé, no závažné ublíženie dieťaťu.

Bolesť hlavy: Niekedy je neškodná, ale kedy značí závažný problém? Bolesť hlavy: Niekedy je neškodná, ale kedy značí závažný problém?

Bolesť hlavy patrí medzi najčastejšie zdravotné problémy postihujúce populáciu sveta. Býva nezávažná. Naopak, je súčasťou iného ochorenia, ktoré môže ohroziť zdravie a život človeka.

Ako rozpoznať otras mozgu u detí? Ako sa prejavuje a prečo spozornieť? Ako rozpoznať otras mozgu u detí? Ako sa prejavuje a prečo spozornieť?

Ak ste rodič, určite mi dáte za pravdu, že akékoľvek zdravotné ťažkosti svojho dieťaťa prežívate 100% intenzívnejšie, ako keby sa jedná o kohokoľvek iného. Nie je sa čomu čudovať, je to...

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Univerzitná nemocnica Bratislava - Kramáre - Nemocnica Akademika Ladislava Dérera

   Limbova 5, 83305 Bratislava

   Telefón - ústredňa: 02 59541 111

   Predchádzajúci názov: FNsP Bratislava - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

 • Trnavský kraj
  • Univerzitná nemocnica Bratislava - Kramáre - Nemocnica Akademika Ladislava Dérera

   Limbova 5, 83305 Bratislava

   Telefón - ústredňa: 02 59541 111

   Predchádzajúci názov: FNsP Bratislava - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

 • Trenčiansky kraj
  • Nemocnica s poliklinikou Myjava

   Staromyjavská 59, 90701 Myjava

   Web: http://www.nspmyjava.sk/
   Telefón - ústredňa: 034 6212 721

   Gynekologické ambulancie (2)

   • MUDr. Oľga Kováčová
    Adresa: Detská neurologická ambulancia, Staromyjavská 59, 90701 Myjava
    deň oddo poznámka
    Pondelok  08:00 12:00   
    Utorok 11:00 15:00  USG mozgu 11:00 - 12:00 
    Streda 08:00 12:00   
    Štvrtok 11:00 15:00  USG mozgu 11:00 - 12:00 
    Piatok 08:00 12:00   
 • Nitriansky kraj
  • Nemocnica Topoľčany n.o.

   ul. Pavlovova 17, 95520 Topoľčany

   Web: http://www.hospitalto.sk/
   Telefón - ústredňa: 038 5351 111

   Návštevné hodiny - lôžkové oddelenie:
   Návštevné hodiny podľa jednotlivých oddelení nájdete tu

 • Žilinský kraj
  • NsP Čadca - Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

   Palárikova 2311, 02216 Čadca

   Web: http://www.nspcadca.sk/
   Telefón - ústredňa: 041 4604 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Jana Bartošová
    Adresa: PED - Čadca, s.r.o. všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Palárikova 2311, 02201 Čadca
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 14:00  12:30-13:00 
    Utorok 07:30 15:00  12:30-13:00 
    Streda 07:30 13:00  12:30-13:00 
    Štvrtok 07:30 14:00  12:30-13:00 
    Piatok 07:30 14:00  12:30-13:00 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Zvolen - Nemocnica Zvolen a.s.

   Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen

   Telefón - ústredňa: 045 5201 111

   Návštevné hodiny:
   denne 14:00 - 17:00

   • MUDr. Martin Abelovský
    Adresa: Chirurgická ambulancia AB MED s.r.o., Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen
    deň oddo
    Pondelok  07:30 14:30 
    Utorok 07:30 14:30 
    Streda 13:30 17:00 
    Štvrtok 07:30 14:30 
    Piatok 07:30 14:30 
 • Prešovský kraj
  • NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov

   ul.Sv. Jakuba 21, 08501 Bardejov

   Web: http://www.nsp-bardejov.sk/
   Telefón - ústredňa: 054 4788 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Kvetoslava Krišková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, ul. Sv. Jakuba 21, 08501 Bardejov
    deň oddo
    Pondelok  08:00 13:30 
    Utorok 08:00 13:30 
    Streda 08:00 13:30 
    Štvrtok 08:00 13:30 
    Piatok 08:00 13:30 
 • Košický kraj
  • NsP Trebišov - Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

   SNP 1079/76, 07501 Trebišov

   Web: http://www.nsptv.sk/
   Telefón - ústredňa: 056 6660 111

   Dialyzačné strediská (1)

   • MUDr. Adriána Nováková
    Adresa: ADRIAS s.r.o., Všeobecná ambulancia pre deti, Ulica SNP 3918/87, 07501 Trebišov
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 15:00  12:00-13:00 
    Utorok 15:00 17:30   
    Streda 07:30 15:00  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 15:00  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 14:30  12:00-13:00 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
kubo 20.11.2017 00:05

Dobrý deň, takisto mám skúsenosť s otrasom mozgu z mája tohto roka. Stalo sa mi to pri hokeji priamym nárazom hlavy o mantinel, kde som následne stratil vedomie a zapadol mi tiež jazyk. Po príchode RZP som už bol pri vedomí (odhadom som bol mimo 5-10 minút viem iba z rozprávania) Na incident ani na celý deň si vôbec nepamätám až v nemocnici som bol "pri zmysloch". Nechali si ma na pozorovaní, relatívne mi nič vážne nebolo, ani vyšetrenie MRI nepotvrdilo zlomeninu lebky iba mi vadilo všetko od hluku, sestričiek, svetla, tlaku, rachotu, zmeny polohy hlavy atď. Mal som tiež podozrenie na zlomený 2.krčný stavec, ktorý sa takisto nepotvrdil. Asi po 4 dňoch od úrazu začali silné bolesti, ktoré som tlmil iba tabletkami. Prešlo. No asi po 2-3 týždňoch začali ešte silnejšie bolesti, kedy som sa na nič iné nemohol sústrediť. K doktorovi som nešiel pretože som nechcel byť znova v nemocnici. Šiel som až po tom, čo na ďalší týždeň začali najväčšie bolesti, kedy som nemohol ani spať, nemohol som sa na nič sústrediť, nič pozerať, nič počúvať, vadilo mi všetko. Najhoršie bolo keď som si chcel v noci, ako normálny človek, pospať no nešlo to. Pulzovanie v hlave, akoby mi niekto hral na bubny. Vtedy som šiel k doktorovi bolo toho už veľa, mal som stavy, že som iba preplakal celú noc od zúfalstva lebo som nevedel čo robiť. Doktorka ma poslala na ďalšie vyšetrenia, kde mi výsledky nič nezistili. Predpísali tabletky, ktoré som mal užívať 10 dní. Bolesti boli aj po troch mesiacoch od úrazu, hlavne keď sa mi zvýšil tep pri nejakej činnosti. (šport, práca, či prúdke postavenie) Boli dni kedy na mňa pôsobilo aj počasie. Snažil som sa stále viac skúšať robiť vecí ako predtým. Celkom som to zvládal v septembri som bol fit až nakoniec som si povedal koncom októbra, že idem znova na ľad. Po troch týždňoch to prišlo znova. Nieje to tak silné ako predtým no cítim to stále. Mal som to "šťastie" znova naraziť sa s hráčom. Možno to bol práve spúšťač, to neviem, ale obávam sa že sa to bude znova opakovať. Hlavne strach z tých stavov čo som mal predtým. K doktorke by som aj šiel lenže nič vážne mi nieje a ako poznám doktorov objednajú ma na február čo je smiešne lebo vtedy mi už možno nič nemusí byť. Neviem teda čo ďalej, ako postupovať, čo robiť, aby sa mi netočila hlava po zdvihnutí napr. kľúčov zo zeme, vyjsť po schodoch bez toho aby som sa zadýchal a nezačalo sa so mnou točiť a pulzovať mi v hlave. Mám len cvičiť, nejako rehabilitovať, mať kľud a čakať kým to prestane? ...

Pád zo schodov - Lola 03.09.2017 18:16

Dobrý deň,spadla som zo strmych schodov,udrela si hlavu a upadla na chvíľu do bezvedomia.Kamaráti vravia par sekúnd.Moje symptómy sú:únava,točí sa mi hlava,iskri sa mi pred očami,spavost...Co ma vsak najviac desí,od pádu mám zalahnute v ušiach.Stalo sa mi to v sobotu ale nesla som na pohotovost,lebo povedzme si,poslednú dobu pocuvam ako ľudí vravaju domov a pod...Idem v pondelok lekárovi.Mam mat strach!?!

Úraz hlavy 06.09.2017 20:06

Úrazy hlavy sú nebezpečné, nie je vidieť do lebky. Vyšetrenie pri týchto ťažkostiach je na mieste. Okrem hlavy môže byť problém aj s krčnou chrbticou. Hlava je na krku ...

Mischa 31.12.2019 19:08

Pri pádoch na hlavu dochádza často aj k porušenie krčnej chrbtice-k podvrtnuriu a dislokácii stavcov. Treba si dať vyšetriť krčnú chrbticu.